Persbericht juni 2023

06 Juli 2023

Persbericht juni 2023

Tweemaal afsterven van bosje aan Molenhoek is typisch voorbeeld van de gebreken in aanplant en opvolging gemeentelijk groen

Evergem, 30 juni 2023

Persbericht Groen Evergem

Groen akkoord met subsidiereglement voor aankoop natuurgebieden

Groen stelt al jaren voor om een gemeentelijk subsidiereglement voor aankoop van natuurgebieden te maken. Op deze manier kan het natuurbeleid een duwtje in de rug krijgen van milieu- en natuurverenigingen en van individuele burgers die mee willen helpen om de natuur in onze gemeente aan te kopen en te ontwikkelen. Op de gemeenteraad van maart vorig jaar stelde Groen voor om een subsidiereglement uit te werken voor de aankoop van potentieel ecologische gebieden. Na de nodige discussie ging de meerderheid hiermee akkoord.

Op de gemeenteraad in juni werd eindelijk het langverwachte voorstel van subsidiereglement voorgelegd. Groen vindt het subsidiereglement zeker niet perfect, maar het is een eerste stap naar een volwaardig werkbaar subsidiereglement. Op termijn kan dit subsidiereglement nog worden verbeterd.

Groen denkt dan aan de uitbreiding van de gebieden waarvoor een subsidie kan worden verkregen. In dit reglement zijn slechts 6 GNOP-gebieden geselecteerd. (GNOP-gebieden = Gemeentelijk Natuur OntwikkelingsPlan met oplijsting van de meest waardevolle natuurgebieden). Ook andere groene gebieden zouden aan dit meer dan 15 jaar oude plan kunnen worden toegevoegd.

Ook het minimale bedrag van 20% van de aankoopprijs die de subsidieaanvrager moet betalen, is vrij hoog in vergelijking met gelijkaardige reglementen in andere gemeentes. Zeker als je weet dat een aankoop al vlug kan oplopen tot 100.000 euro, is een bedrag van 20.000 euro nog een ferm bedrag om op tafel te leggen, te meer daar de notaris – en aktekosten sowieso niet worden gesubsidieerd.

Het totale budget voor de subsidie zal jaarlijks ook voldoende hoog moeten zijn, want dit bedrag wordt niet verhoogd bij tekort. Per jaar wordt enkel het voorziene bedrag gebruikt totdat het budget op is. Subsidieaanvragers zullen niet altijd goed weten welk subsidiebedrag te verwachten, zeker als er meerdere subsidie-aanvragers in hetzelfde jaar zijn.

Groen gaat akkoord met een grotere groep die in aanmerking komt voor subsidies, zolang dit maar een stap vooruit betekent voor de natuur in Evergem. Daarom is het zo belangrijk dat de nodige veiligheden worden ingebouwd dat het subsidiegeld goed besteed zal worden, zodat nadien niet blijkt dat de subsidie voor andere doeleinden werd gebruikt dan waarvoor het eigenlijk dient.

Groen zal dit subsidiereglement verder opvolgen en proberen te verbeteren, maar met de goedkeuring van dit reglement werd een eerste belangrijke stap gezet.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Geluidsoverlast door grote luidruchtige evenementen aan kasteeldomein van Wippelgem: Groen wil strengere regels

In mei werden in een week tijd (13, 17 en 18 mei) 3 luidruchtige muziekevenementen georganiseerd in de moestuin van het kasteeldomein van Wippelgem. Dit zorgde voor de nodige geluidsoverlast voor de omwonenden. Deze evenementen die respectievelijk voor 1.200 aanwezigen, 800 en nog eens 800 aanwezigen werden georganiseerd zorgden voor heel wat klachten.  Zo werden via verschillende kanalen 46 (!) klachten van nachtlawaai ontvangen van deze evenementen. Dit grote aantal klachten toont voor Groen aan dat er een groot probleem is.

Het college heeft wel een kader goedgekeurd waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden in de moestuin, maar deze lijkt te beperkt. Zo wordt het aantal evenementen met een einduur na 22u en geluidsoverlast hoger dan 85 decibel beperkt tot 6 evenementen per jaar. Evenementen mogen doorgaan tot ten laatste 2u en mogen maximaal 12 uur aaneensluitend duren. De maximale capaciteit wordt bepaald door de brandweer op basis van de grootte en inrichting van de evenementenzone.

