Gemeenteraad augustus 2021

02 Oktober 2021

  PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groene maatregelen van gemeentebestuur doet ze zelf teniet door dorpen te laten volbouwen Op de gemeenteraad van augustus kwamen alweer de 2 gezichten van het Evergemse gemeentebestuur naar voren. Langs de ene kant neemt het gemeentebestuur een aantal goede maatregelen die we vanuit Groen (al meer dan 20 jaar) steunen, zoals het schrappen van 6 woonuitbreidingsgebieden die in overstromingsgevoelige gebieden liggen waardoor hier niet meer mag worden bebouwd. Ook het aanplanten van bijkomende bossen en groen kunnen op onze goedkeuring rekening. Langs de andere kant laat hetzelfde bestuur bijna wekelijks toe dat onze dorpskernen worden volgebouwd met appartementen en verkavelingen zonder (voldoende) groen en open ruimte. Groen-raadslid Eddy Colombeen “Hierbij kopen betonboeren de al te beperkte groennorm van 5 of 8% bij verkavelingen of 20 m² groen per wooneenheid bij appartementen af. Het argument dat met dit geld (groenfonds) groene zones worden ingericht buiten de dorpskernen, is nonsens. Zelfs zonder dit groenfonds kan er bijkomend groen worden ingericht. Daarvoor heb je het geld van de bouwondernemingen niet nodig.” Bovendien gebruikt het gemeentebestuur dit geld ook voor het aanleggen van groen dat jaren geleden was afgesproken, zoals voor de groene koppelingsgebieden in de kanaalzone. Nu blijkt ook nog dat in tijden van wateroverlast het college toestaat dat grachten worden gedempt. Grachten die dienen om water te infiltreren en te bufferen om wateroverlast te voorkomen. Begrijpe wie begrijpen kan. Groen begrijpt deze inconsequente houding niet. Langs de ene kant meer groen voorzien, langs de andere kant alles laten verharden. Groen wil meer ambitie in het milieubeleid en vooral meer kwaliteitsvol groen en minder verharding in de dorpskernen. Hierbij mag het bestuur niet enkel focussen op voortuintjes bij de individuele burgers, maar moet dit vooral meegenomen worden bij de te vergunnen (grote) bouwwerken. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Fietsstraten: wat nu? Evergem heeft zijn eerste fietsstraten: eentje in Evergem-centrum en eentje in Doornzele. Dat is goed nieuws voor de zwakke weggebruikers.  Groen vroeg zich af hoe het gemeentebestuur het fietsen nog extra zal promoten zodat deze fietsstraten ook bij de weggebruikers ingeburgerd geraken. Groen wil positief meedenken en suggesties doen, maar heeft ook vragen bij de criteria waar zo’n fietsstraat moet aan beantwoorden. Mobiliteitsschepen Lucas Vandermeersch (CD&V) gaf aan dat het niet verstandig zou zijn om eenduidige criteria vast te leggen. Het zijn eerder handvaten. Dat die criteria niet heiligmakend zijn bevestigde hij met het voorbeeld van de fietsstraat in Doornzele.  De schepen gaf ook toe dat er niet echt metingen vooraf zijn gebeurd. In het verleden werden fietsstraten nochtans nog geweigerd omwille van het te lage aantal fietsers. Groen stelt vast dat er nogal intuïtieve en ook pragmatische keuzes worden gemaakt. De schepen noemt de fietsstraat aan de Wildestraat zelf een halfbakken compromis tussen de verschillende mobiliteitspartners. Groen pleitte voor meer onderbouw bij het fietsbeleid. Groen-raadslid Paul De Neve: “Het zou goed zijn om metingen te doen in de nieuwe fietsstraat in Evergem-centrum. Als fietser weet je dan dat je de zoveelste tweewieler bent die passeert die dag, dit werkt sensibiliserend. En op die manier kan je je fietsbeleid bijsturen indien nodig en dat op basis van cijfers.” De schepen voorspelde dat er in de nabije toekomst vooral in Evergem-centrum nog extra maatregelen nodig zullen zijn omdat het fietsverkeer in die dorpskern nog zal toenemen eenmaal de fietstunnel (onder de Christoffelweg) en fietsbruggen zullen gerealiseerd zijn. Groen betreurt dat de andere deelgemeenten qua fiets- en schoolstraten in de wachtrij worden gezet. In de marge klaagde raadslid De Neve ook aan dat de rol van verkeerscommissie uitgehold wordt. Het schepencollege beslist steeds vaker zonder dat een advies kan worden gegeven. De politieke keuzes die worden gemaakt, vallen dan ook niet altijd even goed bij de werkgroepen die parallel rond verkeerveiligheid voorstellen doen.   Contactpersoon: Paul De Neve