Persbericht maart 2024

11 April 2024

Persbericht maart 2024

Het nieuwe fietspad aan de Droogte: Groen ziet veel verbeterpunten

 

Groen vraagt andere locatie voor organisatie Oost-Vlaams kampioenschap motorcross

In het paasweekend werd voor de 2de keer het Oost-Vlaams kampioenschap Motorcross georganiseerd in Evergem. Dit evenement ging opnieuw door op weilanden ter hoogte van de Nieuweweg. Vorig jaar waren er bij dit 2-daags evenement al wat klachten van omwonenden en ook dit jaar, niettegenstaande het evenement door de weersomstandigheden maar 1 dag duurde, was er wel wat overlast.
Groen begrijpt het ongenoegen van de buurtbewoners en stelde heel wat vragen en maakte heel wat bedenkingen op de gemeenteraad bij dit evenement:
In de eerste plaats is de locatie in agrarisch gebied (landbouwgebied) en niet ver van natuur slecht gekozen. Agrarisch gebied is in essentie voor landbouwactiviteiten en aanverwante activiteiten. Een motorcrosswedstrijd heeft niks met landbouw te maken. Er zijn toch betere plaatsen om zulke evenementen te organiseren?
Ten tweede is het tijdstip van het kampioenschap ook niet ideaal, in het broedseizoen en in het paasweekend waarbij heel wat mensen wensen te genieten van de rust. Op deze manier worden de dieren en mensen opgejaagd/weggejaagd door het lawaai van dit evenement.
Ten derde werd wel toestemming gegeven door het college voor het evenement, maar de correcte omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met advies van landbouw en visserij werd blijkbaar niet gegeven. Dit evenement is geen eenmalige gebeurtenis, maar wordt georganiseerd op jaarlijkse basis en duurt minstens 2 volle dagen.
Ten vierde zorgt dit evenement voor geluidshinder door urenlange draaiende motoren, voor geurhinder door de verbranding van de brandstof en parkeerhinder van de bezoekers aan het evenement die zich fout op straat parkeren. Bovendien past dit evenement helemaal niet in het terugdringen van de CO2 die de gemeente in zijn klimaatplan heeft opgenomen.
Groen stelt vast uit het antwoord van de verantwoordelijke schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) dat de gemeente de ondersteuning van de motorsport belangrijker vindt dan de woonkwaliteit en de bescherming van de leefomgeving. De inwoners en Groen zijn hier alweer in ontgoocheld.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Gegevens in verkeersdatabanken: wat is de procedure in Evergem?

Iedereen heeft het al gemerkt: de gps in de auto geeft niet altijd de juiste info. Zo blijkt de snelheidslimiet vaak niet goed te staan. Die navigatiesystemen moeten natuurlijk gevoed worden zodat ze de wegenkaarten up-to-date kunnen houden.  Of soms vraag je je af, wat komt die vrachtwagen hier doen? Het is de schuld van Waze, horen we dan vaak…  “Maar is dat wel zo? Uit een recente parlementaire vraag blijkt immers dat de input in de verkeersdatabanken een gemeentelijke taak is.  Wat is de procedure in Evergem?”, zo wou Groen-raadslid Paul De Neve vernemen.
Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) moest toegeven dat dit niet hoog op de agenda geraakt bij de dienst mobiliteit. Volgens de diensten kruipt er heel wat tijd in om de verkeersbordendatabank up-to-date te houden. Elke aanpassing van een verkeersbord (plaatsen – verplaatsen – verwijderen - herstellen) kan ingegeven worden. Het bijhouden van de verkeersbordendatabank blijkt echter geen verplichting. Wegens tijdsgebrek en andere prioriteiten was het niet mogelijk om dit correct op te volgen waardoor er de laatste jaren geen wijzigingen meer ingegeven zijn. Vanuit de dienst worden wel de GPS-operatoren geïnformeerd. Groen drong erop aan om hier in te de toekomst toch meer prioriteit aan te geven.