Voor Groen is duidelijk dat de moestuin van het kasteeldomein van Wippelgem niet geschikt is om grote luidruchtige evenementen te organiseren, zeker niet tot een stuk in de nacht. Dit is te belastend voor de omwonenden en de omliggende natuur. Nochtans staat in het beheersplan van het kasteeldomein van Wippelgem dat er rekening moet gehouden worden met de vleermuizen die huizen in de ijskelder nabij de moestuin. In het beheersplan wordt voorgesteld om tussen oktober en april geen evenementen te laten doorgaan. Ook wordt in het kader van het college geen rekening gehouden met de broedperiode voor vogels die nestelen in het park.

In oktober zal het afsprakenkader door het college worden geëvalueerd. Voor Groen is het duidelijk dat het afsprakenkader voor de evenementenlocatie strenger moet. Met het huidige afsprakenkader is het evenwicht zoek tussen plezier maken bij evenementen en het verlies aan woon- en leefkwaliteit van de omwonenden. Het kasteeldomein van Wippelgem is geen geschikte locatie voor vele en grote muziekevenementen of fuiven. Dit was trouwens ook niet de bedoeling bij de opmaak van het beheerplan voor het Kasteeldomein.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Tweemaal afsterven van bosje aan Molenhoek is typisch voorbeeld van de gebreken in aanplant en opvolging gemeentelijk groen

Aan de Molenhoek werd 2 jaar geleden een bosje aangeplant. De aanplant stierf af. Er werden vorig jaar nieuwe bomen aangeplant, maar deze blijken ook weer ten dode opgeschreven mede door de droogte (zie foto's in de bijlage met buurtbewoner Thibault Quireynen). Omwonenden klagen dit aan bij de gemeente. Zij geven deze bomen op eigen initiatief water. Mogelijk zal dit niet helpen om dit bosje te redden. Groen vroeg op de gemeenteraad hoe het komt dat dit bosje tot 2 maal toe afsterft. Wat is er mis?

Volgens het gemeentebestuur wordt het op de droge zandgronden steeds moeilijker (door langere droogtes en extremer weer) om bossen en bomen aan te planten. De aanplant door de bosgroep, van het bosje in Molenhoek, tijdens de winter 2021-2022, was dan ook zo goed als volledig afgestorven. Bij de vervanging van afgestorven bomen deze winter, heeft het gemeente daarom beslist, om per plantgat één schep compost te voorzien. Compost geeft wat extra voeding en mineralen aan de arme zandgrond en houdt ook beter water vast. Omdat gras sterk in competitie gaat voor water met de boompjes, heeft de gemeente het terrein ook gefreesd zodat het terrein bij aanplant grasvrij was.

Volgens de gemeente krijgen nieuwe straatbomen die aangeplant worden, door een aannemer water tijdens het eerste groeiseizoen. Bossen water geven en/of bomen blijvend water geven, is niet haalbaar. Zowel logistiek, ecologisch als financieel. De gemeente vrees dan ook dat de aanplant van het bosje in Molenhoek zal moeten worden geëvalueerd en samen met de bosgroep de nodige conclusies trekken. De gemeente stelt zich de vraag of bosaanplant daar ooit kans op slagen zal hebben. De omgeving Molenhoek is immers extreem droge zandgrond.

Groen vindt het antwoord van de gemeente hallucinant. Als er men er zelfs in slaagt om in Afrika in verwoestijnde gebieden opnieuw bomen te laten groeien dan moet dit toch ook in Evergem lukken op droge zandgrond.

Het is natuurlijk van belang om de aanplant goed te doen en goed op te volgen. Zo zijn onderstaande regels bij aanplanting van belang:

