Persbericht 27 maart '12

28 Maart 2012

Naar aanleiding van de gemeenteraad van maart stelde Groen Evergem het onderstaande persbericht op. 1. Milieubeleid van de gemiste kansen2. Afvalpreventie verwaarloosd

3. Gemeentelijk natuurbeleid onbestaande

4. Energiebeleid met kleine stapjes vooruit

5. Afvalwaterproblemen in bedrijvenzone Durmakker al
jaren gekend, maar nog altijd niet aangepakt

6. Afvalwaterlozingen in waterlopen onvoldoende
opgevolgd

7. Toegankelijkheid sportcentrum Hoge Wal voor
rolstoelgebruikers ondermaats

1. Milieubeleid van de gemiste kansen

In de
gemeenteraad werd het milieujaarprogramma 2012 goedgekeurd. Groen kon niet
akkoord gaan met dit plan. Voor Groen staat het milieujaarprogramma 2012 model
voor het (gebrek aan) milieu- en natuurbeleid dat door de coalitie CD&V/N-VA
en PVG/sp.a de afgelopen 5 jaar is gevoerd.

 

Groen doet 4
vaststellingen:

1. beleid van de gemiste
kansen

Het  milieu- en natuurbeleid mist heel wat
kansen. Er zijn nochtans heel wat mogelijkheden om maatregelen te nemen die goed
zijn voor onze portemonnee en voor ons milieu. Denken we maar aan serieuze
investeringen in energiebesparing en afvalpreventie.

2. beleid met weinig ambitie en
visie

Het gemeentebestuur doet enkel het
hoogst noodzakelijke om subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. Het
ambitieniveau van het Evergemse milieubeleid wordt bepaald door andere
overheden. Als je weet dat de Vlaamse overheid het milieu- en natuurbeleid
afbouwt, doet Evergem het al niet beter.

3. milieu blijft de financiële
melkkoe

Er worden nog
heel wat kosten betaald voor een beter milieu en natuur, terwijl dit geld niet
wordt geïnvesteerd in een beter leefmilieu. Een voorbeeld is het groenfonds dat
niet wordt gebruikt voor extra groen.

4. milieubeleid bestaat uit enkele
losse maatregeltjes

Het milieu- en
natuurbeleid beperkt zich tot enkele kleine sympathieke acties, maar wordt niet
structureel aangepakt. Zo wordt er veel te weinig samengewerkt met het OCMW en
politie. Enkel bij de gezamenlijke aankoop van stroom werd goed samengewerkt.
Terwijl op andere domeinen zoals bij afvalpreventie en aankoop van
milieuvriendelijke producten deze samenwerking niet
bestaat.

 

Enkele
voorbeelden op de domeinen afval, natuur en energie ondersteunen deze
vaststellingen.

 

2. Afvalpreventie
verwaarloosd

Het college
investeert veel te weinig in afvalvoorkoming en sensibilisering. Alle afval dat
niet moet worden opgehaald, moet niet worden gerecycleerd of verbrand en
vermindert de kost voor de gemeente. Er zou meer kunnen worden samengewerkt met
de winkeliers, bedrijven, OCMW en politie om afval te voorkomen. Het college
mist volledig deze kans.

 

We zijn vorig
jaar met ons restafvalcijfer, het afval dat moet worden verbrand, gedaald naar
165 kg/inwoner per jaar en dit zonder veel extra inspanningen. Het komend jaar
wordt hetzelfde cijfer aangehouden. Er worden met andere woorden geen extra
inspanningen gedaan om het cijfer naar het wettelijke streefcijfer van 150
kg/inwoner per jaar te brengen. Er wordt veel te veel verwezen naar de
afvalintercommunale IVM. We weten nochtans dat het beleid van IVM vooral gericht
is op het zo veel mogelijk laten werken van de verbrandingsoven. De
verstrengeling met de afvalintercommunale IVM wordt nog het duidelijkst
weergegeven door het feit dat schepen van leefmilieu, Arsène Martens, ook
voorzitter is van IVM. Over belangenvermenging gesproken

 

Er is echt nood aan een degelijke
evaluatie van het afvalbeleid. Hierbij moet de eerste vraag zijn: Hoe kunnen we
nog meer afval voorkomen? Maar ook, zijn de afvaltarieven in evenwicht? Is de
vaste afvalbelasting wel nog te verantwoorden?

