Persbericht gemeenteraad december 2021

30 December 2021

Persbericht gemeenteraad december 2021

Systeem voor fasering van verkavelingen/bouwprojecten is te weinig ambitieus

Op de gemeenteraad werd het systeem voor de fasering van verkavelingen/bouwprojecten goedgekeurd. Groen onthield zich bij de stemming omdat dit plan te weinig impact zal hebben op de bouwwoede in Evergem.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “De bouwcirkels waarin nu al mag worden gebouwd en appartementen mogen, zijn veel te groot. Zo is de straal van de bouwcirkels bij de grote dorpskernen van Evergem, Ertvelde en Sleidjnge 1 kilometer en de straal van de bouwcirkels in de kleine dorpskernen een halve kilometer.” In deze cirkels mogen de woongebieden zonder meer worden aangesneden en appartementen worden gebouwd. Buiten deze bouwcirkels mogen de komende 10 jaar geen nieuwe verkavelingen met nieuwe wegen zonder woonbehoeftestudie en geen appartementen. Nieuwe verkavelingen zonder nieuwe wegenis kunnen in heel de gemeente zonder beperking. Ook de grote verkaveling in de Droogte met om en bij 300 wooneenheden valt niet onder deze regeling met bouwcirkels en mag blijvend worden ontwikkeld.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “In de kleine woonkernen zijn praktisch alle woongebieden opgenomen in de bouwcirkels en kunnen nog steeds appartementen. Dit systeem heeft dan ook geen enkel positief effect voor de kernen van Belzele, Doornzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme en Wippelgem. In de grote woonkernen zijn het grootste deel van de nog niet aangesneden woongebieden in de bouwcirkels opgenomen.

Enkel de woongebieden tussen de woonkernen van Sleidinge en Evergem en de woongebieden tussen de woonkernen van Evergem en Belzele mogen de komende 10 jaar niet verder worden aangesneden voor verkavelingen met nieuwe wegen, tenzij ze een woonbehoefte kunnen aantonen. Dit vinden we vanuit Groen wel een goede zaak, maar is voor ons te weinig. Op deze manier wordt de bouwsnelheid te weinig afgeremd.”

De regel om de te bebouwen verkavelingen in fasen (30%-30%-rest) aan te snijden is niks nieuws. De verkavelaars passen in de praktijk een gelijkaardige fasering toe. Ook voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden waarbij eerst een woonbehoeftestudie dient opgemaakt is gewoon het overnemen van de huidige Vlaamse wetgeving. Bovendien zijn de overige gemeentelijke bouwregels nog niet aangepast/verstrengd, waardoor we geen zicht hebben op alle regels die er moeten voor zorgen dat onze gemeente niet wordt volgebouwd.

Voor Groen zal met de goedkeuring van dit plan de bouwwoede en verharding in onze gemeente niet worden afgeremd. Dit plan dreigt een maat voor niks te worden.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Verstrenging bouwregels tegen verstedelijking laten op zich wachten

Bij de goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan in de gemeenteraad deed Groen-raadslid Kathleen Pisman nog eens een oproep om een halt toe te roepen aan het volbouwen van onze dorpskernen. Groen vindt het goed dat de afgelopen jaren slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden werden geschrapt en dat op verschillende plaatsen bossen worden aangeplant in samenwerking met provincie en Vlaams gewest. Dit zijn zaken waar Groen al jarenlang voor ijvert.

Maar bij bouwprojecten in onze gemeente is er te weinig groen, te veel verharding, te lage verplichte groennorm die wordt afgekocht door bouwondernemers, te veel appartementen, historische gebouwen die verdwijnen, ... Een van de middelen om deze verstedelijking in te perken en in goede banen te leiden, zoals de aanpassing van de bouwverordeningen, bouwrichtnota en gabarietenplan blijven maar op zich wachten. Ondertussen worden onze dorpskernen volgebouwd.

Het wordt tijd dat Evergem eindelijk ernstig werk maakt van een goede woonkwaliteit met voldoende groen en een beperking van de hoogbouw in onze woonkernen.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

Opvang en begeleiding vluchtelingen geen prioriteit voor N-VA/CD&V-meerderheid

Op het vast bureau van 29 november 2021 van het OCMW werd beslist, zolang er geen vervangende personeelsleden gevonden worden om de dienst LOI (Lokaal Opvang Initiatief) te versterken en de leidinggevende ambtenaar (hoofdmaatschappelijk werker) niet vervangen is, alle plaatsen in het LOI geschorst worden.

Groen-raadslid Eddy Colombeen: “We komen van 58 opvangplaatsen in de vorige legislatuur. Deze opvangplaatsen werden door deze meerderheid herleid tot maximaal 24 opvangplaatsen en nu zijn er (zogenaamd tijdelijk) maar 6 opvangplaatsen. Dit is een afbouwscenario.”

