Groen informeert, juni 2012

22 Juni 2012

GEMEENTERAAD MEI   

Gemeenteraden
en milieuraden worden buiten spel gezet bij beslissingen over verbrandingsoven
en toekomstig afvalbeleid

Afvalintercommunale IVM laat geen echte democratische
inspraak toe van de gemeenteraden van de 19 deelnemende gemeentes. Bij de opmaak van de visietekst
(= memorandum 2012) en het strategisch beleidsplan van de afvalintercommunale
IVM worden de gemeenteraden en milieuraden buiten spel gezet. De gemeenteraden mogen niet stemmen en de milieuraden mogen geen advies geven bij de voorbereiding van deze belangrijke plannen. Als doekje voor het bloeden werd wel een overlegmoment georganiseerd voor gemeenteraadsleden en
milieuraadsleden, maar de resultaten van dit overleg stonden al bij voorbaat
vast en het verslag van de vergadering werd zwaar gemanipuleerd.

 

In
het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen bereidt IVM een visietekst en een
strategisch beleidsplan voor. Deze plannen leggen het afvalbeleid vast voor de
komende 15 jaar. Concreet worden in deze plannen keuzes gemaakt over de taken
en bevoegdheden van IVM en vooral over het al dan niet langer open houden van
de bestaande afvalverbrandingsoven en de
eventuele bouw van een nieuwe verbrandingsoven
.

 

Uit
het overleg en de documenten blijkt overduidelijk dat IVM
al heeft gekozen voor de verlenging van de bestaande verbrandingsoven en de
bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie. Indien IVM een nieuwe grotere
verbrandingsinstallatie (eerste schatting van 60 miljoen euro) bouwt, zitten
alle aangesloten gemeentes voor enkele decennia vast aan deze investeringen,
terwijl alternatieven een pak goedkoper kunnen uitvallen.

 

IVM gedraagt zich vooral als een privébedrijf waarbij
winstmaximalisatie het ordewoord is. Afval voorkomen is absoluut geen
prioriteit. Integendeel! Hoe meer afval om te verbranden, hoe beter voor de
verbrandingsoven.

IVM krijgt zelfs nog eens groenestroomcertificaten dankzij de
Vlaamse regering voor de geproduceerde energie met de verbrandingsoven.

 

Na
aandringen van Groen Evergem werd door het college beslist om toch een
bespreking te houden over het memorandum en de vragenlijst over de
toekomstvisie van IVM in de gemeenteraadscommissie van juni. De milieuraad
wordt voorlopig enkel op de hoogte gebracht en mag geen advies geven. Ondertussen
zal het memorandum van IVM al klaar zijn.

 

6
jaar stilstand in gemeentelijk mobiliteitsbeleid

De afgelopen 6 jaar werden weinig zichtbare
resultaten geboekt bij de actualisatie van het mobiliteitsplan.

Dit plan legt de principes vast voor de
mobiliteit, zoals voor de aanleg van nieuwe wegen en verkeerssituaties. Zo
worden de principes en de ruimte voor alle weggebruikers (gemotoriseerd
personenvervoer, vrachtvervoer, openbaar vervoer en zachte weggebruikers)
geregeld. Ook de maximumsnelheden, de aanleg van fietspaden, voetpaden en
parkeerplaatsen voor auto's en fietsers worden bepaald.

 

Op de gemeenteraad werden een aantal
voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties in straten die al jaren bekend
zijn, maar  waar nog geen duidelijke
verbetering is waar te nemen.

 

Zo zijn er de laatste maanden verschillende ongevallen gebeurd
in de Steenstraat in Ertvelde. Het laatste ongeval dateert van 3 mei
2012 waarbij een te snelle chauffeur één van de voortuintjes meemaaide. De
inwoners van de Steenstraat zijn de gevaarlijke verkeerssituaties moe en vragen
dringend onderzoek naar snelheidsbeperking in hun straat. Groen neemt deze
klacht serieus en vroeg aan het college een onderzoek ter plaatse voor
snelheidsbeperkende maatregelen. (vervolg zie keerzijde)

 


Verder wordt in de Langendam
in Sleidinge binnenkort een
afwerkingslaag aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de auto's en een steeds groter
aantal vrachtwagens geneigd zullen zijn om nog sneller te rijden. In Langendam
zijn geen voet- en fietspaden. Als voetganger dien je in de graskant te lopen,
als fietser riskeer je je leven. Dit maakt het als zwakke weggebruiker nog
gevaarlijker dan het nu is. Men mag er 70 km per uur
rijden! Er zijn reeds een 10-tal jaar plannen om deze straat her aan te leggen
met een fietspad. Groen neemt ook deze vraag ernstig en vroeg aan het college
een onderzoek ter plaatse.

