Persberichten mei 2022

06 Juni 2022

Persberichten mei 2022

Volksgezondheid in gevaar na vastgestelde vervuiling in Kanaal Gent-Terneuzen? Deze zomer starten de werken voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Rieme. Het gaat om een terrein van 7,5 ha groot tussen de R4, de Zonneweg en de Callemansputtewegel. Groen uitte op de gemeenteraad grote bezorgdheden rond mogelijke concentraties van PFAS op die site. Verderop net over de grens werden immers ter hoogte van Sluiskil hoge concentraties van PFAS gevonden in het grondwater en in het Kanaal Gent-Terneuzen. Groen-raadslid Paul De Neve vroeg om OVAM nieuwe bodemstalen te laten nemen en om te onderzoeken of een preventief visverbod nodig is om de volksgezondheid te vrijwaren. Groen vroeg op de gemeenteraad vooreerst een onderzoek naar het uitvaardigen van een visverbod op het kanaal Gent-Terneuzen. Het water van het Kanaal Gent-Terneuzen blijkt immers vervuild. In het grondwater rond Sluiskil werden hoge concentraties PFAS gevonden, zo leert ons onderzoek van bodem- en waterstalen door de universiteit van Amsterdam. Uit de conclusies blijkt dat er een grote vervuiling is met verschillende soorten PFAS. Paul De Neve op de gemeenteraad: “Professor De Boer van de universiteit van Amsterdam is van mening, dat er zo snel mogelijk moet gezocht worden naar de bron van de vervuiling, en ook de rest van het water moet onderzocht worden. Het grondwater in Sluiskil kan volgens de professor alvast niet meer gebruikt worden voor consumptie. Dit laten betijen is op termijn nefast voor de gezondheid van de mensen aldus de professor”. Groen Evergem vreest dat de vervuiling ook in het kanaal aanwezig is langs deze kant van de grens. Concreet maken we ons zorgen over de situatie in Rieme, waar we opgezadeld zitten met sporen van oude chemische industrie. Uit een OVAM-presentatie (door Pascal Maebe - Afdeling Bodembeheer)  in de gemeenteraadscommissie over de verschillende saneringsdossiers van de bodem in Rieme onthouden we dat ook daar het grondwater niet mag gebruikt worden. De gevolgen van de sanering van de gispberg aan Callemansputte, het zuurteerbekken, de site van Resileum, Bayer en Nilefos, … De OVAM-expert gaf toen in de commissie aan dat bij de sanering van bepaalde sites er ook grondwater in het kanaal geloosd wordt. Zijn deze feiten aan elkaar gelinkt? Groen dringt aan om bij OVAM nieuwe cijfers op te vragen. De bodemonderzoeken die in het verleden gebeurden hielden mogelijks geen rekening met de vervuiling door familie van de forever chemicals (PFAS). Paul De Neve: “In elk geval vrezen we dat er een gevaar is voor de volksgezondheid en wij denken dat het nodig is om aan de bevoegde instanties te vragen om dat opnieuw te onderzoeken. Tegelijk zou het goed zijn te bekijken of de bevoegde instanties niet best preventief een visverbod zouden afvaardigen. We weten allemaal dat er veel gevist wordt. Ik denk dat we moeten wijs zijn en de mensen waarschuwen. Veel mensen vissen daar en ook al is er terugzettingsplicht, velen nemen gevangen vis mee naar huis om als maaltijd te nuttigen. Laat de bevoegde instanties nieuwe stalen in Rieme nemen en vraag de bevoegde instanties om ook het water in het kanaal te laten onderzoeken op sporen van PFAS.” Schepen Josse Verdegem (N-VA) gaf aan dat er recente cijfers, vooral van Rieme, zullen worden opgevraagd en dat er effectief onderzocht moet worden of er een link bestaat met de grondwaterpluimen die stroomafwaarts kanaal richting Gent-Terneuzen stromen. Hij beloofde op korte termijn over het antwoord van OVAM terug te koppelen. Op basis van die cijfers moet er dan meer duidelijkheid komen over de noodzaak van een visverbod. Evergem is daar zelf niet voor bevoegd. De schepen besloot met de melding dat het college op dit moment die vraag nog niet zou stellen. Groen betreurt deze afwachtende houding. In de marge geven we ook mee dat er op de gemeenteraad geen stemming mogelijk was over de vraag van Groen. Dit agendapunt (ingediend als beslissing) werd van de agenda gehaald, zogenaamd omdat Evergem niet bevoegd is voor deze materie. Groen betreurt dit en stelt vast dat het schepencollege hiermee haar houding ten opzichte van de oppositie van schouder verandert.  