 

Bovendien zijn er een aantal
probleemzones met sluikstorten en zwerfvuil die onze fractie zelf al aangaf in
de vorige gemeenteraad, zoals de industriezone Durmakker, Rabotstraat en
Westbekesluis, die blijven aanslepen.

In het beleidsplan worden echter
geen oplossingen gegeven. Het enige antwoord dat we krijgen van de schepen is
dat het niet gemakkelijk is om hier iets aan te doen. Ja, alsof we dat nog niet
wisten? Van bestuurders wordt verwacht dat ze oplossingen zoeken voor problemen
en zich niet wegsteken achter hun ambtenaren en deemoedig de armen laten
zakken.

 

3. Gemeentelijk natuurbeleid
onbestaande

Er is in Evergem geen natuurbeleid.
Het natuurbeleid in Evergem wordt bepaald door anderen.

Zo is het dankzij Natuurpunt dat er
een natuurgebied(je) in Evergem is, zijnde de Kiekebossen. De koppelingsgebieden
in de kanaalzone die op een natuurlijke manier zullen worden ingericht komen er
vooral dankzij de Vlaamse overheid en de Vlaamse
Landmaatschappij.

Het college
heeft het geboortebos afgevoerd, zogezegd omdat er geen terreinen zijn om aan
bosuitbreiding te doen. Dit klopt niet. Er zijn wel degelijk terreinen die
hiervoor in aanmerking komen. Eigenlijk wil het college zeggen dat
bosuitbreiding voor haar niet belangrijk is. Niettegenstaande onze gemeente een
gebrek aan groen en bossen heeft.

Ook is er nog steeds geen degelijke
compensatie voor het verdwijnen van heel wat bomen in onze gemeente. Kenmerkend
is het ontbreken van opvolging bij heraanplant van bomen.

En bovendien wordt de aanwezige
waardevolle natuur niet beschermd via ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de
woonuitbreidingsgebieden aan het kasteel van Wippelgem en Bommels in Ertvelde
die niet worden omgezet naar een open ruimte bestemming.

 

4. Energiebeleid met kleine stapjes
vooruit

Mede op vraag van Groen werden er
energie-onderzoeken voor 9 gemeentegebouwen (CC, bib's Evergem, Ertvelde en
Sleidinge, DC Kluizen en Ertvelde, sporcentra Evergem en Ertvelde, GBS Evergem
en Sleidinge) uitgevoerd. Door enkele kleine inspanningen het afgelopen jaar
werd al 9 tot 12% minder energie verbruikt in de gemeentelijke sportgebouwen.
Dit toont aan als je als gemeente meer investeert in energiebesparing dit veel
meer opbrengt. Jammer genoeg werkt het gemeentebestuur hier veel te weinig rond.
Ook de Quickscan, het onderzoek naar energiebesparing in de openbare
verlichting, uitgevoerd op vraag van Groen, is klaar. Opnieuw laat het college
enkele kansen onbenut om energie te besparen. Nochtans blijven de energieprijzen
stijgen. Het college betaalt blijkbaar graag te veel voor
energie.

De
algemene conclusie is duidelijk. Deze meerderheid CD&V/N-VA en PVG/sp.a
vindt leefmilieu en natuur niet belangrijk.

 

5. Afvalwaterproblemen in bedrijvenzone Durmakker al
jaren gekend, maar nog altijd niet aangepakt

Op
het bedrijventerrein Durmakker hebben sommige bedrijven bij hevige regenval
problemen met het afvalwater. Het vuile afvalwater komt naar boven in de
toiletten. Schepen Martens (CD&V) antwoordde op de vraag van Groen-raadslid
Eddy Colombeen dat de problemen en oorzaken met de aansluiting en afvoer van het
proper regenwater en vuil afvalwater in de Durmakker gekend zijn.
Het
antwoord van de schepen was ontnuchterend. Het college weet al jaren dat er
problemen zijn met de aansluiting en afvoer van het proper regenwater en vuil
afvalwater in de Durmakker. Het
college weet zelfs wat er moet gebeuren. Maar tot op heden zijn er echter geen
planning of budgetten om dit aan te pakken. Zelfs de maatregelen op korte
termijn zoals het uitkuisen van de pompen die het huishoudelijk afvalwater naar
de afvalwaterzuivering pompen zijn nog niet
gepland.

