Persbericht november 2023

03 December 2023

Persbericht november 2023

  “We betreuren dat zitbanken langs trage wegen worden beperkt. Er is nood aan meer ontmoetingsplekken buiten en in een groene omgeving, zitbanken kunnen dit ondersteunen.”

Meerderheid belooft op vraag van Groen dat duurzaam tuinieren eindelijk zal worden gestimuleerd

Onze gemeente heeft een goedgekeurd klimaatmitigatieplan en -adaptatieplan. Bedoeling is om maatregelen te nemen om minder CO2 uit te stoten en de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen. Zo werden we de laatste maand met de overvloedige neerslag nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Bovendien merken we dat onze natuur en biodiversiteit achteruit gaat. Een van de vele (deel)oplossingen is duurzaam tuinieren. Dit kan de gemeente uiteraard zelf, maar de gemeente kan ook de bevolking aanzetten om duurzaam te tuinieren. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg dan ook welke ambitie de gemeente heeft om duurzaam tuinieren te promoten, los van de gebruikelijke vermelding op website en in gemeentelijk infomagazine.

Schepen Verdegem (N-VA) beloofde dat de gemeente zowel financieel als inhoudelijk op klimaatadaptieve tuinen zal inzetten. Er komt in de loop van het voorjaar 2024 een financiële drijfveer voor burgers in de vorm van een subsidie om in te zetten op ontharding van hun voortuin en het aanleggen van een geveltuin. Op inhoudelijk vlak wordt momenteel in samenspraak met een provinciale tuincoach verschillende opties verkend om klimaatrobuuste tuinen te stimuleren in de gemeente.

Na bijna 5 jaar aandringen hoopt Groen dat de N-VA/CD&V-meerderheid eindelijk de beloftes rond de subsidies zal uitvoeren en dat er een echte ondersteuning komt om de burgers aan te zetten tot duurzaam tuinieren. Het heeft meer dan lang genoeg geduurd. Er is heel wat tijd verloren.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen pleit voor betere communicatie in bestrijding van woekerplant Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een ongevraagde uitheemse plant die ook in Evergem steeds vaker opduikt en het overige groen overwoekert/versmacht. Bij de verspreiding spelen de wortelstokken een cruciale rol. Het verplaatsen van grond (grondverzet) is een belangrijke oorzaak van het feit dat de Japanse Duizendknoop steeds op nieuwe plaatsen terechtkomt. Groen wou weten hoe dit probleem in Evergem wordt aangepakt. Groen-raadslid Paul De Neve: “Wat gebeurt er preventief om de verspreiding te voorkomen? Heeft de groendienst een zicht op de problematiek en is er plan van aanpak, een bestrijdingsplan? Wat zijn de richtlijnen rond herbicidengebruik?”

De bevoegde schepen Verdegem (N-VA) bevestigde dat deze invasieve plant ook in Evergem op openbaar domein en op private percelen geregeld opduikt. De gemeentediensten verwijderen bij wijze van proef op twee plaatsen (Bommels en achteraan het kasteeldomein in Wippelgem) de plant manueel. Op wegbermen waar de Duizendknoop aanwezig is, wordt niet geklepeld om verspreiding van de wortelfragmenten te voorkomen. In theorie zouden de diensten van een afwijking kunnen gebruik maken en pesticiden aanwenden. Dit wordt gelukkig niet toegepast, ondermeer omdat de plant vaak langs waterlopen of afwateringsgrachten staat. De piste van biologische bestrijding wordt nog niet bewandeld. Deze worden nog getest door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Groen complimenteerde de diensten voor hun aanpak, maar vroeg wel om meer in te zetten op preventie en niet te kiezen voor chemische bestrijding. Naast vermelding van een infofolder op de gemeentelijke website zou het goed zijn om in het gemeentelijk informatieblad De Burggrave een inhoudelijk artikel hierover te maken. Vooral om de kennis van burgers en ook de aannemers te verhogen en hen bewust te maken. Groen-raadslid Paul De Neve: “Zoals de diensten zelf aangeven is het nodig dat bijvoorbeeld bij verkavelen of wegenwerken alle betrokkenen op de hoogte zijn van een goede beheerspraktijk. Vandaag wordt met wortelstokken vervuilde grond onwetend te vaak hergebruikt, met alle gevolgen vandien. De gemeente heeft hier een taak.“

