Persbericht april 2023

06 Mei 2023

Persbericht april 2023

Beschadigd dak fietsenstalling Hoeksken legt pijnpunten gemeentebestuur bloot


Toegankelijkheid van het Priorijpad te Kluizen wordt aangepakt op vraag van Groen

Halverwege het Priorijpad tussen de Kluisstraat en de Schildekensstraat te Kluizen staan er betonblokken en plaatste men een (inklapbaar) paaltje die de doorgang van voertuigen moet voorkomen. Op vraag van Groen wordt het paaltje vervangen, zodat zwakke weggebruikers zoals mensen met een scootmobiel of een bakfiets ook kunnen gebruik maken van dit pad langsheen de Buggravenstroom.

Paul De Neve op gemeenteraad: “Het paaltje plaatsen was destijds een logische beslissing. Sluikverkeer tegengaan is de bedoeling. De uitvoering was echter minder gelukkig. Voor sommige zwakke weggebruikers is het immers onmogelijk om daar te passeren of te vertoeven langsheen de Bruggravenstroom. Mensen met een scootmobiel kunnen niet tussen de blokken en het paaltje (zie ook foto).

Groen vroeg of er geen andere mogelijkheid is om autoverkeer op een andere manier te weren (een ander soort sluis of de blokken iets verder naar buiten plaatsen) zodat mensen met een scootmobiel toch van het Priorijpad kunnen genieten.
Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V), bevoegd voor trage wegen, toonde zich tevreden met de vraag. De diensten waren zich er niet van bewust dat er destijds een dergelijke sluis op het Priorijpad was geplaatst. De schepen beloofde dat er een ander paaltje zal komen, zodat een scootmobiel of bakfiets wel toegang zal krijgen. Groen hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van de beloofde aanpassing zodat iedereen kan genieten van de rust langsheen deze trage weg.
Contactpersoon: Paul De Neve

Groen pleit voor snelle opvolging van slechte metingen fijnstofmetingen in Rieme
Op de gemeenteraadscommissie werd een overzicht gegeven van de meetresultaten van fijn stof uit 2022 van het meetpunt in Rieme. Hieruit bleek dat in Rieme 40 keer de Europese drempel van daggemiddelden van fijn stof werd overschreden. Dit is meer dan de maximale 35 keer per jaar dat deze drempel mag worden overschreden. Bovendien bleek dat er veel meer pieken van fijn stof, meer dagen de drempel overschreden en hogere daggemiddelden van fijn stof werden gemeten. Een bijkomende oorzaak voor de hogere fijnstofconcentraties ten opzichte van de vorige jaren zouden de wegenwerken in Rieme kunnen zijn.
Sowieso blijven de fijnstofconcentraties in Rieme uitzonderlijk hoog (los van de wegenwerken) ten opzichte van de rest van Vlaanderen de afgelopen 4 jaar dat het nieuwe meetpunt in Rieme werd geplaatst. Vooral vanuit ZZO richting blijkt de meeste vervuiling te komen. Dit kunnen we nu besluiten uit het meetpunt in Rieme dat er sinds 2019 is gekomen mede op vraag van Groen Evergem. Nu we goed zicht hebben op de ongezonde situatie in Rieme, is de vraag wat gebeurt er met deze meetresultaten. Groen vraagt dan ook welke stappen de gemeente zal zetten om de situatie te doen verbeteren.
De stuurgroep Gentse kanaalzone zal de fijnstofproblematiek verder opvolgen in overleg met de bedrijven en de verschillende overheden.
Groen is tevreden dat er op haar vraag verder gevolg zal worden gegeven aan de slechte fijnstofmetingen in Rieme. Zeker als je weet dat er nog bedrijven en transport zal bijkomen in de kanaalzone. Groen wil dan ook dat dit geen praatbarak wordt en dat er nodige vaart wordt gezet in een verbetering van de luchtkwaliteit. Groen begrijpt dat overleg tijd vergt, maar er dient wel doortastend te worden opgetreden.
Groen deed dan ook enkele suggesties om ervoor te zorgen dat de fijnstofproblemen degelijk wordt aangepakt:

De omgevingsinspectie wordt als handhavingsinstantie ook het best betrokken bij de klachten en metingen rond fijn stof

Ook andere vervuilende stoffen worden naast het fijn stof het best meegenomen door de stuurgroep Gentse kanaalzone.

Het is zeker nodig om de burgers en gemeenteraad tussentijds op de hoogte te brengen van de vooruitgang in de aanpak van fijn stof en andere vervuilende stoffen.

Vermits blijkt dat het meetpunt in Rieme al duidelijke resultaten geeft en bevestigt dat de gezondheidssituatie in Rieme niet goed is, zijn bijkomende meetpunten zeker aangewezen om duidelijker te kunnen achterhalen vanwaar de vervuiling komt en hoe deze kan worden aangepakt.

Groen aanvaardt niet dat de fijnstofproblematiek niet ernstig wordt genomen. Sommige gemeenteraadsleden leken de cijfers te willen minimaliseren op de gemeenteraad. Het feit dat de vervuilingssituatie is verbeterd ten opzichte van de situatie uit de jaren ‘70 en ‘80 of er heel wat oudere mensen zouden wonen mag geen reden zijn om de slechte fijnstofmetingen
onder de mat te vegen.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Taxicheques ook in Evergem maar niet voor Evergemnaars
Sinds begin april loopt er een proefproject waarbij mensen voor verplaatsingen vanuit dat deel van het Meetjesland (m.n. Kaprijke, Sint-Laureins of Assenede) gebruik kunnen maken van Taxicheques. Groen vroeg zich af waarom Evergem niet heeft ingespeeld op dit aanbod.
Raadslid Paul De Neve wees erop dat het openbaar vervoer vanuit het noordelijke deel van het Meetjesland soms heel beperkt is. Voor mensen zonder eigen vervoer kan een taxicheque dan een betaalbare oplossing zijn. Elke taxicheque is 5 euro waard. Paul De Neve: “Zelf betaalt de gebruiker 2,5 euro. De andere helft legt de gemeente bij. Het project loopt in samenwerking met Veneco en wordt gefinancierd via Leader-middelen. De cheques mogen gebruikt worden ook op Evergems grondgebied. Toch kan de Evergemse burger geen gebruik maken van de taxicheques. Evergem zelf biedt de cheques dus niet aan. Wat is de reden hiervoor? Kon dit niet in kader van het proefproject? Is dit een voorafname van Vervoer op maat (in kader van uitrol vervoersregio’s) ter vervanging van de belbus?
Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) oordeelde dat Evergem eerst de de resultaten van het proefproject wil afwachten. Het project loopt voor een beperkte duur. Voorlopig is er ook geen mogelijkheid om online te reserveren. De schepen zag wel potentieel in het initiatief (bijvoorbeeld voor jongeren in functie van vervoer na een avondje uit), maar wil eerst afwachten. Groen vindt dit een gemiste kans en zal mee de resultaten opvolgen. Ook in het landelijke deel van Ertvelde en Sleidinge kan deze formule immers een meerwaarde zijn en ook helpen om een vervoersswitch te maken.

Contactpersoon: Paul De Neve

College en zorgbedrijf zorgen voor uitstel vernieuwbouw WZC Ter Caele
Alle partijen willen een vervanging voor het verouderde woonzorgcentrum Ter Caele, maar wel rekening houdende met de omgeving. Het Zorgbedrijf Meetjesland diende een omgevingsaanvraag in en verkreeg een omgevingsvergunning van het college. Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend bij de provincie. De Deputatie gaf in beroep een
vergunning. Ondertussen werd deze vergunning aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). De uitspraak van de RvVb kan nog maanden duren.
Bovendien blijkt dat de bronbemaling ook nog een aparte omgevingsvergunning nodig heeft waarvoor nog een volledige procedure moet worden doorlopen. Dit zorgt voor uitstel van de bouw van het Woonzorgcentrum, maar dit hebben zowel het zorgbedrijf als het gemeentebestuur aan zichtzelf te danken.

Twee elementen zorgen ervoor dat zowel een particulier als een vereniging beroep indienden tegen de vergunningen en dit bouwproject:

het kappen van 65 bomen op de site

bronbemaling voor wegpompen van meer dan 180.000.000 liter grondwater

Kappen bomen
Er zouden 65 hoogstammige bomen worden gekapt, zonder aan te geven hoeveel bomen zouden worden heraangeplant. Dit is onverantwoord. Hierbij werd geen bomeninventaris gemaakt van de bestaande (waardevolle) bomen en de bomen die worden gekapt en heraangeplant. Nochtans is dit een vereiste om een omgevingsaanvraag goed te kunnen beoordelen.

Ondertussen blijkt dat onder druk van de beroepsindieners door een aanpassing van brandweg er 45 bomen in plaats van 65 bomen zouden worden gekapt

Ondertussen werd een boomspecialist onder de arm genomen om na te gaan welke bomen er waardevol zijn. Alweer dankzij de beroepindieners.

Misschien kan het aantal te kappen bomen nog worden verminderd.

Bronbemaling
Er werd in het aanvraagdossier geen duidelijke studie gevoegd over de bronbemaling en de gevolgen voor de omgeving

Zo blijkt ondertussen dat meer dan 180.000 m³/jaar of meer dan 180.000.000 miljoen liter grondwater over een periode van 6 maanden zou worden weggepompt. Dit is
enorm veel en eigenlijk vergunningsplichtig, terwijl er in eerste instantie een melding werd ingediend.
In de invloedstraal van de bronbemaling liggen minstens 18 risicogronden en er is een PFAS no-regretzone in de buurt. Dit zou kunnen betekenen dat de bronbemaling vervuiling zal verspreiden in het grondwater. Hier werd helemaal geen rekening mee gehouden door het gemeentebestuur bij de behandeling van het dossier.

