Persberichten november 2022

30 November 2022

Persberichten november 2022

Groen stelde op de gemeenteraad enkele kritische vragen over dit zoveelste incident in Rieme en wou weten wat onderzoek ons tot nog toe geleerd heeft en welke maatregelen er worden genomen.

Evergem, 29 november 2022

 

Persbericht Groen Evergem

Groen vraagt extra maatregelen na zoveelste stofvervuilingsincident te Rieme

Tijdens het allerheiligenweekend werden bewoners in de Vogelwijk te Rieme andermaal getroffen door ernstige milieuhinder. Vooral inwoners van de Sperwerstraat bleken deze keer het slachtoffer. Ramen, zonnepanelen en auto’s waren bedekt met een soort grijze kleverige stof, die moeilijk te verwijderen viel. Het zou gaan over deeltjes met cement in, maar de oorzaak lijkt nog niet bekend. Er werden stalen genomen door de Omgevingsinspectie en er is een infovergadering geweest voor de gedupeerden.

Groen stelde op de gemeenteraad enkele kritische vragen over dit zoveelste incident in Rieme en wou weten wat onderzoek ons tot nog toe geleerd heeft en welke maatregelen er worden genomen. Het gemeentebestuur handelde snel en liet meteen stalen nemen door de Omgevingsinspectie. De resultaten zijn echter nog niet bekend. Op het snel georganiseerde contactmoment waren een 60-tal inwoners aanwezig.  Er werden 50 schadeclaims ingediend (één door een bedrijf). De cijfers zijn voorlopig omdat de indiening van de klachten gebeurde via verschillende kanalen. Dit wordt nu nog geïnventariseerd.

Op de gemeenteraad verklaarde de burgemeester dat het nog niet duidelijk is of er een verband is met de eerdere calamiteit in maart in de Kanaalstraat (toen waren er 6 aangiftes van schade).  De bron van die hinder zou wel al gevonden zijn. Volgens de burgemeester engageerde het bedrijf er zich reeds toe om herhaling in de toekomst te vermijden. Groen drong aan om toch extra maatregelen te nemen om een nieuw incident te voorkomen.
Groen herinnerde op de zitting aan de lange voorgeschiedenis in Rieme. Groen-raadslid Paul De Neve: “In 2017 hebben diverse inwoners van die dorpskern al eens hinderdagboeken bijgehouden. Er waren een beperkt aantal bedrijven die de stofhinder konden veroorzaken. Deze zijn gekend. Welke maatregelen werden toen afgesproken om de hinder te verminderen en dergelijke incidenten te voorkomen? Hoe werden deze opgevolgd? Welke lessen gaat het gemeentebestuur hieruit trekken om een nieuwe herhaling te voorkomen?”

De burgemeester herhaalde dat de leefbaarheid van de kanaaldorpen voor het college een belangrijk item is. Eenmaal de veroorzaker gekend is, zal het gemeentebestuur in gesprek gaan met het betrokken bedrijf in functie van een schadevergoeding maar ook om na te gaan hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen vermeden worden. De burgemeester beloofde dat er in december nog een infobijeenkomst zal worden georganiseerd om meer klaarheid te brengen. Hij verwees ook naar de lessen die vroeger werden getrokken om de hinder te verminderen. Toen werden extra voorwaarden opgelegd bijvoorbeeld aan asfaltcentrale Belasco. Intussen kwamen er opnieuw twee bedrijven bij. Mogelijks kwam de nieuwe hinder vandaar.  Groen pleitte ervoor om de voorwaarden voor het afleveren van nieuwe vergunningen te verstrengen en wees er ook op dat de aanplant van bomen in de koppelingsgebieden duidelijk geen overbodige luxe is, vermits deze als beschermende buffer voor de bewoning dichtbij dienen.  De bomen en struiken functioneren ook als stofvangers.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen wil niet alleen mooie intenties, maar vooral meer actie rond energie en klimaat

