Persbericht januari 2024

04 Februari 2024

Persbericht januari 2024

  Groen wil bouwen enkel toelaten bij garantie op een kwalitatieve riolering. Dit komt er niet. Een gemiste kans

Groen pleit tevergeefs om kwalitatieve riolering als voorwaarde op te leggen om meergezinswoningen en verkavelingen te vergunnen
In Evergem zijn er op heel wat plaatsen problemen met de staat waarin de riolering zich bevindt. Bovendien is er op verschillende plaatsen nog geen gescheiden rioleringsstelsel beschikbaar. Groen is van oordeel dat Evergem haar vergunningenbeleid hier dient op af te stemmen. Raadslid Paul De Neve vroeg een beslissing over de invoering van een bouwstop indien er geen garantie is op een kwalitatieve riolering. Nieuwbouw kan volgens Groen enkel nog worden toegelaten als er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. Bovendien moet er een speciaal advies worden gevraagd waaruit blijkt dat de staat van de riolering de bijkomende capaciteit zal aankunnen.  Het voorstel van Groen kon de meerderheid niet overtuigen. Een speciale extra verordening behoort theoretisch nochtans perfect tot de mogelijkheden.
Groen kaartte twee verschillende soorten problemen aan.
Groen-raadslid Paul De Neve: “Vooreerst worden nieuwe verkavelingen en nieuwe meergezinswoningen in Evergem vergund zonder dat men weet heeft of het bestaande rioleringsnet de extra druk op de leidingen aankan. Bijkomende wooneenheden zetten steeds meer druk op dat net.” Het gevolg laat zich op veel plaatsen zien: verzakkingen als gevolg van kapotte rioleringen zijn schering in inslag.  Zo merkten we de voorbije jaren in Ertvelde dat de capaciteit van het bestaande rioleringsnet niet voorzien is op al die toegenomen druk. In de Lindenlaan worden de nog overblijvende eengezinswoningen vervangen door meergezinswoningen. Dit heeft al meermaals problemen opgeleverd aan de parallelwegen.

 

Links : verzakking in Molenstraat nabij recent herstelde riolering (daarna geasfalteerd) / rechts zicht op afwatering in Buggravestroom


Ook de riolering in de Heilige Geeststraat deelt mee in de problemen. Ook de extra verkavelingen in de Ertveldse kern in de omgeving van de Kuipstraat- Benninckstraat –Molenstraat zorgen voor ondergrondse problemen. Op tal van plaatsen komen er verzakkingen (kaart met momentopname van calamiteiten in bijlage) van de Watergroep spreekt voor zich. In de Molenstraat werden de problemen vorig jaar nog maar aangepakt. Nu reeds zijn er opnieuw verzakkingen. Het is dweilen met de kraan open. Toch staan deze straten nog lang niet op de planning om als investering aan te pakken. In andere dorpskernen is de situatie niet anders. Groen vraagt om dit soort nieuwe aanvragen veel strenger te beoordelen.

Paul De Neve: “Groen vindt het ook niet langer te verantwoorden dat er omgevingsvergunningen worden verstrekt op plaatsen waar er geen gescheiden rioleringsstelsel voorhanden is. We denken hierbij bijvoorbeeld aan recente goedkeuringen in Wippelgem-dorp. Het gevolg is nog meer lozingen in grachten en in de Burggravenstroom. Concreet is er in Wippelgem-Dorp tussen de rotonde en de bakker geen gescheiden stelsel. De afwatering gebeurt nog steeds in de open Burggravestroom. In de zomer is dit een open riool met alle geurhinder van dien.” Eengezinswoningen worden aan Wippelgem-Dorp nog vlotjes vervangen door meergezinswoningen met drie bouwlagen.  (van 2 bewoners naar potentieel 20), zonder gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Maar evengoed vergunt men er nog bijkomende nieuwbouw. Hoe zit het met de afwatering van de meergezinswoningen op het kruispunt Hageland.
Groen-raadslid Paul De Neve; “In Wippelgem wacht men al jaren op deftige gescheiden rioleringsstelsel. Destijds was beloofd dat die er zou komen toen het ovaal van Wippelgem (het grote ei) werd aangelegd. Daarna werd een nieuwe belofte gedaan. De uitvoering van de broodnodige rioleringswerken zou er komen eens de rotonde (het kleine ei van Wippelgem) zou zijn gerealiseerd. Groen vroeg om in afwachting van deze werken een stop in te voeren en geen extra wooneenheden meer toe te laten.


