Persbericht: gemeenteraad 28 maart

16 April 2019

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen voorstander van Jeugdontmoetingscentrum, maar wel goed doordacht Groen is absolute voorstander van een jeugdontmoetingscentrum, maar heeft zich onthouden bij de beslissing voor verder onderzoek van de locatie in de Kapellestraat voor een toekomstig jeugdontmoetingscentrum. “De eerste locatie die voor zo’n centrum in aanmerking komt, wordt meteen geclaimd, zonder voorafgaand onderzoek, zonder duidelijke visie op papier”, zo stelde Groen-raadslid Paul De Neve. Waarom ineens deze dadendrang, deze spoed. Groen betreurt dat vooraf amper naar belangrijke stakeholders werd geluisterd. “Op 1 april wordt door de jeugddienst een denkdag gepland met als onderwerp het bepalen van de toekomstige doelen voor de jeugd in Evergem. De inhoud van het meerjarenplan moest daar inhoudelijk worden vastgelegd. Waarover gaat men het dan hebben als de gemeenteraad nu donderdag over de huur: over de afbouw van ander jeugdaanbod, zoals de Jef-activiteiten? Immers, geld voor extra mankracht voor de uitbouw van de nieuwe jeugdwerking moet nog via subsidies bij mekaar worden gezocht”, zo stelde De Neve.  Groen betreurt dat de jeugdraad over dit ontmoetingscentrum niet vooraf gehoord is. Enkel het dagelijks bestuur was op de hoogte. Ook de directe omgeving van het café is pas in extremis gehoord, nadat ze een karrevracht aan vragen hadden gesteld. Een voorbeeld van participatie is dit allerminst. Goed bestuur ook al niet: Er blijven nog te veel belangrijke vragen onbeantwoord. Zo is niet geweten of deze locatie voldoende brandveilig is (de brandweer is het gebouw nog niet komen keuren). Zo is er nog niet geweten welke investeringen er nodig zijn in het pand en wie de investeringen zal financieren (eigenaar of gemeente)? Hoe zit het met de geluids- en energie-isolatie? Is het mobiliteitsaspect bekeken? Welke activiteiten kunnen of moeten plaatsvinden in dit handelspand? Groen betreurt dat het gemeentebestuur al communiceerde dat er een jeugdhuis komt nog vooraleer er een definitieve beslissing is genomen in de gemeenteraad. Dit is geen correcte manier van werken en getuigt van amateurisme en populisme, vooral van de nieuwe schepenen. Ook binnen de meerderheid was hierover terecht heel wat wrevel. Ons voorstel om dit punt te verdagen en eerst een verkennend onderzoek naar alle mogelijke locaties voor een Jeugdontmoetingscentrum op Evergem, dus los van de keuze van dit pand, werd niet weerhouden.   Contactpersoon: Paul De Neve   Alweer verkaveling zonder openbaar groen goedgekeurd: verkaveling met 24 loten in Oostveld zonder openbaar groen Groen stemde tegen de wegenis van een verkaveling van 24 loten aan Oostveld omdat er geen openbaar groen werd voorzien in de verkaveling. Er was nochtans voldoende ruimte om openbaar groen te voorzien, maar de N-VA en CD&V laten toe dat de verplichting van 8% groen wordt afgekocht door de verkavelaar. Alweer wordt een verkaveling volgebouwd en wordt de woonkwaliteit aangetast. Er was nochtans mogelijkheid om het aantal kavels (tot 15 kavels) te verminderen en voldoende openbaar groen te voorzien. Bovendien sluit deze verkaveling aan bij landbouwgebied waarbij kon worden voorzien in een overgang van woon- naar landbouwgebied. Dit college, nochtans met nieuwe schepenen, werkt blijkbaar op dezelfde manier als de vorige. Eerst mooie principes goedkeuren, maar in concrete dossiers moeten woonkwaliteit en groen wijken voor verharding en economisch gewin.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen werkt tegen verdroging: Groen wil dat college bij bouwwerken geen grondwater meer laat verloren gaan Bij heel wat bouwwerken wordt grondwater weggepompt om ondergrondse constructies zoals kelders of parkeerplaatsen te bebouwen. Vaak wordt dit bemalingswater rechtstreeks in de riolering geloosd. Dit zorgt voor een daling van het grondwater met een verdroging tot gevolg. Zo worden vele bomen bedreigd doordat ze geen of praktisch geen voeding meer kunnen halen uit het grondwater. Zeker na de droge periodes die we de afgelopen jaar hebben gehad. Vorig jaar werd op voorstel van de Groen-fractie in de gemeenteraad beslist om alternatieven te onderzoeken voor bronbemalingen bij bouwwerken om te voorkomen dat