Groen is akkoord met ondertekening van het Lokaal Energie- en klimaatpact 2.0. Hierdoor kan Evergem 100.000 euro subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid bij maatregelen rond energie en klimaat. Groen betreurt wel dat er geen overzicht kan worden gegeven over hoe ver het gemeentebestuur al staat en hoe de gemeente de maatregelen uit het klimaatpact zal uitvoeren. Voor de 4 werven uit het pact, blijkt de gemeente enkel op het vlak van extra groen het goed te doen. Al moet gezegd dat dit extra groen er vooral in de bufferzones en Kalevallei komt, ter compensatie voor verdwenen groen bij de inrichting van de Kluizendokken en als buffering tussen woningen en industrie in de Kanaalzone. In de verkavelingen en dorpkernen wordt er stelselmatig geen of te weinig openbaar groen voorzien. Voor de overige 3 werven blijkt er nog heel wat werk aan de winkel.

Zo blijkt voor de renovatie van gebouwen en hernieuwbare energie het resultaat tegen te vallen. Er wordt hierbij beroep gedaan op de kennis van energiehuizen en private markt om de collectieve renovaties te organiseren, maar dit blijkt niet voldoende resultaat op te leveren. Ook voor koolstofvrije (deel)mobiliteit blijkt het gemeentebestuur stil te zitten en te wachten op de hogere overheid of andere instanties om initiatieven te nemen rond deelauto’s en deelfietsen. Ondertussen komen steeds meer aanvragen binnen voor laadpalen. Op het vlak van de droogteproblematiek met bronbemalingen en onthardingen blijken ook weinig stappen vooruitgezet, net als bij de opvang van hemelwater. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Het is positief dat het gemeentebestuur mooie intenties heeft, maar mooie woorden volstaan niet. Met de huidige energie- en klimaatcrisis is het moment om sterk in te zetten op energiebesparing, hernieuwbare energie, fietsen en elektrische mobiliteit.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Verkaveling met 11 loten in Boomgaardstraat (Evergem-centum) zonder openbaar groen

Bij een nieuwe verkaveling in de Boomgaardstraat, waarbij de bestaande tennisvelden en –infrastructuur worden gesloopt, wordt opnieuw geen openbaar groen voorzien in de verkaveling en kan de verplichte hoeveelheid groen worden afgekocht door de verkavelaar.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Het is toch godgeklaagd dat dit college dat graag uitpakt met de aanplant van bomen in buitengebied, het verplicht groen niet afdwingt bij bouwprojecten en alles laat volbouwen door bouwmaatschappijen. Zelfs in deze zogenaamde kleine verkaveling had er gerust een groen speelplein voor kinderen kunnen worden ingericht. Wat komt er terecht van de mooie intenties in de vele plannen (adaptatieplan, energiepact, …)? Eenvoudigweg niks!”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen vraagt om beter te communiceren over verwaarloosde graven op kerkhof Ertvelde

