Persberichten augustus 2022

21 September 2022

Persberichten augustus 2022

Nog even wachten op inzameling kurk in recyclagepark

Kurk kan in Evergem nog steeds niet in het recyclagepark worden afgegeven. Kurk is nochtans een natuurlijke grondstof, ideaal om te hergebruiken, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal of vloerbekleding. Op aandringen van Groen komt er nu toch schot in de zaak. In de loop van 2023 zal kurk ook op het Evergemse recyclagepark kunnen aangeboden worden.

“Toen we vanuit Groen hier in mei 2020 op de gemeenteraad een vraag stelden, beloofde het schepencollege om met IVM in gesprek te gaan. Wat zijn de resultaten hiervan? We merken dat andere afvalintercommunales hier al veel verder mee staan. Maar ook binnen IVM kan het elders wel al - denk aan Assenede. Waarom blijft Evergem achterop?”, zo vroeg Groen-raadslid Paul De Neve zich af. Milieuschepen Josse Verdegem (N-VA) antwoordde dat de inzameling van kurk vandaag nog niet mogelijk is als gevolg van een capaciteitsprobleem. In de loop van 2023 zal het ingevoerd worden, zo verzekerde de schepen.

Groen vindt dit goed nieuws, maar blijft wel kritisch. “In de loop van het jaar is wel heel rekbaar. Ik wil toch aandringen dat het op de volgende afhaalkalender komt die de mensen op 1 januari krijgen. Ik denk niet dat kurk zo een immens capaciteitsprobleem kan rechtvaardigen”, aldus nog Groen-raadslid De Neve.

Contactpersoon: Paul De Neve

Gemeentebestuur doet te weinig tegen gevolgen van de droogte

De afgelopen maanden kregen we veel warme en zonnige dagen, dit zorgde voor enorm lange periodes van droogte en korte periodes van hevige regenval. De gevolgen laten zich steeds meer voelen. Moestuinen en akkers staan kurkdroog, regenputten staan steeds vroeger leeg, drinkwaterreserves slinken en de grondwaterstanden zijn erg laag.  Als we het tij niet keren zijn de gevolgen dramatisch. Landbouw, industrie en gezondheidszorg kunnen niet zonder water.

Langs de andere kant zien we dat het gemeentebestuur geen vooruitgang boekt in de opmaak van  een hemelwater- en droogteplan en dat het lozen van proper grondwater in de riolering niet wordt aangepakt.

Het hemelwater- en droogteplan omvat een langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de bronmaatregelen die nodig zijn om het regenwater vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren. Het hemelwater in de gemeente zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden en laten infiltreren of gebruiken als alternatieve waterbron, het lokaal bufferen, en het pas als laatste stap vertraagd afvoeren. Het grondwater zo goed mogelijk aanvullen. Daarbij kunnen ook win-wins met andere doelstellingen worden gerealiseerd, zoals watervoorziening voor landbouw en natuur en aanpakken van lekken in de waterleiding waarbij nog te veel water verspilt wordt. Sinds Groen zo’n plan voorstelde op de gemeenteraad van mei 2020 en sinds de gemeenteraad in maart akkoord ging om de opmaak van dit plan toe te wijzen aan de watergroep, is er nog niks hierrond gebeurd. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “De opmaak van zo’n hemelwater- en droogteplan zou een prioriteit moeten zijn, temeer de gemeente subsidies kan krijgen wanneer ze zo een plan heeft goedgekeurd.”

Het college laat bronbemalingen toe bij bouwprojecten (bijvoorbeeld voor plaatsen van kelders) onder voorwaarden, maar handhaaft de vergunningen niet. Zo wordt nog heel wat bronbemalingswater (proper grondwater) in de riolering geloosd. Bij klachten door burgers (vaak via het slecht werkend meldpunt) worden deze niet degelijk opgevolgd zodat ook de handhaving niet gebeurt.

