Persbericht oktober 2023

04 November 2023

Persbericht oktober 2023

Groen pleit voor het goedkoper maken van het afvoeren van steenpuin in het recyclagepark. 10 m² ontharden levert meer dan 2000 kilogram steenpuin op. Als je dit naar het recyclagepark brengt kost dit 140 eur (aan 0,07 per kilo ).

Aanpassing uitvoeringsplan voor Hoge Wal op maat van één horecabedrijf
De meerderheid (N-VA/CD&V) besliste op de gemeenteraad van oktober om de afbakening van het gemeentelijk uitvoeringsplan Hoge Wal aan te passen. Hiermee tracht ze een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek aan de Hopspot. Een probleem dat het schepencollege in 2021 zelf veroorzaakte.
Aanvankelijk leek het hommeles binnen de meerderheid. CD&V had aanvullend immers een eigen agenda-punt over deze problematiek aangebracht o.m. rond het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Vaarstraat-West. N-VA anticipeerde met een amendement: “De keuze van inplanting en de capaciteitsbehoefte van een (evenementen-)parking wordt in de loop van het planningsproces meegenomen in de vorm van een locatie-alternatievenonderzoek.”

In september 2021 had Groen hiervoor al gewaarschuwd toen de reconversie van de hoeve werd goedgekeurd door het schepencollege. Het college wijzigde toen de bestemming van het gebouw gelegen in agrarisch gebied, ondanks een ongunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij. Groen voorspelde al dat de wijze waarop dit gebeurde problemen zou opleveren. We citeren uit ons persbericht van september 2021: “ Waarom koos men voor reconversie? Wat zijn de eigenlijke plannen van de nieuwe eigenaar? Intussen loopt de aanvraag voor de verbouwing van de hoeve. Welke activiteit zal de nieuwe eigenaar in de landbouwloods straks willen uitoefenen? Zullen er straks ook parkeerplaatsen aangevraagd worden? Was een Milieu-effectenrapport (MER) niet op zijn plaats? Het gemeentebestuur geeft de indruk al mee te gaan in de plannen zonder hierover transparant te zijn. Dit bevestigt de indruk dat ruimtelijke ordening binnenskamers wordt geregeld”.

Contactpersonen: Paul De Neve & Eddy Colombeen

 

Vlaams kampioenschap Tegelwippen geen succes in Evergem
Evergem deed op vraag van Groen mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Bedoeling was om als gemeente zo veel mogelijk te ontharden om regenwater te laten infiltreren en bijgevolg beter beschermd te zijn tegen hevige regenbuien. Dit kampioenschap liep van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. Iedereen kon meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin.

Steden en gemeenten nemen het in deze ludieke onthardingswedstrijd tegen elkaar op om de meeste gewipte tegels per inwoner te behalen. Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen of geveltuinen, maken we onze gemeente klimaatbestendiger, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook aantrekkelijker. Door deelname aan het concours kan de gemeente ook zijn eigen geplande onthardings- en vergroeningsacties in de kijker zetten door ze te koppelen aan het kampioenschap.

Nu bij het einde van de wedstrijd blijkt dat Evergem bij de middelgrote gemeentes (gemeentes met meer dan 25.000 inwoners en minder dan 45.000 inwoners) een 20ste plaats op 35 deelnemende gemeentes heeft behaald. Dit is wat teleurstellend. Nochtans klonk bij de start van de deelname schepen voor Omgeving Josse Verdegem (N-VA) nog heel ambitieus “Zo willen we de vergroening van de Hoogstraat in Kluizen bij de wedstrijd betrekken. In onze gemeente zijn nog meer mooie projecten mogelijk. We zullen tijdig communiceren en ook onze inwoners aanzetten om deel te nemen aan het tegelwippen. We zullen niet zomaar deelnemen, maar met steile ambities. Anders heeft het geen zin.”

Nu blijkt toch dat van de steile ambities weinig is terecht gekomen. Groen betreurt dat er weinig initiatief uitging van de gemeente om deze wedstrijd meer onder de aandacht te brengen en om flankerende maatregelen te nemen om het voor iedereen gemakkelijker te maken om te ontharden.

