Persbericht gemeenteraad Groen Evergem

03 November 2015

Geen wijzigingen in gevaarlijke verkeerssituatie in Belzele Het goedgekeurde mobiliteitsplan blijft dode letter in Evergem. De N-VA-CD&V meerderheid weigerde naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie in Belzele om een zone 30 in te voeren en het STOP-principe toe te passen. Groen hekelde het gebrek aan inspraak en betreurde dat er geen nieuwe proefopstelling (omdraaien rijrichting) overwogen werd. Tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad werd de Belzeelse verkeersproblematiek reeds door de bewoners op de agenda geplaatst. Groen betreurt het gebrek aan inspraak en pleit ervoor om alsnog naar de stem van de burger te luisteren en een nieuwe proefopstelling met een omgekeerde rijrichting uit te proberen.

Groen betreurt dat bij de uitwerking van het éénrichtingsverkeer In Belzele duidelijk niet gedacht werd aan de voetgangers en fietsers.

Raadslid Kathleen Pisman: "Bij het uittekenen van de plannen is enkel naar de auto gekeken. Nu stelt men vast dat de situatie voor de zwakke weggebruiker ronduit gevaarlijk is. Auto's kunnen vandaag nog sneller rijden door het dorp van Belzele. Groen wil de voetgangers en fietsers beschermen en stelt daarom voor om de zone 30 mee te nemen in de proefopstelling. Het STOP-principe (voorrang aan voetgangers en fietsers) werd immers door de meerderheid als dé basis van het mobiliteitsplan gehanteerd".

Groen vroeg tevergeefs om de zone 30 in het centrum van Belzele te installeren gedurende de proefopstelling of minstens tot de veiligheid van de stappers en trappers gegarandeerd wordt. Schepen De Wispelaere bleef erbij dat de aangekondigde werken (o.m. voetpaden, fietspaden met suggestiestroken) eerst moesten worden uitgevoerd. Daarna kan er geëvalueerd worden.

 

Evergem overweegt opstap naar Kindvriendelijke gemeente

Op vraag van Groen onderzoekt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het label Kindvriendelijke gemeente te behalen. Gemeenten zoals Wetteren en steden zoals Sint-Niklaas, Gent, Hasselt, Mechelen en Turnhout zijn Evergem hierin voorgegaan. Zij mogen zich sinds 2014 voor zes jaar een kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

Om de twee jaar wordt het label uitgereikt aan steden en gemeenten die aantonen dat ze de lange termijn ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Lange termijn wil zeggen dat de ambitie vertaald is in een groot draagvlak en een strategische verankering. In 2016 worden er opnieuw labels uitgereikt aan kindvriendelijke steden en gemeenten.

Raadslid Paul De Neve: "Je krijgt het label door een portfolio (voorstel) op te maken waarin je enkele criteria aantoont. Deze criteria vormen de bais van een kindvriendelijke stad of gemeente. Groen vraagt om te onderzoeken of Evergem hier werk wil van maken. Ook Evergem moet deze ambitie hebben. Kinderen zijn onze toekomst. Durf de uitbouw van je eigen beleid en het nemen van nieuwe beslissingen door de bril van kinderen te bekijken." Paul De Neve stelde voor om in overleg met de jeugdraad een ruim overleg met de diensten op te starten om gedragenheid voor dit idee af te toetsen.

Schepen Martine Willems was het voorstel genegen en wees erop dat ook de jeugddienst deze ambitie koestert. Ze engageerde zich om alvast een intakegesprek aan te vragen bij de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de VVJ om zo zicht te krijgen of intekenen op het label haalbaar is in Evergem Het label wordt om de 2 jaar uitgereikt. Om het label te ontvangen in 2018, moet je als gemeente het traject kunnen starten in 2016.

 

Werking milieumeldpunt wordt opnieuw bekeken

Op vraag van Groen zal de bestaande procedure voor burgers die klachten hebben opnieuw worden bekeken.

Wanneer burgers klachten hebben over bijvoorbeeld geur- of geluidshinder en naar de gemeentelijke diensten bellen, worden zij in principe doorverwezen naar het centrale milieumeldpunt. Daar wordt de klacht genoteerd. In de praktijk blijkt de opvolging te wensen over te laten. Klagers die onvoldoende informatie kunnen geven over de mogelijke oorzaak van de hinder of bron van de klacht worden niet serieus genomen. Groen vroeg om als gemeente meer initiatief te nemen en om klachten van burgers ernstig te nemen en een fatsoenlijk antwoord te bieden.

 

Groen dient klacht in bij gouverneur

Groen heeft bij de gouverneur klacht ingediend omdat de regelgeving op de bevlagging aan openbare gebouwen in Evergem niet wordt nageleefd.

Groen heeft tijdens de gemeenteraad herhaalde malen gevraagd om de bevlagging in orde te brengen. Tijdens de zitting van november 2014 werd het probleem van de bevlagging aan openbare gebouwen aangekaart. Op de zitting van 27 augustus 2015 werd het verzoek van Groen om de vigerende wetgeving na te leven nogmaals in herinnering gebracht. Intussen zal aan de gemeentelijke basisschool in Wippelgem (aan het monument ter nagedachtenis van Renaat De Rudder) reeds een jaar lang enkel de Vlaamse leeuw gehesen zijn. Groen vraagt aan de gouverneur passende maatregelen te treffen.