Contactpersoon: Paul De Neve

Gemeente maakt op vraag van Groen een einde aan de bezetting van de openbare ruimte door verkavelaar

Bij het ontwikkelen van bepaalde wijken door projectontwikkelaars gebeurt het dat de openbare weg afgesloten wordt met een hekken met slot of een hoge afrastering. Dit blijkt echter niet wettelijk toegelaten. Indien men dit wil doen, dient men een vergunning te hebben van het college en moet men hiervoor betalen.
Groen bracht aan het licht dat bij een verkaveling het openbaar domein werd afgesloten zonder vergunning en zonder het betalen. Dit werd ondertussen in orde gebracht.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Fietspad Droogte: Groen ziet veel verbeterpunten

De gemeenteraad diende zich uit te spreken over de zaak der wegen en de wegeniswerken tussen Droogte en Diksmere. Groen onthield zich bij de stemming. De verkeersveiligheid zal wel verhogen, toch zijn er nog een pak verbeterpunten.
Voor het eerste deel van de werken gaf Groen een goed rapport. “Groen is blij dat er geluisterd werd naar onze voorstellen uit het verleden. Zo is het goede nieuws dat er een snelheidsverlagende drempel komt ter hoogte van de kapel, op het kruispunt tussen Elslo en de Droogte. Het is ook goed nieuws dat het eerste deel (tot aan kruispunt met Kleine Koestraat) als woonerf wordt ingericht. We dringen wel aan op beschermingsmaatregelen voor de bomen die in het wegenisproject kunnen behouden blijven”, aldus raadslid Paul De Neve.
Groen had wel een pak vragen over de nieuwe wegenis en de rioleringswerken tot aan de Maagdekensstraat. Zo blijft er onduidelijkheid over de oorzaak van de wateroverlast die de voorbije winter meermaals werd vastgesteld, ter hoogte van waar het rondpunt zal worden aangelegd. Groen vindt dit allerminst een goed voorteken. Ook zijn er vragen over de aanleg van het tweerichtingsfietspad. Groen-raadslid Paul De Neve: “Groen is van in het begin een koele minnaar van deze pragmatische keuze. Deze keuze is vooral het gevolg van een gebrek aan lange termijnvisie, waardoor er geen werk werd gemaakt van de nodige onteigeningen. Jammer dat de meerderheid tijdens de vorige legislatuur niet meeging in ons voorstel om veel vroeger al een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van plannen voor deze werken.”  
Nu het tweerichting-fietspad er ligt, zal het erop aankomen om de fietsoversteken zo veilig mogelijk in te richten.
“Bovendien zijn er vragen over de kwaliteit van de recente uitgevoerde werken. Zijn de werken van het nieuwe fietspad uitgevoerd door de verkavelaar al opgeleverd? En waarom werd er niet voor asfalt gekozen in plaats van beton? Wanneer neemt de gemeente het beheer en onderhoud over?” zo wou raadslid De Neve weten. Het fietscomfort op de nieuwe strook laat immers te wensen over. De schepen beaamde de problemen en bevestigde dat er al wat klachten binnengekomen waren. De gemeente zal het beheer van het nieuwe fietspad pas overnemen als dit opgelost is. Groen betreurt dat er de Droogte nog altijd een deel zonder fietspad overblijft. Te meer daar deze weg steeds meer verkeer te slikken zal krijgen, na de omvorming van de R4. Eigenlijk is het fietspad te vroeg opengesteld. De witte fietslogo’s op de weg zijn immers nog niet verwijderd.
Raadslid De Neve wees er ook op dat de staat van het fietspad verderop ter hoogte van de gemeenteschool in Wippelgem te wensen overlaat. De verzakkingen daar zijn een gevaarlijke situatie. Ook het onderhoud van het bestaande feitspadennet is en blijft een heikel punt. Redenen genoeg dus om ons te onthouden bij de stemming.

