Gemeenteraad april 2021

02 Mei 2021

Gemeenteraad april 2021

Groen vindt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rieme (RUP Rieme) een gemiste kans  Op de gemeenteraad van april werd het RUP Rieme voorlopig goedgekeurd. Groen onthield zich bij de stemming. Raadslid Kathleen Pisman (Groen): ‘Niettegenstaande een aantal positieve punten in dit RUP, zijn er nog te veel tekortkomingen, waardoor dit RUP een gemiste kans is.” Het positieve aan dit RUP: Het RUP zal het oude BPA Rieme uit 1996 vervangen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe inzichten in ruimtelijke ordening kunnen worden meegenomen. Er worden 3 verschillende soorten woonzones (kern woonzone, gewone woonzone en landelijke woonzone) geïntroduceerd waarbij hoe verder van de dorpskern hoe minder dens en geen appartementen mogen worden gebouwd. Er is een oplossing voor 2 zonevreemde bedrijven in de Riemse dorpskernGroen vindt echter volgende tekortkomingen in dit plan: Er wordt geen extra openbaar groen voorzien in de dorpskern van Rieme. Dit was echter een terugkerende vraag van vele inwoners van Rieme in de vergadering voorafgaand aan dit RUP. De schepen verwees echter naar de groene koppelingsgebieden buiten de Riemse dorpskern en ander buffergroen en naar de privétuinen die voor groen zullen zorgen. De groene koppelingsgebieden, buffergebieden tussen de woonkernen en industrie in de kanaalzone is zeer waardevol en absoluut noodzakelijk, maar zijn geen oplossing voor het gebrek aan kwaliteitsvol openbaar groen in de dorpskern van Rieme. De groene long in het dorp van Rieme in de site aan de kerk en de pastorij zal deels mogen worden bebouwd, niettegenstaande de vraag van vele inwoners om deze groene site integraal te behouden. Groen is voorstander om het aanwezige groen volledig te behouden en als openbaar groen in te richten. De huidige 2 zonevreemde bedrijven die heel wat transport genereren kunnen volgens het huidige plan er voor eeuwig en altijd blijven. Groen was voorstander om deze zones inderdaad tijdelijk toe te laten voor deze bedrijven, maar om wel na het stoppen van deze bedrijvigheid een nabestemming te voorzien voor activiteiten die veel minder transport genereren en die passen bij een woonkern. De bouwmeesterscan van vorig jaar werd te weinig gevolgd, zoals je leest in de bouwmeesterscan door het monitoren van verouderde bebouwing, kan de gemeente een actieve rol opnemen in het herontwikkelen van strategische onbebouwde kavels langs het lint. Door het samennemen van meerdere kavels kunnen andere woonvormen geïntroduceerd worden in het bestaande, eerder eentonig woonlandschap van Rieme Contactpersoon: Eddy Colombeen en Kathleen Pisman

Op vraag van Groen wordt toegankelijkheid van kerkhoven en sportterreinen voor rolstoelgebruikers onderzocht

Vandaag is het voor mindervalide personen niet altijd evident om met de rolstoel naar openbare plaatsen zoals het kerkhof of een sportterrein te gaan. Gemeenteraadslid Paul De Neve (Groen) vroeg op de gemeenteraad of de gemeente zicht heeft op de knelpunten op publiek open ruimte en welke plannen er zijn om de bereikbaarheid voor mindervalide personen te bevorderen ook in andere gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Burgers met een beperking, al dan niet met begeleider kunnen wel zo ver mogelijk met de wagen op het kerkhof rijden en kunnen gebruik maken van paden. Maar op sommige plaatsen gaat het betegeld pad over in een grasstrook en niet elk pad leidt tot aan het graf. Bovendien zijn paden met grove steen moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Schepen Patrick Huyghe (N-VA) beloofde de toegankelijkheid van de kerkhoven voor te leggen aan Inter. Raadslid De Neve deed alvast de suggestie om voorgezaaide grasroosters te integreren op bepaalde plaatsen. De gemeente heeft een overeenkomst met Inter die advies verleent rond toegankelijkheid. Inter kan inhoudelijke ondersteuning geven bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, opmaak van het toegankelijkheidsplan, begeleiding van projecten van de gemeente Evergem en toegankelijkheidsadvies geven op maat voor eigen infrastructuur en evenementen van de gemeente.

