Persberichten juni 2022

04 Juli 2022

Persberichten juni 2022

Eddy Colombeen nieuwe fractieleider bij Groen Evergem In de Evergemse gemeenteraad volgt Eddy Colombeen Kathleen Pisman op als fractieleider van Groen. Kathleen Pisman is sinds deze maand federaal parlementslid. Dit betekent dat Kathleen door de vele parlementaire vergaderingen en verplichtingen niet steeds alle vergaderingen als fractieleider (op tijd) kan meevolgen. Om een goede opvolging te garanderen neemt Eddy de fakkel van Kathleen over. Eddy is als voormalig voorzitter van Groen Evergem, als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst en OCMW- en gemeenteraadslid een vaste waarde bij de Evergemse groenen. Hiermee wordt voor continuïteit gezorgd bij Groen in de gemeenteraad. Eddy Colombeen: “Ik ben vereerd om Kathleen op te volgen als fractieleider. Het zijn grote schoenen om te vullen. Kathleen is communicatief bijzonder sterk, kent haar dossiers en heeft tonnen politieke ervaring. Ze is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidster van de oppositie in Evergem. Ik hoop op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan de vlotte gemeenteraadswerking van de Evergemse Groen-fractie.” Contactpersoon: Kathleen Pisman Evergems college kreeg al 1,5 miljoen van bouwmaatschappijen om alles vol te bouwen Bij de bespreking van het jaarverslag in de gemeenteraad bleek dat het college vorig jaar 167.915 euro ontving van verkavelaars om het verplichte openbaar groen in de verkavelingen af te kopen en om alles te mogen volbouwen. Sinds het ontstaan van dit afkoopsysteem (2007) werd maar eventjes 1,5 miljoen euro betaald door verkavelaars/bouwmaatschappijen om het verplichte openbaar groen af te kopen. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Dit bedrag is hallucinant en toont aan dat deze meerderheid liever geld ontvangt van de bouwondernemingen, dan kwaliteitsvol groen te voorzien in de verkavelingen.” Groen Evergem ijvert al jaren voor het afschaffen van het systeem om het verplicht groen af kopen. Ook de hoeveelheid verplicht groen van 5% of 8% is veel te laag. Heel wat burgers klagen terecht dat er te veel bebouwing en appartementen in Evergem bijkomen met te weinig kwaliteitsvol groen. Bijkomend blijkt dat een groot deel, meer dan 800.000 euro, van dit geld (het vroegere groenfonds) niet wordt gebruikt voor nieuw groen, maar om de koppelingsgebieden in de Kanaalzone te financieren en in te richten, de koppelingsgebieden die al jaren geleden zijn beslist en die al compensatie zijn voor de verdwenen open ruimte voor de inrichting van de industrie rond de kluizendokken, zoals voor het verdwijnen van het Zandeken. Groen Evergem blijft deze afkoopregeling van openbaar groen een schande vinden en zal blijven ijveren voor het afschaffen van dit systeem ten voordele van meer en echt kwaliteitsvol groen, niet alleen bij verkavelingen maar ook bij appartementen. Stop deze koehandel en kom echt op voor kwaliteitsvol  en voldoende openbaar groen voor de Evergemse burger! Contactpersoon: Eddy Colombeen Dienstverlening zal niet verbeteren met nieuw organogram, vooral meer gevaar op politiek dienstbetoon en vriendjespolitiek De N-VA-CD&V-meerderheid keurde een wijziging van het organogram goed op de laatste gemeenteraad. Alle functies worden contractueel en er worden geen statutaire functies meer voorzien, uitgezonderd algemeen directeur en financieel directeur. De meerderheid argumenteert dat contractuelen vooral een voor de gemeente goedkopere ziekteregeling kennen, omdat statutairen bij langdurige ziekte worden doorbetaald door de gemeente en contractuelen niet. Groen-raadslid Kathleen Pisman “We vinden deze argumentatie te mager om alle functies contractueel te maken en vinden vooral dat iets moet worden gedaan aan de oorzaak van het ziekteverlet. Zo wordt het kind met het