Persbericht januari 2023

05 Februari 2023

Persbericht januari 2023

Evergem, 31 januari 2023 Persbericht Groen Evergem

Groen vindt verplicht groen bij appartementen en verkavelingen niet “te zot voor woorden”

Gemeenteraad niet akkoord met Groen-voorstel om te stoppen met afkopen van verplicht groen bij bouwprojecten

Bij herhaling is de afgelopen jaren de verplichte hoeveelheid groen afgekocht door verkavelaars en bouwpromotoren van appartementen. Voor vele Evergemnaars en Groen is dit onbegrijpelijk, want er is al zo weinig kwaliteitsvol groen in onze dorpskernen en we zien met lede ogen aan dat appartementen met weinig of geen groen onze dorpen herschapen in stenen woestijnen en dat alles wordt volgebouwd. Bovendien wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden. Al jarenlang wordt de gemeenteraad beloofd dat er een verstrenging komt van de bouwregels. Tot nu toe is er hieromtrent niks gebeurd. Na 4 jaar wachten is het voor Groen genoeg geweest. Groen neemt zelf initiatief om de regels aan te passen. Groen stelde op de gemeenteraad dan ook voor om de kleine hoeveelheden verplicht groen niet meer te laten afkopen door bouwmaatschappijen.

Bij verkavelingen kunnen verkavelaars de verplichte kleine hoeveelheid openbaar groen van 5% of 8% (5% van de netto oppervlakte van de bouwloten bij verkavelingen met een woondichtheid tot 15 woningen/ha en 8% van de netto oppervlakte van de bouwloten bij verkavelingen met een woondichtheid van meer dan 15 woningen/ha) afkopen en alles volbouwen. Sinds het ontstaan van deze afkoopmogelijkheid is er meer dan 2 miljoen euro betaald door verkavelaars aan de gemeente om verplicht groen af te kopen. Dit gebeurde in 137 verkavelingen.

Ook bouwpromotoren kunnen bij meergezinswoningen de beperkte minimum hoeveelheid niet verharde tuin van ocharme 20 m² per woonentiteit afkopen en alles volbouwen. Sinds het ontstaan van deze afkoopmogelijkheid is er meer dan 300.000 euro betaald aan de gemeente om geen groen bij appartementen te moeten voorzien. Dit komt overeen met ongeveer 31 bouwprojecten voor appartementen zonder voldoende groen.

Schepen van ruimtelijke ordening Josse Verdegem (N-VA) stelde dat er in deze legislatuur maar 27 kleine verkavelingen waren waarbij verplicht groen werd afgekocht en dat dit geld zorgt voor extra inkomsten voor groen. Volgens de schepen is het ‘te zot voor woorden’ om kleine stukjes groen te voorzien, zeker als in de buurt er grotere stukken groen zijn.

Groen-fractieleider Eddy Colombeen: “Deze afkoopregeling is in het verleden gebruikt bij verkavelingen waarbij bedragen van 158.000 of 122.000 euro per bouwproject werden betaald. Dit waren zeker geen kleine verkavelingen. Dit werd toegelaten bij de huidige N-VA/CD&V-meerderheid met dezelfde afkoopregeling die nu nog bestaat. Bovendien kunnen kleine stukjes groen, zeker in de dorpskernen, kwaliteitsvol worden ingericht en voor extra woonkwaliteit zorgen.

De verkavelaars kunnen bovendien hun verkavelingen in stukken kappen om toch geen groen te moeten voorzien. Vele kleine verkavelingen zonder openbaar groen maken een grote oppervlakte. Bovendien wordt het zogenaamde extra geld voor groen gebruikt voor de aanleg en inrichting van groenzones die al eerder zijn beslist, zoals voor de koppelingsgebieden in de kanaalzone of bufferzones tussen woningen en industrie. De afkoopregeling wordt op deze manier gebruikt om wat extra geld in het laadje te brengen. Deze afkoopregeling zorgt met andere woorden niet voor extra groen, maar voor de financiering van bestaand groen of compensatiegroen voor het verdwijnen van groenzones door de bouw van de Kluizendokken en omliggende industrie. Het valt op dat deze meerderheid vindt dat er geen dichtbij groen moet zijn als er in de buurt al wat groen is”

Groen-raadslid Kathleen Pisman: “Uit onderzoek blijkt dat de Evergemnaars te weinig groen hebben in hun buurt. Door het nog steeds mogelijk te maken om de kleine hoeveelheid groen die men moet voorzien af te kopen, blijkt hierin geen verbetering te komen.”

