Groen Informeert (mei 2013)

21 Mei 2013

volgende SAMENKOMST: DINSDAG 21 MEI 2013 OM 19.30 uurGemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11, 9940 Evergem, met bespreking van:

1. Gemeenteraden april en mei 2013                                                   5. Transitiedag 26 mei 2013

2. OCMW-raad en politieraad                                                             6. Infoavond 6 juni 2013

3. Evaluatie Ekiden en actie 1 mei 2013                                              7. Impulscongres19-20 oktober 2013

4. Ledendag 26 mei 2013                                                                   8. Varia

 

KALENDER

 

26 mei 2013: ledendag Groen in Kessel-Lo

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Groen een ledendag. Niemand minder dan Marie Daulne (Zap Mama) stelt er haar nieuwste project voor. De ledendag gaat door op zondag 26 mei 2013 van 10.00 uur tot 17.00 uur in het provinciedomein van Kessel-Lo (Domeinstraat) bij Leuven (25 minuten stappen van station van Leuven), waar Groen jou en je gezin trakteren op een dag vol ontspanning en animatie. Programma: 10-17 uur doorlopend recreatie, 12 uur reuzenpicknick, 13.30 uur woordje van de voorzitter, 13.45 uur concert, 15 uur regio Kubtornooi en 15.30 uur optreden Zap Mama. Er vertrekken bussen om 8.15 uur  vanuit Eeklo (aan de sporthal). Inschrijven (10 euro per persoon)kan via www.groen.be/ledendag.

 

26 mei 2013: Stroomopwaarts ? evenement voor duurzaamheid in Evergem

Op zondag 26 mei kan iedereen meegenieten van een reuzenpicknick met allerlei randanimatie. Een evenement in het kader van Stroomopwaarts, een traject naar een duurzame gemeente. Het evenement gaat door op 26 mei 2013 tussen 12 en 18 uur op de Dries in Doornzele. De prijs bedraag 7 euro / 3,5 euro (-12 jaar) voor een picknick van Het Hinkelspel cvba. Je kan inschrijven via de website www.evergem.be/stroomopwaarts of via de cultuurbeleidscoördinator (tel. 09 216 05 07, [email protected]). Je kan ook je eigen picknick meebrengen. Naast reuzenpicknick, natuurwandeling met een gids, gratis bouwadvies, knutselactiviteiten voor kinderen, workshop duurzame hapjes en meubilair upcyclen, demo energiefiets, stands met duurzame producten, compostmeesters, plantenruilbeurs (vooraf inschrijven)

 

6 juni 2013: infoavond alternatieve woonvormen met Mieke Vogels

Iedereen voelt het: (ver)bouwen wordt steeds duurder. Bouwgronden zijn schaars en de prijzen swingen de pan uit. Alternatieve woonvormen worden hierdoor steeds aantrekkelijker. Voorbeelden hiervan zijn cohousing en kangoeroewonen. Groen Evergem wil u informeren over wat de mogelijke praktische en juridische gevolgen zijn. Daarom organiseert Groen op donderdag 6 juni 2013 om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum De Burggrave, Grovermansdreef 38 in Kerkbrugge-Langerbrugge (Evergem), een gratis infoavond over alternatieve woonvormen.

Vlaams parlementslid van Groen, Mieke Vogels komt uitleggen welke vormen van alternatief wonen er zijn. Zij schreef vorig jaar het boek 'Het nieuwe wonen' waarin ze een mix van oplossingen presenteert om veel meer gezinnen aan een goede en betaalbare woning te helpen. Verder zullen enkele getuigen komen vertellen wat cohousing en kangoeroewonen inhouden. Interesse in de infoavond. Geef een seintje aan Eddy Colombeen via [email protected] of 0485 03 84 28

 

19-20 oktober 2013: Impulscongres

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organiseert Groen het Impulscongres in Brugge. Een weekend lang zullen leden en externen debatteren over 4 thema's: fiscaliteit, werk en ondernemen, loopbanen en klimaat en gezondheid.

Dit congres zal een impuls zijn van hoop en perspectief, een impuls aan hervormingen en nieuwe ideeën voor een duurzame relance. Heel bewust zet Groen een participatief traject op in de aanloop naar het congres. De website www.impulscongres.be vormt het knooppunt van de invoer van congresteksten. Verschillende deskundigen leveren, onafhankelijk van Groen voorstellen voor het congres.

Kom geregeld langs op de website, want tot aan de zomer formuleren de deskundigen hun ideeën en standpunten. Lees de ingediende voorstellen en geef jouw mening op de website.