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Sensibilisering moet oversteeksituatie aan gemeentschool Reibroekstraat veiliger maken

Als gevolg van de verbouwingen aan de gemeentelijke basisschool in Evergem-centrum zijn de kleuterklassen tijdelijk ondergebracht in lokalen in het voormalige labo aan de overkant. Dit heeft tot gevolg dat er ter hoogte van de ingangen in de Reibroekstraat zeer frequent oversteekbewegingen zijn, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Op vraag van bezorgde (groot)ouders vroeg Groen aandacht voor het probleem.

Voor en na schooltijd, maar ook tijdens de lessen, steken de kinderen (onder begeleiding) dikwijls over van het labo naar de basisschool. Veel (groot)ouders laveren dagelijks meermaals van de ene kant van de straat met de (klein)kinderen naar de andere kant tussen de auto’s door naar de andere kant, om de oudere (klein)kinderen ook op te halen.

Groen vroeg om tegemoet te komen aan de dringende vraag van diverse (groot)ouders om de onveilige situatie aan te pakken en de school te sensibiliseren zodat ouders kunnen begeleid worden om op een ordentelijker en vooral veiliger manier de oversteek te laten gebeuren. Extra maatregelen nemen – zoals een extra tijdelijk zebrapad - bleek geen optie, gezien nog voor het einde van het jaar de kleuters opnieuw kunnen verhuizen naar de nieuwe klassen. De bestaande zebrapaden gebruiken is de boodschap.

Raadslid De Neve : “Achteraf bekeken we hebben toen we beslisten over het in gebruik nemen van de voormalige labo-gebouwen aan de overkant te weinig aandacht gehad voor de gevolgen op vlak van verkeersveiligheid. Hier moeten we in de toekomst meer aandacht voor hebben.”

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen pleit voor meer zitbanken langs trage wegen

Groen stelt samen met heel wat bewoners vast dat er te weinig zitbanken zijn in onze gemeente om te verpozen, dit valt vooral op bij wandelingen langs de trage wegen. Groen-raadlid Eddy Colombeen vroeg naar een visie rond zitbanken en of de gemeente van plan is om meer zitbanken te plaatsen. De verantwoordelijk schepen van groen Josse Verdegem (N-VA) liet weten dat er geen echte visie is rond het plaatsen van zitbanken. Voorstellen voor nieuwe banken/picknicksets, worden geval per geval bekeken. De schepen gaf toe dat een rustplaats langs een trage weg inderdaad heel idyllisch is, maar naar onderhoud (bosmaaien rond de bank) is dit echter moeilijk, zeker wanneer deze banken niet of slecht te bereiken zijn met de wagen. Voorstellen voor nieuwe locaties kunnen altijd gedaan worden. Momenteel zijn er geen concrete plannen voor nieuwe banken.

Groen betreurt dat er geen visie is rond zitbanken en ontmoetingsplaatsen buiten. Het is goed dat de burger voorstellen kan doen, maar het zou beter zijn om als gemeente zelf na te gaan waar de banken het best worden (bij)geplaatst. Het personeelstekort vormt vaak een rem op zulke initiatieven.

Groen-raadslid Colombeen “We betreuren dat zitbanken langs trage wegen worden beperkt. Het is net op zulke plaatsen dat het meest aangewezen is om zitbanken te plaatsen. Er is nood aan meer ontmoetingsplekken buiten en in een groene omgeving, zitbanken kunnen dit ondersteunen.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen