Persberichten september 2022

03 Oktober 2022

Persberichten september 2022

“Er is vooral de kaasschaafmethode gebruikt door strikter te budgetteren om te besparen, maar er is geen extra geld voorzien om mensen extra te ondersteunen die dreigen nog meer in de armoede te komen door de stijgende energieprijzen. Ook dit is een gemiste kans.”

Evergem, 2 oktober 2022

PERSBERICHT GROEN EVERGEM

Wijziging meerjarenplan is gemiste kans om meer te investeren in energiebesparing en in te zetten tegen energie-armoede

Groen onthield zich bij de wijziging van het meerjarenplan omdat deze wijziging een serieuze gemiste kans is. Het is duidelijk dat in deze tijden van hoge energiekosten het moment is om extra en sneller te investeren in energiebesparing, zoals energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Er is zelfs nog geen duidelijk zicht op hoeveel er verbruikt wordt per gebouw en wat er kan aan gedaan worden om de energiekosten van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

Groen-raadslid Eddy Colombeen “Groen ziet in het gebrek aan energie-investeringen weinig daadkracht en een gebrek aan urgentie. De investeringen in zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen was al eerder beslist onder meer op voorzet van Groen die de meerderheid 5 jaar geleden een document cadeau deed met de mogelijkheden om op de verschillende gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Ook het doven van de openbare verlichting in de straten is een goede zaak. Dit kan wel nog een stukje meer. We krijgen nog regelmatig vragen van bewoners die vragen waarom de openbare verlichting in hun rustige straat de hele nacht nog blijft branden. Ook hier kan gerust nog een stap verder worden gegaan.”

Groen vroeg ook waarom er ook niet meer wordt geïnvesteerd om mensen te ondersteunen bij deze energiecrisis. Groen-raadslid Paul De Neve “Er is vooral de kaasschaafmethode gebruikt door strikter te budgetteren om te besparen, maar er is geen extra geld voorzien om mensen extra te ondersteunen die dreigen nog meer in de armoede te komen door de stijgende energieprijzen. Ook dit is een gemiste kans.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Groen betreurt getreuzel van gemeentebestuur rond deelmobiliteit

Willen we de klimaat-doelstellingen halen dan moeten we CO²-uitstoot naar beneden krijgen. Of blijven we met zijn allen in de file staan? Blijft er plek genoeg om onze auto(s) voor de eigen deur te blijven stallen. Als we ons die eigen duurzame wagen nog kunnen permitteren? Het zijn vragen die allemaal hetzelfde antwoord oproepen: we zullen onze mobiliteit dringend moeten herdenken.

Vorig jaar in oktober stelden we na een vraag van Groen al vast dat deze meerderheid inzake deelmobiliteit de kat uit de boom blijft kijken. Toen werd vooropgesteld dat men in de loop van 2022 een beslissing in het vooruitzicht gesteld over heropstart van het gemeentelijk project of een onderzoek naar alternatieve pistes. Die alternatieve pistes zijn vandaag nog steeds niet onderzocht of geprospecteerd.  Het eigen gemeentelijk project zit stevig in de diepvries.

Deze meerderheid wacht met ander woorden het initiatief af van spelers uit de privé en van de hogere overheden. Paul De Neve: “Nochtans waren de ambities bij het ondertekenen van het burgemeestersconvenant heel wat ambitieuzer in het in deze gemeenteraad goedgekeurde mitigatieplan. Daarin is concreet bijvoorbeeld sprake van het kiezen voor kwalitatieve parkeergelegenheid voor fietsen én deelwagens op wijkniveau, op bedrijventerreinen, in de kernen, bij haltes openbaar vervoer edm. Hier is op het terrein nog niets van te merken. Schermen met openbaar vervoer is geen antwoord. In landelijker gebieden is dit op vandaag immers geen voldoende alternatief”.  Groen wees er in de gemeenteraad op dat andere steden en gemeenten (zoals Beveren en Deinze zelf proactief samenwerking zoeken met privéspelers inzake autodelen zoals Cambio, Batt, Partago of Degage. Rond deelfietsen is er in Evergem met Mobit een interessante partner waar me kan worden samengewerkt. In Evergem wacht men af en de gaat de meerderheid enkel instappen in de uitrol van de Vlaamse acties in het kader van de implementatie van de nieuwe vervoersregio’s.

Groen vraagt zich af hoe deze meerderheid haar eigen doelstellingen zal halen.  Wordt het geen tijd om een actieplan met concrete engagementen op te maken rond deelmobiliteit.  We denken aan:

  • Uitrol van parkeerplaatsen voor deelauto’s
  • Actieplan voor promotie en uitrol van netwerk aan elektrische laadpalen
  • Aanpassing van vergunnings- en verkavelingsvoorwaarden (met ook plaats voor parking voor deelauto, laadpaal,...)
  • Deelfietsen: de toekomstige hoppinpunten zijn bekend, welke drempels zijn er voor uitvoering? Waar blijven er leemtes die kunnen ingevuld worden?