Bijkomend werd door Groen gepolst naar de stand van zaken van het groene voorstel om een verzorgingstafel voor mindervaliden te voorzien in het sportcentrum Hoge Wal. Er is enkel een EHBO-tafel zonder verstelmogelijkheid  Volgens de gemeente zou er op vandaag nog geen effectieve vraag/nood zijn vanuit gebruikers. Groen spreekt dit tegen en vindt het jammer dat het aanbod niet aanwezig is op de Hoge Wal en dat burgers eerst expliciet moeten vragen om zo’n aanbod, vooraleer er actie wordt ondernomen.

Groen-raadslid Paul De Neve vroeg ook naar de intenties van de gemeente inzake de bevordering van de toegankelijkheid van andere gebouwen. “Evergem houdt onvoldoende rekening met het toegankelijkheidsbesluit van de Vlaamse Regering. Concreet gaat dan ook over winkels of handelspanden die daar meer zouden moeten aan tegemoetkomen. Blijkbaar wordt er bij aanvragen hiermee geen rekening gehouden door de dienst ruimtelijke ordening. Een belangenvereniging laat verstaan dat een gesprek met de dienst daarover zelfs niet mogelijk blijkt”, aldus Paul De Neve. Schepen Huyghe antwoordde dat hij de problematiek zou bekijken met de inclusieambtenaar. Hij beloofde ook een schriftelijk antwoord op de vraag rond de rond de problematiek in andere gebouwen toegankelijk voor het publiek..

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Op vraag van Groen onderzoekt gemeente de correcte plaatsing van vuilnisbakjes op centrale plaatsen langs de (trage) wegen

Wandelen is op dit moment de favoriete bezigheid van vele Evergemnaren. Maar waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men veel klein afval tegen. Raadslid Kathleen Pisman (Groen) vroeg naar de visie van het college op het plaatsen van vuilnisbakken op centrale punten zodat wandelaars hun klein afval (lege blikjes, kleine hondepoepzakjes,…) zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen. Dit alles om te vermijden dat er afval is in de natuur en op de velden van landbouwers terecht komt.

Momenteel staan er op de gemeente 200 vuilbakken. Omdat wordt vastgesteld dat in de meeste vuilbakken vooral huisvuil te vinden is, wordt het aantal vuilbakken beperkt. Het tijdig ledigen van de vuilbakken vraagt veel inzet van middelen en mensen. Bovendien laat zo’n vuilbak niet toe om selectief afval te verzamelen. Iets wat thuis wel mogelijk is.

Het college is bereid om de plaatsen van de bestaande vuilbakjes te herbekijken op basis van de ervaringen van het gemeentepersoneel dat zal aangeven op welke plaatsen veel afval en op welke plaatsen weinig afval wordt opgehaald. De vuilbakken die telkens bijna leeg zijn, zullen worden weggehaald . Ook op de speelpleintjes waar bijvoorbeeld meerdere vuilbakken staan. Enkel op cruciale plaatsen of waar er nog geen enkele vuilbak in de buurt staat, wordt er sporadisch een nieuwe vuilbak geplaatst.

Groen is tevreden dat het gemeentebestuur de expertise van het personeel zal meenemen bij het beoordelen van de locaties van vuilbakken. Groen is ook geen voorstander om de hele gemeente vol te zetten met vuilbakken . Nu er meer gewandeld wordt, ook langs trage wegen, kan op centrale punten op het einde van trage wegen vuilbakjes worden geplaatst, zodat mensen weten dat ze daar hun klein afval kwijt kunnen.

Contactpersoon: Kathleen Pisman

  

Groen tevreden met start van de kinderfietsbibliotheek ‘Op Wielekes’ op 1 mei

In september 2020 werd het voorstel van raadslid Paul De Neve (Groen) om in te stappen op de kinderfietsbibliotheek ‘Op Wielekes’ door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

Op de gemeenteraad van april werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd voor deze kinderfietsbibliotheek. Vanaf 1 mei zal elk kind van 2 tot 12 jaar van een gezin met de ouder(s) gedomicilieerd in Evergem een kwaliteitsvolle (tweedehands) kinderfiets op maat kunnen lenen en inruilen. Men kan lid worden van de fietsbibliotheek Op Wielekes Evergem na ondertekening van het contract en betaling van het lidgeld. Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar voor het eerste kind en 25 euro voor elk volgend kind van het gezin. Het sociaal tarief bedraagt 20 euro per jaar per kind van het gezin.