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen wil opnieuw kiosk/schuilplek voor fietsers en wandelaars op kruispunt Volpensweg-Nieuweweg
We lazen in het gemeentelijk Infomagazine De Burggrave dat de ‘iconische’ houten kiosk op het kruispunt Volpenswege-Nieuweweg werd afgebroken. Deze kiosk was in slechte staat (losliggende en rotte planken). Er kwam een schamele picknicktafel in de plaats. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg aan de schepen of er nog een kiosk is voorzien. Volgens schepen Josse Verdegem (N-VA) was het niet mogelijk om de kiosk te herstellen en er komt geen nieuwe kiosk.
Groen vroeg op de gemeenteraad van augustus vorig jaar om deze kiosk te renoveren, vermits deze regelmatig werd gebruikt door fietsers en wandelaars om te verpozen of te schuilen voor de regen. Groen pleitte om deze kiosk te herstellen en de omgeving groener in te kleuren met bomen en hagen. Buurtbewoner Geert Caboor: “De kiosk kon deels worden gerecupereerd en herop gebouwd. Er kon van de gelegenheid worden gebruik gemaakt om de kiosk een mooie groene inkleding te geven met bijvoorbeeld een haag en een hekje om de kinderen vrij te laten lopen.”
Groen is dan ook sterk teleurgesteld in het college en de verantwoordelijke schepen dat deze niet de minste moeite wilde doen om de zogenaamde iconische kiosk te renoveren. Veel bijkomende kosten hoefden niet te worden gemaakt. Het dak kon nog dienen, de onderbouw was uiteraard te worden hersteld of vervangen.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Groen is grote voorstander om minstens in elke dorpskern kwaliteitsvolle openbare groene ontmoetingsplekken uit te bouwen. Door enkel een picknicktafel te zetten zonder een mogelijkheid om te schuilen, maak je een dergelijke groene ontmoetingsplek niet aantrekkelijk.
Zo is op de hoek van Moleneinde - Wippelgem Dorp in Wippelgem ook een graspleintje waar een bank staat. Een mooi voorbeeld is ‘t Kwartiertje in Sleidinge aan het een plein in de wijk rond het station van Sleidinge.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Evergem doet opnieuw mee aan het Vlaams Kampioenschap tegelwippen, gemeentebestuur krijgt tweede zit

Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg op de gemeenteraad of de gemeente dit jaar opnieuw meedoet met het Vlaams Kampioenschap tegelwippen. Schepen Josse Verdegem (N-VA) bevestigde de deelname. Groen is blij dat de gemeente opnieuw meedoet met deze actie en hoopt dat nu de nodige bijkomende maatregelen worden genomen om hoger te eindigen dan vorig jaar waarbij de gemeente op de 20ste plek eindigde vande 35 ingeschreven middelgrote gemeentes.

 

Evergem deed vorig jaar op vraag van Groen mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Bedoeling was om als gemeente zo veel mogelijk te ontharden om regenwater te laten infiltreren en bijgevolg beter beschermd te zijn tegen hevige regenbuien.

Steden en gemeenten nemen het in deze ludieke onthardingswedstrijd tegen elkaar op om de meeste gewipte tegels per inwoner te behalen. Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen of geveltuinen, maken we onze gemeente klimaatbestendiger, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook aantrekkelijker. Door deelname aan het concours kan de gemeente ook zijn eigen geplande onthardings- en vergroeningsacties in de kijker zetten door ze te koppelen aan het kampioenschap.

 

De gemeente moet nu wel meer initiatief nemen om deze wedstrijd meer onder de aandacht te brengen en om flankerende maatregelen te nemen om het voor iedereen makkelijker te maken om te ontharden.

 

Groen vindt dat de gemeente veel meer moet doen tijdens het kampioenschap Tegelwippen. Groen geeft enkele voorzetten:

  1. Zo kan de gemeente zelf op veel meer plaatsen ontharden dan bijvoorbeeld in de Hoogstraat.
  2. De wedstrijd kan veel meer onder de aandacht worden gebracht. Een vermelding in het infomagazine en op de website is niet voldoende. Zo kan een info-avond of een open milieuraad over dit thema helpen.
  3. De gemeente neemt flankerende maatregelen, zoals een (financiële) ondersteuning voor ontharding bij particulieren en bedrijven. Zo kan er een korting worden gegeven bij het afvoeren van steenpuin in het recyclagepark of kon een subsidie worden gegeven voor ontharden van bedrijventerreinen of voor de stimulering van aanleg van geveltuinen.
  4. De gemeente kan veel meer aandacht besteden aan de manier waarop je als individuele burger op een correcte manier tegels kan wippen.
  5. De gemeente kan al ontharding/minder verharding in een stedenbouwkundige verordening opnemen.

 

De wedstrijd is op zich is niet het belangrijkste. De aandacht voor ontharden en het zelf en anderen aanzetten om meer te ontharden en minder verharding aan te leggen om het regenwater in de grond te laten infiltreren is het belangrijkste. Zo kan de gemeente aan haar eigen goedgekeurd klimaatadaptatieplan voldoen. Kortom, deze wedstrijd is een mooie kans om op een laagdrempelige manier het gemeentebestuur, burgers en bedrijven bewust te maken van het te veel aan verharding. De gemeente krijgt nu tweede zit.

 

Contactpersoon: Eddy Colombeen