Persbericht januari 2022

09 Februari 2022

Persbericht januari 2022

   

Groen wil park in het dorp van Belzele

Op de gemeenteraad werd de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd voor het omzetten van het woonuitbreidingsgebied van ongeveer 3 hectare in de Kleine Moerstraat (Belzele) in een niet-bebouwbaar agrarisch gebied.

Groen vindt het goed dat er open ruimte wordt gevrijwaard, maar wil een meer kwaliteitsvolle groene en sociale invulling geven aan deze zone. Groen diende dan ook een amendement in om dit gebied om te zetten in een park met ecologische en sociale functie. Daar zijn goede redenen voor:

  • de locatie zit ingesloten tussen enkele straten en woonlinten
  • de locatie paalt direct aan het landelijk dorp van Belzele (buitengebied) met heel wat appartementen waardoor extra openbaar groen zeker welkom is
  • bij rondvragen bij inwoners in Evergem en Belzele in het bijzonder, blijkt dat er een nood is aan kwaliteitsvol groen in de dorpskern, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplek
  • ook uit een analyse in de bouwmeesterscan blijkt dat 54% van het Evergemse grondgebied bestaat uit landbouwgrond, wat vrij veel is voor een gemeente zoals Evergem en dat de natuurwaarde in de gemeente zeer laag is.

De invulling van deze zone in parkgebied komt tegemoet aan een vraag van vele inwoners en verhoogt de biodiversiteit en het groene karakter van het dorp van Belzele. De meerderheidspartijen N-VA en CD&V gingen jammer genoeg niet akkoord met het amendement van Groen.

Groen vindt het jammer dat van de mooie kans om bij de herbestemming van dit gebied geen gebruik te maken om deze zone in te richten ten voordele van alle inwoners in Belzele. Groen blijft ijveren voor groene longen in alle dorpskernen en in het bijzonder in het dorp van Belzele. Bovendien is er niet echt aan een alternatief gedacht voor de sociale woningnood die er in onze gemeente is.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Meerderheid steunt Groen-motie niet over de elektrificatie van de dieselspoorlijn Ronse-Eeklo

Groen stelde in een motie op de gemeenteraad voor om een brief te sturen naar de federale minister van mobiliteit, Infrabel en de NMBS met de vraag om werk te maken van de elektrificatie van de spoorlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58). De meerderheid koos ervoor om dit via de vervoersregioraad op de agenda te zetten.

Groen stelde voor om in de motie volgende eisen mee te nemen:

  • op korte termijn de nodige budgetten vrij maken en initiatief nemen om de treinlijn Ronse-Eeklo te elektrificeren.
  • het aanbod en de dienstverlening op deze treinlijn te verbeteren-vooral ’s avonds en in het weekend

De spoorlijn Ronse-Eeklo is de drukste van de nog resterende dieselspoorlijnen voor personenvervoer in België. Uit een studie van 2020 blijkt dat het elektrificeren van deze spoorlijn het meest aangewezen en voordeligste is om deze spoorlijn te verduurzamen. Dieseltreinen zijn vervuilend, stoten CO² uit en maken veel lawaai. Elektrische treinen zijn moderner, veel comfortabeler, milieuvriendelijker en minstens even betrouwbaar als dieseltreinen. Bovendien past dit perfect binnen de doelstellingen van onze regering: 55% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en een verbetering van het treinaanbod.

Op deze spoorlijn is het aantal treinen in het weekend laag, 1 trein om het uur de zaterdag en 1 trein om de 2 uur de zondag. Ook ‘s avonds is de frequentie op deze spoorlijn te laag.

De meerderheid wilde echter het groene voorstel niet steunen en stelde voor om dit als agendapunt in te dienen voor de bespreking op de vervoerregioraad.

Groen is tevreden dat dit wordt besproken in de vervoerregioraad, maar had ook dit willen combineren met een brief vanuit de gemeente aan bovenstaande instanties. Dit kon worden aangevuld met de brieven die er zouden worden verstuurd vanuit andere gemeentes langs de spoorlijn waar de Groen-fracties gelijkaardige voorstellen doen.

 
Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen vraagt acties rond ontharding van bedrijventerreinen

Groen vroeg op de gemeenteraad om een onthardingsdossier voor bedrijventerreinen in te dienen bij de provincie. Het voorstel van raadslid Paul De Neve waarmee 20.000 euro steun kon worden binnengehaald, vond onvoldoende steun. De CD&V-NV-A meerderheid stelde in een amendement voor om deze maatregel in kader van klimaatadaptatie eerst met Veneco te bekijken.

