Persbericht augustus 2023

13 September 2023

Persbericht augustus 2023

“Groen is grote voorstander om minstens in elke dorpskern kwaliteitsvolle openbare groene ontmoetingsplekken uit te bouwen"  

Evergem, 10 september 2023

Persbericht Groen Evergem

College wil geen openbaar park in dorp van Belzele, niettegenstaande petitie met meer dan 400 handtekeningen

Op de gemeenteraad van augustus vroeg Groen naar de intenties van het college met het woonuitbreidingsgebied Kleine Moerstraat. In principe ging de meerderheid dit gebied van 3 hectare tussen Kleine Moerstraat, Kuitenbergstraat en Belzeelsestraat omzetten naar niet-bebouwbaar agrarisch gebied. Nu wil het college de bestemming van dit gebied niet wijzigen en steekt de meerderheid zich weg achter de Vlaamse regering die met nieuwe wetgeving ervoor zorgt dat woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen niet kunnen worden bebouwd tot 2040 (tenzij vrijgave door gemeenteraad). Nadien bepaalt de Vlaamse regering wat er met deze gebieden gebeurt.
Groen betreurt deze houding. Het gebied blijft woonuitbreidingsgebied en het is niet zeker wat er na 2040 met dit gebied zal gebeuren, bovendien wil Groen een park met openbare functie in deze zone en dit vereist een ruimtelijk uitvoeringsplan. Een petitie met 426 handtekeningen ondersteunt ook de vraag door de Belzelenaren. Groen-gemeenteraadslid Eddy Colombeen: “Belzele heeft nood aan een groene ontmoetingsplek in het dorp dat ondertussen bijna volgebouwd wordt met appartementen en beton. Deze mooie locatie aan de Kerk van Belzele biedt een unieke kans op een mooi openbaar park met mogelijkheid tot ontmoeten en ontspannen in een groene omgeving. De Belzelenaars en zeker de bewoners van de appartementsblokken hoeven zich dan ook niet ver te verplaatsen om in openlucht te verpozen en elkaar te ontmoeten. Zeker als je weet dat er voor de rest in het dorp bijna alle handel en ontmoetingsplekken (geen slager, geen café, geen voedingswinkel en één bakker) zijn verdwenen.”
De meerderheid zegt dat het te veel zou kosten om het volledige gebied te kopen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit klopt en hoeft niet. Volgens de wetgeving hoeft de gemeente niet dit hele gebied over te kopen of planschade te betalen. Bovendien diende er ook geen planschade te worden betaald bij de overige woonuitbreidingsgebieden die werden geschrapt.  De gemeente zou ook een overeenkomst kunnen sluiten met de sociale huisvestingsmaatschappij zodat dit een win-win kan worden. De gemeente is zelfs vertegenwoordigd in de sociale huisvestingsmaatschappij.
Voor Groen is het duidelijk, het gemeentebestuur wil gewoon geen openbaar park in Belzele dorp en steekt zich weg achter de Vlaamse regering.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Gemeentebestuur heeft al meer dan 5 jaar verloren om volbouwen van dorpen tegen te gaan
Als we de burgers van Evergem beluisteren, merken we dat we met ons Gabarietenplan (plan om aan te geven waar appartementen mogen komen en hoe hoog), bouwverordeningen en nota bouwen en verkavelen op een aantal obstakels botsen voor een betere ruimtelijke ordening. Zo komen er nog steeds te veel en te hoge appartementen en verharding erbij. Zo verdwijnt nog te veel groen en wordt bij nieuwbouw te weinig kwaliteitsvol groen voorzien. Hoog tijd om deze reglementen te optimaliseren en aan te passen aan een betere ruimtelijke ordening voor onze gemeente.
Op de herhaalde vraag van Groen krijgen we steevast het antwoord dat de gemeente er mee bezig is, maar momenteel is er nog niks voorgesteld. “Het nieuwe Gabarietenplan en de bouwordeningen zijn in volle ontwikkeling” is het geijkte antwoord dat de schepen van ruimtelijke ordening op de gemeenteraad aan de Groen fractie gaf. Nu wordt beloofd dat dit najaar of begin volgend jaar de nodige wijzigingen zullen worden voorgesteld.
Groen pleit nogmaals voor een duurzame ruimtelijke ordening met een lange termijnvisie, tevergeefs.
Groen-gemeenteraadslid Kathleen Pisman: “Groen pleit al jaren om de bouwregels te verstrengen om meer groen en open ruimte te beschermen en te voorzien, minder verharding en hoogbouw toe te laten, om de omgeving van het waardevol erfgoed te beschermen (bijvoorbeeld rond molens) en rekening te houden met de verkeers- en parkeerdruk in de omgeving. Deze meerderheid schuift dit steeds voor zich uit, met als gevolg dat de huidige te soepele regels de bouwmaatschappijen al jaren te veel ruimte geven om praktisch alles vol te bouwen.”

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

Kiosk in Volpenswege dreigt te verdwijnen, Groen wil mooie groene ontmoetingsplekken uitbouwen
Het houten kaartershuisje of de kiosk op de hoek Volpenswege-Nieuweweg is in slecht staat. Verschillende planken zijn ofwel rot of afgebroken. Hoog tijd om dit aan te pakken. Dit huisje wordt regelmatig gebruikt door fietsers en wandelaars om te verpozen of te schuilen voor de regen.
Groen vroeg aan het college wat de plannen zijn met deze kiosk. Schepen Josse Verdegem (N-VA) gaf toe dat de kiosk in slechte staat is en dat er momenteel wordt over nagedacht om ofwel de volledige kiosk te verwijderen ofwel de kiosk opnieuw her op te bouwen.
Groen pleitte om deze kiosk te herstellen en de omgeving groener in te kleuren met bomen en hagen. Buurtbewoner Geert Caboor: “De kiosk kan deels worden gerecupereerd en herop gebouwd. Er kan van de gelegenheid worden gebruik gemaakt om de kiosk een mooie groene inkleding te geven met bijvoorbeeld een haag en een hekje om de kinderen vrij te laten lopen.”
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Groen is grote voorstander om minstens in elke dorpskern kwaliteitsvolle openbare groene ontmoetingsplekken uit te bouwen. Zo is op de hoek van Moleneinde - Wippelgem Dorp in Wippelgem ook een graspleintje waar nu een bank staat. Op zich is dit een goede eerste stap, maar ook deze plek zou nog een mooiere en meer toegankelijke groene invulling kunnen krijgen in overleg met de buurtbewoners. Een mooi voorbeeld is ‘t Kwartiertje in Sleidinge aan het een plein in de wijk rond het station van Sleidinge.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Het blijft wachten op subsidies groendaken en vergroening van gevels
Evergem heeft in zijn meerjarenplan een budget voorzien ter stimulering van de vergroening via bijvoorbeeld geveltuinen. In het verleden kon de gemeente als lokale overheid hiervoor zelfs projectsubsidies aanvragen.  Groen stelt vast dat hier nog niets van in huis is gekomen.
Vandaag blijkt er nog steeds geen kader te zijn om hiervoor als burger ondersteuning te vragen van de gemeente. “Wat is hier de stand van zaken? Zijn er nog plannen om de aanleg van groendaken en groengevels via subsidies te ondersteunen?”, zo vroeg Groen-raadslid Paul De Neve.
Schepen Josse Verdegem (N-VA) antwoordde dat het de bedoeling blijft om dit subsidiereglement uit te werken. Momenteel worden de voorwaarden bekeken, zoals de grootte en het onderhoud. Hij beloofde dat er tegen de lente 2024 een kader zal zijn zodat het gelanceerd kan worden tijdens een goed moment voor de aanplant.
Groen reageert voorzichtig positief. Dit reglement laat immers al te lang op zich wachten. Het is ook nog niet duidelijk welk budget hiervoor zal vrijgemaakt worden. “Jammer dat deze actie uit het meerjarenplan van deze meerderheid op de lange baan werd geschoven. Groen hoopt dat er het laatste jaar echt werk zal van worden gemaakt en dat er een goede bekendmaking zal gebeuren, zodat geïnteresseerden ruim kunnen inpikken op deze broodnodige mogelijkheid om onze dorpskernen en wijken te vergroenen”, aldus Paul De Neve.

