Extra meetpunt voor Rieme op vraag van Groen (persbericht februari 2024)

09 Maart 2024

Extra meetpunt voor Rieme op vraag van Groen (persbericht februari 2024)

Op vraag van Groen komt er een officiële vraag voor een tweede meetpunt luchtkwaliteit ter hoogte van de zone Hoge Avrije – Vogelwijk.

 

Gemeente vraagt op voorstel van Groen naar bijkomende meetpunt voor luchtkwaliteit in Rieme

De luchtkwaliteit in Rieme blijft een groot probleem. De afgelopen jaren en zelfs recent heeft dit al meermaals tot klachten geleid door burgers. Naast de impact op de gezondheid is er ook sprake van beschadigingen aan woningen, zonnepanelen en voertuigen. Op dit moment is er één meetpunt voor de luchtkwaliteit dat zich bevindt in het centrum van Rieme aan de kerk. De recente klachten met duidelijke overlast situeren zich echter voornamelijk ter hoogte van de zone Hoge Avrije en de zogenaamde Vogelwijk.
De publiek consulteerbare cijfers op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM laten niks aan de verbeelding over. Rieme was in 2022 van alle meetpunten in Vlaanderen de slechtste leerling in de klas wat betreft het aantal overschrijdingen van de norm voor fijn stof (daggemiddelde PM10 concentratie hoger dan 50 µg/m³ (EU-richtlijn 2008/50/EG)). Ook in 2023 moest Rieme enkel Antwerpen haven laten voorgaan met slechts een verschil van één overschrijding (13 overschrijdingen in Antwerpen en 12 overschrijdingen in Rieme). 
Aangezien de weersomstandigheden en vooral ook de windrichting een sterke invloed hebben op de registratie van deze meetwaarden, in combinatie met de vaststelling dat de grootste hinder in de recente gevallen ervaren wordt in een zone relatief ver van het bestaande meetpunt, kan men zich de vraag stellen wat de meetwaarden tijdens de recente incidenten dan wel waren ter hoogte van de Hoge Avrije.
 
Groen-raadslid Eddy Colombeen stelde voor dat Evergem een officiële vraag stelt aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de installatie van een tweede meetpunt luchtkwaliteit ter hoogte van de zone Hoge Avrije – Vogelwijk.
Tevens kan de vraag gesteld worden om dat meetpunt ook de waarden aan BC (black carbon) te laten registreren. Black carbon wordt vooral veroorzaakt door (scheeps)dieselmotoren en wordt bijvoorbeeld wel gemeten in de buurt van de Antwerpse haven. Aangezien ook Rieme in de nabijheid van havenactiviteiten ligt lijkt het ons niet meer dan normaal dat ook hier die vervuiling wordt gemonitord. Door de installatie van een tweede meetpunt in de voorgestelde zone kan de impact van de havenactiviteiten op Rieme in zijn geheel beter worden opgevolgd en heeft een wisselende windrichting veel minder invloed op de captatie van eventuele overmatige vervuiling.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Meten is weten. Hoe fijnmaziger het meetnet, hoe gemakkelijker het is om de oorzaak van een vervuiling te achterhalen. Momenteel is al duidelijk dat de luchtvervuiling in Rieme slecht is en zelfs de slechtste van Vlaanderen. Een bijkomend meetpunt in de Vogelwijk naast het bestaande ene meetpunt aan de kerk is zeker geen overbodige luxe. En dat de metingen worden opgevolgd door de stuurgroep Gentse Kanaalzone is goed, maar als er geen fijnstofmetingen zijn voor de Vogelwijk, kunnen deze natuurlijk ook niet opgevolgd worden.
Groen is tevreden dat haar voorstel unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Ondanks de aarzeling van de N-VA/CD&V-meerderheid, werd het groene voorstel toch goedgekeurd ten voordele van de gezondheid van de inwoners in de kanaalzone.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen wil extra parkeerplaats voor mensen met een handicap aan kerk Kluizen
In Kluizen is er ter hoogte van de kerk in de Kluizendorpstraat één parkeerplaats voorbehouden voor mensen met een handicap. Deze parkeerplaats is heel frequent ingenomen en volstaat niet op momenten dat er evenementen zijn in de parochiezaal van Kluizen. Groen heeft er op de gemeenteraad van februari voor gepleit om te onderzoeken of er geen tweede parkeerplaats kan worden voorbehouden waardoor het comfort van mensen die minder mobiel zijn, kan worden verhoogd. Raadslid Paul De Neve: ”Logischerwijze zou de aanpalende parkeerplaats rechtover het voormalige OCMW-gebouw hiervoor in aanmerking kunnen worden genomen”. De vervangende schepen van mobiliteit was het voorstel genegen en beloofde het punt voor te leggen op een eerstkomende stuurgroep verkeer. (zie foto in de bijlage)

