Persbericht: gemeenteraad 16 februari

02 Maart 2019

N-VA/CD&V-meerderheid wil geen inspraak ondanks verkiezingsbeloftes Een vernieuwd huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, een strakke afsprakennota, een nieuw reglement dat participatie met de burger regelt… De CD&V en N-VA meerderheid wil – ondanks verkiezingsbeloftes - de inspraak van de gemeenteraad verder uithollen. Geen enkele inhoudelijke suggestie voor verbetering vanuit de oppositie werd aanvaard. Groen stelde tevergeefs voor om deze voorstellen uit te stellen en eerst te bespreken met de verschillende fractieleiders, ook uit de oppositie. Een praktijk die de voorbije 3 legislaturen goed gewerkt heeft, wordt nu verlaten. Groen is ontgoocheld dat haar voorstellen om de werking van de gemeenteraad democratischer te maken niet werden besproken en aanvaard door de meerderheid. Zo stelde Groen voor om het nieuwe huishoudelijk reglement eerst aan de fractieleiders voor te leggen. De meerderheid weigerde dit echter en heeft het huishoudelijk reglement zonder overleg door de gemeenteraadsleden hunstrot geduwd. Groen had nochtans onderstaande 5 voorstellen om de werking van de gemeenteraad te verbeteren: Laat de fractieleiders de data van de gemeenteraad in overleg vastleggen in plaats van het college. De gemeenteraad kan zijn eigen werking regelen, zonder bemoeienis van het college. Schrappen van de regeling dat bij mondelinge vragen de raadsleden enkel maar twee maal het woord mogen voeren. In principe kan de voorzitter afhankelijke van de bespreking en het punt bepalen wie wanneer aan het woord komt. Hier hoeven vooraf geen regels worden voor opgelegd. Dit is absurd en getuigen van weinig vertrouwen in de voorzitter en de raadsleden. Niet enkel bij onthoudingen, ook bij tegenstemmen kan een raadslid vragen zijn motivatie te laten notuleren in het besluit. Dit hoeft geen automatisme te zijn, maar geeft wel de mogelijkheid om meer toelichting te geven over het waarom van een tegenstem. Raadsleden die niet tot een fractie behoren hebben ook recht op presentiegeld voor de gemeenteraadscommissies. Elk raadslid dat aanwezig is in gemeenteraad en commissie verdient presentiegeld, los of hij of zij al dan niet tot een fractie behoort. Een zitpenning is effectief voor het aanwezig zijn op een vergadering. De jaarlijkse fractiegelden van 125 euro per raadslid worden ook gebruikt voor drank en eten bij fractievergaderingen, vooral van de N-VA-fractie. Groen vindt dit niet kunnen. Het was nooit 100% duidelijk waarvoor deze gelden konden worden gebruikt. Groen wilde criteria vastleggen om aan te geven waarvoor deze gelden konden worden gebruikt. Voor Groen kunnen fractiegelden worden gebruikt voor vormingen, aankoop documentatie, kopiekosten, huur en locatie voor de fractiewerking. Voor Groen kunnen fractiegelden niet worden gebruikt voor drank, voeding en strikt persoonlijke kosten. Eddy Colombeen : “Deze monstercoalitie wil blijkbaar de inspraak van de oppositie helemaal aan banden leggen. Het vooraf bespreken van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW- raad was voor de huidige meerderheid te veel gevraagd. Ook de voorstellen door de Groen-fractie werden niet eens besproken of beargumenteerd. Dit geeft weinig positiefs te verhopen voor de komende 6 jaar”. Is dit de inspraak die werd bedoeld in de campagne tijdens de gemeenteraadsverkiezingen of tellen de verkiezingsbeloftes nu niet meer? Groen zal, ondanks de negatieve houding van de meerderheid, blijven constructieve oppositie voeren voor een menselijker, eerlijker en gezondere gemeente. Groen wil echte inspraak, zowel binnen de gemeenteraad als erbuiten. Politiek is voor Groen meer dan de meerderheid die haar wil opdringt aan de minderheid.  