 

Groen
heeft begrip voor het feit dat sommige oplossingen zoals het reinigen van de
afvalwaterafvoer voor huishoudelijk afvalwater en het nakijken van de bron van
illegaal bedrijfsafvalwater, niet onmiddellijk kunnen gebeuren. Maar vindt het
stuitend dat het college zelfs nog niet eens is begonnen met enkele kleinere
werken en het afvalwaterprobleem in de Durmakker maar laat
aanslepen.

 

6. Afvalwaterlozingen in waterlopen onvoldoende
opgevolgd

Na
de werken in de Burggravenlaan en de Kerkbrugse Reep werden de
afvalwaterlozingen van de huizen in de Kerkbrugse Reep op de Burggravenstroom
afgekoppeld. Er is nu een gescheiden waterafvoer met hemelwater en afvalwater.
Nu blijkt echter dat er nog vuil afvalwater van de achterkant van de huizen in
de Burggravenlaan wordt geloosd in de
Burggravenstroom.

 

Op
vraag van Groen-raadslid Eddy Colombeen antwoordde schepen Martens (CD&V)
dat nog niet direct werk zal worden gemaakt van de controle op de correcte
aansluiting van de regenwater- en afvalwaterafvoer. Er zijn zelfs geen planning
en budgetten beschikbaar voor de afkoppeling van het afvalwater in de
Burggravenstroom.

 

Groen
is verbaasd. Groen heeft de afgelopen jaren gevraagd aan het college of er een
probleem was met het aansluiten van de afvalwater- en regenwaterafvoer. De
schepen stelde ons steeds gerust dat de afvalwateraansluitingen geen probleem
zijn en vlot verlopen. Nu blijken er geen personeel en middelen te zijn om de
afvalwateraansluitingen op te volgen. Blijkbaar vindt het college het zuiveren
van afvalwater geen prioriteit.

 

Het
heeft dan ook weinig zin om dure investeringen te doen in gescheiden riolering,
als blijkt dat de afvalwaterlozingen niet correct worden aangesloten. Hierdoor
wordt ons afvalwater niet properder en verbetert ons leefmilieu niet. Het
college moet het nodige personeel en middelen hiervoor vrijmaken zodat er geen
afvalwater meer in de waterlopen terecht komt.

 

7. Toegankelijkheid sportcentrum Hoge Wal voor
rolstoelgebruikers ondermaats

Het sportcentrum Hoge Wal in
Ertvelde is zeer moeilijk te bereiken met een rolstoel. Zo zijn er zeer
onhandige stenen vooraleer je de sporthal binnen komt. Ook kunnen sommige
rolwagens niet door het poortje bij het begin van de oprit. Bovendien is de
zware deur die naar buiten open draait, niet te hanteren door een
rolstoelgebruiker alleen en zelfs moeilijk met begeleider.

Ook de situatie in het zwembad is
voor de rolstoelgebruikers niet ideaal. Er is slechts één kleedkamer voor
rolstoelgebruikers en de andere rolstoelen moeten allemaal door die kamer bij
het verlaten van het zwembad.

Groen-raadslid Kathleen Pisman vroeg
wat de gemeente aan deze situatie zal doen? Schepen De Maertelaerte (PVG)
antwoordde dat er de afgelopen jaren al heel wat wijzigingen werden aangebracht
aan de sporthal/zwembad en omgeving om deze toegankelijker te maken voor
rolstoelgebruikers. Er moeten echter nog bijkomende investeringen gebeuren,
zoals het vervangen van de zware voordeur door schuifdeuren. Dit zal de gemeente
ongeveer 15.000 euro kosten. Na een studie van de toegankelijkheid van het
sportcentrum in 2008 was dit blijkbaar geen prioriteit voor het
gemeentebestuur.

Groen wil dat in de toekomst vanaf
het ontwerp van een openbaar gebouw, rekening wordt gehouden met de
toegankelijkheid voor andersvaliden. Zo wordt voorkomen dat er nadien onnodige
bijkomende kosten moeten worden gemaakt om het gebouw en zijn omgeving aan te
passen.