Vermits het hier gaat over een zeer grote bronbemaling zal dit enorme gevolgen hebben voor de waardevolle bomen in het centrum van Evergem. Dit werd tot nog toe zwaar onderschat.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: Uit de documenten waarover we beschikken blijkt dat het zorgbedrijf en vooral het gemeentebestuur het hebben nagelaten de aanvraag en de vergunning van het WZC Ter Caele goed voor te bereiden en rekening te houden met het leefmilieu en de omgeving. Het dossier werd slecht ingediend en slecht afgehandeld,
nonchalant en te snel. Er was weinig of geen aandacht voor groen en water, niettegenstaande alle mooie goedgekeurde plannen, zoals klimaatplan of klimaatadaptatieplan. Hopelijk zorgen de bezwaarindieners dat dit dossier nog zal worden aangepast en dat er maximaal aandacht zal zijn voor het behoud van het groen en grondwater. Als het gemeentebestuur al zo laks is in zo’n groot dossier, hoe zit het dan bij andere dossiers?”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Kerkhofmuur Ertvelde wordt enkel voorlopig hersteld
Groen vroeg op de gemeenteraad aandacht voor de muur aan het oude kerkhof te Ertvelde. Recent blijkt een deel van de muur naast de ingang aan de zijde van de Hospitaalstraat omgevallen te zijn. De muur zelf wordt reeds een tijdje gestut, om omvallen te voorkomen.Groen-raadslid Paul De Neve: “Een sierhekken is afgebroken en ligt al een tijdje opzij aan de binnenmuur (zie ook foto). Wat zijn de plannen van het gemeentebestuur met dit stukje erfgoed. Wordt dit op korte termijn hersteld? Zijn er nog plannen om de oude monumentale overwelfde ingangspoort in ere te herstellen?

CD&V-schepen Filip Huysman (bevoegd voor erfgoed) bevestigde dat de muur dringend hersteld moet worden. De procedure hiervoor loopt. Of de werken tegen 1 november uitgevoerd zullen zijn, valt af te wachten. De schepen bevestigde ook dat er deze legislatuur geen intentie is om de monumentale overwelfde ingangspoort in ere te herstellen. Er wordt geen dossier bij Erfgoed voorbereid. Groen betreurt dit en is van oordeel dat een openbaar bestuur er alles moet aan doen om haar patrimonium te onderhouden.

Contactpersoon: Paul De Neve

Beschadigd dak van de fietsenstalling aan Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken legt pijnpunten van gemeentebestuur bloot
In september vorig jaar werd via het meldpunt een melding gedaan over het beschadigd dak van de fietsenstalling aan het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken in Evergem (beschadigd dak fietsenstalling door hagelstorm pré-corona). In februari dit jaar vroeg de melder, na verschillende maanden niks meer te hebben vernomen, naar de stand van zaken van zijn melding. Alweer geen reactie en ondertussen is er nog niks veranderd aan de situatie.
Groen vroeg of dit de dienstverlening is die we als gemeente willen geven aan onze burgers. Meldingen die na meer dan 8 maanden geen antwoord krijgen. Ook fietsenstallingen die beschadigd zijn, worden na meer dan 3 jaar nog steeds niet hersteld. De verantwoordelijke schepen Filip Huysman (CD&V) geeft toe dat een menselijke fout aan de basis ligt van het zo lang uitblijven van een antwoord aan de klager en de uiteindelijke herstelling van de fietsenstalling. Bij verder doorvragen van Groen-raadslid Eddy Colombeen wilde de schepen geen verdere info geven. Ondertussen werd opdracht gegeven aan de diensten om deze fietsenstalling te laten herstellen en zal de melder hiervan op de hoogte worden gebracht.
Groen vindt deze uitleg bizar en nogal gemakkelijk. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “We kunnen begrijpen dat er fouten worden gemaakt, maar we vinden vooral van belang dat lessen worden getrokken uit fouten. Voor Groen is het duidelijk dat er in enkele diensten te weinig personeel is waardoor de goede dienstverlening in het gedrang komt. Ontslagen, zieke en gepensioneerde werknemers worden niet of te laat vervangen waardoor andere personeelsleden de openstaande taken van hun ex-collega's moeten opvangen en hierdoor te veel werk en te weinig tijd hebben. Zo zijn er de afgelopen 4 jaar al meer dan 9 personen vertrokken bij de dienst communicatie. Bovendien blijkt uit getuigenissen van verschillende personeelsleden dat de politieke inmenging en vriendjespolitiek sterk is toegenomen.”

Voor Groen is het duidelijk. Dit bestuur kiest niet voor een performante administratie en goede dienstverlening en kiest al dan niet bewust voor de afbouw van het personeelsbestand ten nadele van de dienstverlening aan de burgers. Het aantal personeelsleden wordt stelselmatig afgebouwd met onder meer het overhevelen van de dienstverlening en personeel aan IVM voor het recyclagepark en aan Sportoase voor het nieuwe zwembad en sportinfrastructuur. Ondertussen wordt het werken voor het gemeentebestuur minder aantrekkelijk gemaakt door bijna alle nieuwe functies contractueel te maken, waardoor mensen gemakkelijker kunnen worden ontslagen. Het hoeft dan niet te verwonderen dat de dienstverlening niet goed loopt.
Contactpersoon: Eddy Colombeen