Persbericht februari 2022

05 Maart 2022

Persbericht februari 2022

Evergem gaat alcohol- en drugproblemen in sportclubs voorkomen en aanpakken Op vraag van Groen neemt de gemeente Evergem het voortouw in de uitbouw van een alcohol- en drugbeleid bij sportclubs. De Sportivos-goede praktijk, ontwikkeld door VAD, het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en andere drugs, zal worden voorgesteld aan lokale sportclubs. Er wordt ook onderzocht of een financiële stimulans een duwtje in de rug kan zijn, om sportclubs te overtuigen om clubverantwoordelijken en kantine-uitbaters een vorming te geven, bijvoorbeeld over verantwoord alcohol schenken.


Paul De Neve: “Februari is tournee minérale maand, een goede gelegenheid om extra te focussen op gezonde levensstijl. Om even na te denken over hoe we omgaan met alcohol en andere minder legale drugs.  Sport en alcohol zijn nog vaak met elkaar verweven. De kantine moet draaien om de kas te spijzen, een glas voor de gezelligheid moet ook voor Groen kunnen… Maar alcohol kan ook voor overlast zorgen in en rond de sportclub. Denk maar aan dronken supporters, rijden onder invloed, verminderde sportprestaties, fysieke of verbale agressie op en rond het speelterrein of trainers die het slechte voorbeeld geven aan jongeren. Sportclubs zijn nochtans een goede setting om aan preventie te doen.”
Groen-raadslid De Neve vroeg om als gemeente hierbij het voortouw te nemen via Sportivos, een preventietraject voor sportclubs: het helpt clubs bij het opstellen van een haalbaar alcohol- en drugbeleid. Deze aanpak helpt problemen met alcohol en drugs te voorkomen of aan te pakken indien ze zich toch voordoen. “Met een Sportivos-traject toont een sportclub dat men begaan is met de gezondheid en het welzijn van sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers. Samen kan men zorgen voor een veilige en gezellige clubomgeving. Er is een Sportivos-pakket op maat van de ambities van de club. Sportivos bestaat uit drie fasen (Brons, Zilver, Goud) die de club op eigen tempo kan doorlopen om zo tot een alcohol- en drugbeleid te komen. Een club kan er ook voor kiezen enkel de Bronzen fase te doorlopen.” De sportclubs die deze uitdaging aangaan, zullen ondersteund worden door de preventiewerker van Drugpunt dat ook in Evergem actief is.
Evergem heeft volgens Groen veel troeven in handen om Sportivos op de kaart te krijgen. Gezien het grote bereik van sportclubs is het ook een ideale manier om aan gezondheidswinst te doen en Evergem positief in de kijker te zetten. Door aan preventie te doen voorkomen sportclubs problemen in hun club. Sportclubs zijn binnen de gemeente de ideale setting om aan preventie te doen omdat ze een groot deel van de bevolking bereiken. 

Het groene voorstel dat steun kreeg van een bijna eenparige raad (enkel Vlaams Belang onthield zich):

  • Organiseer een vrijblijvende infosessie rond Sportivos voor de sportraad zodat iedereen op de hoogte is. Doe dit in overleg met de lokale preventiewerker via het lokaal Overleg Drugs (LOD )of een logo-medewerker.
  • Bekendmaking: Je maakt Sportivos bekend (via de nieuwsbrief, social media, website, …) bij de Evergemse sportclubs
  • Onderzoek de subsidiëring van buurtsportclubs aan het behalen van een Sportivos-label (brons, zilver, goud): vb In Gavere gaven ze het project een duwtje in de rug door extra subsidies te geven aan clubs die het Sportivos-traject volgen. Zo bieden zij clubs voor een bronzen, zilver en gouden label respectievelijk 125, 150 en 175 euro. Sportclubs voelen zich hierdoor gesteund en erkend in het streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving.

VAD ontwikkelde Sportivos op basis van een verkennend onderzoek over de noden en wensen van Vlaamse sportclubs. Men waakt daarbij sterk over de haalbaarheid van het concept, ook voor kleine clubs. Daarnaast werd ook gekeken naar succesvolle buitenlandse voorbeelden.

Meer info op de website van VAD:  https://www.vad.be/artikels/detail/sportivos-over-alcohol-en-drugs-in-de-sportclub

Contactpersoon: Paul De Neve

2. Heraanplanting bomen werd jarenlang niet gehandhaafd

Naar aanleiding van de heraanleg van de Burggravenstroom werd destijds een kapvergunning verleend voor een aantal bomen ter plaatse langsheen Burggravenstroom Schildekensstraat te Kluizen. ”In deze kapvergunning werd gewag gemaakt van een verplichte heraanplanting. De kapvergunning werd afgeleverd dd. 18/01/2011 (sic!); er dienden 37 bomen heraangeplant. Tot op heden werd volgens onze informatie deze heraanplanting nog niet gestart?  Wat is de reden hiervan?”, zo wou raadslid Pisman weten op de laatste gemeenteraad.