Cordon Sanitair werd door N-VA en CD&V doorbroken

Fractieleider Kathleen Pisman: “Het gebrek aan inspraak van de oppositie was de reden voor het weggaan uit de gemeenteraad van de Groen- en Sterk!-fractie bij de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraadscommissie. Groen is verontwaardigd dat Fernand Deliaert van het Vlaams Belang werd verkozen tot voorzitter. Hiermee toont deze meerderheid nog maar eens aan wat voor haar democratische principes zijn”.

Langendam wordt zone 50

Groen vroeg op de gemeenteraad naar de visie rond het invoeren van snelheidsbeperkingen. Recent werd in een aantal straten buiten de bebouwde kom (denk aan, o.m. Eeksken en Daasdonk, Tervenen,…) zulk een snelheidsbeperking ingevoerd. “Wat is de motivatie hiervan. Andere straten zonder fietspad zijn vaak onveiliger. Daar wordt de 50 km beperking niet ingevoerd (denk aan Langendam). Wat is de visie van de gemeente,” zo vroeg raadslid Paul De Neve op de laatste gemeenteraad.


Uit het antwoord van de diensten blijkt dat Langendam - ook al is er lintbebouwing - toch niet beschouwd als woonkern. Schepen L. Van der Meersch (CD&V), bevoegd voor mobiliteit wees erop dat de stuurgroep verkeer recent wel een advies formuleerde om ook in deze straat de snelheid naar 50 km/u te brengen. Langendam heeft ook een KMO-zone met veel vrachtverkeer. Ook wordt deze weg veel door schoolgaande jeugd gebruikt voor de verplaatsing naar Eeklo. Het advies van de stuurgroep Verkeer zal binnenkort aan het schepencollege worden voorgelegd. Groen is tevreden dat de stuurgroep mobiliteit adviseert om deze onveilige situatie aan te pakken en kijkt uit naar de omvorming van Langendam van 70 naar 50 km/h.

Groen betreurt gedogen stort met opslagtanks aan de Steenstraat

Al meer dan een jaar wordt een braakliggend stuk grond aan de Steenstraat gebruikt door brouwerij Van Steenberge als opslagplaats. Sinds de afwerking van de nieuwbouw liggen er een aantal opslagtanks op het terrein. Het lijkt een niet-openbaar stort.

“Kan de gemeente de brouwerij aanmanen om deze toestand aan te pakken en de opslagtanks te verplaatsen en te laten weghalen”, zo vroeg raadslid De Neve. De opslagtanks zullen worden hergebruikt in een nog te plaatsen nieuwbouw. Hiervoor wordt nog een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Volgens de schepen is dit voorzien in februari/maart 2019. De tanks zullen pas weggehaald worden van het perceel in de Steenstraat als de nieuwbouw afgewerkt is. Groen betreurt dat er zo laks wordt opgetreden. Er is nochtans ruimte genoeg op de site van de brouwerij zelf. Het gedogen van zo’n tijdelijk stort op een perceel vlakbij de straat in een bebouwde kom heeft meer impact dan het college beseft. Het ondermijnt de preventie van
sluikstorten.

Evergem Fairtrade-gemeente?

Een 100-jarige wordt in Evergem bedankt met een speciaal geschenk. Ook voor andere speciale gelegenheden, voorziet de gemeente deze optie. Toch blijkt de keuze voor de 100-jarige en ouder beperkt. Waarom wordt de optie om een geschenkmand van de Oxfam Wereldwinkel te krijgen niet weerhouden?”, zo wou raadslid Eddy Colombeen weten.

Een 100-jarige kan kiezen uit een E-bon, bloemen, een foto geschonken door het koningspaar. Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) wees erop dat er eigenlijk niet veel veranderd is naar aanleiding van een recente collegebeslissing. De geschenken voor 100-jarigen en ouder zijn steeds vastgelegde geschenken. Dit was in het verleden ook al zo. Het schepencollege heeft enkel beslist om de champagnefles te vervangen door een E-bon. Raadslid Colombeen wees erop dat Evergem toch de titel van Fairtrade gemeente draagt? Het zou toch logisch zijn om deze keuze open te laten? Dat zijn kleine attenties die daarin kunnen helpen. De schepen repliceerde dat het college ervoor kiest om een foto van het koningspaar aan te bieden.