Persbericht gemeenteraad september 2021

02 Oktober 2021

Persbericht gemeenteraad september 2021

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Wegenis nieuwe verkaveling aan Droogte goedgekeurd zonder veilig fietspad Op de gemeenteraad werd de zaak der wegen goedgekeurd voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bijkomende verkaveling aan Droogte (fase 2 met 94 loten en fase 3 met 83 loten). Groen onthield zich bij de stemming omdat er deze legislatuur geen veilig extra fietspad in de Droogte meer komt.In de nieuwe wijk aan de Droogte komen straks meer dan 170 extra gezinnen wonen. Gezinnen met kinderen die binnen een paar jaar allemaal de weg op gaan of rijden. Toch zal er tussen de Maagdekensstraat en Wippelgem over een belangrijk deel van het traject geen nieuw veilig fietspad zijn. Opnieuw stelt Groen vast dat mobiliteit en veiligheid het kind van de rekening zijn. Een veilig afgescheiden fietspad voor de belangrijke verbindingsweg tussen Wippelgem en Evergem-centrum is een oude groene eis. Slechts een klein deel van deze weg heeft een afgescheiden fietspad. Groen kon tijdens de vorige legislatuur nog de aanstelling van een ontwerper afdwingen. Vier jaar later is deze meerderheid nog steeds niet overtuigd van het belang van deze werken. De Droogte zal nochtans nog aan belang toenemen, als er nog meer verkeer via deze verkeersader zal gestuurd worden (bij afsluiting kruispunt Drogenbroodstraat/R4). In de goedgekeurde wegenis wordt een fietspad enkel voorzien ter hoogte van de nieuwe verkaveling. Om te onteigenen voor een veilig fietspad verderop is er geen budget. Groen stelt vast dat er niet vooruitgedacht wordt. Evergem wil groeien maar heeft geen visie op lange termijn. Ruimtelijke ordening en mobiliteit werken naast elkaar. Een coherenter beleid is nodig om de leefbaarheid van de gemeente te vrijwaren. Contactpersoon: Paul De Neve   Fietspaden worden bij asfalteringswerken niet meegenomen In Evergem staan er dit najaar heel wat asfalteringswerken op de planning. De betonstraatstenen in de Schoonstraat en Oosteindestraat worden vervangen door asfalt. Ook de Kapellestraat, de Hofbilkstraat en de Kerkstraat komen aan de beurt om het rijcomfort te verbeteren. Groen vroeg op de voorbije gemeenteraad of ook de fietspaden bij deze werken worden meegenomen? De diensten bevestigden dat in de huidige planning van herstel van wegen nog geen herstellingen zitten van fietspaden. Dit gaat enkel over het herstel van slechte wegdekken. Groen heeft via een schriftelijke vraag ook een overzicht gevraagd van de geplande investeringen in fietspaden. Dit overzicht is blijkbaar (nog) niet beschikbaar. Paul De Neve: “Het is duidelijk dat investeringen voor de auto nog steeds prioriteit krijgt in Evergem. Het rijcomfort voor de fietsers is van ondergeschikt belang.” Groen begrijpt niet waarom er geen lange termijnplannen zijn met investeringen voor fietspaden. We stellen vast dat de diensten wel een overzicht hebben gemaakt van de bestaande fietspaden, met hun lengte, breedte, manier van aanduiden en beheerder, maar nog niet omtrent de toestand. Contactpersoon: Paul De Neve   Reconversie van een hoeve: rechtlijnigheid zoek Op de hoek van de Noordlaan en de Vaartstraat West in Ertvelde wordt door het schepencollege een reconversie van een boerderijtje doorgevoerd. Groen vroeg eerder al aan het schepencollege om de grond (in agrarisch gebied) aan te kopen en als open ruimte te bewaren. De schepen antwoordde toen dat dit financieel niet haalbaar was, maar dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Er kon niets anders dan een nieuw landbouwbedrijf komen omwille van het feit dat dit agrarisch gebied is. Groen stelt vast dat het schepencollege deze site toch een andere bestemming heeft gegeven. “Mogen we nog langer vertrouwen op een gegeven woord?”, zo vroeg Groen-fractieleider Kathleen Pisman op de gemeenteraad.   