De bevoegde schepen Josse Verdegem (N-VA) bevestigde dat 10% van de aansluitingen in Evergem nog niet over een gescheiden riolering beschikt. Hij moest ook toegeven dat Wippelgem-dorp nog niet in de voorziene investeringen opgenomen is. Volgens hem zijn er geen problemen met de 90% andere riolen. Hij beaamde wel dat de gemeente in theorie een strengere regeling zou kunnen invoeren en een stedenbouwkundige verordening opmaken met de koppeling aan een kwalitatieve riolering. De meerderheid kiest daar niet voor.
Groen kreeg geen steun bij de stemming over het invoeren van een bouwstop. Groen betreurt dat dit bestuur haar verantwoordelijkheid niet neemt en nalaat om een dwingender advies te vragen aan bevoegde instanties. Groen wijst er op dat de geplande investeringen in riolering de problemen onmogelijk zullen ondervangen. Door bijkomende wooneenheden te blijven vergunnen zet Evergem ook figuurlijk extra druk: de dienstverlening in Evergem kan niet blijven volgen, denk aan onderwijs, kinderopvang, onze leefkwaliteit (geen groen in de buurt) en denk aan mobiliteitsproblemen.

Contactpersoon: Paul De Neve

Gemeenteraad stemt in met toelichting over Heermeers Business Park

De afgelopen maanden lazen we in de pers verschillende artikelen over het nieuwe bedrijvenpark Heermeers Green Business Park in de Doornstraat in Belzele. Het zou gaan over een KMO-zone van 8.100 m² met plaats voor 39 KMO’s. Tot op heden werd dit project (nog) niet besproken in de gemeenteraad of gemeenteraadscommissie. Groen vroeg en zal uitleg krijgen in de gemeenteraadscommissie over dit zogenaamde groene bedrijvenpark in Belzele

Groen heeft zeker volgende vragen over dit bedrijvenpark:

  1. Welke bedrijven kunnen zich in deze KMO-zone vestigen?
  2. Er wordt gesproken over een ‘Green Business Park’, wat wordt hiermee bedoeld? Hoe duurzaam zal dit bedrijventerrein worden?
  3. Werden de mogelijke gevolgen voor de mobiliteit bekeken (toename verkeer, zwaar vervoer, veiligheid van verschillende weggebruikers, ...)? Zo ja, wat waren de conclusies?
  4. Werd de rioleringssituatie, afvalwaterafvoer en hemelwaterinfiltratie en -afvoer bekeken? Zo ja, wat waren de conclusies?

We hopen dat een formele toelichting op een gemeenteraadscommissie meer duidelijkheid zal geven over dit bedrijvenpark, los van de artikelen in de pers. Het is to

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Groen Evergem denkt constructief mee over broodnodige aanpassingen aan vervoersplan De Lijn en pleit voor tegemoetkoming in NMBS-abonnement

“Hoe voorkomen we dat mensen nog meer de auto worden ingeduwd? We willen hier niet het proces maken van De Lijn, maar constructief meedenken. ”, zo begon Groen-raadslid Paul De Neve zijn betoog.
Eind december organiseerde de gemeente nog een infomoment om de nieuwe busregeling toe te lichten aan bezorgde gebruikers. Vooraf was er weinig animo bij het bestuur om aan te dringen op aanpassingen. Een schrijven richten aan De Lijn was niet aan de orde. Mobiliteitsschepen Lucas Vander Meersch (CD&V) zei vorige maand nog dat Evergem goed bediend was in het nieuwe plan dat er geen bijsturingen nodig waren. Nadien heeft de schepen wel blijkbaar nog stappen gezet voor aanpassingen. Paul De Neve: “Gelukkig is de schepen tot inzicht gekomen, mogelijks na de infovergadering. Er waren intussen al verschillende bijsturingen ondermeer nadat schooldirecties aan de alarmbel trokken omdat leerlingen niet op tijd op school geraken. Een nieuwe buslijn werd beloofd, de uren van de lijn 952 werden aangepast. Iedereen las de getuigenissen van ontevreden gebruikers in de krant: mensen geraken niet meer van Ertvelde tot aan de Brico, de inwoners van Rieme en Ertvelde geraken niet meer tot aan het Brielken ...” Groen stelt vast dat het nieuwe aanbod van de De Lijn focust op de hoofdverbindingen en op de spitsuren, wie buiten het centrum of landelijker woont wordt sterk benadeeld.
In de praktijk moeten reizigers veel meer buslijnen combineren en vaak overstappen. Een pijnlijke operatie, zeker als er vertraging is of als je vervolgtraject afgeschaft wordt. Bovendien blijkt Gent-St Pieters minder vlot bereikbaar. De focus van De Lijn ligt op schoolgaande gebruiker. De Neve: ”Maar ook daar scoort men slecht. Wat als men stage heeft, naschoolse begeleiding krijgt of als men sport of andere SNS-activiteiten wil plannen? Scholen hebben ook niet overal dezelfde starturen (vb Einstein atheneum Evergem). Een heleboel haltes en lijnen zijn geschrapt. Het resultaat is dat zwakkeren dubbel slachtoffer zijn van deze hervorming. Velen dreigen nog meer geïsoleerd te geraken, denk aan onze mensen van psychiatrisch centrum Sleidinge, senioren die niet meer naar huis geraken na de bezoekuren aan WZC. Of aan mensen die zich proberen te lanceren p de arbeidsmarkt. Hun stappen richting werk worden fel bemoeilijkt. Het pijnlijk gevolg is : het vertrouwen in De Lijn kreeg een stevige knauw: veel ouders nemen het zeker voor het onzekere en kiezen opnieuw voor de auto.”
Groen deed een aantal concrete voorstellen om buslijnen aan te passen en te helpen voorkomen dat mensen verder richting auto worden geduwd. Ook werden een aantal concrete suggesties voor bijsturingen aan de schepen bezorgd, om mee te nemen in de verdere onderhandelingen.