  • Kies de juiste boomsoorten en de juiste grootte van het plantgoed.
  • Beperk de tijd tussen het oogsten van het plantgoed en het effectieve planten tot het strikte minimum om wortelschade, zeker bij droge weersomstandigheden, te vermijden.
  • Breng de verhouding tussen kruin en wortelgestel weer in balans. Dit punt is minder cruciaal bij bosplantsoen maar wordt toch best bekeken voor het planten. Snoei indien nodig.
  • Voorzie in watervasthoudend materiaal. Je kan daarvoor best compost mengen met de aanwezige bodem. Eén schep per plant lijkt weinig.
  • Voorzie een ruim plantgat dat ook diep genoeg is (zodanig dat er ook compost-grondmengsel onder de plant zit). Algemene regel is: minstens dubbel zo groot als de wortelkluit (en liefst driemaal zo groot). De reden is simpel: jong plantgoed (bosplantsoen) heeft het voordeel (ten opzichte van de algemeen gevraagde formaten “10/12”) dat bij oogsten van het plantgoed veel minder wortels verloren gaan omdat die eenvoudigweg nog niet zo ver zijn ontwikkeld. Als je het plantgat groot genoeg neemt en de moeite doet om bij planten de wortels mooi te spreiden, dit aangevuld met een ruime toegift van compost (mag gerust één derde zijn van het plantgatvolume), je de plant een ruime reserve voedsel en mineralen meegeeft om de eerste jaren door te komen. Bovendien houdt je op die manier meer water ook (veel) langer vast.
  • Geef direct tijdens en na het planten, dit wil zeggen idealiter bij half gevuld plantgat en na volledig vullen van het plantgat, de plant een ruime watergift. Dit zorgt ervoor dat er een zeer goed contact ontstaat tussen de wortels en het grond-compost mengsel.
  • En last but not least: volg de zaken op, zeker tijdens het eerste groeiseizoen. Geef, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, water indien noodzakelijk. Eenmaal de plant door wortelgroei de diepere grondlagen heeft bereikt dan is ze vertrokken…

Volgens Groen worden bovenstaand regels bij aanplant niet (steeds) toegepast, waardoor de aanplant of het nu bos of gewone aanplant van individuele bomen is, na verloop van tijd afsterft. Zo krijgt de nieuwe aanplant bijvoorbeeld niet steeds (voldoende of frequent genoeg) water door de aannemer in het eerste jaar van de aanplant. Foto’s van aangeplante bomen in Schildekenstraat en Tervenen tonen dit aan. Het lijkt ons logisch dat de aannemer in kwestie zijn acties op dat gebied aanpast aan de omstandigheden.

De huidige werkwijze van aanplant werkt niet. Zeker als je ziet dat op meerdere plaatsen in de gemeente de nieuwe aanplant het niet goed doet en dat heeft meerdere oorzaken. Een zeer kort overzicht:

Volpenswege: schade na de recente maaibeurt. De top is eruit gemaaid en volledige boom inclusief steunpalen plat gemaaid.

Tervenen: recente aanplant met kraag om water te geven maar blijkbaar is dat niet gebeurd. Resultaat: de volledige aanplant (een 12-tal) is eraan voor de moeite.

Warande: aanplant met essen is al tamelijk oud maar daar sneuvelen ze één voor één aan essentakkensterfte. Er zijn er al heel wat gerooid, anderen zijn op sterven na dood. Waar gerooid is wordt er niet opnieuw aangeplant…. Aan te raden is om dat niet te doen met nieuwe essen…

Schildekenstraat: nieuwe aanplant beuk met kraag maar hebben duidelijk geen water gekregen. Resultaat: het overgrote deel is morsdood, sommige hebben nog een paar groene blaadjes maar zijn er hoogstwaarschijnlijk ook aan voor de moeite. Ook op te merken: de boompjes werden niet gesnoeid vooraleer ze te planten waardoor de balans tussen kruin en (beschadigd) wortelgestel compleet zoek is. Daardoor is de kans op afsterven uiteraard nog veel groter.

Nieuwe Weg: gemengde aanplant linde-eik. Na de uitval vorig jaar een aantal opnieuw zijn aangeplant maar geen van die heeft het gehaald. Boompjes die het vorig jaar wel haalden zijn nu hun bladeren al aan het afstoten zoals te zien op de foto’s (geelverkleuring van de bladeren) door droogtestress.

Voor Groen-raadslid Eddy Colombeen is het duidelijk: “De manier van bomen aanplanten in onze gemeente verloopt op een foute wijze en de opvolging van de aanplant laat te wensen over. Dit is super jammer want op deze manier worden mooie intenties zoals aanplant van nieuwe bossen en aanplant van bermen op (niet) vakkundige manier de nek omgewrongen. Dit is verspilling van tijd en geld en doet de mooie intenties van meer groen in onze gemeente teniet.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen pleit voor betere promotie rond programmatie CC Stroming

De aftrap van het nieuwe  cultuurseizoen van CC Stroming werd midden juni gegeven met de start van de kaartenverkoop.  Groen heeft vragen bij de bekendmaking van de programmatie. Voor het eerst werden de programmaboekjes op beperkte schaal verspreid. (op 5000 exemplaren ipv 19000). Enkel de “vrienden van Stroming" van de voorbije twee seizoenen kregen een exemplaar op naam in de bus. Hoeveel hierdoor werd bespaard kon de verantwoordelijke schepen niet melden.

