Persbericht: gemeenteraad oktober 2019

20 November 2019

Persbericht: gemeenteraad oktober 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM   Gemeentebestuur ondersteunt egels op voorstel van Groen De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Groen om deel te nemen aan het project ‘Egelstraat’ van Natuurpunt. Groen-raadslid Eddy Colombeen “Dit project ‘Egelstraat’ wil de Vlaming en de tuineigenaar bewust maken van het belang van tuinen voor egels. Concreet roept Natuurpunt met de deelnemende gemeentes tuineigenaars op om hun tuin met die van de buren te verbinden door ‘egelwegels’ te maken: een opening van 15x15 cm in hun tuinafsluiting. Door een reeks tuinen met elkaar te verbinden creëert men ‘egelstraten’, hoeft de egel niet meer de straat over en kan hij zich veilig verplaatsen.” Uit onderzoek blijkt dat het aantal egels in Vlaanderen jaar na jaar daalt en dat in 2018 het aantal egels met de helft afgenomen is ten opzichte van tien jaar geleden. Door alsmaar intensievere landbouw en toename van de bebouwing zijn tuinen en parken (8% van het oppervlak van Vlaanderen) het huidige leefgebied voor egels. Maar de gemiddelde tuin is veel kleiner dan het leefgebied dat een egel nodig heeft. Dat is zo’n tien hectare. Steeds vaker sluit een hoge draad of betonafsluiting de Vlaamse tuin hermetisch af. Behalve aan de straatkant. Egels hebben geen andere keuze dan via de straat van de ene tuin naar de andere te gaan. De egel staat dan ook jaar na jaar in de top drie van meest gemelde verkeersslachtoffers en op nummer 1 wat zoogdierenverkeersslachtoffers betreft. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen betreurt gebrek aan actie van gemeentebestuur rond voedselverspilling Uit het antwoord van de schepen van leefmilieu op vraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen blijkt dat na het bezoek van de gemeenteraad aan Foodsavers in Gent er geen verdere stappen meer zijn gezet om een samenwerking vorm te geven. De schepen beloofde dat in december uitsluitsel zal worden gegeven of er met Foodsavers zal worden samengewerkt. Deze organisatie is actief in het tegengaan van verspilling van verse voeding waarbij nog eetbare voeding wordt verdeeld onder mensen die het financieel moeilijk hebben. Al enkele gemeentes hebben interesse laten blijken in samenwerking met Foodsavers, maar de plaatsen zullen beperkt zijn. Contactpersoon: Eddy Colombeen Worden openingsuren bib Ertvelde aangepast? Momenteel wordt de bibliotheek in Ertvelde een stukje kleiner door een verbouwing. Groen vroeg op de gemeenteraad hoe de werking van het loket met de werking van de bib gecombineerd zal worden. Moeten de bezoekers door de bib en de lezers naar de vroegere, donkere schepenzaal buiten de bib? Hoe ziet men de toekomst van deze volwaardige 3de bib van onze gemeente? Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) wees erop dat er in de gemeentediensten vanaf februari ’20 volledig op afspraak zal worden gewerkt. Ook de bibliotheek van Ertvelde zal dus straks (na de aanpassingswerken) als gemeentelijk info- en afhaalpunt fungeren. Er komen in Ertvelde 2 afspraakruimten. Inwoners met een afspraak met een medewerker van de dienst burgerzaken of sociale dienst zullen in deze afspraakruimten verder worden geholpen. Alle burgers zullen dus via de bib, binnenkomen.  