GEMEENTERAAD APRIL

 

 

Groen tevreden met subsidieaanvraag voor aankoop gronden in Kiekebossen voor bebossing

Groen Evergem is tevreden dat de gemeenteraad akkoord ging met haar voorstel om subsidie aan de Vlaamse Overheid te vragen voor de aankoop van percelen voor bebossing. De voltallige gemeenteraad ging akkoord met de subsidieaanvraag voor de aankoop van 4 percelen hooiland binnen het visiegebied van het recent als privaat natuurreservaat erkend gebied Kiekebossen ten zuiden van de Kale. Deze percelen in eigendoem van de Federale overheid omvatten een oppervlakte van 14.086 m² en zijn reeds geruime tijd te koop. De totaal geraamde kostprijs voor aankoop, bebossing en toegankelijkheid van de percelen bedraagt 51.311,33 euro. Het niet-gesubsidieerd saldo van dit project wordt gefinancierd door het gemeentelijk groenfonds. Groen hoopt dat dit het begin mag zijn van de meer dan 33.000 'nieuwe' bomen (los van de vervanging voor de reeds gekapte bomen) die worden aangeplant in Evergem.

 

 

N-VA en CD&V willen geen structurele aanpak voor aanplant van bomen

We merken de afgelopen jaren dat heel wat bomen zijn gekapt en dat er weinig nieuwe bomen werden (her)aangeplant. Groen kan begrijpen dat als er bomen ziek zijn of bij overmatige hinder dat deze worden gekapt. Maar Groen begrijpt niet dat er zo weinig bomen worden heraangeplant en dat er hiervoor geen bomenplan is. Het doel van zo'n plan moet zijn om over een langere periode gestructureerd aan te geven waar welke bomen kunnen worden aangeplant, heraangeplant en gerooid. Het doel is minstens het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand in onze gemeente.

Groen stelde in de gemeenteraad voor om een bomenplan op te stellen op basis van het model bomenplan van het Agentschap voor Natuur en Bos en naar analogie van het Gentse bomenplan, BomenInzicht ? Bomenplan Stad Gent waarin de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer worden toegepast. Het plan zou dan bestaan uit een bomeninventaris (wat hebben we), -beleidsplan (wat willen we) en ?beheerplan (hoe doen we het).

Een bomenplan heeft nog heel wat voordelen:

- Het plan brengt een groen netwerk tot stand en biedt garanties voor de uitbreiding van het bomenbestand.

- Het plan zorgt dat het bestuur in de toekomst weet welke middelen en personeel nodig zijn om bomen aan te planten, te onderhouden of te kappen.

- Het plan geeft duidelijkheid aan de bevolking over welke bomen in welke straat thuishoren en hoe en wanneer deze worden vervangen.

- Het plan vermijdt dat bomen worden geplant op locaties waar deze niet thuishoren.

De N-VA-CD&V-meerderheid ging na na schorsing van de gemeenteraad niet akkoord met het voorstel van Groen. Groen betreurt dat de meerderheid groen en bomen niet belangrijk genoeg vindt om een echt bomenplan op te maken om meer groen op openbaar terrein te voorzien. De meerderheid neemt het kappen en aanplanten van bomen mee als een element in het op te maken algemeen beleidsplan. Het zomaar kappen en aanplanten van bomen zonder visie wordt hiermee verder gezet.

 

 

Groen geeft meerderheid nog even respijt voor ondertekenen van het overeenkosmt om CO2-uitstoot te doen dalen

Groen stelde in de gemeenteraad voor om het Europese Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Door het tekenen van deze verbintenis willen de ondertekenaars het broeikasgas CO2 tegen 2020 minstens met 20% verminderen. Als de gemeente dit convenant ondertekent, zegt ze vrijwillig toe de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen in Evergem te verhogen. De acties van de ondertekenaars gaan verder dan energiebesparing en gaan onder meer over het creëren van vast geschoold werk, gezonder milieu, meer kwaliteit van het leven en grotere energieonafhankelijkheid.

De steden en gemeentes die hebben ondertekend krijgen hulp met onder meer een lijst van acties om energie te besparen en mogelijkheden tot subsidie door Europa en andere overheden.

Ondertussen hebben al meer dan 4000 Europese steden en gemeentes dit convenant ondertekend, waaronder meer dan 60 Belgische steden en gemeentes.

Groen geeft op vraag van het college het gemeentebestuur nog even respijt om te onderzoeken wat de praktische en financiële gevolgen zijn van dit convenant voor de gemeente. Groen blijft dit echter op de voet opvolgen.