Groen is tevreden met de start van de kinderfietsbibliotheek ‘Op Wielekes’. Hoe meer kinderen op de fiets, hoe beter!

Contactpersoon: Paul De Neve

 

Nieuwe appartementsblokken in Sleidinge Dorp zonder openbaar groen: aflevering nummer … (wie kan de tel nog bijhouden)

In de gemeenteraad werd de wegenis ter goedkeuring voorgelegd voor de afbraak van enkele woningen en de bouw van 2 appartementsblokken met 3 à 4 bouwlagen voor in totaal 26 wooneenheden in Sleidinge-Dorp. Raadslid Eddy Colombeen (Groen) ‘We stemmen met Groen tegen het voorstel omdat er opnieuw meer hoge appartementen en verharding worden toegelaten zonder openbaar groen en waarbij het verplicht openbaar groen wordt afgekocht door de bouwheer. De woonkwaliteit in de dorpskern van Sleidinge krijgt hiermee voor de zoveelste keer een flinke knauw.”

Contactpersoon: Eddy Colombeen

 

Groen blijft tegen onrechtvaardig en ouderwets systeem van lokale binding bij toewijs sociale woningen

In de gemeenteraad werd de begindatum van 1 augustus 2021 goedgekeurd door N-VA, CD&V en Vlaams Belang voor de inwerkingtreding van het lokaal toewijsreglement voor het verhuren van sociale woningen. Groen stemde opnieuw tegen.

Raadslid Eddy Colombeen (Groen): “Groen blijft tegen dit discriminerend en ouderwets toewijsreglement.”

Dit betekent dat mensen die al hun hele leven in Evergem wonen of die minstens 10 jaar ononderbroken in Evergem wonen voorrang krijgen bij toewijs van een sociale woning op andere mensen die mogelijk al heel wat langer op de wachtlijst staan. Groen blijft tegen dit ouderwetse, kortzichtige, onrechtvaardige reglement om volgende redenen:

  • Voor Groen komt woonnood op de eerste plaats als het gaat over de toewijs van sociale woningen en niet de afkomst van de aanvrager. Andere criteria zijn ondergeschikt om tegemoet te komen aan het woonrecht van zoveel mogelijk mensen. De publieke middelen die gestoken worden in de sociale huisvesting moeten dus vooral ingezet worden voor mensen met de grootste woonnood.
  • Het systeem van lokale binding vertrekt van de ouderwetse idee dat iemand heel zijn leven van de wieg tot het graf in dezelfde gemeente of dorp moet blijven wonen. Dit maakt het bovendien moeilijker voor mensen die een sociale woning nodig hebben om te verhuizen naar een andere gemeente. Je zal maar pech hebben in een gemeente te zijn geboren met weinig of geen sociale woningen.
  • Het systeem van lokale binding is oneerlijk vermits mensen die al een hele tijd op de wachtlijst staan voor een sociale woning worden voorbijgestoken op de wachtlijst door mensen die zich later hebben ingeschreven op de wachtlijst, maar toevallig wel voldoen aan de criteria van lokale binding. Voor Groen is het systeem dat wie het eerste komt (en een hoge sociale nood heeft), het eerst wordt geholpen een stuk eerlijker.
  • Het systeem van lokale binding zorgt voor bijkomende administratieve rompslomp, want mensen moeten kunnen bewijzen hoelang ze in Evergem wonen en nadien moet worden gekeken hoe de wachtlijst moet worden aangepast per nieuwe aanvraag.
  • Groen heeft wel begrip voor middenklassegezinnen die in een gemeente naar keuze willen gaan wonen, net als voor sociale huurders die een voorkeur van woonplaats hebben. In het systeem met lokale binding zal een sociale huurder die wil verhuizen naar een andere plek en dus op de wachtlijst in die gemeente, voorbijgestoken worden door locals. Een sociale huurder die op eigen stek blijft, zou dan voorrang krijgen. Keuzevrijheid moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor locals.

Contactpersoon: Eddy Colombeen