De oude schepenzaal – de nieuwe leeszaal - zal wel beter worden verlicht. Groen steunt 100% de keuze om van de bib een ontmoetingsplaats te maken. Het is bovendien een kans om een volwaardig aanbod te voorzien in Ertvelde. Het blijft echter onduidelijk hoe men de openingsuren zal bijsturen. Het kan immers niet dat wachtenden voor een afspraak in een bibliotheek ontvangen worden waar geen bib-personeel beschikbaar is voor uitleningen of het beantwoorden van infovragen. Contactpersoon: Kathleen Pisman Evergems onderzoekt samenwerking met Telraam (https://telraam.net/nl/governments) Als het gaat over sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid is het van belang om te objectiveren en op basis van cijfers maatregelen te nemen. Verkeerstellingen zijn essentieel als basis voor oplossingen. Als gemeente zelf verkeerstellingen organiseren is echter heel duur. Als dit gebeurt, blijkt het bovendien vaak te resulteren in minder bruikbare momentopnames. De meeste tellingen gebeuren immers beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen. Met Telraam is  er nu een innovatief meetsysteem dat op een continue, multimodale, efficiënte manier alle soorten vervoer kan tellen. Via dit recent initiatief van o.m. Mobiel 21 en Transport  & Mobility Leuven (met steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van de Federale Overheid), is het bovendien mogelijk om burgers een actieve rol op te laten nemen in het lokaal mobiliteitsbeleid. De computer uit zo’n Telraam analyseert het voorbijgaande verkeer via een bewegingssensor en een minicamera. Hieraan wordt software gekoppeld die de beelden analyseert. Op basis van de snelheid en de grootte van het voorbijgaande verkeer, weet de computer of het om voetgangers, fietsers, auto's of vrachtwagens gaat. Ook gemeenten kunnen voordeel halen uit dit slimme participatieproject. Mobiliteitsschepen Lucas Van der Meersch (CD&V) bevestigde dat het eigen telsysteem nadelen heeft. Recent kreeg het gemeentebestuur nog de vraag om het aantal vrachtwagens te tellen in een bepaalde straat. Dat lukt vandaag niet. Met dit systeem zou dit wel kunnen. De verzamelde telgegevens zijn bovendien een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen. Telraam-data kunnen ook gebruikt worden om de impact te meten van verkeerstechnische ingrepen. De door de burgers verzamelde meetgegevens dienen zo het beleid. Groen wees erop dat Telraam een aanbod op de maat heeft van gemeenten. Eén camera aankopen kan al vanaf 90 euro pers stuk. Zo worden diverse formules met volledige trajecten van betrokkenheid ontwikkeld. Dat kan gaan van het uitrollen van een klein telnetwerk, tot data-analyses en concreet beleidsadvies op basis van de gegenereerde data. Groen stelt voor om te onderzoeken om als openbaar bestuur in te stappen in een Telraam-traject.  Schepen Lucas Van der Meersch zag zeker potentieel in het Telraam initiatief en beloofde het voorstel met de diensten te onderzoeken. Groen is van oordeel dat via het gemeentebestuur in dit Telraam-verhaal aan burgers een actieve rol moeten geven. Afwachten of deze meerderheid haar participatie beloftes zal waarmaken. Paul De Neve (ter info: Wouter Floorizone van initiatiefnemer vanTransport  & Mobility Leuven is van Sleidinge afkomstig) Gemeentebestuur maakt dienstverlening alweer duurder en minder toegankelijk Op de gemeenteraad keurde de N-VA/CD&V-meerderheid een wijziging van het reglement van het recyclagepark goed. Door deze wijziging kunnen mensen met schulden niet op het recyclagepark, zelfs niet in het gratis gedeelte van het recyclagepark. Dit zal de wachtrijen in de hand werken, want zolang de persoon die even in min staat zijn schulden niet heeft kunnen aanzuiveren (geen bankkaart bij, defect aan betalingssysteem of zuil van recyclagepark, …) kunnen de andere wachtenden niet verder en blijven zij wachten in de rij aan het recyclagepark. Ook zullen vanaf 16 december overzichtsfacturen 15 euro kosten. Naast de al eerder enorme verhoging van kopiekosten voor dossiers (zelfs voor eigen dossiers) en consumpties in het lokaal dienstencentrum, is dit alweer een prijsverhoging in dienstverlening. Groen vindt dit asociaal. Dit getuigt andermaal van een arrogantie van het bestuur tegenover de burgers. Contactpersoon: Kathleen Pisman