badwater weggegooid.” Groen onthield zich bij de stemming vermits dit organogram de dienstverlening niet zal verbeteren. Het is al zo moeilijk om talentvol en geschikt personeel te vinden en er staan al vele maanden heel wat functies (46 voltijdse eenheden) open die niet kunnen worden ingevuld wegens geen of te weinig kandidaten. Door de nieuwe functies nog eens contractueel te maken zal het nog moeilijker worden om de openstaande functies in te vullen, met als gevolg dat de dienstverlening hier nog meer zal onder leiden. Bovendien is het gemakkelijker om contractuelen te ontslaan in vergelijking met statutairen en neemt het gevaar op politiek dienstbetoon dan ook toe. Met deze beslissing neemt het risico op politieke beïnvloeding op de administratie bovendien een stuk toe. Statutaire medewerkers kunnen heel wat onafhankelijker zijn tegenover de politiek, vermits ze niet direct hebben te vrezen voor hun job. Bij een contractueel is het gevaar op politieke beïnvloeding een stuk groter. Contactpersoon: Kathleen Pisman STOP-principe niet langer prioriteit In Doornzele plant de gemeente de heraanleg van Doornzele Hoeksken. De verantwoordelijke schepen verklaarde eerder in de pers (Nieuwsblad 17 mei) dat hij voor een realistische oplossing kiest op korte termijn. Fietspaden en riolering aanleggen zouden te lang duren. Omdat de verwerving van grond en aanvragen voor subsidiëren voor riolering te lang aanslepen kiest de schepen voor een quick-win. Paul De Neve op de gemeenteraad: “Dit staat haaks op de principes door deze meerderheid vastgelegd in het meerjarenplan. Is dit niet langer jullie leidraad?” In het meerjarenplan van de gemeente staat letterlijk: Onder Beleidsdoelstelling: BD 1.2 (prioritair): Toekomstgericht investeren in weg- en rioleringsprojecten: “Bij alle infrastructuurwerken en -ingrepen hanteren we het 'STOP-principe' om inwoners te stimuleren zo veel als mogelijk te kiezen voor de meest duurzame optie. Het STOP-principe bepaalt de volgorde van prioriteiten: Stappen (te voet), Trappen (met de fiets), Openbaar vervoer (met trein, tram of bus), Personenwagen (conventionele wagen)”. Onder BD 1.3 (prioritair): Meer fiets, minder auto: “Als gemeentebestuur hebben we een grote rol in het voorzien van veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, elektrische deelvoertuigen, personenwagens en goederenvervoer...Zich vlot en veilig kunnen verplaatsen in en uit onze gemeente, en dit op een duurzame manier, is een prioriteit. Duurzame verplaatsingen stimuleren we: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of een elektrisch (deel)voertuig. Groen betreurde de heraanleg  zonder aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Schepen van mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V) gaf toe dat er pragmatisch was gehandeld. Hij schermde ook met een alternatief tracé voor fietsers in de toekomst. De eerste schepen oordeelde ook dat het zwaar vervoer uit Doornzele Hoeksken moest geweerd worden. Vandaag stuurt de gps veel zwaar vervoer die richting uit. Groen-raadslid De Neve betreurde dat er niet eerst een alternatief werd uitgewerkt voor de zwakke weggebruikers vooraleer deze verbindingsweg aan te pakken. Volgens Groen klopt het ook niet dat het zwaar verkeer daar uiteindelijk zal verdwijnen. Er zijn immers ook een aantal bedrijven gevestigd op Doornzele Hoeksken. Groen stelt vast dat het meerjarenplan niet veel meer is dan een vodje papier. Blijkbaar handelen de CD&V en N-VA enkel naar de doelstellingen zoals binnen de meerderheid afgesproken, als het hen uitkomt. Ter info link naar artikel in Nieuwsblad Contactpersoon: Paul De Neve Communicatie via gemeentelijk informatieblad De Burggrave In de lente van 2020 viel het laatste klassieke infomagazine van De Burggrave in de Evergemse brievenbussen. Kathleen Pisman: “Het magazine is vervangen