Voor een logisch snelheidsbeleid: 70 km/uur op de Nieuweweg!

22 November 2013

Voor een logisch snelheidsbeleid: 70 km/uur op de Nieuweweg!

In het nieuw ontwerp van een mobiliteitsplan voor Evergem wordt de hoogst toegelaten snelheid op de Evergemse wegen 70 km/uur. De enige uitzonderingen hierop zijn de Nieuweweg en de R4, waar een maximumsnelheid zal blijven gelden van 90 km/uur. Gezien de nood aan een globaal en veilig snelheidsbeleid vindt Groen de keuze voor 90 km/uur op de Nieuweweg ronduit onbegrijpelijk. (Afbeelding: het nieuwe snelheidsplan zoals voorgesteld door het college. De rode lijnen betekenen 90 km/uur. Zoek de logica van het stukje tussen Kluizen en Sleidinge...)Op meer dan 200 km wegen in Evergem gaan we binnenkort overal maximum 70 km/uur mogen rijden, behalve op die 2 km in de Nieuweweg. Van een globale visie gesproken! Groen Evergem vraagt dan ook dat de maximumsnelheid op de Nieuweweg verlaagd wordt naar 70 km/uur.

Dit is trouwens niet enkel de visie van Groen, zowel de gemeentediensten als de verkeerscommissie adviseerden om ook de Nieuweweg 70 km/uur te maken. Op 12 november besliste het college van burgemeester en schepenen echter dit advies naast zich neer te leggen en te kiezen voor 90 km/uur op de Nieuweweg. Opvallend detail was echter dat zowel schepen Kathleen Depoorter (N-VA) als schepen Erik De Wispelaere (CD&V, als bevoegd schepen voor mobiliteit!) zich onthielden bij de stemming.

Gezien we vanuit Groen onmogelijk akkoord kunnen gaan met deze collegebeslissing, brengen we het punt op de gemeenteraad, waar we hopen te kunnen rekenen op het gezond verstand van onze verkozenen en aldus steun te vinden voor het invoeren van 70 km/uur op de Nieuweweg.

Op de gemeenteraadscommissie van 21 november was het alvast een geanimeerde discussie, waarbij de onenigheid over dit punt binnen de meerderheid (N-VA en CD&V) opvallend was. In het debat waren er trouwens meer tegenstanders dan voorstanders vanuit de meerderheid aan het woord. Vooral Roland Bruynbroeck (N-VA) toonde zich een groot voorstander van het invoeren van 70 km/uur op de Nieuweweg, dit in tegenstelling tot zijn partijgenoot burgemeester De Maertelaere.

Schepen van mobiliteit De Wispelaere (CD&V) verantwoordde de beleidskeuze voor 90 km/uur op de Nieuweweg omdat een studiebureau had geoordeeld dat de 'leesbaarheid' van de weg dit toelaat. Dit betekent dat de Nieuweweg een veilig fietspad heeft, vrij rechtlijnig is en niet in woongebied ligt. De Wispelaere ontkrachtte dit argument echter onmiddellijk zelf door aan te geven dat er slechts enkele seconden tijd gewonnen wordt door over het korte stuk 90 in plaats van 70 km/uur te rijden.

Na een korte berekening blijkt dat het ongeveer 20 seconden scheelt. Voor deze secondenwinst wil men dus een logisch, globaal en veilig mobiliteitsplan overboord gooien!

Het was dan ook duidelijk dat De Wispelaere wel degelijk een voorstander is van 70 km/uur, maar dat hij er niet in geslaagd is om het volledige college hiervan te overtuigen. Daarom onthield hij zich vorige week dus ook bij de stemming in het schepencollege, waardoor hij op zijn eigen bevoegdheidsdomein simpelweg  over zich heen laat lopen door burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

Het was immers duidelijk dat de burgemeester de 90 km/uur er koste wat kost door wil krijgen. Niet de schepen van mobiliteit, maar de burgervader heeft dus in realiteit de touwtjes strak in handen. De Maertelaere volgt het studiebureau in de redenering dat omdat je daar 90 km/uur kán rijden, je er ook 90 km/uur moét rijden. Hij bekijkt het dossier dus louter technisch, van een globaal en consequent mobiliteitsplan voor heel Evergem trekt hij zich niets aan. 

Ook de veiligheid op de Nieuweweg (op 30 oktober gebeurde er nog een zwaar ongeval) was voor de burgemeester geen argument. Zijn letterlijke woorden waren:  'Ik veronderstel dat de ongevallen die daar plaats vinden tegen een veel grotere snelheid gebeuren,' zonder dat hij dit met enig feitenmateriaal kon staven. Bovendien zou dit net een reden moeten zijn om wel degelijk 70 km/uur te vragen. Ook deed hij de volgende bagatelliserende uitspraak: 'We voeren 90 km/uur in, en wie wil, kan er 70 km/uur rijden.' Dergelijke argumentaties zijn niet serieus te noemen? Het was voor iedereen, inclusief De Maertelaere, duidelijk dat de tegenstanders van de 90 km/uur betere argumenten hadden dan hijzelf.

Groen besloot de discussie met er nog eens op te wijzen dat zowel de gemeentediensten als de verkeerscommissie 70 km/uur adviseerden, en dat het geen schande zou zijn indien een collegebeslissing herroepen wordt. Uitkijken naar de gemeenteraad van 28 november dus. Groen roept alvast alle individuele gemeenteraadsleden op om te stemmen naar eigen goeddunken, en niet domweg de ondoordachte mening van de burgemeester te volgen.

Gertjan Willems