Persbericht: gemeenteraad augustus 2019

12 September 2019

Persbericht: gemeenteraad augustus 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM   Meerderheid vindt strengere voorwaarden tegen wegpompen grondwater geen prioriteit - Handhaving rond bronbemaling mist tanden De waterverspilling tijdens bronbemaling bij omgevingswerken wordt niet strenger aangepakt in Evergem. Groen heeft op de gemeenteraad tevergeefs gepleit voor het verstrengen van de voorwaarden tegen het lozen in de riolering. Groen klaagde ook aan dat de bronbemalingen niet degelijk opgevolgd worden. De toegekende vergunningen worden ook allerminst goed opgevolgd. Op heel wat werven wordt de termijn voor het oppompen van grondwater overschreden. Eddy Colombeen klaagde deze verspilling van grondwater in de riolering aan. “Groen heeft in het verleden reeds meermaals aangedrongen om te voorkomen dat grondwater in de riool verdwijnt. Deze problematiek wordt niet ernstig genomen door deze meerderheid. Zelfs in tijden van waterschaarste kunnen we enkel vaststellen dat de handhaving te wensen overlaat”. Wat voorafging: Sinds enkele maanden wordt er mede op vraag van de Groen-fractie bij meldingen en vergunningen voor bronbemalingen (wegpompen grondwater) meer aandacht besteedt aan het voorkomen van waterverspilling zodat de vele liters grondwater niet in de riolering worden geloosd. Er wordt dossier per dossier bekeken welke strengere voorwaarden kunnen worden opgelegd. Groen vindt dit een stap vooruit, maar wil graag een structurele oplossing. Daarom stelde Groen voor om te werken met standaard minimumvoorwaarden bij (tijdelijke) bronbemalingen. Zo stelde Groen voor om voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater een buffervat te voorzien van minimaal 1.000 liter met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden.  Contactpersoon: Eddy Colombeen        Veiligheid overstekende fietsers geen prioriteit aan Elslo   De gemarkeerde fietsoversteek aan het kruispunt Elslo – Droogte – Kapellestraat verdwijnt. Groen had op de gemeenteraad aangedrongen om deze fietsoversteek verkeersveiliger te maken. Komende vanuit Elslo vangt op deze plaats ook de zone 30 aan. Om de veiligheid van de fietsers (komende van de sporthal) te bevorderen bij het oversteken richting Droogte pleitte Groen-raadslid Paul De Neve op de gemeenteraad voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Concreet stelde hij voor om daar rijbaankussens te voorzien. “Zolang zulke verkeerssituaties blijven bestaan, is het onmogelijk om mensen te overtuigen niet langer met de auto te pendelen”, zo stelde raadslid De Neve.  Het antwoord van mobiliteitsschepen Lucas Van der Meersch (CD&V) leert dat de markering van de fietsoversteek op de weg een fout is van de aannemer. (De werken zijn nochtans al meer dan een jaar uitgevoerd). Groen drong tevergeefs aan om het begin van zone 30 te accentueren door snelheidswerende rijbaankussens. “Op die manier geef je de automobilisten een duidelijk signaal dat de zone 30 aanvangt en kunnen fietsers tegelijk vlotter oversteken omdat de auto’s verplicht zijn om snelheid te minderen.     Groen vroeg ook wat het standpunt van de nieuwe meerderheid is rond fietsstraten. In het verleden was een argument van de diensten dat een fietsstraat enkel kon als tellingen uitwezen dat er meer fietsers zijn dan auto’s. De logica van het fietsvademecum op maat van grote steden met potentieel veel meer fietsers vertalen naar Evergem is volgens Groen allesbehalve logisch. Concreet vroeg Groen een onderzoek naar maatregelen om de Droogte - deel tussen de Kleine Koestraat en Elslo - veiliger te maken voor fietsers, bijvoorbeeld door er een fietsstraat van te maken.  