Persbericht: gemeenteraad september2019

07 Oktober 2019

Persbericht: gemeenteraad september2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Gemeentebestuur wil geen extra plaatsen voor asielzoekers in Evergem Fedasil lanceerde recent een vraag aan steden en gemeenten om extra opvangplaatsen te creëren voor asielzoekers. Ze merken immers dat de bezettingsgraad fors in stijgende lijn gaat. Deze stijging is enerzijds te wijten aan een toename van het aantal asielaanvragen in België en anderzijds aan een langere asielprocedure. Op dit moment bedraagt de globale bezettingsgraad 95% (maar 97% in de collectieve opvangcentra). In 2018 besliste de regering nog om 6.500 opvangplaatsen te sluiten waarvan 3.600 LOI's (lokale opvanginitiatieven). Ook in Evergem werd het aanbod verminderd. Groen-raadslid Paul De Neve stelde dan ook voor om in te gaan op de vraag van Fedasil en extra opvangplaatsen te voorzien en een brief te sturen naar Fedasil om de jojobeweging in het beleid te stoppen en een langetermijnvisie te ontwikkelen over LOI’s.   Vaak zijn lokale besturen wel bereid om opvangplaatsen te voorzien, maar hebben zij een probleem met de onduidelijkheid en wispelturigheid van het federale beleid. Lokale kleinschalige opvang heeft heel wat voordelen: asielzoekers kunnen gemakkelijker integreren. het respecteert de privacy en de autonomie van het individu. het respecteert het gezinsleven: ouders kunnen er weer de ouderrol opnemen. het zorgt voor regionale spreiding onder de burgers die kan beletten dat de druk enkel terechtkomt op bepaalde buurten/steden. bij LOI's zorgt het OCMW voor de sociale en medische begeleiding van de bewoners. De OCMW’s zijn de ideale instellingen als het gaat om de opvang en de integratie van de asielzoekers, want zij bieden al op alle gebieden van het leven dienstverlening aan. Niettegenstaande het positieve advies van de ambtenaren, ging de meerderheid niet akkoord met het voorstel van Groen. In de Spoorwegstraat beschikt de gemeente bovendien over een leegstaand appartement, toegankelijk voor 5 personen. Groen betreurt dat Evergem geen regierol wil spelen in het integreren van asielzoekers in onze maatschappij.   Contactpersoon: Paul De Neve   Gemeentebestuur sluit mensen uit die digitaal niet meekunnen en het financieel moeilijk hebben Op de gemeenteraad keurde de N-VA/CD&V-meerderheid een sterke verhoging van de tarieven voor kopies van documenten. Zo gaat het over volgende verhogingen:  1 wart-witkopie A4: van 0,04 euro naar 0,20 euro (verhoging met 450%) 1 zwart-witkopie A3: van 0,07 euro naar 0,30 euro (verhoging met 428%) 1 kleurkopie A4: van 0,26 euro naar 2 euro (verhoging met 769%) 1 kleurkopie A3: van 0,51 euro naar 3,00 euro (verhoging met 588%) Bij een kopie uit milieu-, verkaveling- of stedenbouwdossier wordt de vaste kost verhoogd van 2,5 euro naar 15 euro (verhoging met 600%). Deze wijzigingen betekenen ondermeer dat wanneer je een kopie wil: van een document, zelfs bij 1 bladje, uit een milieu- of stedenbouwdossier je minstens 15 euro dient te betalen uit je eigen milieu- of stedenboudossier je ook 15 euro dient te betalen Mensen die niet beschikken over een computer of internetaansluiting of die digitaal niet mee zijn, zijn de sigaar. Zij moeten ofwel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de dossiers gaan inkijken ofwel veel geld betalen voor kopies uit dossiers. Niettegenstaande de bedoeling om de papierberg te doen dalen, wordt op deze manier de burgers eigenlijk het recht ontzegd om dossiers in te kijken en bezwaren in te dienen. Men weert bijgevolg burgers uit het politieke en maatschappelijke leven. Groen vindt dit asociaal en discriminerend. Dit getuigt van een grote arrogantie van het bestuur tegenover de burgers die digitaal niet voldoende onderlegd zijn en die het financieel niet breed hebben.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Gemeentebestuur wil geen onderzoek naar realistische fietsverbinding tussen Durmakker en R4 Wie op het Lange Afstandsfietspad van Zelzate naar Gent rijdt ziet de veilige fietssnelweg plots stoppen aan de Langerbrugsestraat. Tegelijk kan wie met de fiets vanuit Durmakker naar de R4 wil, niet anders dan opteren voor het drukke en gevaarlijke kruispunt van de Brico. Er is nochtans een veilige alternatieve route (zie plannetje) mogelijk en zelfs deels zo goed als uitgerust. Een stuk van de route, ter hoogte van Aquafin, is reeds verhard, een andere stuk nabij de Kiekebossen is een onverharde veldwegel. Groen-raadslid Paul De Neve stelde voor om een onderzoek in te stellen om deze missing link van 500 meter aan te pakken. De meerderheid ging echter niet in op het groene voorstel en wil kijken naar een ondertunneling van Christoffelweg tussen Bibliotheekstraat en Spoorwegstraat. Deze piste lijkt echter – zeker op kortere termijn - minder realistisch.   