Persbericht: gemeenteraad december 2019

08 Januari 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Evergems Meerjarenplan 2020-2025: Onduidelijke nieuwjaarsbrief met enkele mooie beloftes, maar onvoldoende personeel, tijd en geld om deze waar te maken Op de gemeenteraad van december werd het meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd. Het meerjarenplan bevatte echter enkel de 80 prioritaire acties die door de meerderheid en administratie werden gekozen, maar de rest van de gemeentelijke werking zit vervat in een lijst van reguliere acties dat maar 2 dagen voor de gemeenteraad, na uitdrukkelijke vraag van de raadsleden, werd doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden. Bovendien is bij de meerderheid van de prioritaire acties geen geld voorzien. De gelden van deze prioritaire acties zouden zijn terug te vinden in de lijst van reguliere acties, maar deze ontvingen we enkele dagen voor de gemeenteraad en zelfs dan was niet duidelijk waar de budgetten waren te vinden. Groen vindt dit niet kunnen. Op deze manier beschikt de gemeenteraad niet over alle informatie om te oordelen over het meerjarenplan.   Het Evergemse Meerjarenplan 2020-2025 bevat op het eerste zicht heel wat mooie (groene) intenties, zoals: open ruimte vrijwaren meer fiets, minder auto’s meer groen en ruimte voor water met studie voor uitbouw blauwgroene netwerken en bijkomend groen in de dorpskernen en wijken uitbouwen Huis van het Kind en oprichten jongerencentrum in Evergem participatie stimuleren van de burgers Er zijn echter heel wat kanttekeningen te maken bij de goednieuwsshow. Recyclage boven Het bestuur houdt blijkbaar van recyclage, zeker als je ziet hoeveel acties die reeds bestaan of al eerder in de beleidsplanen en de steigers stonden, worden opgelijst. Het gaat over de koppelingsgebieden, de RUP’s, ... Vele acties dankzij hogere overheid Bovendien loopt het bestuur graag rond met de pluimen van een ander. Vele acties worden getrokken door andere overheden, zoals de koppelingsgebieden die al jarenlang worden ingericht vanuit de Vlaamse overheid. Zoals de omvorming van de R4 met een fietssnelweg of de uitvoering van diverse wegen en rioleringswerken. Niet transparant Evergem ontvangt van Vlaanderen tussen 2020 tot 2024 in totaal 3.697.190 euro extra investeringsbudget uit het Open Ruimtefonds.  De nieuwe middelen uit dit fonds worden niet toegewezen aan een specifieke prioritaire actie maar worden ondergebracht bij de reguliere middelen. Dit getuigt van weinig visie en maakt het ook onmogelijk voor de oppositie om op te volgen waar deze middelen aan besteed worden. Groen pleitte tevergeefs voor de versterking van de resterende open ruimte in functie van natuurontwikkeling en biodiversiteit.  Mooie principes, maar vaag in de uitvoering Heel wat doelstellingen zijn mooi omschreven, maar missen concrete uitvoering. Bij heel wat doelstellingen wordt te weinig concreet vastgelegd hoe dit zal worden gerealiseerd. Zoals bij het uitvoeren van een handhavingsbeleid op vlak van ruimtelijke ordening en milieu is nog niet duidelijk hoe dit concreet vorm zal krijgen. Zo is niet duidelijk hoe de heraanplant van de gekapte bomen zal worden opgevolgd. Hoe doelstellingen halen zonder extra personeel en geld Het is niet duidelijk of er voldoende geld is voorzien voor alle acties. De Groen-fractie heeft en déja-vu gevoel. 7 jaar geleden, bij het begin van de vorige legislatuur, waren er ook heel wat acties aangekondigd en uiteindelijk zijn er maar weinigen hiervan uitgevoerd (slechts 30% van de acties zijn werkelijk gedaan). De geschiedenis lijkt zich te herhalen: mooie intenties bij het begin van de legislatuur, maar weinig uitgevoerde acties op het einde van de legislatuur, wegens te weinig geld, personeel en tijd. Er zijn bovendien ook een aantal gemiste kansen: Er is geen algemene visie op langere termijn de link met bestaande plannen zoals het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan, het mobiliteitsplan, het klimaatactieplan en klimaatadaptatieplan wordt te weinig gemaakt voedselverspilling aanpakken met samenwerking met Foodsavers is niet weerhouden Groen onthield zich dan ook tijdens de stemming voor het meerjarenplan. Contactpersoon: Kathleen Pisman Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing blijven behouden, maar vele andere belastingen en retributies stijgen De belangrijkste 2 belastingen blijven de komende 5 jaar even hoog. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft 7,9% en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft 819. Dit wekt de indruk dat de belastingen niet stijgen, maar heel wat retributies (tarieven voor bepaalde dienstverlening) en specifieke belastingen verhogen meestal wel en sommige premies verdwijnen zelfs helemaal. Sommige verhogingen worden verklaard vanuit het principe de vervuiler betaalt. Deze redenering is echter niet correct omdat er wel een algemene gemeentebelasting blijft bestaan (ter vervanging van de milieubelasting). Hierna een overzicht met de lange lijst aan retributies en belastingen: Retributie voornaamswijziging stijgt van 0 euro naar 140 euro. Dit is een onverantwoorde verhoging. Belasting op tweede verblijven stijgt van 360 euro naar 1.200 euro. Dit is meer dan een verdrievoudiging in 1 keer. Belasting op masten en pylonen blijft behouden op 1.500 euro, maar er is geen vrijstelling meer voor constructies voor windenergie of andere groene stroom. Het amendement van Groen om deze vrijstelling te behouden werd door de meerderheid verworpen. Groene stroom is blijkbaar geen prioriteit meer voor de N-VA en CD&V. Belasting op begraven van overledenen van buiten Evergem stijgt van 995 euro naar 1.500 euro. Een stijging van 50%. Belasting op ontgraven en overbrenging stoffelijke resten stijgt elk van 495 euro naar 1.000 euro. Een verdubbeling in een keer. Belasting op elektronische identiteitskaart/KID’s ID stijgt van 0 naar 3 euro voor kinderen en voor de rest van 5 naar 6,5 euro. Een stijging van 50%. Belasting op kartonnen verblijfstitels vreemdelingen stijgt van 5 naar 7,5 euro. Een stijging van 50%. Belasting op paspoorten en verblijfsdocumenten stijgt van 5 naar 8 euro voor de gewone procedure en van 9 naar 12 euro voor de dringende procedure Belasting op frituren en eetkraampjes stijgt van 1.048 naar 1.370 euro per jaar op openbaar domein en van 320 naar 411 euro/jaar op privédomein. Belasting op leegstand van gebouwen en woningen stijgt van 1.091,96 naar 1.200 euro per gebouw. Belasting op vaste standplaats van frituren stijgt van 1.048 euro naar 1.370 euro per jaar Belasting op huishoudelijke afvalstoffen in recyclagepark waarbij het tarief stijft van 0,03 euro/kg naar 0,07 euro/kg afval in het betalend gedeelte van het recyclagepark, met een minimum van 1,5 euro per bezoek (ipv 1 euro zoals voorheen). Dit is alweer meer dan een verdubbeling van het tarief en een verhoging van het minimumtarief van 50%. Retributiereglement graf- en nisconcessies en verkoop graf- en urnekelders met stijging voor bijzetting urnen van 1.200 euro naar 1.500 euro en voor bijzetting grafconcessie van 1.500 euro naar 3.000 euro ‘(kelder voor 2 personen) en nog een aantal tariefwijzigingen Tariefreglement verkoop restafvalzakken, PMD-zakken, composteerbare zakken voor tuin zorgt voor stijging van de prijs van restafvalzakken van 60 liter van 1,25 naar 1,75 euro per zak Retributiereglement stedenbouwkundig uittreksels stijgt tarief voor uittreksel van plannen- en vergunningenregister van 25 naar 50 euro. Afschaffing van geboortepremies Groen kan zich niet vinden in de sterke verhoging van retributies. Voor Groen moet een retributie redelijk zijn en zo goed mogelijk in overeenstemming zijn met het eventuele extra werk voor de gemeentediensten. Het gevraagde bedrag dient zo laag mogelijk zijn. Bovendien zijn retributies asociaal, iedereen betaalt hetzelfde tarief. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen mensen die het financieel beter hebben en mensen die het financieel moeilijker hebben.  Contactpersoon: Eddy Colombeen Inzage en inspraak van burgers wordt beknot bij stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en omgevingsdossiers  Het gemeentebestuur wil de inspraak van de burgers in omgevingsdossiers blijkbaar aan banden leggen. Zelfs voor digitale dossiers waarvan reeds een digitale versie bestaat en dat eenvoudig met 1 druk op de knop kan worden verstuurd, wordt een minimumtarief van 15 euro aangerekend. Vele burgers klagen hier terecht over. Groen vindt dit een schande. Op deze manier wordt het inzage- en inspraakrecht van de burgers en de openbaarheid van bestuur beknot. Blijkbaar wil het gemeentebestuur voorkomen dat burgers vergunningen opvraagt om in te kijken. Groen probeerde nog via een amendement het vast recht van 15 euro voor zulke dossiers af te schaffen, maar de meerderheid ging hiermee niet akkoord. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groene accenten voor de schijn Deze meerderheid zet in op de inzameling aan huis van GFT. Op die manier wordt de groenophaling wordt plots wel BETALEND. Tegelijk STOPT men met de promotie van kringlooptuinieren in het recyclagepark. Ook wordt de subsidie bij de aankoop van een hakselaar afgeschaft. Om productie- en consumptiepatronen te verduurzamen zal Evergem op wijkniveau sensibiliseren rond energie met de aanbieding van thermografische scans. Groen pleitte ervoor om een stap verder te zetten en over te gaan tot echte renovatie op wijkniveau, vb in samenwerking met organisaties als Energent. Deze keuze maakt de meerderheid niet. En dan een “nieuwe” actie: het inzetten op geveltuintjes. Dat reglement bestaat nochtans al jaren. Deze meerderheid spreekt in het meerjarenplan voor het eerst over de aanleg van fiets- of schoolstraten en over de installatie van mobipunten. Middelen worden hier echter NIET voor voorzien. Ook voor fiets- of autodelen blijkt GEEN budget ingeschreven. Groen stelde tevergeefs voor om meer middelen te voorzien voor de realisatie van extra fietsstallingen. Nu is er jaarlijks amper 3.500 € hiervoor voorzien (voor behoud van bestaande). Meer fiets en minder auto? Contactpersoon: Paul De Neve