Contactpersoon: Paul De Neve    Inzameling textiel in Evergem – Inkomsten via commerciële partners wegen door op sociale tewerkstelling  Evergem blijft de komende jaren prioriteit geven aan de samenwerking met commerciële inzamelaars van textiel. Groen klaagt aan dat de sociale tewerkstelling in Evergem hier geen voordeel uit haalt. Enkel de Evergemse begroting wordt hier beter van. Bovendien kregen de uitbaters van containers van goede doelen, niet eens de kans om zich te regulariseren. De inzameling van textiel is de laatste jaren onder druk komen te staan als gevolg van agressievere strategieën van commerciële spelers. Paul De Neve: “Evergem werkt voor de inzameling van textiel aan huis nochtans samen met Ateljee, een belangrijke speler uit de sociale economie die ook een in kringloopwinkel uitbaat op ons grondgebied. De tonnages die binnenkomen dalen al een aantal jaar. Niet verwonderlijk. Tegelijk kiest Evergem er immers voor om vooral met commerciële aanbieders te werken en textielcontainers toe te laten bijvoorbeeld aan glasbollen. Zelfs op het recyclagepark -  een inzamelpunt van de kringloopwinkel – staat een textielcontainer van een commerciële partner”. Groen wees erop dat de kledij ingezameld via commerciële partners geen tewerkstelling aan mensen uit Evergemse kansengroepen genereert, maar in bulk verscheept wordt naar landen waar het meest geld te rapen valt.   Uit de antwoorden op de vragen van Groen werd duidelijk dat er in Evergem 21 locaties zijn voor commerciële textielcontainers, de sociale economie kreeg 14 plaatsen. Groen betreurt dat dergelijke keuze werd gemaakt. De inkomsten (op jaarbasis naar verluidt 20000 euro) primeerden duidelijk op het sociale. Groen is van oordeel dat het beteugelen van de wildgroei op een foute manier werd aangepakt. Groen betreurt de meerderheid ervoor koos om de autonomie van de gemeente  over te dragen aan IVM die voortaan zal instaan voor de aanbesteding van de textielcontainers. Dit alles toont aan dat er geen visie is in het schepencollege rond circulaire economie. Dit is nochtans één van de thema’s van het fel geprezen klimaatactieplan. Wat er met de inkomsten uit de containerconcessies zal gebeuren, is niet duidelijk. contactpersoon: Paul De Neve    Groen op bermen in Schoonstraat –   Klagers bepalen groenbeleid in Evergem De afgelopen maanden werden de bermen in de Schoonstraat ingezaaid met insecten- en bijenvriendelijke bloemen en planten. Het zou om een proefproject gaan. Dit werd echter heel beperkt gecommuniceerd waardoor heel wat mensen dachten dat de bermen vol onkruid stonden. Ondertussen werd de groenaanplant op een deel van de bermen behouden, deels gemaaid en op een deel van de bermen volledig gemaaid (zie foto’s). “Waarom worden deze bermen nu al gemaaid en vooral waarom een deel van de bermen wel en een deel van de bermen niet of deels.”, zo wou raadslid Colombeen weten.      Een duidelijk antwoord kreeg Groen niet. Is de maaibeurt gewoon meegenomen tijdens de werkzaamheden van de groendienst? Wisten ze dan niet dat het om met insecten- en bijenvriendelijke bloemen en planten ging of is er gewoon een gebrek aan visie bij groenbeplanting in Evergem? Groen stelt vast dat de natuurvriendelijke groenaanplant slecht voorbereid werd in Evergem. Eddy Colombeen suggereerde om in de toekomst de communicatie beter te verzorgen en stelde voor om bordjes met de namen van het aangeplante goed te voorzien bij de beplanting. Uiteindelijk werd duidelijk dat er wel wat klachten van burgers waren of toch wel hoog groeiende wilde bloemen. Bepalen de klagers nu al het groenbeleid in Evergem?   Contactpersoon: Eddy Colombeen