Persbericht november 2021

03 December 2021

Persbericht november 2021

Evergem, 1 december 2021 PERSBERICHT GROEN EVERGEM Meerderheid wil camera’s zonder goed te weten waarvoor en de gevolgen te kennen Op de gemeenteraad werd door de N-VA/CD&V-meerderheid en Vlaams Belang principieel akkoord gegaan met het gebruik van bodycams, dashcams, drones, ANPR-camera's en mobiele camera’s in Evergem. Groen onthield zich bij de stemming omdat het politiepersoneel geen vragende partij is voor het gebruik van bodycams en dashcams en op dit moment onvoldoende duidelijk is waarvoor en wanneer deze camera’s zouden worden gebruikt. Groen heeft op zich geen probleem met het gebruik van ANPR-camera's (nummerplaatherkenning) en mobiele camera’s in het kader van de (verkeers)veiligheid.      

 

Uit de besprekingen in de gemeenteraad bleek dat het politiepersoneel geen vragende partij is voor het gebruik van bodycams en dashcams. De vakbonden zijn eerder tegen het gebruik van deze camera’s omdat deze camera’s in oorsprong bedoeld zijn voor de veiligheid van de politiemensen, maar in de praktijk als controlemiddel worden gebruikt naar de politiemensen op het terrein. Dat de vraag kwam vanuit het management van de politiezone zal hier vermoedelijk niet vreemd aan zijn. Bovendien kan de vraag worden gesteld of in een landelijke gemeente zoals Evergem zulke grootstedelijke hulpmiddelen met financieel impact eigenlijk wel nodig zijn en een echte meerwaarde betekenen voor de plaatselijke politiewerking. De camerabeelden dienen achteraf ook nog te worden bekeken door (bijkomend?) politiepersoneel. Dit kost ook nog eens meer tijd en personeel, met mogelijke een beperkte meerwaarde.

De burgemeester kon de bedenkingen van de Groen-fractie wel volgen, maar vond dat na de principiële goedkeuring voor deze camera’s een grondig debat kon worden gevoerd over hoe en wanneer zulke camera’s zouden kunnen worden gebruikt. Groen-raadslid Kathleen Pisman: “We begrijpen niet dat de burgemeester ons grotendeels gelijk geeft, maar dat hij nu al een principiële goedkeuring wil. Logischer is om dit punt uit te stellen en eerst een discussie ten gronde te voeren over al dan niet gebruik van zulke camera’s en dan nadien een principiële beslissing te nemen.”

Groen probeerde nog het punt te laten verdagen om dan later na een grondige bespreking dit punt te hernemen, maar de meerderheid (aangevuld met Vlaams Belang) vonden dit niet nodig. Groen betreurt dat zo lichtzinnig met de privacy van de bevolking en de politiemensen op het terrein wordt omgesprongen.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

Onderhoud van kerk- en voetwegels

Groen heeft vragen bij het onderhoud en behoud van bepaalde kerk- en voetwegels. Vooreerst uitte Groen zijn bezorgdheid over de toegankelijkheid van de Ter Eekschekerkweg te Ertvelde, dit naar aanleiding van de bouwwerken op de hoek met de Achterstraat. Paul De Neve (op de gemeenteraad): “Wordt erop toegezien dat de breedte van deze kerkwegel gerespecteerd blijft? Wat is de minimum breedte die men moet garanderen. Volgens de legende die verbonden is aan kerkwegels moest een bruidspaar gearmd door de kerkwegels naar de kerk toe kunnen?” Volgend CD&V-schepen Sven Roegiers die verwees naar de atlas der buurtwegen moet de kerkwegel aldaar minimum 1,40 m breedte hebben. Groen wees erop dat de breedte op bepaalde plaatsen niet aan dat minimum voldoet. Bovendien moet de gevel nog worden afgewerkt. De schepen beloofde de nodige stappen te zullen zetten.
Een andere bezorgdheid betreft een voetwegel tussen de Berkstraat en de Kroonstraat, onderdeel van de oude verkaveling van de boomwijk in Ertvelde. “Met de nieuwe aanpalende verkaveling aan de Kroonstraat zal deze wegel zeker aan belang winnen. Dit blijkt echter geen officiële kerkwegel. De wegel is momenteel ook niet berijdbaar. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze voetwegel?”, zo vroeg raadslid De Neve. Schepen Roegiers repliceerde dat de gemeente instaat voor het onderhoud van deze voetwegel. Ook hier werd beloofd dat de gemeente de nodige stappen zou zetten. De groenonvriendelijke heraanleg van de gracht zal tevens worden bekeken.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Weer stap dichter bij het volbouwen van het Centrum van Evergem met nieuwe appartementsblok in de Bibliotheekstraat

Op de gemeenteraad werd de zaak der wegen goedgekeurd voor een bouwproject in de Bibliotheekstraat 4-6 in Evergem-centrum voor het slopen van een historische woning (naast een bestaand appartement) en de bouw van 6 appartementen in 4 bouwlagen en commerciële ruimte met 21 parkeerplaatsen.