Het groene voorstel werd echter niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Meerderheid denkt nog lang niet na over herinrichting parallelweg Lindenlaan (Ertvelde)

Groen vroeg op de gemeenteraad aandacht voor de mobiliteit op de laterale wegen van de Lindenlaan in Ertvelde centrum. De uitdaging is om parallelwegen anders in te richten en zo klaar te maken voor de toekomst. Vandaag is er volgens Groen wrevel bij inwoners én ondernemers die in Ertvelde centrum gevestigd zijn. De auto is op de parallelwegen nog steeds helemaal de baas.

Groen-raadslid Paul De Neve: “Er zijn een reeks onvolkomenheden die dringend een oplossing vragen. De problemen zijn nochtans gekend. Zo ontbreekt op één van de parallelwegen een stuk zebrapad, zo is de gehandicaptenparkeerplaats aan de parochiale kring niet conform ingericht. Ook wacht de school op de beloofde pleinfunctie. Het kortparkeren wordt door handelaars zelf in vraag gesteld.”  Groen vroeg in het verleden meermaals om ingrepen die de verkeersveiligheid zouden kunnen verhogen. De aangedragen mogelijkheden werden steevast als onrealistisch weggezet door de schepen en de bevoegde diensten.

Is een woonerf een slimme optie of is een fietsstraat te combineren met de parkeerfunctie tussen de linden? Waarom geen parking met een veilige oversteek voorzien aan kledingzaak De Decker? Groen beseft dat de parkeersituatie op de laterale weg aanpassen niet evident is, gezien de aanwezigheid van de linden. “Het zijn allemaal vragen die enkel door verkeersdeskundigen kunnen worden beantwoord”. Ter inspiratie verwees raadslid De Neve naar een theoretische schets uit de Bouwmeesterscan  waarbij de parallelwegen heringe inricht worden. “Het zou een mooi voorbeeld kunnen worden van ontharding in de woonkernen”, zo stelde De Neve. Op zijn vraag vroeg Groen een principiële beslissing over de aanstelling van een ontwerper om een visie te helpen ontwikkelen die de herinrichting van de Lindenlaan voorbereidt. Aansluitend vroeg Groen of de kost van de ontwerper niet kon worden bijgeschreven op onze gemeentelijke verlanglijst die voorligt bij het Kopenhagenfonds (Vlaanderen dat lokale besturen bijspringt voor mobiliteitswerken).

Mobiliteitsschepen Lucas Van der Meersch (CD&V) oordeelde dat dit voorstel niet realistisch was. Zo zou de lijst voor ondersteuning via dat Kopenhagenfonds al afgesloten zijn. Een echte “make over” van de laterale wegen op de Lindenlaan vond hij ook op langere termijn geen grote prioriteit. Hij beloofde wel om werk te maken van de realisatie van de pleinfunctie aan de school. Groen betreurt het gebrek aan visie en ambitie. Een herinrichting op termijn is nodig om de leefbaarheid van de Ertveldse woonkern klaar te maken voor de toekomst.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen vraagt deelname Evergem aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen om gemeente sneller te ontharden

Van maart tot oktober 2023 wordt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd. Daarin nemen steden en gemeenten de drilboor tegen elkaar op in een ludieke onthardingswedstrijd, om de grootste TPI-score (gewipte Tegels Per Inwoner) van Vlaanderen te halen. Je breekt zoveel mogelijk tegels uit en vervangt die door groen. Hoe meer steden en gemeenten meedoen, hoe meer verharding er verdwijnt. En zo beschermen we Vlaanderen beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Waarom tegelwippen?

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, dan maken we onze gemeente klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! Je kan bovendien als gemeente je eigen geplande onthardings- en vergroeningsacties in de kijker zetten door ze aan het kampioenschap te koppelen. Ook burgers kunnen stukken ontharden en het resultaat van de gemeente verbeteren.”

Groen vroeg of de gemeente meedoet aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Schepen van ruimtelijke ordening Josse Verdegem staat op zich positief tegenover de deelname, maar laat eerst onderzoeken welke onthardingsprojecten dit jaar mogelijk zijn.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen stemt tegen nog maar eens extra appartementen in woonerf Achterstraat

De gemeenteraad van januari diende te beslissen over de zaak der wegen naar aanleiding van de bouw van een nieuw appartemensgebouw in de Achterstraat te Ertvelde. De projectontwikkelaar kwam reeds met een bijgestuurd ontwerp om tegemoet te komen aan de toegankelijkheid van de niet-overdekte parkeerplaatsen.

