Persberichten oktober 2022

05 November 2022

Persberichten oktober 2022

De mooie intenties weergegeven in het goedgekeurde klimaatplan en het burgemeestersconvenant, blijken loze beloftes wanneer het aankomt om deze af te dwingen bij bouwprojecten.

Niet alleen verplicht groen, maar ook verplichte parkeerplaatsen bij meergezinswoningen afgekocht

Regelmatig stelt Groen vast dat het college niet alleen het verplichte beperkte groen laat afkopen bij appartementen, maar ook dat de verplichte parkeerplaatsen worden afgekocht. Bij een laatste vergunning voor appartementen in de Garenstraat in Ertvelde stelde Groen vast dat 175 m² groen werd afgekocht voor een bedrag van 9.750 euro en 6 parkeerplaatsen werden afgekocht voor een bedrag van 60.000 euro. Het afkopen van verplichte groenzones is schering en inslag in Evergem. In bovenstaand dossier werden echter ook de parkeerplaatsen afgekocht.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Bij het afkopen van de parkeerplaatsen blijkt de parkeerdruk in de centra en dorpskernen nog meer toe te nemen, doordat de geparkeerde auto’s worden verbannen naar de omringende straten. Net zoals bij het afkopen van het verplichte groen, blijkt duidelijk dat bij het afkopen van de parkeerplaatsen, het college liever meer geld wil in de gemeentekas, dan het aantal wooneenheden te beperken om de woonkwaliteit te garanderen en de parkeerdruk te beperken.”

De mooie intenties weergegeven in het goedgekeurde klimaatplan en het burgemeestersconvenant, blijken loze beloftes wanneer het aankomt om deze af te dwingen bij bouwprojecten.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen betreurt gebrek aan engagement bij outreachend Leaderproject

De aanwerving van een nieuwe jongeren outreachcoach in Evergem laat op zich wachten. Twee maanden na het vertrek van de vorige projectmedewerker is er nog geen vacature uitgeschreven. Het project loopt nog tot eind juni 2023. Binnen het budget van dit Leader project zijn nochtans personeelsmiddelen voorhanden

Op de gemeenteraad stelde Groen-raadslid Paul De Neve enkele kritische vragen over dit outreachend jongerenproject. Zo vroeg hij of de vooropgestelde doelstellingen kunnen gehaald worden en wou hij weten wat de gevolgen zijn op de financiering. Ook wou hij weten hoe de samenwerking met de partners (scholen, medewerkers sport, de bibliotheek en politie en Drugpunt) loopt.

De jongerencoach richtte zich op jongeren in kwetsbare posities met een leeftijd tot ongeveer 23 jaar. De jongere kinderen (vanaf 10 jaar) werden betrokken bij pleintjeswerking. De jongerencoach werkte outreachend en vraaggestuurd en was aanwezig op plaatsen waar jongeren komen of rondhangen (vb in Jeugdcentrum Kadet, ontmoetingscentrum Cardijnwijk, Maagdekensstraat, ...).  Vandaag worden enkele van de taken overgenomen door een stagiair en een medewerker van het jeugdcentrum. Groen betreurt dat er niet wordt gekozen voor een volwaardige invulling. De opgebouwde band met de jongeren en de knowhow dreigt verloren te gaan.

Uit de antwoorden van jeugdschepen Kenny Ketels (N-VA) bleek dat de samenwerking met Drugpunt aan de magere kant is gebleven (zijn woorden). In de feiten beperkte het zich tot het doorgeven van contactgegevens indien aangewezen. Er werden geen rechtstreekse doorverwijzingen gedaan. Wel blijft er het plan om samen een visie uit te werken rond omgaan met genotsmiddelen. Groen betreurt dat Drugpunt – wegens tijdsgebrek - niet actiever kon samenwerken met de jongerencoach. De samenwerking met Buurtsport was aanvankelijk wel positief. Maar ook dit is na verloop van tijd stopgezet, sinds het vertrek van de buurtsportmedewerkers. De schepen wees er nog op dat de samenwerking met de politie wel gestaag gegroeid is. Het ging dan over het uitwisselen van hotspots, tot het samen nadenken over de aanpak van hangjongeren en/of overlast.

Het blijft onduidelijk of Evergem op korte termijn nog een vacature zal lanceren. “Zeker in deze tijden lijkt het niet eenvoudig om voor deze beperkte periode nog een gedreven medewerker aan boord te halen”, zo verdedigde de schepen nog. Groen betreurt het gebrek aan daadkracht en wees op het belang van dergelijke preventieve laagdrempelig aanpak gericht op kansenzoekende jongeren. 

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Nog steeds kwaliteitsvol grondwater geloosd bij bronbemaling

De afgelopen weken was er een bronbemaling in de Kluizendorpstraat in Kluizen waarbij het bronbemalingswater (= weggepompt proper grondwater voor ondergrondse parkeerplaatsen of kelders) enkele weken op de straat liep, terwijl er een waterloop in de buurt is. Alweer stelt Groen samen met de bewoners vast dat heel wat bronbemalingen niet goed worden opgevolgd. Zo is het college niet streng en attent genoeg bij aanvragen voor bronbemalingen, waardoor nog te veel proper grondwater in de riolering terecht komt, maar bovendien blijkt de handhaving op de bronbemalingen een grote zeef te zijn. Milieubewuste burgers die overtredingen op de voorwaarden in de vergunningen melden aan het meldpunt, krijgen ofwel geen antwoord ofwel worden ze met een kluitje in het riet gestuurd. Alweer blijkt besparing van water en van ons leefmilieu bij bouwprojecten geen prioriteit voor deze N-VA/CD&V-meerderheid

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen niet akkoord met verkoop voormalige crisiswoning in Kanaalstraat 33 (Rieme), bij tekort aan crisiswoningen

Op de gemeenteraad werd de verkoop van de voormalige crisiswoning in de Kanaalstraat 33 in Rieme voor een bedrag van 196.000 euro goedgekeurd. Groen is niet akkoord met deze verkoop en stemde dan ook tegen. Groen is sowieso geen voorstander van het zomaar verkopen van gemeentelijk patrimonium omdat dit vaak samen gaat met het verminderen van de dienstverlening en een zuiver kortzichtige financiële overweging is, maar bovendien is er een gebrek aan crisiswoningen. Op dit moment is er maar 1 crisiswoning beschikbaar in de gemeente. Dit betekent als er zich een brand of serieuze stormschade voordoet in een appartementsgebouw of bij meerdere woningen er onvoldoende capaciteit is om de mensen aan huisvesting te helpen. Voor Groen getuigt dit van een kortzichtig beleid van deze N-VA/CD&V-meerderheid.

Contactpersoon: Eddy Colombeen