Een constructieve oppositie voeren (in het kader van de volksgezondheid nota bene) wordt Groen duidelijk niet meer gegund. meer info Contactpersoon: Paul De Neve Wie volgt overtredingen rond kappen en heraanplanten bomen op? De afgelopen jaren kaartte Groen bij herhaling aan dat er bomen werden gekapt zonder vergunning of dat bomen werden gekapt met vergunning, maar zonder de verplichte heraanplant. Telkens werd door de verschillende bevoegde schepenen geantwoord dat er niet voldoende personeel is om dit op te volgen of dat er een oplossing zou worden gevonden door het inschakelen van externe partners om de handhaving te doen op het kappen en heraanplanten van bomen. Er werd in de gemeenteraad al gesproken over Veneco en het Regionaal Landschap Meetjesland. Eddy Colombeen: “Bij wie moeten bewoners overtredingen nu overtredingen melden en wat wordt er met hun meldingen nu gedaan?  Is er nu eindelijk een goed en sluitende handhaving op bomen?” Groen klaagt het niet handhaven van het illegaal kappen van bomen of de verplichte heraanplant aan. Dit zorgt terecht voor veel ongenoegen bij de burgers. De indruk ontstaat dat dit geen prioriteit is voor dit bestuur. Bovendien is dit niet eerlijk naar de burgers die wel de regels volgen.. De problematiek met betrekking tot het niet naleven van voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen kwam reeds herhaaldelijk aan bod in de gemeenteraad. Zie o.a. recent vraag 4 van de Groen-fractie in de gemeenteraad van 24 februari 2022. Om een oplossing te bieden aan deze problematiek is de gemeente een samenwerking aangegaan met het regionale landschap Meetjesland. De samenwerking omvat een inventarisatie van de bestaande bomen en in kaart brengen van het aanplantpotentieel van de niet beplante bermen. Overname van de plantrechten waarna de gemeente zal instaan voor de heraanplant, beheer,… van de bomen. Net zoals voor alle klachten inzake bouwmisdrijven kan men terecht bij de lokale politie of bij de dienst Omgeving van de gemeente. Groen-raadslid Eddy Colombeen vraagt om de handhaving van de her aan te planten bomen ernstig te nemen en pro-actief te zorgen dat deze uitgevoerde heraanplant dient te worden gemeld. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Evergem volgt eigen afvalregels bij evenementen niet Dit jaar kon de Ekiden in Evergem niet plaats vinden en werd het evenement vervangen door het kleinschaligere “Evergem loopt”.  Groen-raadslid Kathleen Pisman: Met veel enthousiasme liepen verschillende ploegen de 20 kilometer run uit. Dit evenement werd opgezet door de gemeente Evergem en zou als voorbeeld moeten dienen van een duurzaam evenement. Evergem werkte immers een aanbod van ideeën voor derden bij het organiseren van duurzame evenementen uit. Groot was dan ook onze verbazing dat bij “Evergem loopt” enkel gebruik werd gemaakt van plastic bekers en er bovendien buiten geen aparte PMD-zakken ter beschikking waren. Het moest gedumpt worden als te verbranden restafval. Waar blijft de samenhang van deze gemeente tussen principes en soms ook regels rond duurzaamheid en de eigen praktijken’, zo vroeg Kathleen Pisman zich af. Volgens de diensten werden op het evenement Evergem loopt enkel wegwerpbekers gebruikt bij de bevoorradingspost voor de lopers. Op die plaats stond net voorbij de bevoorradingspost een PMD-zak stond waar de lopers hun beker konden deponeren. Bij aankomst kregen de deelnemende lopers ook een drankje in plastic flesje van een sponsor. Wie buiten bleef en verder zijn team ging aanmoedigen vond langsheen de looproute op de Hoge Wal geen PMD-zakken en enkel restafvalzakken. De diensten wezen er op dat de mensen ook een drankje konden nuttigen in de cafetaria, waar standaard gebruik wordt gemaakt van glazen. In de cafetaria staan vaste vuilnisbakken voor PMD en restafval. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg waarom de afvaleilandjes (met daarbij ook een PMD-zak), niet langer in gebruik werden genomen. Volgens schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) zijn deze nog steeds beschikbaar maar beweegt er wel een en ander bij IVM. Het gaat om afval bij evenementen. IVM wil op termijn naar een beleid gaan dat afval bij evenementen kan aanzien worden als bedrijfsafval. Volgens schepen van sport Kenny Ketels (N-VA) zal in de toekomst zeker worden meegenomen dat bij de organisatie van loopevenementen het plaatsen van vuilnisbakhouders met zowel PMD als restafvalzakken buiten, wordt gegarandeerd. Buiten waren immers enkel restafvalzakken aanwezig. In juli wil  de gemeente van start gaan met het uitlenen van herbruikbare bekers. De laatste praktische zaken worden nog in orde gebracht. Contactpersoon: Kathleen Pisman