Persbericht mei 2021

14 Juni 2021

Persbericht mei 2021

      Evergem, 31 mei 2021 PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen tevreden met eerste fietsstraat in Evergem Groen stelde in 2018 voor om fietsstraten in te richten in Evergem. Een van de mogelijke straten die we toen voorstelden was de Bibliotheekstraat. Fietsstraten zijn straten waar de fietsers voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer mag nog gebruik maken van de straat, maar moet de fietsers voor laten. 3 jaar later werd in de gemeenteraad van mei de fietsstraat vanaf Kapellestraat tussen Achterstege tot en met de Bibliotheekstraat met een grote meerderheid goedgekeurd. Enkel het Vlaams Belang stemde niet mee. Groen is tevreden met het voortschrijdend inzicht bij het schepencollege. Nog andere straten lenen zich hier ook. Groen pleit er dan ook voor om de komende maanden en jaren nog meer fietsstraten in te richten ten voordele van de zwakke weggebruiker in Evergem. Contactpersoon: Paul De Neve   Groen is tevreden dat na meer dan 18 jaar de open ruimte aan het kasteel van WIppelgem wordt gevrijwaard Op de gemeenteraad werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kasteeldomein Wippelgem en omgeving goedgekeurd. Dit plan voorziet de schrapping van het woonuitbreidingsgebied tussen het kasteeldomein van Wippelgem, Kramershoek en Droogte. Bovendien wordt ruimte voorzien om bos aan te planten aansluitend aan de parkzone van het kasteeldomein. Groen is tevreden dat eindelijk na meer dan 18 jaar dit gebied wordt gevrijwaard van bebouwing. Toenmalig Agalev-schepen Johan Janssens (nu: Groen) slaagde in 2002 om de schrapping van enkele woonuitbreidingsgebieden, met o.m. de schrapping van het woonuitbreidingsgebied aan het kasteel van Wippelgem, in het gemeentelijk structuurplan te laten vastleggen. Nadat de groene partij vanaf 2003 niet meer in de meerderheid zat, kwam de schrapping van dit woonuitbreidingsgebied op de helling te staan. Daarom organiseerde Groen een petitie voor de schrapping van dit woonuitbreidingsgebied. Op 18 mei 2005 gaf toenmalig Groen-voorzitter Eddy Colombeen aan wijlen burgemeester Van Grembergen (PVG-sp.a) een petitie met 575 handtekeningen om het woonuitbreidingsgebied aan de kasteelsite te vrijwaren van bebouwing. De huidige voorlopige goedkeuring van het RUP is nu een mooi orgelpunt van deze strijd. Groen blijft wel bezorgd over de vastgelegde evenementenzone in de tuin van het kasteel van Wippelgem en de zogenaamde groene evenementenparking van 160 parkeerplaatsen aan Kramershoek en hoopt dat dit voor geen extra overlast zal zorgen voor de omwonenden. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Eindelijk 6 slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden in Evergem geschrapt Op de gemeenteraad werd de schrapping van 6 slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden goedgekeurd. Het gaat over de onderstaande woonuitbreidingsgebieden met volgende waardevol groene zones: Kluizen met kleine bossen, waardevolle bomenrij en waterloop Burggravenstroom Wurmstraat met beboste percelen en waterloop Sleidingsvaardeken Holstraat met waardevolle dreef en kleinere bomenlanen Vierlinden met bomenrijen, landschapselementen en waterloop Hindenplas Weststraat met bomenrijen en waardevolle landschapselementen Belzeelsestraat met waterloop Belzeeschen Groen is tevreden dat bovenstaande woonuitbreidingsgebieden niet verder bebouwd zullen worden, want er zijn meer dan voldoende vrije kavels (meer dan 1.600!) in bestaande woongebieden, BPA’s en verkavelingen om minstens tot 2035 en later aan de Evergemse woonbehoeften te voldoen. Via het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) woonuitbreidingsgebieden zullen bovenstaande gebieden worden omgezet naar niet bebouwbaar agrarisch gebied. Groen is al 20 jaar voorstander van het omzetten van deze gebieden in een open ruimte bestemming en voor het behoud van het bestaande waardevolle groen, maar wil ook dat de aanwezige natuur in deze gebieden maximaal wordt beschermd voor de toekomst. Groen wilde de aanwezige bossen, bomenrijen, dreven en andere waardevolle natuur ook effectief laten aanduiden als natuur-, bos- of groengebied op de plannen bij het RUP. Jammer genoeg is dit niet voorzien in het RUP. Enkel in de stedenbouwkundige voorschriften bij dit RUP staat “Bestaande beboste percelen dienen behouden te blijven als bos”. Groen hoopt dat dit stedenbouwkundig voorschrift goed zal worden opgevolgd en zal waakzaam blijven om de aanwezige waardevolle natuur, die uit meer dan bossen alleen bestaat (bomenrijen, dreven, kleine landschapselementen, …), te vrijwaren voor de toekomstige generaties. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Gemeentebestuur erkent kinderen van koppels niet via draagmoederschap, zonder uitspraak van familierechtbank Naar aanleiding van een krantenartikel in het Nieuwsblad van 14 mei werden op de gemeenteraad vragen gestelde over de niet erkenning van een holebi-koppel als vaders van 2 kinderen die legaal werden verwerkt via draagmoederschap in het buitenland. De gemeente laat weten dat de ze niet anders kon, vermits een uitspraak van de familierechtbank verplicht is. Uit nader onderzoek blijkt dat gemeentes zonder een uitspraak van de familierechter het ouderschap kan erkennen. In verschillende gemeentes, zoals Gent en Deinze gebeurt dit op basis van legale documenten en is een uitspraak van de familierechtbank niet vereist. Groen betreurt de misleidende communicatie en werkwijze van de gemeente. Contactpersoon: Eddy Colombeen     Waarom geen kerk delen met andere gemeenschappen? De Orthodoxe gemeenschap heeft de vraag gesteld aan de gemeente of zij een kerk ter beschikking zou kunnen stellen voor hun erediensten. De gemeente heeft hier negatief op geantwoord. Groen Evergem begrijpt dit niet. De gemeente is eigenaar van verschillende kerkgebouwen en betaalt ook voor het instandhouden van dit patrimonium. Het zou dan ook logisch zijn dat deze gebouwen ruimer ter beschikking worden gesteld. Groen pleit ervoor om met bovengenoemde gemeenschap in overleg te gaan over het mogelijks delen van een kerkgebouw. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Groen is bezorgd over verkavelingsaanvraag aan beschermde Gerardsmolen in Wippelgem Momenteel loopt een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor een verkaveling (Acke) met 5 woningen waarvan 4 tweewoonsten aan Moleneinde in Wippelgem. Deze verkaveling zou in de onmiddellijke buurt liggen van de beschermde Gerardsmolen van Wippelgem. Groen is dan ook bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen van deze verkaveling op het beschermd monument. Deze verkaveling kan negatieve invloed hebben op de werking (windvang) van de beschermde molen. Voor een goede werking van de molen is maximale open ruimte van belang. Iedere bijkomende bebouwing is in die zin een toename van hinder in het vangen van de wind. En hoogbouw is zelfs de dood van een werkende molen.  Een kritische ingesteldheid van de vergunning verlenende overheid, het college, is dus normaal en met een zeker functioneel belang. Ook wat het open en idyllisch zicht vanaf de straatkant en de open ruimte aan de Gerardsmolen betreft kan deze verkaveling een negatief effect hebben op de beleving en het mooi landelijk uitzicht op de molen bij de omwonenden of de plaatselijke gemeenschap. De molen van Wippelgem heeft ook een sociaal toeristische onthaalfunctie en de molenweide is uitermate geschikt voor evenementen in de rand, zoals bij Wippelgem kermis. Deze verkaveling kan dan ook een tweede toegang tot het terrein/de weide achter de verkaveling behorende tot de site aan de molen (waar evenementen kunnen plaatsvinden) niet meer mogelijk maken. Een tweede uitgangsweg is eigenlijk een zaak van toegankelijkheid voor alle diensten en levering en toegang voor de veiligheid (politie, brandweer en hulpdiensten) en van openbaar belang ! Als men dat nu niet bekijkt of opneemt in de verkaveling dan is dat een gemiste kans en ook een kans voorgoed voorbij! De bevoegde schepen van Omgeving, Sven Roegiers (CD&V), wilde nog niet op de beslissing van het college vooruit lopen. Groen hoopt dat rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de omwonenden en de vrijwilligers van de molen en dat het (niet-bindend) advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed strikt zal worden gevolgd om de werking van dit belangrijke Evergemse beschermde monument te garanderen. De winst van de toekomstige eigenaars van de aangevraagde verkaveling op een mooi landelijk uitzicht met een molen in hun achtertuin staat een beetje schril tegenover het verlies van het open en vrij uitzicht op de molen door alle inwoners van Wippelgem en zijn passanten. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen wil bij nieuwe verkaveling aan Boordekens dat de veiligste uitweg wordt gekozen voor fietsers en wandelaars Bij de verkavelingsaanvraag Boordekens-Schoonstraat wordt er een uitgang voor gemotoriseerd vervoer voorzien langs Boordekens-Ralingen-Hekstraat. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg aan het bestuur om na te kijken of het niet beter is een uitgang voor gemotoriseerd verkeer naar de Schoonstraat te voorzien, vermits de Ralingen-Hekstraat veel meer wordt gebruikt voor fietsende en wandelende schoolkinderen en pendelaars van het openbaar vervoer. De verantwoordelijke schepen Sven Roegiers (CD&V) beloofde dat bij het behandelen van deze aanvraag de bezwaren en adviezen met aandacht zullen worden bekeken en dat de wegenis nog op de gemeenteraad zal worden gebracht. Contactpersoon: Eddy Colombeen   _______________________________________________________________________   Kathleen Pisman Gemeenteraadslid - Fractieleider voor Groen Evergem Molenstraat 17, 9940 Ertvelde T: 09 344 85 78 E: [email protected]   Paul De Neve Gemeenteraadslid voor Groen Evergem Molenstraat 19, 9940 Ertvelde T: 0479 283 468 E: [email protected]    Eddy Colombeen Gemeenteraadslid voor Groen Evergem Koolstraat 2, 9940 Evergem T: 0485 03 84 28 E: [email protected]