De bevoegde schepen bevestigde dat de vergunning werd verleend op basis van de regels in de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening, rekening houdende met Vlaamse afwijkingsregels voor zonevreemde functiewijzigingen.  Er was ook een positief advies van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst.  Groen stelt vast dat plots gezwaaid wordt met erfgoed. In het verleden werden deze adviezen straal genegeerd. Nu blijkt het ongunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij van geen waarde. Het behouden van een landbouwfunctie, aansluitend bij de kern van de deelgemeente Ertvelde is plots weinig realistisch en gezien de mogelijke hinderaspecten van dergelijke activiteiten niet wenselijk. Een coöperatieve plukboerderij had nochtans op die plaats heel wat perspectief kunnen hebben. Groen betreurt dat het schepencollege geen open kaart speelt in dit dossier. Waarom koos men voor reconversie? Wat zijn de eigenlijke plannen van de nieuwe eigenaar? Intussen loopt de aanvraag voor de verbouwing van de hoeve. Welke activiteit zal de nieuwe eigenaar in de landbouwloods straks willen uitoefenen? Zullen er straks ook parkeerplaatsen aangevraagd worden? Was een Milieu-effectenrapport (MER) niet op zijn plaats? Het gemeentebestuur geeft de indruk al mee te gaan in de plannen zonder hierover transparant te zijn. Dit bevestigt de indruk dat ruimtelijke ordening binnenskamers wordt geregeld. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Groen vindt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rieme (RUP Rieme) een gemiste kans  Op de gemeenteraad werd het RUP Rieme goedgekeurd. Groen onthield zich bij de stemming. Raadslid Kathleen Pisman (Groen): ‘Niettegenstaande een aantal positieve punten in dit RUP, zijn er nog te veel tekortkomingen, waardoor dit RUP een gemiste kans is.” Het positieve aan dit RUP: Het RUP zal het oude BPA Rieme uit 1996 vervangen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe inzichten in ruimtelijke ordening kunnen worden meegenomen. Er worden 3 verschillende soorten woonzones (kern woonzone, gewone woonzone en landelijke woonzone) geïntroduceerd waarbij hoe verder van de dorpskern hoe minder dens en er geen appartementen mogen worden gebouwd. Er is een oplossing voor 2 zonevreemde bedrijven in de Riemse dorpskern. Groen vindt echter volgende tekortkomingen in dit plan: Er wordt geen extra openbaar groen voorzien in de dorpskern van Rieme. Dit was echter een terugkerende vraag van vele inwoners van Rieme in de vergadering voorafgaand aan dit RUP en in de petitie tijdens het openbaar onderzoek. De schepen verwees echter naar de groene koppelingsgebieden buiten de Riemse dorpskern en ander buffergroen en naar de privétuinen die voor groen zullen zorgen. De groene koppelingsgebieden, buffergebieden tussen de woonkernen en industrie in de kanaalzone is zeer waardevol en absoluut noodzakelijk, maar zijn geen oplossing voor het gebrek aan kwaliteitsvol openbaar groen in de dorpskern van Rieme. De groene long in het dorp van Rieme in de site aan de kerk en de pastorij zal deels mogen worden bebouwd, niettegenstaande de vraag van vele inwoners om deze groene site integraal te behouden. Groen is voorstander om het aanwezige groen volledig te behouden en als openbaar groen in te richten. De huidige 2 zonevreemde bedrijven die heel wat transport genereren kunnen volgens het huidige plan er voor eeuwig en altijd blijven. Groen was voorstander om deze zones inderdaad tijdelijk toe te laten voor deze bedrijven, maar om wel na het stoppen van deze bedrijvigheid een nabestemming te voorzien voor activiteiten die veel minder transport genereren en die passen bij een woonkern. De bouwmeesterscan van vorig jaar werd te weinig gevolgd, zoals je leest in de bouwmeesterscan door het monitoren van verouderde bebouwing, kan de gemeente een actieve rol opnemen in het herontwikkelen van strategische onbebouwde kavels langs het lint. Zo stelde de bouwmeesterscan voor om ook niet bebouwde percelen in de verkaveling vrij te houden van bebouwing. Door het samennemen van meerdere kavels kunnen andere woonvormen geïntroduceerd worden in het bestaande, eerder eentonig woonlandschap van Rieme. Zo zou de Riemesteenweg volgens de Bouwmeesterscan kunnen worden omgeturnd tot een groene dorpslaan. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Nog minstens tot 2024 wachten voor veiliger verkeerssituatie in Belzele De leefbaarheid in Belzele staat onder druk. In verschillende Belzeelse straten is er ongewenst doorgaand verkeer en het verkeer houdt zich niet altijd aan de snelheidslimieten en andere verkeersregels. Dit heeft tot gevolg dat voornamelijk fietsers een onveilig gevoel hebben. Nu er werken zijn in de Schoonstraat is deze problematiek nog een stuk acuter. De bevoegde schepen gaf aan dat er verschillende trajecten lopen of zullen lopen om de verkeerssituatie in Belzele veiliger te maken Werkgroep schoolomgeving rond de vrije basisschool aan de kerk van Belzele, waarvan de werking is beëindigd, formuleerde enkele zinvolle ideeën die kunnen dienen als startmateriaal voor een verder participatietraject. Er wordt een traject rond de verkeersveiligheid in de grote driehoek in het dorp van Belzele met Kuitenberg-Kleine Moerstraat-Belzeelsestraat georganiseerd. Volgens de schepen zal er op 8 februari 2022 een participatietraject starten waarin de bewoners van Belzele kunnen meedenken over oplossingen over de verkeersproblematiek in Belzele. Hierbij zullen de ideeën uit het eerder gevoerde LAMA-project dat doorging voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de ideeën uit de werkgroep schoolomgeving worden meegenomen. Er wordt nog een traject rond verkeersveiligheid in de straten tussen Ralingen en Schoonstraat-Oosteindestraat georganiseerd. Een tweede werkdomein is het gebied tussen Ralingen en Schoonstraat. De huidige klachten hebben voornamelijk met de hinder en de omleidingen van de werken aan de kruispunten van Schoonstraat en Oosteindestraat te maken, maar los daarvan was al een aanpak gepland van de verkeersproblematiek. De bedoeling is een tweede participatief traject op te starten met inwoners om het autoverkeer zo veel mogelijk op de as Schoonstraat-Oosteindestraat te oriënteren en Ralingen een verkeersluwe weg te maken die aangenaam is voor de lokale inwoners en om te fietsen. Groen betreurt dat er maar een beperkte vooruitgang is waar te nemen na de verschillende participatietrajecten die ondertussen zijn uitgevoerd, zoals het LAMA-project en de werkgroep schoolomgeving. Het lijkt er soms op dat dubbel werk wordt gedaan, zonder dat er iets verandert aan de situatie in de praktijk. We zijn ondertussen halfweg de legislatuur en de tijdshorizon voor de herinrichting van Belzele blijkt 2024. Dit lijkt ons te laat. Dit had al veel eerder moeten starten. Contactpersoon: Eddy Colombeen       Op vraag van Groen zal gemeentebestuur vragen aan Vlaamse overheid om maatregelen te nemen om gevaarlijke verkeersituatie hoek Meerbeke-Hulleken-Polenstraat (Sleidinge) aan te pakken Op de hoek tussen Meerbeke en Hulleken-Polenstraat stond het gele huis te koop. Het is een gevaarlijk punt voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. Door het huis wordt het zicht belemmerd voor wie de straat wil uitrijden. Als deze woning wordt aangekocht en er worden meergezinswoningen op gebouwd, bestaat het gevaar dat de verkeersonveiligheid nog zal toenemen. Nu het huis te koop stond doet zich mogelijk een momentum voor om deze gevaarlijke situatie aan te pakken. Groen vroeg aan het gemeentebestuur om zelf stappen te zetten om deze gevaarlijke situatie aan te pakken en om mogelijk het perceel (deels) aan te kopen om open ruimte te creëren. Uit het antwoord van de diensten blijkt dat indien het huis dat wordt aangekocht wordt afgebroken, er volgens de rooilijn verder van de straat zal moeten worden gebouwd. De schepen beloofde echter om aan de Vlaamse overheid sowieso te vragen om maatregelen te nemen zodat de verkeersveiligheid op dit kruispunt wordt aangepakt. Contactpersoon: Eddy Colombeen