Contactpersoon: Paul De Neve   Groen wil dat gemeentebestuur meer doet voor promotie en verspreiding van biologische bloemenzaadmengsels in Evergem Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg op voorstel van enkele burgers in de gemeenteraad of de gemeente een aankoop wilde doen van biologische bloemenzaadmengsels om deze dan te verdelen of te verkopen aan de Evergemse bevolking. Bij een grotere aankoop of groepsaankoop van bloemenzaadmengsels kan de gemeente korting genieten en bovendien kadert de verdeling van biologisch bloemenzaadmengsel met bijhorende sensibilisering perfect in het klimaatadaptatieplan. Het gemeentebestuur wil jammer genoeg zelf geen bloemenzaad verdelen, maar wil wel de verkoop van zaadmengsels van andere overheden en organisaties aan de bevolking op vraag van Groen extra promoten. Vaak gaat dit echter over geen biologisch bloemenzaadmengsel en zijn de voorwaarden te hoog om dit bloemenzaad te verkrijgen. De verantwoordelijke schepen beloofde wel extra promotie via de gemeentelijke informatiekanalen. Groen bekijkt of er nog extra inspanningen kunnen worden geleverd oor meer biologisch kwaliteitsvol groen in Evergem.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Gemeentebestuur wil nog steeds voetbalterreinen in Oostveld (Sleidinge) Op vraag van Groen-raadslid Kathleen Pisman over het RUP recreatie werd geantwoord dat het RUP voor de recreatiezone in Oostveld door de Raad van State was vernietigd omdat het mobiliteitsaspect nog onvoldoende was onderzocht. De bevoegde schepen bevestigde dat het de bedoeling is dat het gemeentebestuur een 2de poging waagt om een nieuw RUP op te maken rekening houdende met de opmerkingen van de Raad van State. Ondertussen is de meerderheid er zeker van dat de mobiliteit maar ook de problemen met wateroverlast of hoogspanningskabels onbestaande zijn en het project alle kans van slagen heeft. In tussentijd werden er al honderdduizenden euro’s uitgegeven voor tijdelijke oplossingen voor zowel de sport als de jeugd. Hoe men dit kan verantwoorden blijft een raadsel.   Contactpersoon: Kathleen Pisman   Onderzoek rond legionella-besmetting in Gentse kanaalzone nog niet afgerond Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg een stand van zaken na de legionella-besmetting enkele maanden geleden in de Gentse kanaalzone die enkele medeburgers ziek maakte en zelfs dodelijk was. “Zijn er aanpassingen op til in de wetgeving? Zijn er plannen om intensere controles in de toekomst uit te voeren?”, wilde het Groen-raadslid weten. De bevoegde schepen antwoordde dat op dit moment het onderzoek en de evaluatie van de legionellabesmetting op het Vlaamse niveau nog niet is afgerond. Groen hoopt dat dit snel kan gebeuren en dat de nodige maatregelen worden genomen om zulke besmetting in de toekomst te voorkomen. Tevens werd gevraagd om de bevolking zo vlug mogelijk te informeren over de stand van zaken van het onderzoek.   Contactpersoon: Kathleen Pisman   Aparte GFT-ophaling vanaf 1 april 2021 Op vraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen hoe ver het staat met de plannen om een GFT-inzameling in de gemeente te organiseren, antwoordde de verantwoordelijke schepen dat het college heeft beslist dat vanaf 1 april 2021 het GFT en restafval tweewekelijks zou worden opgehaald. In de periode van midden juni tot midden september zou het wekelijks restafval ingezameld worden met behoud van tweewekelijks GFT-ophaling. Groen vindt een aparte GFT-ophaling een goede zaak vermits dit de hoeveelheid restafval zal reduceren. Evergem heeft nog een lange weg af te leggen, want momenteel wordt er 164,98 kg per inwoner/jaar restafval verbrandt, terwijl we streven naar een maximum van 130 kg per inwoner/jaar restafval. De aparte GFT-ophaling zou een verlaging van het restafval met 22 kg per inwoner/jaar kunnen betekenen. Groen pleit ook voor het blijvend sensibiliseren van de burger voor het thuiscomposteren.   Contactpersoon: Eddy Colombeen