Schepen Josse Verdegem (N-VA) gaf toe dat handhaving van de heraanplant jarenlang onderaan de prioriteiten stond. “De geesten zijn echter gerijpt,” zo stelde de kersverse schepen. Er zal in de toekomst wel werk worden gemaakt van echte handhaving. Er wordt hiervoor ook me samengewerkt met Regionaal Landschap Meetjesland. Groen is verheugd over deze beleidsswitch en zal de uitvoering op de voet opvolgen. Er zal echter niet met terugwerkende kracht gewerkt worden. Daarom roept Groen Evergem alle burgers op om aan de gemeente te melden indien er in hun omgeving bomen gekapt werden en niet heraangeplant.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

 

3. Stand van zaken PFAS-vervuiling in Kanaalzone

Groen is bezorgd over de PFAS-vervuiling aan de voormalige brandweerpost, Heinakker 29 in Wondelgem. Op de gemeenteraad vroeg Eddy Colombeen een stand van zaken over de vervuiling van deze voormalige brandweerpost gelegen aan de gemeentegrens van Evergem gelegen.
Op de gemeenteraadscommissie kregen we al inzage in de info die aan de bewoners in een straal van 500 meter rond de site werd bezorgd: in een brief wordt hen afgeraden om grondwater te gebruiken voor consumptie en lichaamsverzorging. Groen vroeg ook een stand van zaken over de nog te nemen stappen op korte en langere termijn en over de omvang van de vervuiling op deze locatie.
Schepen Josse Verdegem (N-VA) wees erop dat OVAM een inventaris opgemaakt heeft van percelen die mogelijk verontreinigd zijn met PFAS. In de perimeter van 500 meter vallen er ongeveer 122 percelen op grondgebied Evergem, waarvan er 50 verbonden zijn aan bewoning. Na het verkennend bodemonderzoek blijft het wel nog wachten op de resultaten van een beschrijvend bodemonderzoek. Volgens de diensten zouden er wel geen vergunningen voor grondwaterwinning zijn afgeleverd aan particulieren.
Groen betreurt wel dat de gemeente niet automatisch op de hoogte werd gesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit gebeurde pas nadat stad Gent erop gewezen had dat er ook percelen in de gemeente Evergem binnen de 500 m grens mogelijk vervuild konden zijn. De schepen wees er tot slot op dat de mensen in Evergem zich tot nadere orde geen zorgen hoeven te maken. De ringvaart en de Oude Kale vormen immers een natuurlijke barrière voor verdere verspreiding. Het beschrijvend bodemonderzoek moet dit 100 % uitklaren. Groen zal dit dossier van heel nabij opvolgen.

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

4. Probleem met verwarming sporthal Evergem blijft aanslepen

In de kantine van de gemeentelijke sporthal in Evergem-centrum is er al enige weken een probleem met de verwarming. Raadslid Paul De Neve: “Er blijkt een lek in de leiding, waardoor de centrale verwarming niet functioneert. Intussen tijd wordt de temperatuur wat op peil gehouden met elektrische bijverwarming. Geen goed voorbeeld als openbaar bestuur. Wat is de oorzaak, hoe zit het de keuring en waarom duurt het zo lang vooraleer dit wordt aangepakt?” 
Volgens schepen Filip Huysman (CD&V) is er al langer een probleem met de verwarming en situeert zich dit op verschillende plaatsen in de sporthal. Er werd ook reeds met warmtecamera onderzoek gedaan.  De herstelling blijkt echter niet evident omwille van de zware corrosie van de buizen.  Vandaag situeert zich het probleem zich gelukkig enkel in de cafetaria. Hij verzekerde wel dat de keuring van de installatie op regelmatige tijdstippen wordt gedaan. De schepen hoopt dat de verwarming tegen deze zomer definitief hersteld zal zijn.

Contactpersoon: Paul De Neve

 

5. Groen betreurt schrappen laatavond uren in de bibliotheken

De bibliotheekfilialen van Ertvelde en Sleidinge zijn niet langer open na 18u. De hoofdbibliotheek schrapt ook de latere avondopening tot 19u30 op donderdag. De herschikking van de openingsuren in tijden van corona is niet weldoordacht, zo vindt Groen.
Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) wijst erop dat de openingsuren niet verminderd worden. Voor de herschikking baseren ze zich op tellingen van 2019 en 2021. De bezoekerscijfers van 2020 zouden niet representatief zijn, omwille van de sluitingsperiodes n.a.v. Covid 19.
Groen betreurt deze beslissing. Ook tijdens 2021 en 2022 zijn er nog heel wat mensen die telewerken en die dus vlotter tussendoor overdag of in de late namiddag in de bib terechtkunnen. Door de schrapping van de latere avonduren, wordt dienstverlening teruggedraaid. In tijden van digitalisering moet er volgens Groen net ingezet worden op het bevorderen van de leescultuur. De gemeente geeft hiermee een fout signaal.

Contactpersoon: Paul De Neve