Het gebrek aan geschikt personeel is een situatie die al een tijd bestaat en dat het bestuur heeft laten verzieken, waardoor er nu naar een schorsing van alle opvangplaatsen wegens gebrek aan personeel moet worden gegaan. Een van de openstaande betrekkingen betreft een tijdelijk parttimefunctie op contractuele basis. Voor zo’n onaantrekkelijk contract vind je uiteraard weinig kandidaten. Het OCMW zou er kunnen voor opteren om de contracten aantrekkelijker te maken, wat ze bewust niet doet.

De burgemeester liet uitschijnen dat er in de toekomst vooral prioriteit zal worden gegeven aan de integratie van erkende vluchtelingen en hierdoor minder geld/tijd/personeel zal gaan naar de opvang van vluchtelingen die nog in een erkenningsprocedure zitten. Groen vindt dat je als bestuur zowel nog niet erkende vluchtelingen moet opvangen als dient te werken aan de begeleiding en integratie van erkende vluchtelingen, zoals trouwens in vele Belgische steden en gemeenten gebeurt. Het ene mag niet afgebouwd worden voor het andere. Het is allebei belangrijk en een basistaak voor een OCMW.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

 

Klimaatrapportering leert dat inzetten op mentaliteitswijziging prioriteit moet zijn

De legislatuur is halfweg. De bespreking van het meerjarenplan van de CD&V-N-VA meerderheid beperkte zich echter tot de klassieke cijferdans. Groen poogde om ook een tussentijdse evaluatie te maken en het beleid inhoudelijk te beoordelen.

In de marge van de klassieke begrotingsbespreking op de gemeenteraad werd stand van zaken gegeven rond de realisaties in het kader van het burgemeestersconvenant. Als we kunnen verdergaan op de cijfers in de klimaatrapportage zit de CO²-reductie op schema, dit vooral dankzij de aanwezigheid van windmolens in onze directe regio en rekening houdend met het voornemen om een zonnepanelen-park te bouwen op het waterspaarbekken.

Er blijven voor Groen wel nog een pak acties uit het Evergemse klimaatplan die moeten gerealiseerd worden. Groen-raadslid Paul De Neve: “Het klimaat en Evergem heeft vooral nood aan het tot stand helpen brengen van een echte mindshift of mentaliteitsverandering gericht op duurzaamheid. Extra sensibilisering is nodig om tot een gedragswijziging te komen. Evergem schiet hier als lokaal bestuur in tekort en geeft nog te weinig het goede voorbeeld.”

Een mentaliteitsverandering omvat onder meer hoe we anders kunnen bouwen en wonen, ons anders verplaatsen, anders gaan verwarmen,…  Ook de betaalbaarheid van deze alternatieven moet hoger op de agenda. Evergem moet het Energieloket echt veel meer promoten en zelf extra inzetten op collectieve energetische investeringen. Groene investeringen en ontharding moeten ook financieel worden aangemoedigd. Stimuleren van alternatieve woonvormen moet meer zijn dan het mogelijk maken van cohousing.

Groen stelt vast dat de bouwmeesterscan nog geen grote veranderingen in de Evergemse ruimtelijke ordening heeft teweeggebracht. Zoals ook in de Omgevingsanalyse wordt bevestigd blijft Evergem een heel autogerichte gemeente. “De dominantie van het autoverkeer komt doordat de fiets geen waardig alternatief vormt op dit moment. De fietsinfrastructuur is te gering en de aanwezige fietsroutes zijn vaak verkeersonveilig. Het openbaar vervoer is voornamelijk afgestemd op de drie hoofdkernen. De ondernomen acties van de gemeente en de hogere overheden zijn nog onvoldoende om de burger aan te zetten tot een duurzame vervoerskeuze”, zo zegt het Omgevingsrapport.  Nu koppelt Evergem zijn investeringen in mobiliteit hoofzakelijk aan plannen van de hogere overheden en het Agentschap Wegen en Verkeer. Lokale zwarte punten worden amper in kaart gebracht en dus niet weggewerkt. Er is voorlopig geen gemeentelijk investeringsplan voor het verbeteren van fietspaden. Dat moet anders.

Groen stelt vast dat mobiliteit en ruimtelijke ordening vandaag veel te weinig met elkaar wordt verbonden. Men blijft verkavelen (denk aan Droogte) en bouwprojecten in de centra goedkeuren om daarna vast te stellen dat de weginfrastructuur die extra verkeerstroom niet aankan. Om nog te zwijgen van de andere voorzieningen, zoals de scholen die de bevolkingsaangroei niet kunnen volgen.

Groen kijkt hoopvol maar ook kritisch uit naar de manier hoe de nieuwe schepen Josse Verdegem (N-VA), onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening en klimaat, het beleid van zijn voorganger Sven Roegiers (CD&V) verder zal opvolgen en invullen.

Contactpersoon: Paul De Neve