Groen-raadslid Paul De Neve betreurt dat er niet duidelijk werd gecommuniceerd over de wijze van vespreiding. Nu was het niet duidelijk waarom mensen geen boekje in de bus kregen en hun buur wel. Ook pleitte Groen ervoor om ruimer te selecteren voor het bezorgen van het programmaboekje. Iedereen die naar één of twee voorstellingen kwam zou tenminste moeten geïnformeerd worden via een papieren mailing. ‘Zorg in de toekomst voor een alternatieve, minder dikke, uitgave op papier, waarmee de minder trouwe klanten geïnformeerd worden’, zo suggereerde Paul De Neve op de gemeentaad.  Op die manier vis je niet altijd in dezelfde vijver en probeer je ook een nieuw publiek aan te trekken.  Enkel via digitale weg deze mensen bereiken is niet voldoende.

De ticketverkoop lijkt op het eerste zicht niet te lijden onder deze nieuwe vorm van promotie. De cijfers liggen in lijn met deze van het vorige seizoen. Toen liep de start wel heel wat trager dan tijdens de seizoen voor corona.

Groen vroeg ook om het tijdstip van de start van de verkoop - om 18u midden in de week – naar de toekomst toe te evalueren en eventueel te verschuiven naar een vrije dag. Men kiest hiervoor omdat er dan vlot IT-ondersteuning kan geboden worden. Een deel van het geïnteresseerd publiek kan op dat moment echter moelijk klaarzitten om kaarten aan te schaffen. Voor hen is het vaak niet mogelijk om een ticket te bemachtigen voor publiekstrekkers, omdat deze voorstellingen snel uitverkocht zijn.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen vraagt tevergeefs om werk te maken van gemeentelijk mobiliteitsplan

Ook in Evergem werd het regionaal mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. In dat regionale plan worden de grote duurzaamheidsprincipes vastgelegd om op termijn tot een modal shift te komen evenals een pak acties om onze toekomstige mobiliteit veilig te stellen.

Groen is bezorgd over de vertaling naar de lokale Evergemse noden. Onze gemeente wordt amper genoemd in het regionale plan. Zo worden er voorlopig enkel lokale hoppin-punten benoemd. Ook de stations van Sleidinge en Evergem lijken geen regionaal karakter te krijgen. Tegelijk blijft het noorden van de gemeente minder goed bedeeld.

Evergem moet volgens Groen tevens meer inzetten op het verbeteren van het aanbod inzake openbaar vervoer. Ook rond het vervoer op maat zijn er nog grote vraagtekens.  Fietssnelwegen moeten in de toekomst ook veiliger worden gemaakt (o.m. met middellijn, verlichting waar nodig). Verder vroeg Groen vroeg aandacht voor het inzetten op vervoersalternatieven zoals de waterbus en pleit het ervoor om te blijven lobbyen voor een treinverbinding voor passagiersvervoer tussen Zelzate en Gent. Tevens herhaalde Groen de eis om ook deelfietsen in te zetten, zodat bedrijventerreinen bereikbaar worden vanuit de stations en de hoppinpunten. Vandaag staat daar in het regionale plan te weinig concrete informatie over.

Groen stelde tot slot vast dat Evergem voorlopig geen gesprekken aanknoopt met naburige gemeenten. Dit is nochtans noodzakelijk wil men in de toekomst lokaal verkeer consequent naar de grotere invalswegen toeleiden en een coherent “mazenverhaal” schrijven. Andere gemeenten – zoals Lievegem - bereiden intussen wel de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan voor. Evergem doet dit niet en verliest hierdoor kostbare tijd. De schepen van mobiliteit gaf aan dat de opmaak van zo’n gemeentelijk plan niet meer haalbaar is tijdens deze legislatuur. Groen is van oordeel dat dit geen goede keuze is.

Contactpersoon: Paul De Neve