 

 

Meerderheid weigert grondige aanpak toegankelijkheidsproblemen industrieterrein Durmakker /Westbeke

Met de werken aan de kaaimuren aan de Westbekesluis nam de overlast toe voor bewoners en bedrijven in en rond Durmakker-Westbeke. Deze overlast heeft onder meer te maken met de onduidelijke wegomleidingen en verkeersborden en gevaarlijke verkeerssituaties.

Zo wordt het verkeer op de R4 van Eeklo richting Zelzate door borden via de Waalbrug naar bedrijven in de Durmakker, Aquafin of SPE omgeleid via Achterstege, Kappelestraat-Elslo en Langerbrugsestraat om vervolgens opnieuw aan de R4 uit te komen. Dit is absurd. Dit zorgt voor onnodig meer (zwaar) verkeer in de woonstraten. Dit kan worden voorkomen door een duidelijkere en vroegere signalisatie voor (bijvoorbeeld aan Meulestedebrug) en op de R4. Bovendien zijn de omleidingsborden vaak niet leesbaar en slecht geplaatst. Ook het systeem van de havennummers werkt niet optimaal, vooral voor buitenlandse transporteurs die de nummers van de bedrijven niet kennen.

Groen stelde voor om in overleg met de Vlaamse overheid en het Gentse stadsbestuur een grondige situatieschets te maken van de verkeersstromen van en naar de Durmakker en de Westbekesluis,

en op basis van deze schets de nodige aanpassingen te doen aan de omleidingen en de verkeersborden.

Het gemeentebestuur weigert dit categoriek. Groen betreurt deze arrogante houding en hoopt dat alsnog wordt geluisterd naar de plaatselijke bedrijven en bewoners om de onveilige situaties te verhelpen. Deze ervaringsdeskundigen kunnen een bijdrage leveren bij het oplossen van de problemen bij de toegankelijkheid van Durmakker/Westbeke.

 

ACTUALITEIT

 

Rechtvaardig Groen herverdelingsplan geeft meer financiële ademruimte aan 85% van de bevolking

De kloof tussen arm en rijk in ons land blijft toenemen. De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan een kwart gestegen in ons land. Zelfs de minister van Armoedebestrijding Lieten (sp.a) gaf met schaamrood op de wangen toe dat de kinderarmoede bijna verdubbeld is in 10 jaar. Dat is slecht voor de stabiliteit van een samenleving én voor de economie. Onderzoek toont aan dat in te ongelijke samenlevingen mensen minder lang leven, er meer moorden voorkomen en er een hogere kindersterfte is. Denken we maar aan de Verenigde Staten.

Een van de hoofdoorzaken van die toenemende ongelijkheid is een onrechtvaardig belastingssysteem. Arbeid wordt tot voor de helft belast terwijl de belasting op inkomsten uit vermogen vaak minder dan 25% bedragen. Terwijl een gemiddelde werkende mens tot de helft van zijn loon moet afstaan, mogen renteniers rustig achterover leunen.

Tegelijk verschijnen er berichten over miljoenenbonussen bij topbankiers, mensen die lonen van honderden duizenden euro's ontvangen, belastingontduikingen op grote schaal. Jean-Paul Votron, de zogenaamde topmanager die Fortis mee de dieperik inleidde, ontving een afscheidspremie van 2,5 miljoen euro. Didier Bellens van Belgacom verdient 2,5 miljoen euro elk jaar. Bovendien liggen de uitkeringen in ons welvarende land voor sommige gezinnen tot de helft onder de Europese armoedegrens.

Groen zet in op een rechtvaardige herverdeling van de welvaart in ons land. Daarom heeft ze een actieplan voor een rechtvaardige herverdeling uitgewerkt met maatregelen waarbij lagere loonlasten voor 2 miljoen werknemers en een meer transparante en progressieve vermogenswinstbijdrage centraal staan.

In haar herverdelingsplan stelt Groen voor om alle deelbelastingen op vermogens af te schaffen zoals de registratierechten van een nieuwe woning, erfenisrechten, ? en deze te vervangen door een "progressieve heffing op vermogensrendementen".

Eenvoudigweg: iemand betaalt meer belasting naarmate zijn of haar inkomsten uit vermogen toenemen. Vandaag zijn er veel te veel achterpoortjes en soorten belastingen die vaak ook de verkeerde mensen treffen, denk bijvoorbeeld aan de registratieheffing voor een woning. Of je arm of rijk bent, iedereen moet die 5 of 10% betalen, terwijl dat voor de rijke weinig uitmaakt, maar voor een jong en minder begoed gezin vaak een van de redenen is waarom ze de aankoop van een woning moeten uitstellen. Door al die deelbelastingen af te schaffen, creëren we meer financiële ademruimte voor 85% van de samenleving.