door de maandelijkse nieuwskrant De Burggrave. De nieuwskrant heeft als voordeel dat er sneller kan ingespeeld worden op de actuele zaken en dat er ook vlotter kan worden geschakeld. In tijden van corona was dit een heel begrijpelijke beslissing. Een magazine biedt echter wel extra mogelijkheden. We missen nu wel de persoonlijke verhalen die er ook voor zorgen dat er een echte band met de burger kan worden gemaakt. Was het oorspronkelijk niet de bedoeling om afwisselend nog te blijven communiceren in magazinevorm? Wat zijn de plannen voor de toekomst met het gemeentelijk informatieblad?”Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) repliceerde dat het inderdaad de bedoeling is om een viertal keer per jaar  De Burggrave opnieuw in magazinevorm uit te brengen. In tijden van corona was dit niet mogelijk. De burgemeester beaamde dat het altijd de bedoeling geweest is om te alterneren. Contactpersoon: Kathleen Pisman Groen klaagt te vroeg maaien gemeentelijke bermen aan De afgelopen maanden werd aan Groen herhaaldelijk gemeld dat er bermen en openbaar groen werden gemaaid voor 15 juni. In de doorgegeven gevallen was er geen sprake van gevaar voor de verkeersveiligheid. Volgens de wetgeving mogen bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Deze data zijn gekozen in functie van de zaadvorming van planten en bloemen. Voor insecten zijn bloemen erg belangrijk als voedselplant en/of waardplant (plant waarop de larven van de insecten leven en zich voeden). Het gemeentebestuur promoot mede op de vraag van Groen acties zoals Maai mei niet, waarbij de mensen worden aangezet om gedurende de maand mei hun tuin niet te maaien ten voordele van de natuur. Het minste dat je kunt verwachten is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Groen stelde zich dan ook de vraag waarom de gemeente bermen vroeger (te vroeg) maait, niettegenstaande de verkeerveiligheid niet in het gedrang komt. Waarom wordt niet gekozen om te diversifiëren, zodat een berm bij verkeersveiligheid deels wordt gemaaid en deels niet om de natuur maximaal kansen te geven? De bevoegde schepen Josse Verdegem (N-VA) antwoordde dat er door het goedgekeurde gemeentelijk bermbeheersplan van 2010 kan afgeweken worden van de maaidatum van 15 juni. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg om dit plan te herbekijken zodat bermen later kunnen worden gemaaid ten voordele van de natuur. De schepen wilde echter niet ingaan op deze vraag vermits de goedkeuring om af te wijken van de maaidatum is verkregen tot 2025. Groen betreurt dat de gemeente wel de bevolking aanmoedigt om haar maaigedrag aan te passen, maar zelf niet de intentie heeft om anders te maaien. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen vraagt actievere rol en communicatie van gemeentebestuur bij herbestemming vroegere energiecentrale Langerbrugge Vorig jaar beloofde de gemeente dat het een actieve(re) rol zou spelen in de nieuwe invulling van de voormalige energiecentrale van Langerbrugge in Gent. Deze site is nog steeds in erbarmelijke staat. Groen vroeg op de gemeenteraad een stand van zaken en wat de gemeente al deed en zal doen. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “De gemeente zou gerust wat informatie mogen geven en minstens een stand van zaken aan de bevolking.” De burgemeester antwoordde dat de site een hoge erfgoedwaarde heeft, maar dat er ook beperkingen zijn, gezien de nabijheid van SEVESO-bedrijf Kronos. De bestemming ligt nog niet vast. Het wordt zo goed als zeker geen uitgangsoord/fuifzaal. Samen met de private eigenaar wordt luidop gedacht aan een circulaire invulling of aan een Havenhuis.  In elk geval zal in overleg met de omwonenden naar een draagvlak worden gezocht. De meerderheid bekijkt ook of er informatie-avond kan worden gegeven aan de bevolking. Contactpersoon: Eddy Colombeen