gemeenteraad mei

12 December 2020

gemeenteraad mei

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen voor ondersteuning lokale handel, maar met sociale correctie Op de gemeenteraad onthield de Groen-fractie zich bij het voorstel van de meerderheid om elk gezin een E-bon van 20 euro te geven om bij de lokale handel te kopen. Groen vindt het goed dat de gemeente het initiatief neemt om de lokale handel, die met de coronacrisis enorm afziet, te ondersteunen. Groen wil echter dat dit op een sociaal verantwoorde manier gebeurt. Nu krijgt elk gezin een E-bon van 20 euro, onafhankelijk van de grootte van het gezin (of het gezin nu bestaat uit 1 of meerdere personen). Dit is geen eerlijke manier van werken en is een gemiste kans om deze maatregel sociaal in te vullen. Gemeenteraad gaat niet op vraag Groen voor woonerf in Heilige Geeststraat (Ertvelde) Groen is ontgoocheld dat de N-VA/CD&V-meerderheid haar voorstel om een woonerf in de Heilige Geeststraat in te richten niet goedkeurde. Ook kleinschalige ingrepen komen er jammer genoeg niet.  De assistentiewoningen in de Heilige Geeststraat zijn instapklaar en zullen nieuwe verkeerstrafiek teweegbrengen in het deel tussen Eeklostraat en Molenstraat. Nu al wordt er geklaagd over te hoge snelheden. Er blijkt ook regelmatig controle te zijn op foutparkeren. Deze situatie zal alleen maar slechter worden en vraagt een ingreep op korte termijn. De oplossing ligt voor de hand: maak een verkeersveilige as voor zwakke weggebruikers door Ertvelde en verleng het woonerf in de Achterstraat (tussen Holstraat en Eeklostraat), met het deel van de Heilige Geestraat. Groen vernam een paar maand terug (na een eerdere vraag) dat de diensten van oordeel zijn dat de Heilige Geeststraat een straat is die helemaal opnieuw zou moeten aangelegd worden, inclusief riolering. Deze ingreep staat voorlopig op korte termijn niet gepland. Groen stelde dan ook voor om dit deel van de straat op korte termijn toch al om te vormen naar een woonerf waar 20 km/uur de norm is en waar het met een paar kleine ingrepen duidelijker wordt waar mag geparkeerd worden. Op minder korte termijn vraagt Groen om de heraanleg en volledige omvorming naar een fysiek woonerf te onderzoeken voor dat deel van de Heilige Geeststraat te Ertvelde. Voordeel van een woonerf is dat meteen duidelijk is waar kan geparkeerd worden (in duidelijk afgebakende plaatsen). Bij de heraanleg hoopt men een breder wegprofiel te kunnen voorzien (met infrastructuur zoals in de Achterstraat). Groen betreurt dat deze ingreep pas in de volgende legislatuur kan voorzien worden. De discussie over een woonerf is dus zeker nog niet van de baan. Tot slot werd ook beloofd om met een bewonersbrief duidelijkheid te bieden over de parkeerregels naar de inwoners toe. Groen drong aan om de situatie ter plaatse toch nog te gaan bekijken en betreurt dat er op korte termijn geen beperkte ingrepen mogelijk zijn. Contactpersoon: Paul De Neve   Geen Evergems hemelwaterplan tegen aanhoudende droogte Groen Evergem vroeg op de gemeenteraad van mei een hemelwaterplan voor Evergem. De CD&V/N-VA-meerderheid ging hier niet op in. Wat is het probleem? Voor het derde jaar op een rij worden we getroffen door extreme droogte. Wetenschappers zijn het erover eens: dit komt door de klimaatverandering. De gevolgen laten zich steeds meer voelen. Moestuinen en akkers staan al in het voorjaar kurkdroog, regenputten staan steeds vroeger leeg en op sommige plaatsen kwam er al geen water meer uit de kraan. De grondwaterstanden zijn alweer erg laag. Als we het tij niet keren zijn de gevolgen dramatisch. Landbouw, industrie en gezondheidszorg kunnen echt niet zonder water. Ondertussen zijn er nog steeds vragen om grondwater weg te pompen in de riolering. Er worden nog heel wat bouwprojecten uitgevoerd met extra verharding, weinig infiltratie en weinig groen. Wat kunnen we hiertegen doen? Bij de besprekingen van de Waterbeleidsnota 2020-2025 in het Vlaams Parlement blijkt dat de verantwoordelijkheid voor maatregelen tegen de droogte wordt doorgeschoven naar de lokale besturen. Gemeentes zullen dus het verschil moeten maken. De bevoegde Minister Zuhal Demir wil dit de opmaak van dergelijk plan verplicht maken, zo verklaarde ze op 27 mei nog in het Vlaams Parlement. Een van de mogelijke maatregelen die een gemeente kan nemen is de opmaak van een concreet actieplan, een hemelwaterplan. 