Groen-raadslid Eddy Colombeen “De stilstand bij het hemelwater- en droogteplan en het gebrek aan handhaving bij bronbemalingen zijn hallucinant en tonen aan dat het gemeentebestuur de aanpak van de droogte en het inzetten op waterbesparing niet ernstig neemt. We blijven als Groen op dezelfde nagel kloppen tot deze meerderheid wakker wordt.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Gemeentebestuur wil geen algemene regels voor padel-terreinen in Evergem

Sporten is gezond en de gemeente Evergem doet terecht veel inspanningen om haar burgers actief aan sport te laten doen. Een ietwat nieuwere sport die momenteel erg in de lift zit is padel. Het is een mooie sport en wie het beoefent is er vol lof over. Maar het is ook een sport die aparte terreinen vraagt en bij de uitoefening ervan wel wat decibels met zich meebrengt. Daarom is het niet zo evident om gelijk waar padel-terreinen te ontwikkelen. Ook op onze gemeente zijn er reeds verschillende aanvragen om nieuwe terreinen aan te leggen.

Daarom stelde Groen op de gemeenteraad voor om een gemeentelijk reglement op te maken met volgende aandachtpunten:

 • sluitingsuren
 • te gebruiken terreinen na bepaald tijdstip (vb. enkel nog indoor na een bepaald uur)
 • maximale decibels en hoe die concreet zullen opgemeten worden (gemiddelde decibels over de hele dag, decibels van de 'pieken', frequentie van het geluid ("getok" op palet of tegen de wanden) (met verplichte geluidstudie, niet alleen in de fase vóór de aanleg van de terreinen, maar ook regelmatig na de ingebruikname ter controle)
 • te gebruiken materialen voor wanden/geluidsschermen/bermen/buffers
 • minimale afstanden tot dichtstbijzijnde woningen
 • ...

De meerderheid wil echter geval per geval bekijken wat mogelijk is en is geen voorstander van een algemeen reglement.

Groen-raadslid Kathleen Pisman: “We betreuren dat deze meerderheid à la tête de client wil oordelen en niet kan akkoord gaan met algemene richtlijnen voor padelterreinen.”

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Gemeentebestuur zorgt voor mobiliteitsproblemen met bijkomende appartementen in de Garenstraat (Ertvelde)

In de gemeenteraad werd opnieuw een extra bouwproject met appartementen met 12 wooneenheden in de Garenstraat besproken. Groen is tegen deze hoeveelheid appartementen in deze te smalle straat en bovendien wordt de verplichte hoeveelheid groen van 20 m² bij dit bouwproject opnieuw afgekocht.

Groen-raadslid Kathleen Pisman deed een emotionele oproep aan het college: “Ik weet dat we het nu over de wegen hebben, maar ik vind dit verschrikkelijk wat daar gaat gebeuren. Zo verschrikkelijk en ik zou u aanraden om dat bouwproject nog wat stil te leggen. De mensen links daarvan hebben hun huis verkocht omdat ze daar niet meer willen wonen. Er wordt daar een huis afgebroken dat perfect in orde is. De mensen worden onder druk gezet, je woont hier al zo lang en je krijgt een appartement als je uw huis verkoopt aan ons. Ik denk dat de combinatie van waar nu 3 huizen staan 11 wooneenheden aan de ene kant en aan de andere kant staan een aantal huurwoningen die ook zullen afgebroken worden. Dit in de kern van een van onze dorpen past echt niet meer.

De Garenstraat is een klein straatje. Persoonlijk vind ik dat die 3 woningen die daar nu staan met die lindebomen, dat is eigenlijk erfgoed. Dat zijn de oudste huisjes van Ertvelde. Mijn hart bloedt verschrikkelijk. We krijgen daar een situatie, ondergrondse garages allemaal goed en wel, maar die auto’s komen op straat. Er is daar geen plaats meer. Aan de overkant zal juist hetzelfde gebeuren. We krijgen daar langs weerszijden appartementen. De mooie tuin van de linkerwoning wordt volledig gesupprimeerd. Op een paar vierkante meter gaan er 50-60 mensen wonen. Dat doet mij zoveel verdriet dat er niets meer overblijft van die historische kern.