Groen oordeelde dat de inplanting van nog een extra meergezinswoning op die plaats niet kan. De verdichting zit over zijn limiet, opnieuw worden extra auto’s aangetrokken. Rond mobiliteit en veiligheid kan men zich ernstige vragen stellen. Groen-raadslid Paul De Neve wees erop dat er nu al problemen zijn. Op bepaalde plaatsen signaleren bewoners met een affiche “Gelieve zo ver mogelijk naar links en tegen de boom te parkeren, zodat ik uit mijn carport kan draaien” (zie foto).

De leefbaarheid van dit woonerf staat duidelijk te veel onder druk. De Achterstraat wordt volgebouwd in de hoogte. Een woonerf wordt een canyon. De verharding gaat gewoon verder. Groen blijft aandringen op het snel verstrengen van de bouwregels. Nieuwe bouwprojecten worden aan de lopende band goedgekeurd. Het aanpassen van het gabarietenplan (= plan over waar en hoe hoog appartementen mogen) wordt steeds weer uitgesteld. Groen stemde tegen de zaak der wegen.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Onveilig fietspad tussen Oosteeklo en Ertvelde

Op vraag van Groen wordt bekeken hoe het fietspad tussen Oosteeklo en Ertvelde veiliger kan gemaakt worden. ”De voorbije maanden werden de fietspaden op de N448 aangepakt tussen Eeklo en Oosteeklo. Klopt het dat het laatste stuk van deze gewestweg van Oosteeklo tot Ertvelde niet wordt meegenomen? Hoe komt dit?”, zo vroeg Groen-raadslid Paul De Neve op de gemeenteraad eind januari.

Groen wees erop dat het fietspad langsheen de Ertveldesteenweg ook in zeer bedenkelijke staat is. Aanvullend vroeg raadslid De Neve aandacht voor hetzelfde fietspad net bij het binnenkomen van Ertvelde en vooral bij het verlaten van de dorpskern. Ter hoogte van de handelszaken waar de  fietser opgaat in gemengd verkeer is de staat van het fietspad ondermaats. Het niveauverschil tussen het wegdek en het smalle fietspad is problematisch groot, zo waarschuwde De Neve. “Kan de gemeente zelf stappen zetten, om hieraan te verhelpen?”. Schepen van mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V) beloofde om bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken navraag te doen of deze werken alsnog zouden kunnen worden meegenomen.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Beheer van de bomen die aangeplant zijn

De gemeente Evergem ontvangt een prijs voor de aanplant van bomen, een mooie zaak maar... gezien het feit dat bomen slechts na een paar jaar actief meewerken aan schone lucht, vraagt de Groen fractie zich af of er ook een overzicht is van het aantal bomen dat na een paar jaar nog in leven is. Wie beheert de aanplant en houdt toezicht op de gezondheid van de bomen en struiken die worden aangeplant? Groen raadslid Pisman vroeg aan de schepen of er bijgehouden wordt welke bomen aanslaan en na een paar jaar nog in lven zijn. En wie houdt deze gegevens bij?

De schepen antwoordde dat dit een werk voor de groendienst is, alle straatbomen die aangeplant worden, worden in de zomer nagekeken op groei. Afgestorven exemplaren worden in het daaropvolgende plantseizoen vervangen.

Groen belooft de vinger aan de pols te houden zodat Evergem niet alleen prijzen krijgt om bomen aan te planten maar nog meer om bomen in leven te houden.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Voortaan ook inzameling kurk in recyclagepark te Evergem

Sinds begin dit jaar kan kurk ook in Evergem in het recyclagepark worden afgegeven. Logisch, kurk is een natuurlijke grondstof, ideaal om te hergebruiken, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal of vloerbekleding.

Het duurde dus even, maar de aanhouder wint. Toen we vanuit Groen in mei 2020 op de gemeenteraad hier een vraag over stelden, beloofde het schepencollege om met IVM in gesprek te gaan. In augustus 2022 stelden we de vraag opnieuw. Waarom kan in Evergem niet wat in Assenede bijvoorbeeld wel kan? Milieuschepen Josse Verdegem (NVA), verzekerde toen dat er schot in de zaak kwam en dat er in de loop van 2023 een oplossing zou zijn. Groen is blij dat onze oproep om het sneller in orde te krijgen - tegen begin januari - uiteindelijk gehoor kreeg. Op de nieuwe afhaalkalender staat kurk intussen vermeld.

Contactpersoon: Paul De Neve