18 gemeentes in Vlaanderen hebben zo’n hemelwaterplan. Zo kunnen ze creatief aan de slag met de opvang van hemelwater in bijvoorbeeld collectieve regenwaterputten, waterpleinen, regenwatervijvers en watervertragende groenstroken. Een hemelwaterplan schept een kader voor een integrale ruimtelijke visie over waterbeheer. Een sterk hemelwaterplan bevat een klimaattoets, een visie over ontharding en infiltratie. Een gedegen waterplan respecteert de groen-blauwe assen in de omgeving en versterkt deze. Kortom, een essentieel instrument voor een toekomstgericht en groen lokaal beleid. De N-VA/CD&V- meerderheid wil echter geen hemelwaterplan opmaken en haalt aan dat de RUP’s die worden opgemaakt om de open ruimte te beschermen en dus geen bijkomende verharding in buitengebied te voorzien en het klimaatadaptatieplan al voldoende zijn om de droogte te voorkomen. Groen staat uiteraard achter deze RUP’s en heeft deze zelf vaak al jarenlang voorgesteld, maar deze RUP’s zullen niet volstaan. Er worden nog steeds bouwprojecten goedgekeurd met te veel verharding, te weinig infiltratie en te weinig openbaar groen. Een hemelwaterplan kan dit stuk van de oplossing geven. Groen betreurt dat het gemeentebestuur geen hemelwaterplan wil opstellen, maar hoopt dat de maatregelen opgenomen in het klimaatadaptatieplan op korte termijn zullen worden omgezet in concrete acties die worden uitgevoerd. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Bouwmeesterscan wordt besproken op gemeenteraadscommissie op vraag van Groen Op vraag van Groen stelde Evergem zich in januari 2018 kandidaat voor een bouwmeesterscan. Een bouwmeesterscan is een werkinstrument door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel is de gemeenten bij te staan in de omschakeling naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Evergem was een van de gekozen gemeentes om met de bouwmeesterscan aan de slag te gaan. Enkele maanden geleden ontvingen de gemeenteraadsleden het resultaat van de bouwmeesterscan toegepast op Evergem. Deze scan bevat heel wat interessante voorstellen voor de ruimtelijke ordening in Evergem. Groen stelde voor om een aparte commissie te voorzien met tijd voor info en debat rond deze materie. De N-VA/CD&V-meerderheid ging akkoord met het groene voorstel. In juni wordt de interessante bouwmeesterscan besproken. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Opvang in de scholen De (nood)opvang in de scholen, gecombineerd met het deels openen van de klassen én tegelijk de pré teaching was geen eenvoudige opdracht voor de basisscholen van Evergem. Inmiddels speelt men met het idee om alle klassen van het kleuteronderwijs en enkele klassen van het lager onderwijs te openen vanaf 2 juni. Tegelijkertijd zal er nog noodopvang zijn voor de kinderen die niet in de reguliere klassen terecht komen. Mogelijks worden scholen geconfronteerd met plaats tekort. Denkt de gemeente hierop in te spelen? De gemeenten kunnen hiervoor een subsidie ontvangen van 30 euro per dag per kind. Was er al overleg met de scholen hierover? Uit het antwoord van de onderwijsschepen onthouden we dat op 2 juni er een heropstart voorzien is voor alle jaren in het kleuter- en basisonderwijs. De schepen overlegde met de directies van alle scholen. Er kwamen ook vragen voor extra capaciteit vanwege de vrije scholen, o.m. in Kluizen, Belzele en Rieme.  Het gemeentebestuur beloofde haar rol te spelen over alle netten heen, in het belang van alle kinderen.  Evergem zal geen beroep doen op die premie van 30 euro omdat er voldoende ondersteuning kon gegeven worden via het eigen BKO-personeel. Contactpersoon: Paul De Neve   Groen betreurt dat gemeente de mogelijkheid niet voorziet om kunstenaars te ondersteunen De abonnees van Stroming kregen hun geld terugbetaald omdat verschillende voorstellingen niet doorgingen. In andere gemeenten, zoals in Eeklo, konden de abonnees kiezen: een voucher, geld terug of het geld doorstorten aan de kunstenaars via #ticketvoorcultuur. Met deze laatste keuze kan je jouw favoriet gezelschap een hart onder de riem steken. Je schenkt hierbij het ticket aan cultuur en alle donaties worden billijk verdeeld onder de gedupeerde gezelschappen en artiesten. De Vlaamse overheid voorziet voor deze laatste keuze zelfs een toelage aan de gemeenten. Groen Evergem betreurt dat de gemeente hier niet op in ging. Contactpersoon: Kathleen Pisman