Dat is sentimenteel en misschien ook een stukje naief, maar dat is niet de juiste plaats. Dit kan niet meer. Waar gaan we naartoe? Waar er nu 3 woningen staan komen er 11 wooneenheden, aan de overkant 3 huisjes nu 10 wooneenheden, 100 m verder komen er 36 wooneenheden, Willems 1 gezin, nu 9 wooneenheden. Die mensen hebben mij aangesproken en ze zeggen dat ze niet naast een appartementenblok willen wonen. Er staan daar nog 2 huisjes en dat gaat hetzelfde verhaal zijn. Het wordt allemaal hoogbouw met enorm veel bouwdruk, woondruk en parkeerdruk. Dit is echt niet meer gezond. Ik versta dat de wetgeving het toelaat, jullie doen niets onwettigs, maar denk er aub nog eens over na. De mensen zeggen, wij zijn hier komen wonen omdat we in een dorp willen wonen, maar dit is geen dorp meer. Voor mij is het heel emotioneel omdat ik daar opgegroeid ben. Er staan genoeg huizen in de centra. Dat er op de Lindenlaan appartementen gebouwd worden, ok dat past daar. Maar die straten zijn niet geschikt om op een paar jaar 60 gezinnen meer te hebben. Wie dat niet ziet is stekeblind of die denkt alleen maar, het spijt mij dat ik dit moet zeggen, met eurotekens in zijn ogen. Waarom gebeurt het? Het brengt op.”

Kort samengevat, te veel appartementen, te hoge woon-, bouw- en parkeerdruk en te weinig groen in deze te smalle straat zullen zorgen voor nog meer problemen.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Verkaveling Schoonstraat-Boordekens met 39 woningen zorgt voor mobiliteitsproblemen in de Ralingen

In de gemeenteraad werd de wegenis van een verkaveling van 39 woningen Schoonstraat-Boordekens goedgekeurd.

In deze verkaveling is zowel een ontsluiting voorzien naar de Schoonstraat als naar Boordekens richting Ralingen. Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren ingediend omdat de bezwaarindieners niet akkoord gaan met de ontsluiting via Ralingen via Boordekens. Ralingen is een straat die vooral dient voor fietsers en lokaal verkeer. Door een ontsluiting te voorzien voor gemotoriseerd vervoer zal de verkeersdruk in de Ralingen toenemen waardoor de verkeersveiligheid vooral voor fietsers en wandelaars zal verminderen. De bezwaarindieners dienden een voorstel in om de weg te voorzien van paaltjes zodat veiligheidsdiensten en fietsers wel door kunnen.

Groen stemde tegen omdat we niet akkoord kunnen gaan met ontsluiting naar de Ralingen voor gemotoriseerd vervoer. De wegversmalling en de aanleg van een bochtig wegtracé zullen niet voorkomen dat er heel wat meer verkeer door de Ralingen zal loodsen, wat inderdaad de straat onveiliger maakt voor de zachte weggebruikers.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Belzele Dorp verder volgebouwd en onveiliger

In de gemeenteraad werd opnieuw het bouwproject om 13 appartementen te bouwen in de dorpskern van Belzele voorgelegd. Hierbij zou een voetpad van 1,5 meter worden voorzien. Groen is niet akkoord met het opnieuw verder volbouwen van de dorpskern van Belzele en met het te smalle voetpad.

Er wordt in het dorp van Belzele vrij snel gereden en je moet langs een muur lopen. Een breder voetpad creëren zou beter geweest zijn, zodat een rolwagen en buggy elkaar kunnen kruisen. Het is echt centrum-centrum en er zijn geen andere uitwijkmogelijkheden. Bovendien is het een weg waar kinderen naar school lopen.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “Met dit bouwproject wordt nog maar eens aangetoond dat ook onze kleine dorpskernen worden volgebouwd. Het wordt na bijna 4 jaar in deze legislatuur dringend tijd dat de bouwverordeningen en het gabarietenplan dat de plaatsen en maximale hoogtes van appartementen vastlegt, worden verstrengd en afgedwongen.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Nog geen beterschap in zicht voor veiligheid schoolomgeving Belzele 

De eerste schooldag 1 september komt er snel aan. Ondanks vele vergaderuren en verbetervoorstellen vanuit werkgroepen om schoolomgevingen veiliger te maken, is er op het terrein hiervan jammer genoeg niet veel zichtbaar. Groen betreurt dit en stelde op de gemeeneraad  enkele vragen. We nemen Belzele als voorbeeld. De vragen kwamen naar voor als knelpunten in de werkgroep veilige schoolomgeving en zouden worden aangepakt:

 • Hoe zit het met de uitvoering van de andere voorstellen van de werkgroep in Belzele en de uitvoering van het besluit van 23 augustus 2021?
 • Is er reeds een ontwerp van heraanleg van het Kerkplein?
 • Wanneer komen er rijbaankussens in de Belzeelsestraat? Zijn er plannen om de overbodige parkeerplaatsen daar te sublimeren?
 • Wanneer komt de accentverlichting aan de Kuitenbergtraat?
 • Waarom komt er geen fietsstraat in de Kuitenbergstraat of Belzeelsestraat? De argumenten om het niet te doen, weerhielden het college niet om in Evergem-centrum wel een fietsstraat te installeren?

Op de gemeenteraad wees Groen-raadslid Paul De Neve erop dat de mobiliteitsschepen beloofde dat de voorstellen/ontwerpschetsen (in uitvoering van besluit 23 augustus 2021) eigenlijk al in november al voorgelegd moeten zijn. Daarna zou er participatieproces uitgewerkt worden. Dit laatste is nog steeds niet op de agenda geraakt bij de diensten.

“Is er personeel te kort? Intussen blijven de mensen op hun honger zitten en blijft de situatie voor zwakke weggebruikers in de Belzeelse driehoek heel gevaarlijk. Autodoorstroming blijkt voor deze meerderheid nog altijd veel belangrijker dan verkeersveiligheid voor stappers en trappers”, zo stelde raadslid De Neve.

Mobiliteitsschepen Lucas Van der Meersch (CD&V) wees erop dat er 17 schoolomgevingen zijn en dat deze meerderheid voor het eerst dergelijk breed overleg organiseert met scholen en de verkeerscommissie. De schepen beloofde dat de voorstellen rond het jaareinde zullen worden aangekaart met de burger.  In de discussie over de fietsstraat schermde de schepen met cijfers uit he fietsvademecum die niet gehaald zouden worden in Belzele. Hij wees er ook op dat ook het probleem van het sluipverkeer moet opgelost worden. Een fietsstraat kan volgens de schepen niet omdat De Belzeelsestraat en Kuitenbergstraat een drukke verkeersader zijn.

Groen is het hier niet mee eens. Het blijft een discussie van de kip en het ei. Er zijn voorbeelden die aantonen dat het kan. Paul De Neve: “Hoeveel fietsers rijden er in Evergem-centrum dor de Bibliotheekstaat? Jullie tellen het niet en dus weten we het niet”. Groen beseft dat er in Belzele meer moet veranderen dan alleen een fietsstraat. Maar als je de fietsstraat geen kans geeft, dan zullen de fietsers er ook geen veilige omgeving vinden.

Groen blijft erbij dat het plan met de werkgroep veilige schoolomgevingen te ambitieus is geweest: verwachtingen werden gecreëerd, op het terrein wordt  echter nog maar weinig gerealiseerd. Groen is van oordeel dat de meerderheid beter voor een gefaseerde aanpak had gekozen.

Contactpersoon: Paul De Neve

Groen tevreden met maatregelen voor behoud van oeverzwaluwen in Rieme

De natuur verrast ons elke keer opnieuw. Tot onze vreugde zijn er bij de ontwikkeling van het parkje in de Monumentenstraat in Rieme oeverzwaluwen opgedoken in de hopen tijdelijk gestockeerde aarde van de aannemer. Dit tot grote tevredenheid van de omwonenden die er ook voor zorgden dat deze dieren tijdens het broeden met rust gelaten werden. Deze dieren dreigden echter te verdwijnen indien ze hun broedplaats volgend jaar niet terugvinden.

Groen vroeg of het gemeentebestuur de nodige stappen zal zetten om de oeverzwaluwennesten te beschermen/behouden.