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen ijvert voor maximale bescherming van monumentale beuk en bosje bij aanleg van fietstunnel in Eindeken
De gemeenteraad besliste in december dat er aan het Eindeken een fietserstunnel kan worden gebouwd. De werken zouden na de zomer aanvangen. Groen-raadslid Paul De Neve: ”Onze fractie wil het groen in het nabijgelegen parkgebied maximaal beschermen. Concreet vraagt Groen welke beschermingsmaatregelen er worden genomen om de monumentale beuk en het bosje zo maximaal mogelijk te beschermen die op enkele meter afstand staan vanwaar de fietserstunnel zal worden ingeplant?”
Schepen Josse Verdegem (N-VA) wees erop dat er intussen al heel wat stappen waren gezet. In eerste instantie leken de experts weinig overlevingskansen te geven aan de monumentale beuk. Intussen heeft men echter bijgestuurd. Het risico op wortelschade wil men beperkten door de hellingsgraad aan te passen en door de werfzone verder van de beuk in te planten. De experts adviseerden de gemeente ook om de bronbemaling vooral in de winter te doen. Groen vroeg duidelijkheid over timing van de werken en over de bepalingen in de omgevingsvergunning. Daar is nog geen sprake van beschermingsmaatregelen. Paul De Neve: “Dit is nochtans toegezegd aan de omwonenden. Daar heerst grote ongerustheid over.” De schepen verduidelijkte dat die concrete bepalingen nog in een apart bestek zullen worden gespecificeerd. Ook over de timing van de uitvoering bleef de bevoegde schepen op de vlakte. Het oorspronkelijke plan om na de zomer snel te starten met de werken is in elk geval niet in overeenstemming te brengen met het advies om de bronbemaling in de winter in te plannen. Groen zal dit dossier van nabij opvolgen en blijven pleiten voor voldoende beschermingsmaatregelen. Ook over het al dan niet inplanten van een “duiker” achteraan in het parkje is nog geen duidelijkheid.

Groen is voor de bouw van de fietserstunnel. Op termijn moet dit de veiligheid van de fietsers bevorderen. Toch zijn er ook nog vragen. Niet enkel omwille van de bescherming van het groen. Groen-raadslid Paul De Neve: “Hoe zal men een veilige fietsoversteek garanderen voor fietsers op het kruispunt Achterstege-Eindeken. Deze vraag werd in elk geval al gesteld aan de stuurgroep Verkeer van de gemeente. Eenrichtingsverkeer invoeren zal dan wellicht de enige veilige optie zijn.”  

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen pleit voor ondersteuning bevolking bij afkoppeling van hemelwater en afvalwater
Groen ging akkoord met de aanpassing van het belastingreglement op de optimale afkoppeling van de private waterafvoer. Dit reglement legt de verplichting op om bij de aanleg van een gescheiden riolering in een straat de woningen in de straat op een correcte manier aan te sluiten met de aanleg van een aparte leiding voor hemelwater en een aparte leiding voor afvalwater. Indien na meerdere aanmaningen en overleg de eigenaars van deze woningen niet correct afkoppelen, dienen ze 1.500 euro per jaar te betalen zolang de afvoeren niet correct zijn afgekoppeld. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “We vinden het logisch dat de afvoeren van huizen op een correcte manier aansluiten op de nieuwe gescheiden straatriolering zodat er geen proper hemelwater meer terecht komt in de riolering, maar zulke werken kunnen veel kosten. Vooral mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen zich vaak zulke werken niet permitteren. Daarom pleiten we ervoor om de werken voor afkoppeling van hemelwater en afvalwater te subsidiëren zodat dit de drempel voor het uitvoeren van werken worden verlaagd en de mensen niet te veel op kosten worden gejaagd.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Slecht klimaatrapport voor Evergems gemeentebestuur
Op de gemeenteraad werd het klimaatrapport van Evergem ter kennis gebracht. Wat opvalt, Evergem scoort zeer slecht in dit rapport. Een kort overzicht van de eerste resultaten. Evergem haalt op onderstaande parameters een bedroevend resultaat:

Thema vergroening:

 • Doelstelling: 1 extra boom per inwoner tussen 2021 tot 2030 (uitgezonderd bos):
  huidig bereikt resultaat 2,06 % (752 bomen van te voorziene 36.557 bomen)
 • Doelstelling: 0,5 meter geveltuin of haag per inwoner tussen 2021 tot 2030:
  huidig bereikt resultaat 2,25 % (411 meter van te voorziene 18.278,5 meter)
 • Doelstelling: natuurgroenpark van minstens 10 m² per 1.000 inwoners tussen 2021 tot 2030
  huidig resultaat 5,47% (2 natuurparken van te voorziene 36 natuurparken)

Thema energie:

 • Doelstelling: 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden van 2021 tot 2030:
  huidig bereikt resultaat 2,20 % (18 renovaties van te voorziene 818 renovaties)
 • Doelstelling: 25 fossielvrije renovaties per 50 renovaties per 1.000 wooneenheden van 2021 tot 2030:
  huidig bereikt resultaat 0,25 % (1 fossielevrije renovatie van te voorziene 406 fossiervrije renovaties)
 • Doelstelling: 18 kWpiek cooperatief groen energieproject per 500 inwoners van 2021 tot 2030:
  huidig bereikt resultaat: 0% (0 kWpiek van te voorziene 1.3016,05 kWpiek)

