Persbericht maart 2022

30 Maart 2022

Persbericht maart 2022

Subsidie voor aankoop natuurgebieden komt er op vraag van Groen De gemeente moedigt via verschillende kanalen burgers aan om groen aan te planten en in te richten. Groen vindt dit goed. We hebben meer kwaliteitsvol groen nodig om onze lucht te zuiveren, ons te beschermen tegen extreem weer ten gevolge van de klimaatveranderingen (overvloedige regenval, langdurige droogte, …) en onze natuur te beschermen. Het is dan ook logisch dat de gemeente iedereen ondersteunt die wil meewerken aan de vergroening van onze gemeente. Dit kadert trouwens perfect in de goedgekeurde klimaatplannen. Groen-raadslid Eddy Colombeen stelde voor om een subsidie te voorzien voor aankoop van potentieel ecologisch waardevolle gebieden door milieu- en natuurverenigingen, zoals dit in vele steden en gemeenten al bestaat. Er ontspon zich in de gemeenteraad echter een discussie waarbij natuur tegenover landbouw werd gezet. Groen betreurt deze ouderwetse discussie. De zorg voor onze natuur gaat niet in tegen een gezonde en economisch leefbare landbouw. Een gezonde en milieuvriendelijke landbouw waarbij de landbouwers een eerlijke prijs krijgen voor hun product, is perfect te verzoenen met de bescherming van onze natuur en ons leefmilieu. Ook de insinuaties vanuit het Vlaams Belang waarbij de subsidies zouden worden misbruikt zijn gewoonweg leugens. De milieu- en natuurverenigingen dienen voor hun subsidies, net zoals vele andere organisaties die subsidies ontvangen, iets in de plaats te doen: natuur inrichten, bomen aanplanten, … Dit moeten de verenigingen ook bewijzen. Bovendien nemen de milieu- en natuurverenigingen een deel van de taken van de overheid (bescherming natuur) over waarvoor ze terecht worden vergoed. Het groene voorstel werd uiteindelijk, na een schorsing van de gemeenteraadszitting op vraag van de CD&V-fractie, goedgekeurd door N-VA, CD&V (met 1 onthouding), #Sterk! en Groen. Vlaams Belang onthield zich. Groen hoopt nu dat tegen het zomerverlof, zoals beloofd door de schepen van omgeving Josse Verdegem (N-VA), een mooi uitgewerkt subsidiereglement ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Contactpersoon: Eddy Colombeen

Groen betreurt dat Evergem het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen niet structureel verhoogd

Sinds kort voorziet het OCMW 25 extra opvangplaatsen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, momenteel voor 4 Oekraïnse gezinnen. Groen vindt dit een goede zaak.

Groen vroeg zich echter wel af of dit betekent dat de visie en het aantal opvangplaatsen op langere termijn zal worden gewijzigd? Betekent dit dat er meer zal worden ingezet op opvang van asielzoekers en vluchtelingen? Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Destijds had Evergem 56 plaatsen voor vluchtelingen. Deze werden stelselmatig afgebouwd. Net voor de oorlog in Oekraïne begon, waren er nog amper 6 plaatsen ingevuld.” Volgens de voor asiel en migratie bevoegde schepen Leen Ysebaert (N-VA) is het niet de bedoeling om een hoger aantal vluchtelingen op te vangen en dus structureel niet meer opvangplaatsen te voorzien. Groen begrijpt de terughoudendheid van het schepencollege niet en betreurt dat er niet meer engagement wordt getoond vanuit Evergem. De personeelsproblemen blijven aanhouden en worden niet opgelost en het aantal opvangplaatsen blijft te laag.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Leegstand schippersinternaat; groene long verder ontwikkelen?

Het enige schippersinternaat uit Oost-Vlaanderen krijgt een nieuwe locatie op een grote campus in Evergem bij het atheneum en het MUDA.

Dit betekent dat een deel van de oude gebouwen leeg komen te staan. Niettegenstaande deze geen eigendom zijn van de gemeente vraagt Groen zich af in welke mate Evergem een invloed kan hebben om deze mooie groene long verder te ontwikkelen. “Wat is de visie van het College hierop?” zo vroeg Groen-raadslid Pisman. Schepen Josse Verdegem (N-VA) stond open voor plannen om de groene zone beter te beschermen. Hij verwees verder naar de plannen van het schepencollege om op termijn ook een park te voorzien eenmaal de fietsbrug gerealiseerd zal zijn. Als er een bestemmingswijziging om tot een grotere groene long te komen nodig is, zal de gemeente dit positief benaderen en een participatietraject opstarten. Groen houdt het in de gaten!