 
Evergem telt heel wat bedrijventerreinen en heeft ook voor de toekomst nog heel wat groeipotentieel. Omgezet in ha gaat dit om een relatief grote oppervlakte. Paul De Neve : “Maatregelen rond ontharding of het voorkomen van te veel verharding ook bij kmo’s en bedrijventerreinen staan vandaag niet in de klimaatactieplannen in het kader van het burgemeestersconvenant. Daar kan nochtans snel resultaat geboekt worden. Bovendien is het mogelijk om subsidies binnen te rijven. Zo ondersteunt de provincie acties ter verduurzaming van bedrijventerreinen. Ook gemeenten kunnen als lokale trekker op deze oproep indienen”. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 oktober.

Volgens kersvers schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening Josse Verdegem (N-VA) beheert de gemeente zelf geen industrieterreinen. De grotere terreinen worden beheerd door North Sea Port, een private ontwikkelaar en binnenkort door Veneco. Vandaar het voorstel van de schepen om een advies te vragen aan Veneco. Raadslid De Neve wees erop dat de gemeente niet zelf dergelijk onthardingsdossier hoeft te trekken. Bovendien kunnen ook private initiatieven inspelen op dit aanbod. De gemeente zou kmo’s op kleinere bedrijventerreinen kunnen aanzetten om werk te maken van een onthardingsaanvraag.”

Groen betreurt dat het voorstel werd weggestemd en stelt vast dat er opnieuw een constructief idee door de meerderheid wordt overgenomen, waardoor ze de pluimen op eigen hoed kunnen zetten.

Meer info: https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-het-verduurzamen-van-bedrijventerreinen.html

 

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Evergem wordt geen regioleverancier, ondernemers missen kansen op overheidsopdrachten

Groen stelde op de gemeenteraad voor om met de gemeente Evergem toe te treden tot het regioleverancier platform, mede gefinancierd door Veneco. Het nieuwe platform – mede gepromoot door Unizo – ambieert om de gemeenten en de lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen en kansen voor kmo’s bij overheidsopdrachten voor te verhogen.

Iedereen heeft de mond vol van lokaal aankopen. Openbare besturen hebben hierin een opdracht en een voorbeeldfunctie. Groen-raadslid Paul De Neve: “Maar er is nog veel werk aan de winkel. Lokale ondernemers vinden dat ze niet genoeg kansen krijgen bij opdrachten. Onderzoek van de EU wijst uit dat slechts 58% van de kmo’s deelneemt aan aanbestedingen, slechts 34% van de overheidsopdrachten zouden gegund worden aan kmo’s ”.

Lokale ondernemers denken te vaak dat ze geen kans maken, lokale besturen kennen de ondernemers niet. Ondernemers vinden de overheidsopdrachten niet,  de overheidsopdrachten zijn te vaak kmo-onvriendelijk. Lokaal aankopen heeft nochtans veel voordelen (vb lokale relance, ecologische winst door vermijden onnodige verplaatsingen en korte keten, return voor de lokale gemeenschap, lokale werkgelegenheid, inkomsten voor de gemeente, erkenning van de ondernemers in eigen streek). 

Paul De Neve: “Er is nu een nieuw platform dat ambieert om de gemeenten en de kmo’s dichter bij elkaar te brengen. “Wordt regioleverancier” werd ontwikkeld naar een voorbeeld in de provincie Limburg en kwam tot stand mede onder impuls van Veneco. Op dit Oost-Vlaamse platform kunnen gemeenten de niet-verplichte kennisgevingen publiceren. Gemeenten worden aangespoord om maximaal mee te werken, maar voorlopig lijkt er nog niet zo veel navolging. Het systeem kan maar van de grond komen als er een goed evenwicht bestaat, zodat zowel ondernemers als gemeenten een meerwaarde ondervinden.

