Persbericht mei 2023

05 Juni 2023

Persbericht mei 2023

Groen vraagt evaluatie en pleit voor verhoging aantal trajecten bij Katrol

Persbericht Groen Evergem

Groen vraagt evaluatie subsidies kleine landschapselementen en betere bescherming knotwilgen
Evergem telt heel wat knotwilgen in haar landschap.  Groen vroeg uitleg over het onderhoud van deze kleine landschapselementen. Er zijn immers regelmatig klachten over ondeskundig “knotten” van de wilgen. In principe kan een knotwilg bij geregeld onderhoud zo'n honderd jaar oud worden.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Om het knotten te stimuleren kan men in Evergem een subsidie aanvragen voor de ondersteuning van dit soort kleine landschapselementen.   Ondanks deze ondersteuning merken we toch dat knotwilgen steeds meer in de verdrukking komen te staan”. Op de gemeenteraad vroeg Groen tekst en uitleg. De cijfers leren dat er geen aanvragen voor nieuwe aanplant van knotwilgen meer zijn de laatste jaren. De aanvragen voor ondersteuning van het onderhoud (“het knotten”) gaan wel in stijgende lijn.
Eddy Colombeen wou weten op welke basis de uitbetaling gebeurt. Volgens de diensten wordt in principe slechts uitbetaald na het onderhoud én een plaatsbezoek. Groen stelt vast dat er toch op veel plaatsen problemen zijn met het onderhoud. Zo zijn er klachten van slecht geknotte wilgen gekend in Droogte, Heulewijkstraatje, Walprije en Kegelstraat.
Groen vroeg zich af of er geen tussentijdse evaluatie nodig is. “Is er een richtlijn over hoe de bomen moeten onderhouden worden. Kan dit geen onderwerp zijn van bespreking in de Land- en Tuinbouwraad en/of de Minaraad (Milieu- en Natuurraad)?,” zo vroeg raadslid Colombeen zich af. Schepen Josse Verdegem (N-VA) antwoordde dat dat hij open staat voor deze suggesties. Hij wees er ook op dat de mogelijkheid bestaat om de vorming in samenwerking met Regionale landschappen meer in de kijker te zetten.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Week van de mobiliteit: geen autoloze zondag in Evergem, wel verkeersvrij dorpsplein
In september is er opnieuw een ‘Week van de mobiliteit’. Groen vroeg op de gemeenteraad wat de plannen van deze meerderheid zijn om de Evergemnaar tijdens die week bewust te maken van de noodzaak van een modal shift (omschakeling naar niet gemotoriseerd vervoer), en tegelijk de beleidsdoelstelling “Meer fiets, minder auto” in de praktijk te brengen. Eerder pleitte Groen al voor sensibilisering rond ‘30 dagen minder wagen’.  Ook een deelname aan de actie “autovrije Zondag’ zou perfect passen in zo’n Week van de mobiliteit. In 2022 organiseerden meer dan 40 gemeenten dergelijke dag (zoals Dendermonde, Deinze, Melle, Sint-Niklaas, Beveren, Zottegem en Aalst). Zo’n autovrije zondag zou een eerste mooie stap zijn. 
Vervangend Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) gaf aan dat het college begin mei beslist had om tijdens de week van de mobiliteit het dorpsplein in Evergem verkeersvrij te maken voor de organisatie van het evenement ’t Durp Es Van Ons’, in samenwerking met een werkgroep van de verkeerscommissie. Voor andere acties zijn er geen plannen.  Groen is tevreden met dit beperkte initiatief, maar betreurt dat er geen ruimere bewustmaking is om te werken aan de omschakeling naar niet gemotoriseerd vervoer en aan klimaatacties die wijzen op het belang van het verminderen van de CO2-uitstoot.
Groen vroeg verder op de gemeenteraad hoe Evergem als gemeente structureler wil vooruitdenken waardoor het bestuur de burger 365 dagen per jaar zou kunnen prikkelen rond mobiliteit. Groen-raadslid Paul De Neve: “Hoe zal Evergem haar engagement binnen het lokaal Energie- en Klimaatpact uitvoeren? De hamvraag is: kan onze mobiliteit slimmer, klimaatvriendelijke en goedkoper? Moet onze ambitie niet zijn dat we tegen 2030 twee deelwagens per 1000 inwoners willen hebben. Ook in Evergem staan talloze wagens die minder dan 10.000 km per jaar rijden. Zijn er plannen om ons als openbaar bestuur te laten begeleiden in een traject rond autodelen?  De richtprijs voor zo’n begeleiding bedraagt niet meer dan €6.500? Gemeenten kunnen via hun provincie zelfs nog korting krijgen op dit traject.”
Het college blijkt geen plannen in die richting te hebben. Wel stappen ze mee in een Veneco-campagne rond elektrisch autodelen voor de hele regio. De bedoeling zou zijn om deze wagens zowel door gemeentepersoneel als door inwoners te laten gebruiken. Het project zit momenteel nog in de voorbereidende fase. Paul De Neve waarschuwde: “Maak alstublieft niet de opnieuw de fout van jullie vorig initiatief. Zorg ervoor dat ook er ook voldoende aanbod is in de meer landelijke deelgemeenten.”

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen vraagt evaluatie en pleit voor verhoging aantal trajecten bij Katrol
Op vraag van Groen kunnen Evergemse gezinnen sinds 2020 ook gebruik maken van het Katrol aanbod voortvloeiend uit de samenwerking binnen de Welzijnsband Meetjesland. Concreet biedt Katrol gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Ze richten zich op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden.  Evergem heeft ingetekend op 5 ondersteuningstrajecten per semester. Groen raadslid Paul De Neve vroeg op de raad voor Maatschappelijk Welzijn naar een evaluatie.
De Katrolwerking is mogelijk dankzij ondersteuning van studenten uit sociaalpedagogische richtingen die op regelmatige basis bij het gezin langsgaan en ondersteuning bieden op de gebieden waar het gezin dit wenst. De bedoeling is hun zelfredzaamheid te verhogen, een onderwijscultuur in het gezin te installeren en daar waar nodig toe te leiden naar grondrechten. Dit alles wordt gecoördineerd door ervaren mentoren. De doelgroep zijn kansarme gezinnen, ouders en hun lagere school-kinderen. De focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen ze tot en met het eerste middelbaar.
Schepen Leen Ysebaert (N-VA): “Voor die trajecten op jaarbasis is er een budget van €8.640 voorzien. Vanuit de sociale dienst wordt gewerkt met een instroomdocument indien de Katrolwerking in een actief dossier een meerwaarde is. In samenspraak wordt de doorstroom geregeld. Per semester wordt de werking afgestemd.” Volgens de schepen is er bijna nooit een probleem met wachtlijsten.
Groen-raadslid Paul De Neve: “Het aanbod is vandaag veel te weinig gekend. Gelet op de grootte van de gemeente zou Evergem zeker meer trajecten kunnen invullen.” Groen betreurt dat de katrolwerking zo beperkt wordt gehouden. Groen drong aan om de werking grondig te evalueren, de promotie anders aan te pakken en het aantal trajecten te verhogen.

Contactpersoon: Paul De Neve