 

Ook
het fietspad in de Droogte in Evergem
is na heel wat jaren nog steeds niet gerealiseerd. Al vele jaren klagen
fietsers de gevaarlijke situaties met de auto's langs de Droogte aan. De auto's
razen daar de fietsers voorbij aan een hoge snelheid, met alle gevaarlijke
gevolgen van dien.

 

Uit de antwoorden van de bevoegde schepen blijkt dat deze
legislatuur het mobiliteitsplan niet zal worden geactualiseerd en dat alles op
de lange baan wordt geschoven. Zo wordt het personeelstekort bij de dienst
mobiliteit bij langdurige afwezigheid niet opgevangen of prioritair aangepakt.

 

Groen is ontgoocheld. De afgelopen 6 jaren waren de jaren van
stilstand in het mobiliteitsbeleid. Er was en is er geen duidelijke visie van
het college (CD&V, N-VA, PVG en sp.a). Dit college heeft blijkbaar geen echt
antwoord op het toenemend verkeer en de steeds gevaarlijker wordende
verkeerssituaties.

 

Groen Evergem pleit voor het
juiste voertuig op de juiste plaats. Zwaar verkeer dient uit de dorpkernen te
worden geweerd. Bij de inrichting van elke nieuwe straat vraagt Groen aandacht
voor de bevoorrechte plaats van fietsers en voetgangers. Op die manier neemt de
verkeersveiligheid toe voor deze groep van weggebruikers. Het netwerk van trage
wegen dient sterk te worden uitgebouwd als verbinding voor de zachte
weggebruikers. Het aanbod van het reguliere openbare vervoer dient alle kernen
voldoende te bedienen.

 

ACTUALITEIT

Groen is het positieve alternatief voor
traditionele partijen

"Groen
wil het positieve alternatief zijn in al die gemeenten waar de traditionele
partijen al veel te lang met oubollige recepten besturen en vergroeid zijn met
de macht en de stilstand." Aan het woord is Groen-voorzitter Wouter Van Besien
vanop de campagnestartdag te Mechelen.

Zaterdag
2 juni waren meer dan 450 kandidaten en Groen-leden van de partij op de
campagnestartdag van Groen. Zij ontvingen daar materiaal om campagne mee te
voeren en konden deelnemen aan verschillende workshops van onderhandelen over
meerderheden tot omgaan met de lokale pers zodat de groene kandidaten beslagen
de verkiezingscampagne ingaan.

De
ambitie is groot. Groen is er klaar voor om mee te besturen. Wij willen
minstens 60 raadsleden bij en inbreken in meerderheden zowel in de stad als op
het platteland. Wij willen de inwoners van onze steden en gemeenten een keuze
aanbieden. Een keuze tussen de traditionele partijen die instemmen met grote en
dwaze megawinkelprojecten zoals Uplace en een Oosterweel-autostrade dwars door
Antwerpen of Groen die de bewoners en de stads-en gemeentekernen voorop
plaatst.

De
keuze is er ook tussen de traditionele partijen van 'we weten alles beter' en
'actiegroepen zijn lastigaards' en Groen die kiest voor het betrekken van
bewoners bij het beleid en voor het waarderen van engagement.

De
keuze is er ook tussen de traditionele partijen met keizers-politici die
mandaten cumuleren en belangen vermengen, en Groen die op een andere manier aan
politiek doet: eerlijk en open.

 

BHV
gesplitst door dialoog, niet door recht van de sterkste

In de
senaat werd de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV)
gestemd. Voor het eerst is er via dialoog een ruime democratische meerderheid
over de taalgrens heen voor de splitsing. Groen zat ook mee aan de
onderhandelingstafel.

Na
meer dan 40 jaar gebakkelei is hiermee de eerste stap gezet om BHV nu eindelijk
te splitsen. De stemming in de senaat bewijst dat de dialoog het gehaald heeft
op het cynisme. Sommige partijen kiezen liever voor de verrottingsstrategie.
Voor de onderhandelingen goed en wel begonnen waren, verklaarden ze dat een
akkoord hierover binnen de federale regering nooit mogelijk zou zijn. Zij waren
er enkel op uit om de mensen op de kast te jagen. De splitsing van het
kiesarrondissement BHV is een nette splitsing. Het is een compromis over de
kieskring BHV dat voor communautaire rust zal zorgen. Het is een splitsing van
BHV zonder te raken aan taal- of gewestgrenzen of zonder de faciliteiten van de
Franstaligen in de rand uit te breiden. Het is dan ook terecht dat er in de
media sprake was van een 'historische doorbraak' nadat de onderhandelaars in de
zomer van 2011 uitpakten met hun akkoord.