Persbericht: gemeenteraad juni 2019

28 Augustus 2019

Persbericht: gemeenteraad juni 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM   Gemeentebestuur zal op voorstel van Groen een project opzetten tegen voedselverspilling Op 13 juni 2019 brachten enkele raadsleden op voorstel van Groen-raadslid Eddy Colombeen een bezoek aan Foodsavers in Gent. Dit interessante bezoek toonde aan dat het project rond voedseloverschotten georganiseerd door het OCMW en het stadsbestuur van Gent in samenwerking met heel wat winkels/handelaars en organisaties professioneel wordt opgevolgd. De perfect eetbare voedseloverschotten (te veel geproduceerde voeding, voeding die niet voldoet in grootte, enz. ...) van de aangesloten winkels worden door Foodsavers gratis verdeeld onder armoedeorganisaties. Foodsavers gaven aan dat ze willen samenwerken met gemeentebesturen in de buurt van Gent Het gemeentebestuur zal een werkgroep oprichten om te kijken wat mogelijk is om initiatieven te nemen tegen voedselverspilling en samen te werken met Foodsavers. Mogelijk zullen enkele maatschappelijk werkers eveneens een bezoek brengen aan Foodsavers. Groen Evergem is tevreden dat haar voorstel om vanuit het bestuur initiatieven te nemen om voedselverspilling aan te pakken, zal worden meegenomen in het gemeentebestuur.  “De Groen-fractie zal dit van nabij opvolgen zodat concrete stappen worden gezet om voedselverspilling in Evergem tegen te gaan”.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen wil initiatieven van gemeentebestuur om doodbloeden van lokale handel in Belzeelse dorpskern tegen te gaan. Al enkele jaren merken we in het dorp van Belzele dat er heel wat lokale handel verdwijnt. Er is al geruime tijd geen slager of kruidenier meer aanwezig in Belzele. Er is nog 1 bakker actief die dreigde te verdwijnen. Volgend jaar verdwijnt mogelijk het laatste café in het dorp. De afgelopen jaren werden verdienstelijke pogingen ondernomen vanuit de bevolking om enkele initiatieven zoals een wekelijkse marktdag te starten, maar dit bleek niet evident. Bovendien waren mogelijke locaties voor bepaalde initiatieven stedenbouwkundig niet mogelijk. Er zijn bovendien enkele handelspanden die leeg (zullen) staan, waarbij niet is geweten wat hiermee zal gebeuren.   Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg aan het gemeentebestuur of ze bepaalde initiatieven wil nemen om te voorkomen dat er binnen afzienbare termijn de lokale handel in de dorpskern van Belzele helemaal verdwijnt. Schepen van lokale economie, Kathleen De Poortere (N-VA), liet weten dat er een gesprek tussen het gemeentebestuur en de eigenaar van het café zal plaatsvinden. Groen is tevreden dat deze eerste stap is gezet, maar wil dat verder wordt gekeken dan dit ene café. Vooral op het vlak van de ruimtelijke ordening kunnen door het gemeentebestuur initiatieven worden genomen. Het gaat dan over het beperken van appartementen in de kleine dorpskernen zodat er geen extra druk op de woning- en gebouwenmarkt komt zodat vlugger een gebouw wordt afgebroken en appartementen worden gebouwd. Het gaat dan ook over regelgeving die de invullen van (vrijstaande) handel(spanden) in de dorpskernen kan bevorderen. Het kan dan ook gaan over het voorzien van locaties voor een markt, … Het gemeentebestuur bepaalt het kader waarbinnen wordt gewerkt. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het bestuur zelf handel zal voeren.