Mogelijke voorstellen/oplossingen geformuleerd vanuit de Groen-fractie:

  1. zorg ervoor dat er een ruimer en veel beter georganiseerd aanbod is van de Flexbussen. Zelfs weken op voorhand is deze Flexbus soms niet te boeken. Zorg ook dat alle reservatiesystemen goed werken en dat er automatisch een bevestiging komt van de boeking (los van de wijze van boeken, via de website, app of gsm). Vandaag laat dit sterk te wensen over. De integratie van de hoppin-applicatie in één Lijn- app zou voor de gebruikers veel handiger zijn
  2. ga als gemeente in gesprek met de omliggende gemeenten, en zorg ervoor dat er dan op de vervoersregioraad voor gemeenschappelijke problemen gezamenlijke standpunten kunnen geformuleerd worden en eisen kunnen gedaan worden.
  3. organiseer een overleg met schooldirecties en De Lijn zodat er kan bijgestuurd worden en leerlingen tijdig op school aan kunnen komen
  4. organiseer een overleg tussen De Lijn en de NMBS om kosten van reizigers te drukken. De website van hoppin verwijst reizigers door naar een treinverbinding indien er geen bussen meer rijden. Zou het dan niet logisch zijn dat deze treinenritten gratis zouden zijn voor reizigers van De Lijn?
  5. Groen pleit ervoor om (zoals de derdebetalersregeling voor De Lijn) als gemeentebestuur een tegemoetkoming te voorzien in het NMBS-abonnement voor alle leeftijden. Voorlopig betaalt Evergem maar een deeltje terug van het treinabonnement voor studenten die jonger dan 26 jaar en woonachtig te Evergem zijn. Groen pleit ervoor om dit te veralgemenen.

De vervangende schepen Filip Huysman (CD&V) beloofde om deze punten mee te nemen.

Contactpersoon: Paul De Neve

College houdt weinig of geen rekening met omwonenden en natuur bij goedkeuren evenementen in de moestuin van het Kasteel Wippelgem

Vorig jaar waren er bij evenementen in de moestuin van het kasteel van Wippelgem heel wat geluidshinderklachten. Bij 3 muziekevenementen in 1 week tijd waren er meer dan 40 klachten ingediend bij de politie en de gemeentediensten. Groen-raadslid Eddy Colombeen kloeg dit toen aan in de gemeenteraad. Bovendien stelde Eddy voor om ook rekening te houden met de vleermuizen in de vroegere ijskelder in de buurt en de broedperiode van de vogels in het park, zoals ook wordt aangehaald in het Masterplan van het Kasteeldomein. De verantwoordelijke schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) beloofde een aanpassing van het afsprakenkader voor het gebruik van de moestuin van het kasteeldomein voor evenementen.

Eind oktober vorig jaar werd in het college een aanvulling van het afsprakenkader met richtlijnen voor het gebruik van de moestuin van het Kasteeldomein van Wippelgem voor evenementen goedgekeurd. Dit kader bepaalt welke soort evenementen wanneer kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden.