De gemeente vroeg na melding van omwonenden aan de aannemer om de hoop grond te laten liggen tijdens het broedseizoen. De aannemer heeft dit gedaan. De gemeente bekijkt nu of er een plek in het park kan worden voorzien waar een soortgelijke hoop grond permanent kan blijven. Gezien de aanwezigheid van het permanente wateroppervlak van het bufferbekken vinden de oeverzwaluwen dit duidelijk een aangename plek.

Groen-raadslid Kathleen Pisman; “We zijn zeer verheugd dat het gemeentebestuur inspanningen levert voor een nestplaats voor de oeverzwaluwen.  Dit is een goed voorbeeld van samenwerking tussen bewoners en gemeentebestuur ter bescherming van natuur. Hopelijk mag dit als model dienen in de toekomst.’

Contactpersoon: Kathleen Pisman

Groen tevreden dat park van uil Wilfried grotendeels behouden kan blijven

De afgelopen jaren waren er verschillende bouwprojecten om een groot deel van het park op de hoek van de Weststraat-Sanderuslaan (Sleidinge) te rooien en te bebouwen met appartementen. Dit park van 5.000 m² is gelegen in woongebied. De omwonenden protesteerden en gingen in beroep tegen de verschillende bouwprojecten en kregen telkens gelijk. Uiteindelijk werd een compromisvoorstel door de bewoners aan de projectontwikkelaar gedaan, zodat er kan worden gebouwd maar met zo veel mogelijk te behouden bomen. Dit project ligt nu in openbaar onderzoek. Het is een verkaveling met 7 wooneenheden in het mooie park van bosuil Wilfried waarbij maar 1 boom dient te worden gekapt.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “We zijn tevreden dat er uiteindelijk een compromis is gevonden zodat er niet te veel bomen dienen te worden gekapt. Dit bewijst dat de protesten van de buurt tot een goed resultaat kan leiden, met een beter bouwproject en een betere bescherming van het aanwezige groen.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Door kaalkap van de bomen aan gemeenteschool Evergem geeft college het slechte voorbeeld

Voor de uitbreiding van de gemeenteschool heeft het college 25-tal bomen laten kappen. Het was hallucinant om te zien tijdens de droogteperiode waarbij er veel nood is aan schaduw en groen, om deze gekapte bomen te zien liggen. Er werden bovendien 2 bomen gekandelaard (gesnoeid boven aan de kruin) tijdens het broedseizoen en buiten het snoeiseizoen, waardoor de bomen ten dode opgeschreven zijn. En dan werden ook nog een toegang tussen 2 bomen voorzien waarbij de vrachtwagens het wortelgestel van de bomen kapotrijden, terwijl er 10 meter verder van die bomen evengoed een werfingang had kunnen komen.

Groen-gemeenteraadslid Eddy Colombeen: “Het bestuur zou gestreefd hebben naar maximaal behoud van bestaande bomen en groen(zones), maar door onder andere het kappen van de vele bomen voor ondermeer parkeerplaatsen en de manier waarop men met de nog te behouden bomen omging, blijkt hier dat met de grove borstel met het aanwezige groen op site van de school is omgegaan. Dit bewijst dat dit bestuur groen en bomen niet belangrijk genoeg vindt. Het aanplanten van 15 bomen zal het verlies aan waardevolle  groen niet kunnen compenseren.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

Koppigheid gemeentebestuur zorgt voor onzekere situatie met trage weg Dellaertsdreef-Lovendonk (Sleidinge)

Bij de aanleg van de trage verbinding tussen Dellaertsdreef en Lovendonk, werd de gemeente gedagvaard door omwonenden bij de rechtbank, omdat niet de juiste procedure zou zijn gevolgd. Ondertussen na uitspraak in beroep kreeg het college deels gelijk en deels ongelijk. Zo dient er een beslissing te worden genomen door de gemeenteraad, zodat de trage weg terug kan worden opengesteld. De gemeente zou ook een omgevingsvergunning dienen te hebben, maar weigert deze aan te vragen. De kans bestaat nu dat er nog verdere juridische stappen worden gezet.

Groen onthield zich bij de stemming omdat ze niet begrijpt dat de gemeente halsstarrig weigert om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de aanleg van de trage weg, terwijl de rechtbank oordeelt dat er hiervoor wel een omgevingsvergunning nodig is.

Contactpersoon: Eddy Colombeen