Persbericht gemeenteraad oktober 2021

07 November 2021

Persbericht gemeenteraad oktober 2021

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Bomenplan deel 1 hopelijk eerste stap naar meer bomen in Evergem Groen is al jaren vragende partij voor een bomenplan met een inventaris van de bestaande bomen, de gekapte bomen en de mogelijkheden tot aanplant van nieuwe bomen. Op de gemeenteraad werd deel 1 van het bomenplan goedgekeurd voor de vrijliggende bermen buiten de woon- en industriegebieden met een oplijsting van de interessantste bermen met een timing voor beplanting. Groen vindt het goed dat er eindelijk een eerste aanzet is van bomenplan, al is het maar voor een beperkt deel van de gemeente. Groen hoopt ook dat de rest van de gemeente binnen redelijke termijn in een bomenplan wordt opgenomen. Het antwoord van de schepen waarbij op lange termijn straat per straat in woongebied de beplanting wordt bekeken, zonder dat er een duidelijk plan is, geeft weinig hoop voor de toekomst. Groen hoopt dat er effectief inheemse bomen worden aangeplant volgens het adagium ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Ook hoopt Groen dat de aangeplante bomen goed worden onderhouden. Het volstaat niet om bomen aan te planten indien deze niet worden onderhouden, zoals dit al eerder is gebeurd. Contactpersoon: Eddy Colombeen College weigert handhaving op de heraanplant van bomen In de marge van de goedkeuring van het bomenplan deel 1 in de gemeenteraad, blijkt dat het college weigert om de handhaving te doen van de aanplant van bomen bij kapvergunningen. Wie in Evergem een kapvergunning krijgt en bomen dient her aan te planten, hoeft niet te vrezen voor opvolging op de heraanplant. Bij de vroegere kapvergunningen voor bomen in de bermen in buitengebied zal de gemeente zelf de bomen heraanplanten, als de eigenaar hiermee akkoord is. Voor de toekomst is er vanuit het college geen intentie om correct op te treden bij kapvergunningen, zodat de gekapte bomen worden heraangeplant. Groen begrijpt dit niet, een college dat de heraanplant van de gekapte bomen niet wil afdwingen, pleegt schuldig verzuim. Contactpersoon: Eddy Colombeen Deelauto’s in Evergem: schepen stelt ambities in vraag Het gemeentebestuur engageerde zich in april 2017 om autodelen te promoten en stelt sindsdien 2 dienstwagens in het weekend ter beschikking in Evergem-centrum. De dienstvoertuigen werden een 50-tal keer uitgeleend door een 5-tal gebruikers. Destijds werd de belofte gemaakt om na verloop van tijd de uitbreiding naar andere deelgemeenten te bekijken. “Zolang de coronamaatregelen gelden, worden geen auto's gedeeld. Is dit nog steeds het geval? Ondertussen blijven de Cambio’s, Partago’s en andere deelauto-initiatieven wel op volle toeren draaien. Deze privé-initiatieven hebben jammer genoeg geen aanbod in meer landelijke gebieden. Hoe zit dit met het engagement kaderend ook in het burgemeestersconvenant. Wat zijn de ambities van de gemeente?”, zo vroeg raadslid Paul De Neve. Het autodeelproject ligt reeds stil sinds de lockdown in maart 2020. Volgens de diensten haakten potentiële geïnteresseerden af omwille van de beperkte uitleentijden. Autodeelgebruikers wensen ook tijdens de week te ontlenen. Ook de ligging van de standplaats aan het gemeentehuis te Evergem-centrum werd als nadeel vermeld. Groen pleitte opnieuw voor het uitbreiden van het autodeel-initiatief naar andere deelgemeenten. Paul De Neve: “Een lokale overheid heeft een voorbeeldfunctie en kan in gemeenten Ertvelde en Sleidinge en andere kleinere kernen het voortouw nemen. In meer stedelijke gebieden is er reeds een privaat autodeel-aanbod. Sommige gemeenten werken ook goed samen met privé-initiatieven, bijvoorbeeld door het lidgeld bij zo’n autodeelproject terug te betalen”. Groen stelt vast dat de bevoegde schepen Vander Meersch (CD&V) van oordeel is dat de gemeente rond autodelen geen nieuwe initiatieven moet nemen. In haar meerjarenplan engageerde deze meerderheid zich er nochtans toe om deelsystemen te stimuleren. Vanuit de diensten klinkt er een positiever geluid. Na een evaluatie zou het gemeentelijk autdeelproject opnieuw kunnen opgestart worden en meer ingezet worden op communicatie en promotie van private autodeelsystemen. Contactpersoon: Paul De Neve   Duidelijker ambitie gevraagd rond Het huis van het kind In oktober 2018 werd beslist om een “Huis van het kind” in Evergem op te starten. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. Groen vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken en de plannen voor de toekomst. Vandaag lijkt het Huis van het Kind in Evergem een lege doos. Evergem heeft volgens de kaart met alle huizen van het Kind een fysiek aanspreekpunt. Aan het Huis van Jef is hier niets van te merken. “In maart dit jaar vroeg Groen via een schriftelijke vraag de evaluatie op van deze werking. Het antwoord van de diensten toen stelde ons niet echt gerust. Er zou wel al heel wat gebeurd zijn, maar dan achter de schermen. Wat leert die evaluatie?”, zo vroeg raadslid Paul De Neve. Schepen Kenny Ketels (N-VA) beaamde dat de weg naar het Huis van het Kind inderdaad wat hobbelig was sinds de oprichting. Er waren behoorlijk wat personeelsperikelen waardoor het meer dan een jaar duurde vooraleer het eerste netwerkmoment kon worden georganiseerd. Door een personeelswissel kwamen de opgerichte werkgroepen rond geestelijk welbevinden en opvoedingsondersteuning pas voor het eerst samen in 2020. Tijdens corona kwam er extra geld vrij voor kwetsbare groepen en werd beslist om een speelotheek op te richten. De uitwerking laat echter op zich wachten. Een samenwerking met de bib kon door de drukke agenda’s nog niet worden besproken… Inderdaad een hobbelig parcours. Evergem koos ervoor om de mascotte Jef! Als uithangbord voor gezinnen te blijven gebruiken. Vandaar dat aan de Hoge Wal het merk “het Huis van het Kind” bewust niet in de markt werd gezet. Groen stelt vast dat er een gebrek aan sturing is, mede als gevolg van het wegvallen van personeel. De werking van het Huis van het Kind valt ook te veel tussen het OCMW en het gemeentebestuur. Paul De Neve: “Creëer duidelijkheid. Heb je als gemeente niet de ambitie om een loketfunctie te hebben, laat dit dan ook rechtzetten op de landelijke kaart met alle huizen van het kind. Wil je wél een fysiek aanspreekpunt zijn, maak er dan actief promotie mee en maak de werking bekend bijvoorbeeld via het  luierbox-initiatief (zoals goedgekeurd in februari 2020 op voorstel van Groen) of met een aanbod om menstruatie-armoede aan te pakken.” Contactpersoon: Paul De Neve   Bescherming van ons leefmilieu niet belangrijk voor N-VA/CD&V-meerderheid De afgelopen jaren werd de gemeentelijke milieudienst stapsgewijs afgebouwd en uiteindelijk opgeheven. Een kort overzicht: de uitbating van het recyclagepark werd uitbesteed aan IVM waardoor het gemeentebestuur dit niet meer in eigen handen heeft duurzaamheidsambtenaar en duurzaamheid werden uit de milieudienst weggetrokken en toegevoegd als beleidsondersteunende dienst, waardoor de voeling met het werkterrein verloren gaat de milieudienst werd opgedoekt en de milieuambtenaar werd opgenomen in een vergunningendienst, de zogenaamde dienst omgeving De dienst omgeving heeft enkel een stafmedewerker milieu die alle zaken rond leefmilieu voor zijn of haar rekening moet nemen. Zowel de advisering van de vergunningsaanvragen rond leefmilieu, de opvolging van de milieuraad, bodemdossiers, controles van bedrijven, opvolging milieuhinder en – overtredingen rond geluid, geur, lucht, water, .... Dit is heel wat werk voor 1 persoon en in de realiteit blijkt dat er regelmatig extra hulp moet worden gevraagd van andere personeelsleden en diensten. Groen-raadslid Eddy Colombeen: “We begrijpen niet waarom er geen volwaardige dienst leefmilieu of milieucel met voldoende personeel voorzien wordt in een grote gemeente als Evergem met meer dan 35.000 inwoners, met 6 Seveso-bedrijven, met heel wat bedrijvigheid in en in de buurt van de gemeente, denken we alleen al aan de vele bedrijven in de Gentse kanaalzone. Blijkbaar is leefmilieu en de milieuhandhaving geen prioriteit voor deze meerderheid.” Contactpersoon: Eddy Colombeen   College weigert regenboogzebrapad aan school in Burggravenlaan Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg op de gemeenteraad waarom het college een regenboogzeprabad weigert aan te leggen aan de school in de Burggravenlaan. De schepen voor mobiliteit antwoordde dat het niet de bedoeling is om in heel de gemeente regenboogzebrapaden aan te brengen. Er werd enkel in Evergem-centrum symbolisch een regenboogzebrapad geschilderd. Indien dit aan alle scholen in de gemeente zou gebeuren, zou dit volgens de schepen educatief niet goed zijn voor de kinderen en voor verwarring zorgen. Het regenboogzebrapad zou duurder zijn, onduidelijker zijn volgens een deel van de politie, vlugger slijten en moeilijk(er) te onderhouden zijn. Groen-raadslid Eddy Colombeen vraagt zich af of de kinderen in de andere gemeentes dan zoveel dommer zijn. Zo’n regenboogzebrapad is inderdaad een symbolische actie, maar het toont wel dat we als gemeente open staan voor mensen met verschillende achtergronden.   Contactpersoon: Eddy Colombeen