Thema mobiliteit

 • Doelstelling: 2 deelwagens per 1.000 inwoners:
  huidig bereikt resultaat: 4,10 % (3 deelwagens van te voorziene 73 deelwagens)
 • Doelstelling: 1,5 laadpuntequvalent per 100 inwoners
  huidig bereikt resultaat: 20,7 % (113,5 van te voorziene 548,36 laadpuntequivalenten)
 • Doelstelling: 1 meter extra fietspad per inwoner van 2021 tot 2030
  huidig bereikt resultaat: 3,01% (1.100 meter van te voorziene 36.557 meter)

Thema water

 • Doelstelling: 1 m² ontharding per inwoner van 2021 tot 2030
  huidig bereikt resultaat: 5,45 % (1.994 m² van te voorziene.557 m²)
 • 1 m³ extra hemelwateropvang, infiltratie en/of buffering per inwoner van 2021 tot 2030
  huidig bereikt resultaat: 8,37% (3.061 m³ van te voorziene 36.557 m³)

 

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “De cijfers voor Evergem in het Klimaatrapport zijn barslecht. We kunnen uiteraard begrip opbrengen voor het feit dat de Vlaamse overheid zeer laat de gemeente heeft laten weten hoe de cijfers konden worden verzameld en dat niet alle cijfers momenteel actueel zijn, maar heel wat vastellingen/opmerkingen in dit rapport werden ook door de Groen-fractie de afgelopen jaren al gemaakt. Denken we maar het nog steeds uitblijven van een subsidiereglement voor ontharding en een subsidiereglement voor geveltuintjes, te weinig initiatieven om te ontharden, het niet voorzien van meer verplicht openbaar groen in verkavelingen en bij de bouw van appartementen, te weinig initiatief om deelwagens mogelijk te maken ….

De gemeente zal heel wat tandjes moeten bijsteken om de beloofde doelstellingen te halen en er voor te zorgen dat ze zelf de nodige investeringen doet, maar ook om burgers, bedrijven en verenigingen voldoende (financieel) aan te moedigen om de nodige maatregelen te nemen. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de komende jaren.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Groen steunt aanduiding van zone aan Hoge Wal als Watergevoelig Openruimtegebied: waterzieke gronden vrijwaren van bebouwing
Groen ging akkoord met een gunstig advies van de gemeente voor de aanduiding door de Vlaamse overheid van het gebied van 12,5 ha aan de Hoge Wal als watergevoelig openruimtegebied. Dit betekent dat de gemeente akkoord gaat dat dit waterziek gebied dat deels in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied is gelegen, zal worden gevrijwaard van bebouwing door de Vlaamse overheid.

Uit het dossier blijkt dat reeds op 24 mei 2018 dit watergevoelig gebied werd aangeduid als mogelijk te vrijwaren gebied van bebouwing. Door de gemeenteraad werd enkele jaren later het RUP Hoge Wal voorlopig goedgekeurd, waarin grotendeels hetzelfde gebied werd aangeduid als open ruimte om te vrijwaren van bebouwing. Ondertussen ging de meerderheid van de gemeenteraad akkoord om het oorspronkelijke RUP aan te passen met ruimte voor bijkomende parking en bijkomende verharding voor een horecazaak. Dit is echter minder positief.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Groen ijvert samen met Open Vld-Vooruit voor oplossing huisvestingsprobleem Sociale kruidenier
De Sociale Kruidenier kan op zijn huidige locatie (in de Wereldwinkel) in Evergem-centrum nog maximaal één jaar blijven (februari 2025). De zoektocht naar een grotere en ook gebruiksvriendelijker locatie verloopt heel moeizaam. Er is een locatie gevonden, maar deze is niet instapklaar. Groen drong er mee met Open VLD-Vooruit op aan om als gemeentebestuur dringend werk te maken van enkele kleine aanpassingswerken. Het gemeentebestuur lijkt niet van plan om de oude Rijkswachtkazerne met de Olijftak op korte termijn in te richten zodat de cliënten van Evergem en van Onderlinge Hulp er verder kunnen worden geholpen door de vzw Sociale Kruidenier Evergem. De burgemeester reageerde zelfs kregelig op onze vaststelling dat dit een kwestie van prioriteiten is dat zonder extra inspanningen de werking van de Sociale Kruidenier anders echt in het gedrang komt. Groen-raadslid Paul De Neve: “Het water staat echt aan de lippen van de vele vrijwilligers, ze vragen een pragmatische oplossing. De burgemeester bleef op zijn standpunt en was duidelijk. Naar zijn zeggen kunnen de diensten dit er op korte termijn niet meer bijnemen. De uitwerking van een structurele oplossing zal voor de komende bestuursploeg zijn.” Groen betreurt dit. De Sociale Kruidenier is gestart als burgerinitiatief maar neemt intussen een cruciale rol op in het bestrijden van de armoede in Evergem. Groen vindt het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur deze inspanningen niet naar waarde weet in te schatten.

Contactpersoon: Paul De Neve