Groen vindt dat de gemeente veel meer had kunnen doen tijdens het kampioenschap Tegelwippen. Groen geeft enkele voorzetten:

  1. Zo kan de gemeente zelf op veel meer plaatsen ontharden dan bijvoorbeeld in de Hoogstraat.
  2. De wedstrijd kon veel meer onder de aandacht worden gebracht. Een vermelding in het infomagazine en op de website is niet voldoende. Zo kon een info-avond of een open milieuraad over dit thema helpen.
  3. De gemeente nam geen flankerende maatregelen, zoals een (financiële) ondersteuning voor ontharding bij particulieren en bedrijven. Zo kon er een korting worden gegeven bij het afvoeren van steenpuin in het recyclagepark of kon een subsidie worden gegeven voor ontharden van bedrijventerreinen of voor de stimulering van aanleg van geveltuinen.
  4. De gemeente had veel meer aandacht kunnen besteden aan de manier waarop je als individuele burger op een correcte manier tegels kan wippen.
  5. De gemeente had al ontharding/minder verharding in een stedenbouwkundige verordening kunnen opnemen.

De grootspraak bij het begin van de wedstrijd is toch op een sisser uitgelopen. De wedstrijd is op zich is niet het belangrijkste. De aandacht voor ontharden en het zelf en anderen aanzetten om meer te ontharden en minder verharding aan te leggen om het regenwater in de grond te laten infiltreren is het belangrijkste. Zo kan de gemeente aan haar eigen goedgekeurd klimaatadaptatieplan voldoen. Kortom, deze wedstrijd was een mooie kans om op een laagdrempelige manier het gemeentebestuur, burgers en bedrijven bewust te maken van het te veel aan verharding. Het is dan ook een gemiste kans.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Trage weg Tervenen

Naar aanleiding van het voorbije weekend van de Trage Weg (op zaterdag 14 en zondag 15 oktober) maakte de gemeente Evergem bekend dat er dit najaar wordt gestart met de aanleg van de trage weg tussen Houtkant en Sleidinge-Dorp.  Dat is goed nieuws. Maar het kan altijd beter. Zo zijn er op Tervenen toch nog wel een paar oude kerkwegels die wachten om in ere hersteld te worden. Groen wilde weten waarom de vroeger druk gebruikte wegel  ter hoogte van de Waterhoendreef niet in ere hersteld wordt. “Deze wegel is reeds een paar jaar ingenomen door een landbouwer. Kan deze wegel opnieuw worden opengesteld? In het verleden hebben we ook al gevraagd om met de gemeente Oosteeklo in gesprek te gaan rond de kerkwegel palend aan Stuivenberg. Voorlopig komt er daar ook daar geen schot in de zaak; Wat zijn de vooruitzichten?”, zo vroeg Kathleen Pisman zich oop de gemeenteraad af.
De verantwoordelijke schepen wees erop dat er bij het begin van de legislatuur reeds afspraken hierover gemaakt zijn. Het gemeentebestuur legde in de meerjarenplanning vast welke wegels er zouden worden opengesteld en deze zijn er niet bij. Dit is met andere woorden werk voor de volgende meerderheid/legislatuur. Groen betreurt dat er niet meer ambitie wordt getoond en dat oplossingen voor nieuwe problemen die opduiken op de lange baan worden geschoven.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Molymet overschrijding normen

Begin september 2023 gaf het gemeentebestuur positief advies over een vergunningsaanvraag van het bedrijf Molymet, gelegen aan de Langerburggekaai.  Het betrof onder mee de wijziging van een zwavelzuurinstallatie.  Groen heeft toch wel enkele vragen bij de activiteiten van deze Molybdeen-producent heel nabij gelegen in de kanaalzone. De voorbije maanden werden immers diverse overschrijdingen van de norm gerapporteerd. Deze overschrijdingen betreffen molybdeen, maar het gaat ook over ammoniak in de lucht, over stikstof, overschrijdingen van de norm voor koper en nu heel recent voor de overschrijding van de norm inzake selenium. Er blijken recent ook problemen te zijn met het staalafnametoestel bij de lozing van afvalwater. Hoe zit het met de vergunning van de activiteiten van Molymet? “Hoe komt het dat een positief advies werd gegeven, gezien deze voorgeschiedenis (talrijke overschrijdingen van de norm)? Is de volksgezondheid hier in gevaar?”, zo wou raadslid De Neve weten.

Milieuschepen Josse Verdegem (N-VA) verwees in zijn antwoord naar het technische antwoord van de diensten. Hij minimaliseerde de normoverschrijdingen en prees het bedrijf om zijn stipte meldingen. Het staalafnametoestel zou ook maar één dag defect geweeest zijn. Op de vraag waarom het bedrijf nu niet mee moest voldoen aan de strenge Seveso-verplichting, kwam geen sluitend antwoord. Dit heeft te maken met de stopzetting van een Spent Catalyst-activiteit. Groen vroeg hierover mee uitleg. De schepen moest het antwoord schuldig blijven maar beloofde dit verder op volgen.

Contactpersoon: Paul De Neve