Persbericht gemeenteraad Groen Evergem

28 September 2015

Meerderheid schrapt gemeenteraadscommissie om oppositie buitenspel te zetten Omdat tijdens de zitting van de gemeenteraad van september amper 5 punten vanuit het schepencollege werden behandeld, oordeelde de meerderheid dat er geen gemeenteraadscommissie moest plaatsvinden. Groen betreurt deze manier van werken en oordeelt dat hierdoor de openbaarheid van het bestuur nog verder beknot wordt. Bovendien zijn achterliggende stukken of bijhorende plannen bij beslissingen amper te raadplegen, waardoor de controleplicht vanuit de oppositie niet ten volle kan uitgevoerd worden. Technisch-juridische punten dienden nu ook onnodig lang in openbare zitting besproken te worden. Katleen Pisman riep tijdens  de zitting op om de commissie niet alleen te gebruiken voor bespreking agendapunten op de korte termijn maar evenzeer om de diensten nauwer bij het beleid te betrekken en om ook meer tijd te maken voor het uiteenzetten van plannen met uitwerking op de langere termijn. Zo kan inspraak en democratische controle op een goede manier worden georganiseerd.Gemeenteraad keurt zaak der wegen Oostveld (Sleidinge) goed met opschortende voorwaarde

De gemeenteraad van september stemde in met de zaak der wegen in functie van de verkavelingsaanvraag voor een terrein aan Oostveld. Groen betreurt deze beslissing en betwijfelt of alles juridisch correct en transparant verlopen is.

Raadslid Pisman had vooral vragen bij de rechtsgeldigheid van de beslissing gezien er een bezwaarschrift over het verplaatsen/afschaffen van de voetweg werd ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Dit bezwaar wordt als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

Dit houdt in dat het afschaffen of verplaatsen van de voetweg slechts kan via een geëigende procedure. Concreet kan aan dit bezwaar op twee manieren tegemoet gekomen worden: ofwel kunnen de geplande werken pas starten na een machtiging voor het verplaatsen van de betrokken voetweg ofwel nadat de provincie beslist tot het afschaffen van bedoelde voetweg. De zaak der wegen werd uiteindelijk toch goedgekeurd onder deze opschortende voorwaarde. Vraag is of dit juridisch mogelijk is.

Groen stelt vast dat dit agendapunt in allerijl door de gemeenteraad wordt geloosd (de zaak der wegen moest voor eind september worden goedgekeurd in functie van de lopende verkavelingsaanvraag). Toch lijkt dit dossier allesbehalve klaar.

Geen ruimte voor extra vluchtelingen

Op vraag van Groen zal de gemeente Evergem vragen van burgers die bijstand willen verlenen in het kader van de vluchtelingeproblematiek beter helpen kanaliseren. Er komt een link op www.evergem.be naar organisaties zoals vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De vluchtelingenproblematiek werd om heel verschillende redenen op de gemeenteraadsagenda gezet door drie verschillende oppositiepartijen. Vlaams Belang riep op om geen extra opvang te doen. SP.A, hierin gesteund door Groen en ook Open VLD, deed een oproep om extra inspanningen te doen. Schepen voor Sociale Zaken Kurt Moens (N-VA) gaf aan dat het OCMW op zoek is naar een extra woning om de capaciteit op peil te houden, nu ook de pastorie in Doornzele niet langer gebruikt wordt. Groen betreurt dat de buffercapaciteit intussentijd niet ingevuld kan worden.

Volgens de OCMW-voorzitter zijn de diensten vandaag niet in staat om extra plaatsen te voorzien binnen het huidige Lokale Opvang Initiatief. De afgelopen jaren werden 64 opvangplaatsen gereduceerd tot 38 opvangplaatsen. Dit had vooral te maken met de afbouw van de subsidies voor lokale opvang. Dit onder impuls van voormalig Staatssecretaris De Block (Open Vld) en huidig Staatssecretaris Francken (N-VA).