Persbericht: gemeenteraad januari 2020

01 Februari 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen wil gratis kurkinzameling op Evergemse recyclagepark Groen-raadslid Eddy Colombeen stelde op de gemeenteraad voor om als gemeente samen met IVM te onderzoeken of er kurk ingezameld kan worden op het recyclagepark, zodat deze afvalfractie niet meer bij het restafval terecht komt en dus niet langer meer wordt verbrand. Dit voorstel zal meegenomen worden naar de volgende coördinatievergadering van milieu- en duurzaamheidsambtenaren in maart 2020 bij IVM. Er zal gepolst worden naar de interesse bij andere gemeenten om kurkinzameling op de recyclageparken nog dit jaar op te starten. Bij verschillende andere intercommunales zoals bij IVAGO wordt ook op de recyclageparken kurk ingezameld. Daar wordt samengewerkt met een sociale werkplaats die de verzamelde kurk fijnmaalt en hergebruikt voor onder meer isolatiemateriaal. Groen hoopt dat weldra de inzameling van kurk op het recyclagepark kan gebeuren. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen wil eindelijk zonnepanelen op gemeentegebouwen Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg op de gemeenteraad of de gemeente van plan is om zonnepanelen te plaatsen op de gemeentegebouwen, nadat het college zijn interesse heeft laten blijken in een project van Veneco om op gemeentegebouwen zonnepanelen te voorzien met burgerparticipatie. Het college heeft zijn interesse getoond voor dit project van Veneco om bij de volgende 10 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen, het gaat over het administratief centrum gemeentehuis Evergem, politiecommissariaat, magazijn Oostveld, gemeentelijke basisschool lager Sleidinge, gemeentelijke basisschool Wippelgem, hoofdbibliotheek Evergem, cultuurcentrum, ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, sporthal Evergem en sporthal Hoge Wal. Ongeveer 10 gemeenten toonden interesse in het project (voor ongeveer 76 gebouwen). Na overleg en afstemming binnen Veneco werd beslist dat het beste maatwerk kan geleverd worden als Veneco een bestek per gemeente maakt voor het PV-project. Het ontwerpbestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college vóór half februari. Verdere timing: goedkeuring van het gunningsverslag door het college en gunning van de opdracht op de Raad van Bestuur van Veneco liggen rond april-mei. Het is de bedoeling dat met burgerparticipatie, dus met investering van de inwoners tegen een rendement, deze panelen op de gemeentegebouwen te plaatsen. Hoe deze burgerparticipatie er zal uitzien en concreet zal worden georganiseerd is nog niet duidelijk. Groen is uiteraard voorstander van de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentegebouwen. Een paar jaar geleden heeft Groen zelf de aanzet gegeven en een eigen studie naar de mogelijkheid van zonnepanelen op de gemeentegebouwen aan de N-VA/CD&V-meerderheid overhandigd. Groen hoopt dan ook dat nu eindelijk hiervan werk wordt gemaakt. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen wil leefbaarheid van Heilige Geeststraat in Ertvelde verhogen Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg in de gemeenteraad naar de plannen van de meerderheid om de leefbaarheid van de Heilige Geeststraat te verhogen. Na de verbreding van het eerste deel van deze straat door de bouw van assistentiewoningen, wordt er sneller en vaak te snel gereden. Het college zal aan de politie vragen om de verkeersteller op te hangen in het brede deel van de Heilige Geeststraat. Als de gemeente over objectieve gegevens beschikt kan nagegaan worden of er maatregelen nodig zijn. Verdere opvolging gebeurt in de stuurgroep verkeer. Groen is tevreden dat wordt ingegaan op haar vraag. Contactpersoon: Kathleen Pisman Groen vraagt naar plannen ontmoedigen gebruik wegwerpbekers  Groen-raadslid Paul De Neve vroeg op de gemeenteraad naar de plannen van de meerderheid rond het ontmoedigen van wegwerpbekers en de organisatie van duurzame evenementen. Sinds begin januari 2020 is er immers een nieuwe regelgeving die het gebruik van wegwerpbekers op evenementen verbiedt. Groen wou weten of er intussen een plan van aanpak was en suggereerde om ook Meetjesman te betrekken, dat op regionaal niveau de denkoefening aan het doen is voor jeugdevenementen. Uit het antwoord onthouden we dat 2020 een overgangsjaar wordt. Het