Op het oude kerkhof van Ertvelde zijn er een aantal graven beschadigd door vandalen. Voor de families die deze graven rond 1 november bezochten is dit een treurige vaststelling. Nochtans zegt het college dat ze in de toekomst meer aandacht (en middelen) wil voor het ontwikkelen van de begraafplaatsen tot een “parkbeleving”. Groen-raadslid Paul De Neve vroeg op de gemeenteraad tekst en uitleg.
“Hoe gaat men om met graven die door niemand nog bezocht worden en er verwaarloosd bij staan?”, zo wou raadslid Paul De Neve weten.  Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. De wetgeving biedt ook weinig marge. Het antwoord op die vraag hangt vooral af van de wijze waarop de persoon begraven werd.  Als het over een concessie gaat, is het mogelijk om een akte van verwaarlozing te plaatsen aan het betrokken graf. De nabestaanden hebben dan één jaar de tijd om het graf in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Als na die termijn niets veranderd is aan de het graf, dan heeft de gemeente het recht om het graf te verwijderen. Zo werden er de voorbij periode een aantal graven aangepakt: 2 graven werden verwijderd van de 5 waarvoor een akte van verwaarlozing werd opgemaakt.
Er liggen op het oude kerkhof echter ook gevandaliseerde graven die niet in concessie gegeven werden. Voor dergelijk gratis grondgraf voorziet de wetgeving niets. Als de nabestaanden bekend zijn, kan de gemeente enkel in een schrijven vragen om de verwaarlozing aan te pakken. Als gevolg van de wet op de privacy is het echter allerminst evident om de namen van nabestaanden te achterhalen. Vandaar de borden die aan het graf zelf worden geplaatst. Ontruimingen op de begraafplaats in de Hospitaalstraat vragen ook een aparte aanpak, omdat daar heel wat oud-strijders begraven liggen, verspreid over het kerkhof (bij gebrek aan erepark). Dit bemoeilijkt de ontruiming van de oude gratis graven. De bevoegde schepen Josse Verdegem (NV-A) gaf ook meer duidelijkheid over de toekomst van de oude begraafplaats van Ertvelde. Hij verzekert dat het kerkhof in de Hospitaalstraat op lange termijn zeker blijft bestaan. Het zal wel anders ingericht worden, en wellicht meer een parkfunctie krijgen.
Op vraag van Groen zal het gemeentebestuur de communicatie rond deze problematiek opnieuw bekijken. “De burgers begrijpen niet hoe het mogelijk is dat vernielde grafstenen er jarenlang verwaarloosd kunnen blijven liggen. Die trieste uitstraling getuigt van een gebrek aan respect voor de overledenen. Het gemeentebestuur moet de burgers beter informeren over de oorzaak van deze toestand”, zo suggereerde raadslid De Neve. Hij pleitte ervoor om in De Burggrave hierover een bijdrage te maken of om op het kerkhof een apart informatiebord te plaatsen met toelichting over de wijze van onderhoud en de spelregels bij ontgraving.

Contactpersoon: Paul De Neve

Zelfs bij eigen bouwprojecten laat het college bomen kappen zonder verplichting tot heraanplanting

Uit de omgevingsvergunningsaanvraag van het Zorgbedijf Meetjesland voor de vervangingsnieuwbouw en exploitatie van het Evergemse woonzorgcentrum Ter Caele blijkt dat 58 bomen zullen worden gekapt. Er is echter door het college in de vergunning geen heraanplant van bomen opgelegd. Er is enkel een beplantingsplan met maximale heraanplant van bomen opgelegd in de vergunning.
Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Het is schandalig dat het college voor een eigen bouwproject (van het OCMW) geen compensatie voorziet van de te kappen bomen. Er wordt eerst een vergunning gegeven en dan wordt als voorwaarde (op basis van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek) een beplantingsplan opgelegd met maximale heraanplant. Wat is maximale heraanplant? Zijn dit een, twee of drie bomen? Blijkbaar zijn voor deze meerderheid bomen niet belangrijk.” Ondertussen werd beroep aangetekend tegen deze beslissing bij de Deputatie van de provincie.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Waarom worden resultaten PFAS-stalen aan Rieme-Noord niet openbaar gemaakt?

Op de gemeenteraad van mei 2022 vroeg raadslid Paul De Neve om PFAS-stalen te laten nemen op de site van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Rieme Noord-Callemansputte.  Een beslissing hierover kon Groen toen niet afdwingen. Milieuschepen Josse Verdegem (NV-A-) beloofde aan OVAM te vragen om nieuwe stalen te nemen op de site. Intussen werd in opdracht van Veneco gestart met de werken van de aanleg van nieuwe bedrijventerrein tussen de R4, Zonneweg en Callemansputtewegel. Ongehoord, zo oordeelt Groen.
Groen volgt de bekendmaking van de resultaten van de staalnames op via schriftelijke en mondeling vragen in de gemeenteraad.  Telkens opnieuw kregen we te horen dat de resultaten nog niet bekend zijn. Op de zitting van november bleek er plots toch nieuws te zijn. Er zijn PFAS gevonden! Op de resultaten met concrete details zelf blijft het wachten. Paul De Neve: “Groen betreurt dit gebrek aan openbaarheid van bestuur. Groen vindt dat het gemeentebestuur de aanvang van de werken heel lichtzinnig heeft toegestaan. Het voorzichtigheidsprincipe wordt hier niet gehanteerd”.  

Lees meer in ons persbericht van mei 2022

Contactpersoon: Paul De Neve