Schepen Depoortere (N-VA) wees erop dat Evergem al een eigen database-systeem heeft en vreest dat toetreding tot de Regioleverancier dubbel werk zal opleveren en dat bedrijven uit andere gemeenten dan in Evergem meer kansen zullen krijgen. Raadslid De Neve repliceerde dat de Evergemse kmo’s er voordeel kunnen uithalen omdat ze dan ook vlotter kunnen intekenen op aanbestedingen in andere Oost-Vlaamse buurgemeenten.
Groen wijst erop dat de bekendmakingsacties naar lokale handelaren al dateren van 2018. Volgens De Neve is het hoog tijd om de Evergemse bedrijven nog eens opnieuw in te lichten van de wijze van werken. Bovendien is het nodig om de bedrijfsgegevens een update te geven. De schepen vroeg begrip en wees erop dat er een vacature openstaat voor de aankoopdienst.
Meer info: https://www.regioleverancier.be/nl

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Groen wil dat Evergemse bermen op een natuurvriendelijke manier worden gemaaid ten voordele van onze biodiversiteit

Elk jaar worden de bermen gemaaid. Op sommige plaatsen zoals in de Nieuweweg langs het spaarbekken van Kluizen staan eind mei de bermen jaarlijks vol met margrieten en andere prachtige bloeiende bloemen. Begin juni vorig jaar werd echter alles weggemaaid. Nochtans zou dit in het verleden gefaseerd gemaaid zijn. Dit is teleurstellend, temeer vorig jaar de maai-mei-niet-campagne zo in de mediabelangstelling heeft gestaan. We zien geen enkele reden waarom die prachtige bloemen, in volle bloei, vroegtijdig worden gemaaid. Zij brengen de verkeersveiligheid daar helemaal niet in het gedrang. Bovendien blijkt er vaak nogal bruut te worden gemaaid waardoor sommige bomen die op de bermen staan tijdens het maaien worden beschadigd.

Groen Evergem vroeg dan ook hoe de bermen dit jaar zullen worden gemaaid en of er maximaal rekening zal worden gehouden met bloeiende bloemen en het belang van deze bermen voor onze natuur?

Schepen van groen Josse Verdegem (N-VA) stelde dat de bestaande bermmaaiplannen die al jaren bestaan, worden gevolgd en dat de diensten proberen rekening te houden met waardevolle planten die nog in bloei staan op de bermen. Ook zal er dit jaar met een nieuwe aannemer voor groenonderhoud worden gewerkt, waardoor mogelijk beter werk zal worden geleverd.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “De bestaande oude maaiplannen mogen gerust eens worden herbekeken. Er kan trouwens ervoor worden gekozen om de bermen niet over de volledige breedte te maaien, maar enkel een smallere strook zodat de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd en de waardevolle groene bermen zo maximaal mogelijk worden gevrijwaard.”

Op de sociale media wordt ook vaak geklaagd over bermen die niet worden gemaaid. Heel wat burgers kennen het belang niet van bloeiende groene bermen. Groen vroeg dan ook om een sensibiliseringscampagne in onze gemeente zodat de burgers wordt gewezen op het belang van bloemenrijke bermen voor mens en natuur. Schepen Verdegem stelde dat dit zoals de vorige jaren zal worden vermeld in het gemeentelijke infobladen. Dit zal vermoedelijk niet volstaan om mensen te overtuigen van het nut van natuurlijke groene bermen.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Communicatie via meldpunt@evergem verloopt niet vlot

Burgers worden maximaal gemotiveerd om vragen te stellen via het meldpunt maar bepaalde vragen krijgen nooit een antwoord. Groen vroeg welke afspraken er hierover zijn?

Uit het antwoord van de burgemeester, verantwoordelijk voor de communicatie, blijkt dat er wel degelijk afspraken zijn.  Zo wordt er verwacht dat de burger binnen de 30 dagen antwoord krijgt. Indien er een advies of goedkeuring nodig is en dit langere tijd vereist, wordt de aanmelder verwittigd dat zijn dossier in behandeling is.

Mooie afspraken, ware het niet dat de er geen duidelijk antwoord kwam op de vraag of dit inderdaad zo gebeurt. “Hoeveel vragen worden op tijd beantwoord, en hoeveel niet?  En zijn er ook vragen die onbeantwoord blijven en wat is de gemiddelde termijn waarop de burger een antwoord krijgt?”, zo wou raadslid Kathleen Pisman graag nog horen. Een duidelijk antwoord kwam er niet.

Groen stelt vast dat het dringend nodig is om na te gaan of de afspraken (kunnen) gevolgd worden en op welke manier men er kan voor zorgen dat ALLE burgers een antwoord krijgen op hun vraag!

Contactpersoon: Kathleen Pisman