wordt dus een valse start. Er wordt aan IVM voorgeteld om de coördinatie van het ter beschikking stellen van duurzaam materiaal op te nemen. Goede punten in het plan van aanpak is de sensibilisering van organisatoren rond het werken met een groene Ventscan. Groen drong er ook op aan om de samenwerking met de sociale economie (Den Dries of Obra) voor het reinigen van de herbruikbare bekers zeker verder uit te diepen. Contactpersoon: Paul De Neve Groen waarschuwt voor adhoc beslissingen bij veiliger maken schoolomgevingen Groen-raadslid Paul De Neve formuleerde op de gemeenteraad vragen bij de plannen om de schoolomgevingen in de Evergemse dorpskernen aan te pakken. Tevergeefs werd door Groen gevraagd naar een globale visie, naar een kader waarbinnen de schoolomgevingen verkeersveilig zullen worden gemaakt. Door school per school knelpunten aan te pakken, dreigt men ad hoc oplossingen te nemen.  Groen pleitte ervoor om in zo’n visie ook de manier van inspraak te integreren. Is er een participatietraject met de burger? Is er een streefkader waarbinnen wordt gewerkt? Hoe zullen de verschillende betrokken actoren een stem krijgen (leerlingen, ouders, bedrijven, zelfstandigen,…).  Op deze vragen kwam niet echt een antwoord. De ervaring met het eerste traject in Kluizen – met maatregelen rond de schoolomgeving Kleine Prins – toont aan dat er nog extra moet inspanningen nodig zijn zodat meer burgers zicht betrokken voelen bij de plannen. Groen pleit ook voor het vastleggen van een duidelijk kader voor fietsstraten en schoolstraten. Op basis van objectieve criteria kunnen dan duidelijk keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld ook om te beslissen over plaatsen waar zwaar verkeer aan scholen moet worden geweerd.  Als men zonder visie aan de slag gaat dreigt de weggebruiker in Evergem straks geen uniformiteit meer in de aanpak te herkennen, wat de verkeersveiligheid zeker niet ten goede zal komen, zo oordeelt Groen. Contactpersoon: Paul De Neve Groen vraagt strikte opvolging bij ontplooiing brouwerij in centrum Ertvelde Het schepencollege gaf recent positief advies omtrent een nieuwe omgevingsvergunning voor Brouwerij Van Steenberge te Ertvelde. Groen-Evergem wou meer duidelijkheid over de geplande stedenbouwkundige handelingen en over de gevolgen voor de omgeving. Groen wou verder weten of er ook plannen die impact hebben op de mobiliteit en de verkeersveiligheid voor onder meer de zwakke weggebruiker. Uit het antwoord op de gemeenteraad blijkt dat de brouwer een aanvraag doet voor meer CO2-opslag en voor een grotere LPG-tank. Als de provincie de aanvraag goedkeurt komt er ook een distilleerderij.  Groen stelt vast dat de productieactiviteiten van de brouwerij in Ertvelde-centrum nog verder uitbreiden. Er is ook sprake van het hergebruik van water. Dit lijkt goed nieuws. Volgens Groen is het echter een harde noodzaak. Groen is bezorgd over de immense hoeveelheden water die voor de productie lokaal uit de bodem worden opgepompt. Groen heeft dan ook gepleit om het grondwaterpeil beter te laten monitoren, zodat mogelijke nieuwe vergunningen enkel op basis van cijfers zullen kunnen worden afgeleverd.  Qua mobiliteit vroeg Groen ook aandacht voor de verkeersafwikkeling. Er komt straks wellicht een parking voor het personeel via de Steenstraat. Het zwaar verkeer – met toegang enkel via de Lindenlaan – zorgt nog te vaak voor onveilige situaties op schoolspitsuren. Op vraag van Groen zou ook dit probleem met het bedrijf worden bekeken. Contactpersoon: Paul De Neve Gemeentebestuur vergeet duurzaamheid bij nieuwe interne aankoopprocedure Op de gemeenteraad stelde de meerderheid een nieuwe interne aankoopprocedure voor. Hierbij was er nergens sprake van de integratie van duurzaamheid in de procedure. Zo stond nergens vermeld dat er rekening diende te worden gehouden met duurzaamheidscriteria of dat een (duurzaamheids)ambtenaar of werkgroep advies diende te geven bij bestekken. Groen betreurt dat een maand nadat de meerderheid het meerjarenplan goedkeurde en aankondigde dat duurzaamheid een belangrijk aspect was waaraan beslissingen zouden worden onderworpen, wordt nergens rekening gehouden bij de aankoopprocedure met duurzaamheidsaspecten. Groen onthield zich dan ook, samen met de rest van de oppositie, bij de goedkeuring van de aankoopprocedure. Contactpersoon: Kathleen Pisman