Groen wees erop dat er meer nodig is om een modal shift te realiseren. Paul De Neve pleitte voor de opmaak van een groeiscenario: start bijvoorbeeld met de uitrol van deelauto’s in de grote deelkernen tegen jaar x, verdere uitrol in de kleinere kernen tegen jaar x +1. Installeer ondertussen al deelfietsen aan belangrijke punten mobipunten, zodat mensen met het openbaar vervoer en de fiers op het werk geraken. De schepen van mobiliteit vreest dat dit een slag in het water zal zijn als er binnen enkele jaren dan een andere Vlaamse speler actief zal worden. Intussen staan er in Evergem centrum in een Mobit-depot massaal veel deelfietsen ongebruikt te wachten... Volgens de schepen zouden het immers elektrische fietsen moeten zijn....

Groen is wel aangenaam verrast dat de meerderheid eraan denkt om de deelmobiliteit in haar vergunningen-instrumentarium in te schrijven. Komt er straks na de werken een parkeerplek voor deelauto’s aan Ter Caele, of aan de gemeentelijke basisschool? Groen vreest dat er deze legislatuur nog weinig op het terrein zal zichtbaar zijn.

Het is leuk dat Evergem promoot hoe je een elektrisch laadpaal in je buurt kan aanvragen. Zelf gaat Evergem hier niet actief mee aan de slag.  Groent is van oordeel dat er niet moet worden gewacht op de uitrol van vervoersregio. Paul De Neve;“Ga aan tafel zitten met privépartners en met de organisatie autodelen, luister hoe ander gemeenten dit hebben aangepakt (stimuleer samenwerking,bv abonnementsgeld terugbetalen aan burgers die instappen op een deelautosysteem), of met Veneco als Evergem dit niet alleen kan of wil doen. Uiteindelijk kon Groen geen meerderheid vinden voor een principiële beslissing om werk te maken van de opmaak van een degelijk actieplan rond deelmobiliteit.

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen vraagt extra investeringen in zonnepanelen aan het waterspaarbekken in Kluizen

In 2011 werd op de dijken van de spaarbekkens in Kluizen een zonnepark gerealiseerd. Op een oppervlakte van 7 hectare staan 14.600 zonnepanelen met een vermogen van 4,2 MWp (Megawatt piek) en wekt 3,8 MWh (Megawatt uur) elektriciteit per jaar op.  Het nieuwe zonnepark toont aan dat ecologie, economie en spitstechnologie perfect kunnen samengaan.
Het oudste waterspaarbekken, gelegen langs de Nieuweweg, is echter na 50 jaar aan renovatie toe. Tijdens de renovatiewerken is er plaats op de verbrede dijk nodig voor het werfverkeer en de werfinrichting.

Om deze locatie vrij te maken, moet een deel van de zonnepanelen verhuizen. Ze krijgen een nieuwe plaats aan het weiland langs de Volpenswege. De zonnepanelen worden zo dicht mogelijk bij het waterspaarbekken geplaatst en op kortere tafels gezet. Op die manier kunnen de populieren aan de Volpenswege blijven staan.

Vroeg of er een periode zal zijn dat er geen productie is en hoe de Watergroep dit zal opvangen? Zal de Watergroep van deze ingreep profiteren om eventueel bijkomende panelen te plaatsen (op het water bijvoorbeeld)?

In afwachting van de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag met bijhorend MER voor de renovatie van spaarbekken I, wenst De Watergroep de voorbereidende werken reeds uit te voeren waardoor de latere renovatie vlotter kan verlopen. Het gaat om het verplaatsen van het zonnepark. Voor deze stedenbouwkundige handelingen (verplaatsen zonnepanelen, bouwen van een transformator, aanleggen van een nieuwe hoogspanningskabel en het vellen van bomen) werd een omgevingsvergunning aanvraag. Er loopt voor deze aanvraag een openbaar onderzoek van 26 september 2022 tot 26 oktober 2022. Voorliggende aanvraag zal geen effect hebben op de waterproductie. Samen met de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van het spaarbekken zal de watergroep een visieplan 2032 opmaken waarbij o.m. aandacht zal zijn voor de mogelijkheden voor energieproductie op deze site.

Groen hoopt dat van de gelegenheid zal worden gebruik gemaakt om meer hernieuwbare energie te produceren aan het waterspaarbekken in Kluizen. Zo kan ook hier meer werk worden gemaakt van energie-onafhankelijkheid van de CO²-producerende fossiele brandstoffen (gas, olie en steenkool) en van nucleaire brandstof met zijn eeuwenlang gevaarlijk kernafval.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Groen vraagt een gezonde kritische houding van college bij omgevingsaanvraag voor biogascentrale in de Nest

Er loopt momenteel een omgevingsvergunningsaanvraag op naam van Green Create W2V Ghent voor een biogascentrale in de Nest (OMV_2022064340). Dit project zal door anaerobe vergisting hernieuwbaar biogas recupereren uit organisch biologische reststromen, zijnde organisch biologisch afval. De vergistingsinstallatie zal over een verwerkingscapaciteit van 255.500 ton biomassa/jaar beschikken, volledig ingevuld door organische biologische afvalstoffen.

De vergunning zal worden gegeven door de provincie. Het college kan wel advies geven bij de aanvraag. Groen wil dat het college in zijn advies onder meer rekening houdt met de gevolgen voor de mobiliteit/logistiek, de veiligheid (Seveso-bedrijf) en het al dan niet watergebonden zijn van de activiteiten. Groen is niet per definitie tegen een biogasbedrijf, maar wil wel dat de nodige voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd bij de vergunning.

Contactpersoon: Eddy Colombeen