 

Verkeersveiligheid is vals argument om Brusselse ring te verbreden

Groen gaat niet akkoord met de Vlaamse minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) die zegt dat de stijging van het aantal dodelijke ongevallen in Vlaams-Brabant de nood bewijst om dringend de Brusselse ring te verbreden.

De ring verbreden zorgt voor meer auto's op de baan in plaats van minder. En dus ook voor meer in plaats van minder kans op ongelukken. De ring rond Brussel uitbreiden met extra rijstroken, zal niet voor minder verkeersongelukken zorgen. Jarenlang stelde minister Crevits dat de ring verbreed moet worden voor een betere doorstroming van verkeer. Maar de verbreding van de ring zal het fileprobleem niet oplossen.

Op basis van cijfers van de Vlaamse overheid zelf heeft Groen de kosten en baten laten berekenen over deze voorziene uitbreiding door een gerenommeerde studiebureau. Uit die studie blijkt dat de verbreding van de ring geen oplossing is. De ring zelf wordt immers verbreed, maar de op ?en afritten en de toekomende snelwegen (E40, E19 A4, A12) niet. De nieuwe rijstroken zullen extra auto's aanzuigen waardoor het fileprobleem zich zal verplaatsen van op de ring naar de op? en afritten en de toekomende snelwegen. Het verkeer zal misschien wat vlotter verlopen op de ring, maar autobestuurders zullen veel moeilijker op de ring geraken.

Nu blijkt uit studies dat de ring het fileprobleem niet oplost, komt minister Crevits op de proppen met het valse argument verkeersveiligheid. Dit lijkt eerder op een campagne om de uitbreiding van de ring te promoten, dan het zoeken naar een goede oplossing voor de mobiliteitsknoop rond Brussel. Ook de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden van de ring zijn een reden voor Groen om zich tegen de verbreding van de ring te kanten. Noch Brussel noch Vlaanderen slaagt er vandaag in om de luchtkwaliteitsnormen na te leven. Door te kiezen voor extra auto-infrastructuur zal de toestand alleen maar verergeren en voelbare effecten hebben op de gezondheid van Vlamingen en Brusselaars.

 

Milieu-incident Wetteren: Groen vindt stilzwijgen milieuminister Schauvliege ongehoord

Groen vraagt aan Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen over haar rol in de aanpak van de ramp in Wetteren en transparanter te communiceren. De communicatie verloopt momenteel te stuntelig.

Vlaams milieuminister Joke Schauvliege riep de bevoegde Vlaamse ambtenaren bijeen. Maar sindsdien hebben we niets meer van haar vernomen. Ondertussen verloopt de communicatie rond de gezondheids- en milieu- effecten op een stuntelige wijze. Iedereen doet zijn zeg, maar dé verantwoordelijke minister voor milieu op Vlaams niveau zwijgt in alle talen."

Dat is niet het crisisbeleid noch de crisiscommunicatie die mensen verwachten na een milieuramp. Groen vraagt zich af in welke mate de Vlaamse verantwoordelijken voor het milieubeleid of de milieuminister hun toelating gegeven hebben voor het lozen van zwaar vervuild koel- of bluswater in rioleringen en in het oppervlaktewater van de Schelde. De vraag is vooral of hiervoor geen alternatieven waren en of de coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus op dat punt niet mank is gelopen.

Minister Schauvliege heeft een belangrijke taak bij zo'n ramp. Het blauwzuurgas blijft een gevaar voor de volksgezondheid. Het gas is geloosd in de Schelde en het bevindt zich in riolen op plaatsen die kilometers ver van de plaats van het ongeval zijn verwijderd. 49 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 1 man is gestorven. En nu moeten er voor de tweede keer op rij huizen geëvacueerd worden. Dat is zelden vertoond in Vlaanderen. Minister Schauvliege communiceerde tot nu toe enkel dat ze niet verwacht dat er op korte termijn duidelijkheid zal kunnen gegeven worden over het hoe en waarom van de ramp in Wetteren. Dat is onvoldoende. Het is aan de minister van leefmilieu om open te communiceren rond de aspecten milieu en gezondheid. Zeker als de provinciale en federale overheid hier in gebreke blijven. Wat is het risico nu voor de mensen in Wetteren? Op korte en op lange termijn? De minister van leefmilieu heeft de plicht om hier uitsluitsel rond te bieden.