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Maatregelen voor zwakke weggebruikers nodig aan Achterstege De ochtend- en avondspits in Evergem-centrum verloopt steeds vaker problematisch, mede door toenemend sluipverkeer als gevolg van de perikelen aan het Brico-kruispunt. Fietsers die tijdens de spits via Achterstege naar Durmakker en Waalbrug rijden, belanden steevast in een file met aanschuivende voertuigen. Daar staan ze voor een dilemma: mee in de file wachten is de enige veilige optie. Rechts is er immers geen fietsstrook en amper plaats om te passeren. Tussen de auto’s laveren is niet aan te bevelen. Alternatieven waardoor je de file ontloopt door via het voetpad rechts te rijden of de file langs links voorbij te rijden zijn niet toegelaten en ook levensgevaarlijk als er een tegenligger komt. Zolang zulke verkeerssituaties blijven bestaan, is het onmogelijk om mensen te overtuigen niet langer met de auto te pendelen. Groen-raadslid Paul De Neve vroeg op de gemeenteraad welke maatregelen de meerderheid plant om deze situatie te verhelpen en zo het fietsverkeer echt te stimuleren? ’Dit probleem op tafel leggen is ook een beetje de doos van pandora openen, gezien er een pak knooppunten in Evergem-centrum telt die moeten aangepakt worden. Wat is de visie van deze meerderheid op deze mobiliteitsproblematiek’, zo wou raadslid De Neve weten. Schepen voor mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V) erkende dat het onveilig is voor fietsers aan Achterstege. Hij wees er echter op dat dit probleem zeker op tafel zal komen in de verkeerscommissie.  De breedte van de rijweg is volgens de schepen wel te smal om ook een fietspad te voorzien. Bovendien wordt er nog steeds gekozen voor gemengd verkeer.  Raadslid De Neve: ‘We denken dat er toch alternatieven zullen moeten bekeken worden waardoor fietsers langs een andere veiliger weg door het centrum kunnen worden geloodst. In zo’n onveilige omgeving kan men geen nieuwe fietspendelaars motiveren om de auto op stal te laten’. Groen is geen voorstander van het principe dat de fietser als buffer dient om de auto’s trager te doen rijden. Gemengd verkeer is enkel interessant op plaatsen waar weinig gemotoriseerd doorgaand verkeer is.   Contactpersoon: Paul De Neve   Nieuwsartikel   Legionella-uitbraak In mei raakten 32 mensen in de buurt van de zuidelijke Gentse kanaalzone besmet met legionella. 2 mensen zijn er intussen helaas aan overleden. Ondertussen zijn volgens de laatste gegevens, alle besmette personen terug thuis. Onderzoek van Zorg en Gezondheid kon de bron van de besmetting terugleiden tot een koeltoren in de kanaalzone. De koeltoren werd stilgelegd en de uitbraak is stopgezet. Nu loopt er een gerechtelijk onderzoek. Eind mei werd duidelijk dat genetisch onderzoek een overeenkomst aantoonde tussen de stalen van het koeltorenwater van 1 bedrijf en 5 patiënten. Op 4 juni maakte Stora Enso zelf bekend dat het mogelijk de bron van besmetting is geweest voor de legionella-uitbraak. Groen heeft een aantal vragen en wil ook duidelijkheid over het gevaar voor de volksgezondheid voor de burgers. Is intussen geweten - nu de koeltoren terug werd opgestart - of het betrokken bedrijf de opgelegde voorschriften heeft gevolgd? Welke lessen worden er getrokken uit dit ernstige incident. Worden de controles bijgestuurd? Worden de normen/drempels in vraag gesteld? Er werden daarenboven stalen gevonden met te hoge waardes bij 2 bedrijven. Is het andere bedrijf al bekend? Welke maatregelen worden daar genomen? Is het aantal patiënten inderdaad beperkt gebleven tot 32. Er blijken ook patiënten aangemeld nog voor de periode. ‘De mensen zijn ongerust. Kan zo’n incident opnieuw voorkomen’, zo vroeg fractieleider Kathleen Pisman zich af. Volgens schepen van volksgezondheid, Kathleen De Poortere (N-VA), is de situatie momenteel veilig. Alles is ontsmet. Ze gaf wel aan dat de oorzaak mede te maken had met de uitzonderlijk warme periode in april. Détails kon ze echter niet geven om het gerechtelijk onderzoek niet te schaden. Ook de naam van het tweede bedrijf kon niet worden vrijgegeven omdat er geen match gevonden werd. Het bestuur had ook geen weet van andere slachtoffers. Groen pleitte voor meer controles en deed een oproep om toch duidelijker te communiceren om de ongerustheid van de mensen weg te nemen.   Contactpersoon: Kathleen Pisman