Uit de nieuwe afspraken blijkt dat de beperking wordt behouden op 6 evenementen per jaar die er na 22.00 uur mogen plaatsvinden met een geluidsnorm van meer dan 85 decibel. Er werden ook voorwaarden met betrekking tot de geluidsnormen en geluidsmetingen worden opgelegd, die al grotendeels de hogere wetgeving volgen. Dit is op zich een goede zaak, maar of dit de geluidshinderproblemen voor de buurt in de toekomst zullen voorkomen is nog maar de vraag, maar vooral de rust van de dieren in de buurt is totaal vergeten of vindt het college blijkbaar niet belangrijk. Zo wordt geen rekening gehouden met de winterslaap van de vleermuizen (van eind oktober tot midden maart) in de ijskelder in de buurt en broedperiode van vogels in het park (van 15 maart tot 15 juli). Er zijn geen beperkingen opgenomen rond periodes waarbinnen welke evenementen kunnen. Nochtans staat in het beheersplan van het kasteeldomein van Wippelgem dat er rekening moet gehouden worden met de vleermuizen die huizen in de ijskelder nabij de moestuin. In het beheersplan wordt voorgesteld om tussen oktober en april geen evenementen te laten doorgaan. Ook wordt in het kader van het college geen rekening gehouden met de broedperiode voor vogels die nestelen in het park.

De schepen antwoordde dat hiermee geen rekening kon worden gehouden omdat er dan uiteindelijk maar weinig maanden overblijven om evenementen toe te laten. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Vanuit Groen pleiten we niet voor een volledig verbod op zulke evenementen in bovenstaande periodes, maar wel om strengere maatregelen op te leggen tijdens deze periodes, vooral bij de winterslaap van de vleermuizen. Het kasteeldomein van Wippelgem is in principe niet een echte evenementenlocatie. Er werd vroeger ook steeds naar de buurtbewoners en gemeenteraad gesteld dat er evenementen konden doorgaan, maar geen zeer grote en luidruchtige evenementen om de eigenheid van de kasteelsite niet in het gedrang te brengen en de rust van de omgeving te garanderen. Blijkbaar is de natuur in dit park niet belangrijk genoeg.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Eindigt verhaal jeugdhuis in Kapellestraat in 2026?
Het pand in de Kapellestraat waar het jeugdhuis wordt uitgebaat vertoont al van bij de ingebruikname heel wat gebreken. Groen vroeg op de gemeenteraad hoe lang de overeenkomst met de eigenaar nog loopt en wat de toekomstplannen met Kadet  van deze meerderheid zijn? Groen vroeg ook een stand van zaken van de voorbije investeringen en over het prijskaartje. Er zijn tevens ongerustheden over het goed nabuurschap. Groen-raadslid Paul De Neve: “Zo hebben we weet van een aantal klachten, zoals over vandalisme. Hoe pakt de meerderheid dit aan?”
Schepen Kenny Ketels (N-VA) wees erop dat de huur ten vroegste kan opgezegd worden in september 2026. De voorbije jaren werd er voor zo’n 17.000 euro geïnvesteerd in het pand. De plannen voor een dure sas werden gelukkig on hold gezet. Of er na 2026 nog een plaats is voor een jeugdhuis in de Kapellestraat ligt bij de volgende meerderheid.
Groen-raadslid Paul De Neve gaf de jeugddienst een pluim voor hun toekomstplan Kadet 2.0 waar het schepencollege eerder al principieel mee instemde. Het idee van “café openhouden” voor jongeren wordt definitief verlaten. Er zal in samenwerking o.m. Lejo gewerkt naar een initiatief geïnspireerd door het Overkop-idee.
Groen vroeg ook wat de plannen zijn rond samenwerking met Drugpunt. De vacature voor een preventiewerker blijkt nog steeds niet ingevuld. De plannen om Drugpunt actiever te betrekken bij het jeugdhuis blijven voorlopig dan ook dode letter.
De schepen beaamde verder dat er wat particuliere klachten lopende zijn bij buren, o.m. na vandalisme en schade door ongedierte. Groen-raadslid De Neve drong om om een duidelijke communcatie te voeren rond aansprakelijkheid en tussenkomst bij de verzekering zodat er snel een oplossing kan zijn.
Groen uitte tot slot ook bezorgdheden over de houding van de eigenaar. Paul De Neve: “Het is het duidelijk dat er in het keldergedeelte gaten zijn waardoor ongedierte zich vlot een toegang kan verlenen vanuit het rioleringsstelsel. De eigenaar had tot voor kort niet gereageerd op de vraag om deze toegangsmogelijkheden aan te pakken. De gemeente heeft intussen zelf al kleine investeringen gedaan om het probleem aan te pakken. Groen betreurt dat de eigenaar zijn verplichtingen nog steeds niet is nagekomen.

Contactpersoon: Paul De Neve