Gemeenteraad maart 2021

29 Maart 2021

Gemeenteraad maart 2021

De geesten bij de andere partijen zijn gerijpt: de Evergemse gemeenteraad wil unaniem, op vraag van Groen, eindelijk statiegeld op blikjes en plastic flessen. Waar men gaat langs Evergemse wegen, …. komt men nog steeds heel veel zwerfvuil tegen. Steeds meer Belgische gemeenten willen de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Midden maart stond de teller van Belgische gemeenten op 205, met 193 van de 300 Vlaamse gemeenten (64 procent), drie Brusselse en negen Waalse gemeenten. Allen traden ze toe tot de Statiegeldalliantie. (de volledige lijst van gemeenten vind je hier https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-gemeenten-en-steden-les-partenaires-communes-et-villes.) Groen stelde in het verleden de vraag reeds om toe te treden tot de Statiegeldaliantie, de laatste keer was in de gemeenteraad van april 2018. Toen stelde de meerderheid een amendement voor en richtte de gemeenteraad van Evergem een brief aan toenmalig  minister van leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V). Zonder resultaat. De beslissing voor statiegeld is nog steeds niet genomen. Vlaams minister van leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) overlegt momenteel met een aantal sectoren over een “Zwerfvuilcharter”. Het instrument van statiegeld komt daar blijkbaar niet in voor. Toch blijven de Vlaamse zwerfvuilcijfers heel slecht. Er is sprake van 22.641 ton zwerfvuil in 2019 (+ 30% t.o.v. 2013.) Terwijl de Vlaamse regering beloofde dat het 20 procent mínder zou zijn tegen volgend jaar. Het lokale bestuursniveau moet een duidelijk signaal geven. Het zwerfvuilprobleem is sindsdien alleen maar toegenomen.   De winst voor Evergem: De winst bij de keuze voor statiegeld is groot voor Evergem. De factuur die de gemeente Evergem betaalt voor het opruimen van zwerfvuil wordt vandaag de dag betaald door alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting. Het statiegeldsysteem kan de rekening voor de burger doen inkrimpen en laat de gebruiker betalen. Door het systeem van statiegeld kunnen we ervoor zorgen dat: Straten, pleinen, bermen, parken, vrij van plastic flesjes en blikjes blijven We dierenleed voorkomen doordat het vee van onze landbouwers langsheen trage wegen geen blikjes of flesjes meer kunnen inslikken De plastic soep in onze waterlopen vermindert De gemeente Evergem, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval bespaart PET-plastic en aluminium op de beste manier gerecycleerd worden. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycleerd materiaal en de hoge Evergemse ambities op het gebied van circulaire economie hierdoor realiteit kunnen worden De klimaatverandering tegengegaan wordt. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO² uitgestoten en minder afval verbrand. Zodoende kunnen we ook onze gemeentelijke ambities inzake CO²-reductie verwezenlijken   Groen is dan ook tevreden dat na eerdere pogingen de Evergemse gemeenteraad nu unaniem akkoord gaat met haar voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Zo zetten we als gemeente extra druk op de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren. In Nederland komt er in juli al statiegeld op plastic flessen (15 à 25 cent afhankelijk van het formaat) en eind december op blikjes (15 cent per blikje). Waar wacht de Vlaamse regering nu nog op? Contactpersoon: Paul De Neve   Minstens nog een jaar wachten op aanpassing van het Gabarietenplan om te veel en te hoge appartementen aan te pakken in Evergem  We zien in onze gemeente dat de verschillende dorpskernen stilaan worden volgebouwd. We spreken onder meer over bijkomende en soms vrij hoge appartementsblokken, niet enkel in de 3 grote dorpskernen van Evergem, Ertvelde en Sleidinge, maar ook in de kleinere dorpskernen, vaak zonder voldoende kwaliteitsvol groen, met veel bijkomende verharding, met extra verkeers- en parkeerdruk,  met het verdwijnen van gebouwen met erfgoedwaarde en dergelijke meer. Ook worden nog steeds klassieke verkavelingen toegelaten zonder of met te weinig openbaar groen waarbij de (te) lage groennorm (= minimumnorm openbaar groen) wordt afgekocht door de verkavelaar. Deze meerderheid belooft reeds enkele jaren dat verschillende bouwregels rond ruimtelijke ordening in Evergem zullen worden herbekeken en aangepast om de woningdruk op onze dorpskernen te beperken en de woonkwaliteit te vrijwaren. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg naar een stand van zaken en een timing van de aanpassing van deze bouwregels. Uit de antwoorden van schepen Roegiers (CD&V) blijkt dat we ten vroegste in december de regels voor bouwen en verkavelen worden herwerkt. We spreken hierbij over onder meer de aanpassing van de voor Groen te lage groennorm bij verkavelingen en de mogelijkheid voor verkavelaars om deze groennorm af te kopen. Hopelijk wordt de aanpassing van de bouwregels geen maat voor niets, want de schepen liet doorschemeren dat het afkopen van de groennorm zou behouden blijven. Groen wil de afschaffing van het afkopen van de verplichte groennorm in verkavelingen. Bovendien moeten we nog minstens een jaar wachten op de aanpassing van het Gabarietenplan, het plan die aangeeft waar er appartementen mogen komen en hoe hoog deze appartementen  mogen zijn. Voor Groen moeten de locaties waar appartementen mogen komen sterk worden beperkt en de hoogte en hoeveelheid van de appartementen dienen aangepast aan de omgeving (parkeerdruk, breedte van wegen, erfgoedwaarde, voldoende groen, …) . Groen betreurt dat er geen vaart komt in de aanpassing van de regels om de woonkwaliteit in onze gemeente te vrijwaren. Bovendien vrezen we dat de voorziene aanpassingen niet zullen volstaan. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen betreurt dat gemeentebestuur geen randbeplanting wil langs trage wegen Er zijn in onze gemeente heel wat trage wegen. Ook werden de afgelopen jaren enkele trage wegen heropend en verbeterd. Vanuit Groen zijn we uiteraard tevreden met deze evolutie. Bij verschillende trage wegen stellen we echter vast dat de randen van deze trage wegen kale vlaktes zijn of enkel bestaan uit gras. Deze ruimtes kunnen echter perfect worden beplant met streekeigen onderhoudsvriendelijke aanplanting, hagen en lage bomen. Deze zijn belangrijk voor de biodiversiteit (bijen, vogels, …)  en voor de gebruikers van de trage wegen die zich kunnen verplaatsen in een mooie natuurlijke omgeving. Groen-raadslid Eddy Colombeen stelde dan ook voor dat de gemeente zou onderzoeken welke trage wegen in aanmerking komen voor inheemse randbeplanting en de nodige stappen te zetten om deze zones te (laten) beplanten. Schepen Roegiers (CD&V) wil dit echter niet doen om de doorgang voor fietsers niet te belemmeren. Groen vindt dit een drogreden en is ontgoocheld over het antwoord van de schepen. Met lage inheemse beplanting kan je de mogelijke problemen die er zouden kunnen rijzen met fietsersdoorgangen voorkomen. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Gemeentebestuur koopt nog steeds bestelwagens op diesel Recent werd een bestek goedgekeurd voor de aankoop van 2 bestelwagens voor de dienst gebouwen en logistiek. Groen-raadslid Paul De Neve vroeg voor welk type voertuig en welke soort aandrijving werd gekozen in het kader van duurzame investeringen. Uit het antwoord van Schepen Huysman (CD&V) bleek dat er werd gekozen voor 2 dieselwagens EURO 6-norm. Groen betreurt dit. Het gemeentebestuur keurde in zijn klimaatplan en klimaatadaptieplan onder meer goed dat er duurzame investeringen dienen te gebeuren en dat de gemeente het voorbeeld dient te geven in duurzame investeringen. Met deze aankoop geeft het gemeentebestuur net niet het goede voorbeeld. Practice what you preach! Contactpersoon: Paul De Neve