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

Groen vraagt om werk te maken van promotie geveltuintjes

Evergem is bezig met het herdenken van het reglement om geveltuintjes te promoten in het kader van de ontharding. Groen stelde hier op de gemeenteraad enkele kritische vragen over.  Volgens het meerjarenplan is er een budget van 10000 euro beschikbaar om burgers te subsidiëren bij het ontharden en vergroenen van hun voortuin. Maar de burger weet niet dat er steun kan aangevraagd worden. “Wanneer en hoe gaat deze meerderheid de burger motiveren om gevels te vergroenen? En hoe zit het met de intenties inzake het vergroenen van de gevels van openbare gebouwen”, zo wou raadslid De Neve weten. Groen is immers van oordeel dat Evergem als openbaar bestuur een voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

In dichtbebouwde dorpen en wijken bieden ‘verticale tuinen’, zoals groene gevels soms ook worden genoemd, allerlei voordelen: naast het aangename en rustgevende effect voor de bewoners en de bezoekers, verbeteren zij ook de luchtkwaliteit, verminderen ze het lawaai, helpen ze ook het klimaat regelen en het regenwater opvangen in de stedelijke omgeving. Groene gevels helpen om gebouwen te isoleren tegen overmatige warmte in de zomer en kunnen de levensduur van muren verlengen door ze te beschermen tegen weer en wind en ook tegen vervuiling. Op ecologisch vlak bevorderen die nieuwe oppervlakten voor de natuur de biodiversiteit, doordat ze een schuilplaats en voedsel bieden aan groot aantal insecten en vogels, in aanvulling op andere natuurlijke elementen die in de omgeving aanwezig zijn (parken, tuinen, bloemperken en borders, kanalen, vijvers, enz.). Groene gevels kunnen ook bepaalde architectuurelementen beter tot hun recht laten komen en een troef bieden voor de buurt.

Groen-raadslid De Neve wees erop dat er ook mogelijkheden zijn om als openbaar bestuur subsidies of projectmiddelen voor het vergroenen van gevels aan te vragen. Bij het ING Fonds kan je tot 21 juni een aanvraag indienen voor elk gebouw waar vaak publiek komt, zoals gemeentehuizen, stations, rust- en verzorgingstehuizen, opvanghuizen, crèches, scholen, sportcentra, zwembaden, culturele centra, bibliotheken, mediatheken, gemeenschapscentra. Schepen Josse Verdegem (N-VA) is het idee om te bekijken welke gemeentegebouwen in aanmerking komen voor een groene gevel wel genegen.

De schepen bevestigde dat er een eerste versie (?) van een subsidieregelement klaar is voor het vergroenen van voortuinen. De diensten wezen erop dat dit niet hetzelfde is als het aanleggen van geveltuintjes, aangezien dit plaats vindt op het openbaar domein. Recent zaten verschillende diensten ook samen in functie van duurzaamheid. De focus van dit overleg waren de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. De uitdagingen zijn enorm, ook wat betreft ontharding: 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 Concreet betekent dit voor Evergem een goeie 35 000 m² ontharding die gerealiseerd moet worden tegen 2030.  Geveltuintjes kunnen daarop een mooie aanvulling zijn, maar waren tot nog toe geen prioriteit. De schepen beloofde om dit opnieuw op tafel te leggen.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

 

Geen ambitie voor leertraject uitbouw van coöperatieve woonproject

Betaalbaar wonen wordt een almaar prangender problematiek. Recent kwam tijdens het vragenhalfuurtje nog een burger pleiten voor coöperatieve woonvormen in Evergem. Groen stelde op de gemeenteraad voor om met Evergem hieromtrent een leertraject op te starten bij het Vlaamse departement Omgeving. Schepen  Josse Verdegem (N-VA) repliceerde dat het schepencollege besliste om zich niet voor dergelijke proeftuin kandidaat te stellen;
Evergem ondertekende het burgemeestersconvenant en heeft zich daarin geëngageerd om een aantal ambitieuze doelstellingen te realiseren. Eén van de acties is het inzetten op alternatieve woonvormen. Cohousen wordt vaak als voorbeeld aangehaald maar er zijn ook nog veel andere coöperatieve woonvormen. Raadslid De Neve verwees naar het Community Land Trust (CLT) model waar steden als Leuven, Antwerpen, Brussel en Gent wel al op inzetten. Volgens schepen Verdegem is dit model enkel voor steden interessant. “In bepaalde nieuw te ontwikkelen delen van Evergem-centrum zou dit wel kans op slagen hebben. Zeker als je nauw aansluit bij een knooppunt waar er goede openbaarvervoersmogelijkheden zijn, zoals aan het Brielken”, zo pleitte De Neve.
In Gent is er nu een eerste coöperatief koopproject opgestart aan Meulestede. Het is een manier om duurzame en kwalitatieve woningen tegen betaalbare prijzen op gemeenschapsgronden te bouwen volgens een vernieuwend, buurtgericht en participatief model.
Groen vindt het een gemiste kans om geen leertraject voor de uitbouw van coöperatieve woonproject
op te starten. Als openbaar bestuur kon je op die manier begeleiding krijgen en kennis en ervaring opdoen bij het uitwerken van de ruimtelijke visie voor de uitbouw van dergelijke site, begeleiding bij het lanceren van een lokale oproep naar geïnteresseerde initiatiefnemers voor een coöperatief woonproject en ook ondersteuning van de initiatiefnemers bij het uitwerken van de ruimtelijke en coöperatieve aspecten van het coöperatief woonproject.

Meer info https://omgeving.vlaanderen.be/cooperatieve-woonprojecten

 

Contactpersoon: Paul De Neve