grondwater wordt geloosd in de riolering. Groen-raadslid Eddy Colombeen vroeg op de gemeenteraad van maart een stand van zaken van dit onderzoek. De verantwoordelijke schepen stelde dat het college bereid is om in overleg met de bouwheer, te kijken of er alternatieven kunnen worden toegepast voor het lozen van bemalingswater in de riolering. Zo zou worden bekeken of er in eerste instantie het bemalingswater niet kan worden geïnfiltreerd in de grond en of het water kan worden geloosd in een nabijgelegen gracht. Bovendien worden volgende alternatieven onderzocht bij langdurige bronbemalingen: * Realisatie verticale waterremmende wanden * Horizontale natuurlijke of kunstmatige waterremmende laag * Hervoeden water in grond door middel van retourbemaling of oppervlakte-infiltratie * Duur bemaling Groen is tevreden dat rekening zal worden gehouden bij bouwwerken met bovenstaande alternatieven maar heeft toch enkele bedenkingen. Wat zijn precies langdurige grondwaterbemalingen en wordt wel rekening gehouden met ook kortdurende grondwaterbemalingen met een hoog debiet die een grote impact kunnen hebben op de omgeving. Bovendien blijkt dit allemaal van de goodwill van de bouwheer af te hangen. Groen wil graag dat wordt bekeken om deze alternatieven dwingender te maken, zodat geen enkele bouwheer bronbemalingswater in de riolering loost. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen wil echte inspraak: werking en samenstelling Adviesraad Lokale Economie wordt op vraag van Groen grondig herbekeken Bij de nieuwe samenstelling van de adviesraden, diende men volgens de gemeentelijke website zijn kandidatuur in te dienen tegen eind januari. Ook voor de Adviesraad Lokale Economie (ALE) moesten kandidaten tegen eind januari zich aanmelden. Echter bij het indienen van kandidaturen eind januari kreeg men het bericht dat alle plaatsen in de ALE al waren volzet en dat sinds 23 januari de ALE opnieuw was samengesteld. Groen vindt dit niet kunnen, hierin bijgetreden door de burgemeester en de schepen van lokale economie. Het was blijkbaar de ALE zelf die de nieuwe samenstelling had georganiseerd. De opmerkingen van Groen-raadslid Eddy Colombeen over de foute manier van samenstellen en de niet-evenwichtige samenstelling van de ALE zelf met 20 stemgerechtigde leden waarvan maar 3 plaatsen voor onafhankelijke zelfstandigen, werd volmondig bijgetreden door de burgemeester en de schepen. Door deze samenstelling en manier van werken, kan de ALE moeilijk nieuwe mensen en nieuwe doel- en beroepsgroepen aanspreken en blijft het een gesloten groep met telkens dezelfde vertegenwoordigers. Het college beloofde om dit grondig te herbekijken de komende maanden. Contactpersoon: Eddy Colombeen Groen voert constructieve oppositie rond klimaat: college onderzoekt op voorstel van oppositiepartij Groen om energieprojecten in te dienen voor Vlaamse subsidie De Vlaamse regering heeft zes miljoen euro uit het Klimaatfonds vrijgemaakt voor lokale energieprojecten. Met dat geld kunnen steden en gemeenten één of meerdere energieprojecten tegen 30 april indienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Als een project wordt goedgekeurd, kan een gemeente tot 75 procent van de investeringskost steun krijgen. Alle projecten kunnen tot maximaal 1 euro per inwoner ontvangen, zolang ze maar te maken hebben met energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene warmte of elektrische mobiliteit. Gemeenten mogen meerdere voorstellen indienen. Groen-raadslid Eddy Colombeen meldde bovenstaande subsidie in de gemeenteraad aan de meerderheid en vroeg welke projecten Evergem zal indienen. Deze subsidie kan de uitvoering van het goedgekeurde klimaatactieplan versnellen. Zo kan klimaatbeleid niet alleen geld kosten, maar ook geld besparek en zelfs opbrengen. De volgende gemeentelijke projecten worden door de gemeentediensten onderzocht voor indiening: - dakrenovatie sporthal Evergem - LED-verlichting atletiekpiste - renovatie verwarming dekenij Evergem   Dit punt toont de manier van constructief oppositievoeren van Groen. Groen doet voorstellen en stelt vragen aan het gemeentebestuur ten voordele van alle Evergemnaren. Dit voorstel kost geen geld en kan integendeel geld besparen en opbrengen voor de gemeente.   Contactpersoon: Eddy Colombeen