Groen onthield zich bij de stemming omdat met dit project:

  • heel wat waardevolle oude bomen (onder meer grote eik en beuk) verdwijnen en er weinig of geen groen in de plaats komt
  • de voorziene 21 parkeerplaatsen is te veel. Volgens de huidige norm in Evergem zijn voor dit project 11 parkeerplaatsen meer dan voldoende
  • zulke appartementsblok past niet in de historisch waardevolle kern van Evergem en zorgt voor een tunneleffect in de Bibliotheekstraat
  • de auto- en verkeersdruk neemt alweer sterk toe in de smalle (fiets)straat (Bibliotheekstraat)

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Het is de hoogste tijd dat de bouwregels in Evergem worden verstrengd zodat de woonkwaliteit met veel meer (niet afkoopbaar) groen, minder parkeerplaatsen en minder hoogbouw in de dorpskernen wordt gegarandeerd.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Wat geeft de toekomst voor elektriciteitscentrale Langerbrugge?

De oude elektriciteitscentrale van Langerbrugge, gelegen in Gent, is sinds 2013 een beschermd monument. De gebouwen zijn in zeer slechte staat en een nieuwe bestemming en invulling dringt zich op. Onlangs verscheen in de media dat er vanuit de Vlaamse overheid 100.000 euro is voorzien voor enkele restauratiewerken op de site.
Op 23 oktober werd een debat georganiseerd in Den Hannekesnest over de toekomst van de elektriciteitscentrale van Langerbrugge. Er waren enkele interessante uiteenzettingen over welke invulling aan zo’n centrale kan worden gegeven met binnenlandse en buitenlandse voorbeelden, maar van een debat was echter geen sprake. Dit kwam omdat alle betrokken partijen zoals de privé-eigenaar van de site, de diensten actief rond erfgoed van de Vlaamse overheid en het Gentse stadsbestuur niet aanwezig waren. Evergems Schepen Roegiers (CD&V) kon het standpunt van het gemeentebestuur niet doorgeven, omdat er geen standpunt was en onze gemeente niet betrokken is in de besprekingen/voorbereidingen over de mogelijke nieuwe invulling van de site. De reacties uit het publiek gaven echter aan dat de bevolking van Kerkbrugge-Langerbrugge graag zouden worden betrokken in de voorafgaandelijke besprekingen over de plannen voor de invulling van de site. De schepen beloofde dat hij dit zou navragen bij het stadsbestuur van Gent.

Groen vroeg op de gemeenteraad of er ondertussen al contacten waren gelegd met het Gentse stadsbestuur en zo ja, of het gemeentebestuur en de Evergemse bevolking effectief zouden worden betrokken in de plannen voor de nieuwe invulling van de site.

Uit het antwoord van de burgemeester en de schepen bleek dat tot nu toe nog geen contacten hierover waren met het Gentse stadsbestuur. Dit zou wel in december bij een overleg rond de Gentse haven worden besproken. Er is al een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd en een innovatiestudie waaruit 4 pistes zijn gedistilleerd. Voor het overige is niet duidelijk wat het standpunt was van de meerderheid is.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Vergunningen aannemers in onze centra vragen betere opvolging  

Bijna maandelijks worden er in de dorpskernen bouwwerken aan meergezinswoningen opgestart. Met de vele werven die ons in de centra nog te wachten staan in het achterhoofd, vroeg Groen aandacht voor onrechtmatige grondinnemingen door aannemers. ”Enkele dagelijkse taferelen in de Ertveldse woonkern: bouwkranen die onaangekondigd opduiken op de laterale weg aan de Lindenlaan, bouwmateriaal dat plots parkeerplaatsen en marktplaatsen inneemt”, zo illustreert raadslid Paul De Neve de problematiek op gemeenteraad.
Druppel die de emmer deed overlopen is de vaststelling dat ook de veiligheid soms in het gedrang komt. Concrete aanleiding is het zoveelste incident met vrachtwagen die zich zonder bewegwijzering (op een marktdag in de H. Geeststraat) parkeert op de openbare weg voor de uitvoering van dakwerken (een hele dag lang). Doorgaand verkeer is niet langer mogelijk. Een brandweerwagen, ambulance kunnen er nooit door, zelfs een personenwagen amper … Burgers weten vaak niet of er toelating is voor de inname en durven geen klacht indienen. Groen drong aan om de procedures voor dergelijke werken op het openbaar domein beter in de buurt bekend te maken en op te volgen en waar nodig te sanctioneren. Volgens schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) is de openbare aanplakking van een vergunning voorbijgestreefd. Binnenkort zou er een digitaal platform beschikbaar komen waar burgers zelf kunnen nakijken of openbare grondinnemingen al dan niet vergund zijn.

Contactpersoon: Paul De Neve