Contactpersoon: Paul De Neve

Exploiteren van kasteeldomein Wippelgem
Meer dan 15 jaar geleden kocht de gemeente Evergem het kasteeldomein te Wippelgem aan. Langzaam ontwikkelde zich het idee om op deze site een Masterplan te realiseren. Burgers werden hierover bevraagd en een plan werd getekend. Groen vroeg hoe ver het nu staat met de uitwerking van dit plan?
Groen-raadslid Kathleen Pisman: “Los van de ontwikkeling van de verschillende gebouwen op het terrein stellen wij ons ook vragen naar de exploitatie ervan. Is dit geen ideale plaats om bijvoorbeeld jeugdkampen te organiseren, de bouworde mee te engageren? Ook andere organisaties zoals les compagnons batisseurs of het Corps Européen de Solidarité of gelijkaardige projecten zouden hierin een deel kunnen hebben. Is het schepencollege van plan om partners mee in het project op te nemen? Hoe ziet zij dat?”
De schepen gaf mee dat er al heel wat gebeurd is, maar er nog meer dient te gebeuren in de toekomst. Hij beloofde op regelmatige basis een stand van zaken te geven zodat de voltallige gemeenteraad én de burgers kunnen volgen hoe het domein zich ontwikkelt.
Over de uitbating is nog niet nagedacht maar de voorstellen van Groen werden meegenomen voor de toekomst.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Conflictvrij maken van kruispunten R4 voor veiligheid fietsers geen prioriteit

Het kruispunt van de Pastorijstraat met de R4 werd destijds, naar aanleiding van een dodelijk ongeval, deels conflictvrij gemaakt. Steeds meer vlugge fietsers rijden op de Fiets-o-strade langs de R4 en kruisten hierbij de afslagwegen van de R4 en dit wel in beide richtingen. Ook dit lijkt voor Groen een steeds gevaarlijker situatie te worden.
Groen-raadslid Paul De Neve: “Toch lezen we in de notulen van het schepencollege dat zij er voor kiest om de vraag voor het conflictvrij maken van de andere kruispunten met de R4 op Evergems grondgebied NIET te stellen aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Vindt het college de veiligheid van de zwakke weggebruiker minder prioritair?”
Volgens mobiliteitsschepen Lucas Vander Meersch (CD&V) is het weinig realistisch deze vraag te stellen in het vooruitzicht van de werken aan de R4. In 2025 zullen deze op het terrein zichtbaar worden. Hij gaf ook meer info over de timing en de planning van de werken. Hieruit bleek dat de Pastorijstraat in Ertvelde en de Drogenbroodstraat in Wippelgem als laatste aan bod  komen. Daar zouden de zwakke wegggebruikers dus nog jaren voordeel kunnen halen uit het volledig conflictvrij maken van deze kruispunten.
Raadslid De Neve: “Nu het college de vraag niet aan het Agentschap Wegen en Verkeer stelt, laat het uitschijnen dat Evergem dit niet meer noodzakelijk vindt. Dit strookt toch niet met het gekozen beleid om het STOP-principe (prioriteit stappers-trappers-openbaar vervoer en personenvervoer) te hanteren. Groen vraagt om toch de vraag te stellen.”
Groen vroeg ook waarom dit zo moeilijk ligt. Dit vraagt toch geen grote aanpassingen. Gaat het om meer dan het afstellen van de lichten? Schepen Vander Meersch repliceerde dat de kostprijs toch gauw serieus oploopt. Volgens de mobiliteitsschepen bedroeg de kost van het afstellen van de lichten aan het Brico-kruispunt 198.000 euro. Groen vindt dat er op Vlaams niveau extra investeringen nodig zijn. Recent nog werd dankzij de fietsersbond duidelijk dat er amper één ambtenaar per provincie bezig is met het afstellen van de lichten.

Contactpersoon: Paul De Neve