Groen informeert, mei 2012

Groen informeert, mei 2012

In deze nieuwsbrief: 1. Volgende samenkomst2. Lijsttrekkers en lijstduwers Groen Evergem

3. Speerpunten Groen Evergem

4. Kalender

1. VOLGENDE
SAMENKOMST

DINSDAG 22 MEI 2012
OM 19.30 UUR

Gemeentehuis,
Fortuné de Kokerlaan 11, 9940 Evergem, met bespreking van:

1. Opvolging
gemeenteraden april en mei 2012

2. Lijstvorming
en fotosessies

3. Verkiezingsprogramma

4.
Financiën

5. Campagne
2012: acties

6. Sociale
media (website, facebook, ?)

7. Verdeling
taken

2. Lijsttrekkers en lijstduwers Groen Evergem

Vorige week werden de 4 lijsttrekkers en 2 lijstduwers
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend gemaakt:

plaats 1: Kathleen
Pisman
(gemeenteraadslid en pedagogisch begeleidster basisonderwijs)

plaats 2: Eddy
Colombeen
(gemeenteraadslid en ambtenaar)

plaats 3: Gertjan
Willems
(doctoraatsstudent communicatiewetenschappen) Nieuwe
kandidaat

plaats 4: Nathalie
Osaer
(verpleegkundige) Nieuwe kandidaat

plaats 30: Fons
Eeckhoudt
(voormalig OCMW-raadslid en leraar
secundair onderwijs
)

plaats 31: Katrijn
De Causmaecker
(coördinator dienst beschermd wonen)

De overige plaatsen op de lijst worden de komende maanden
bekendgemaakt.

Groen gaat als een ploeg met ervaring en
vernieuwing en met mensen uit alle maatschappelijke geledingen naar de
gemeenteraadsverkiezingen.

Groen biedt hét positieve alternatief
voor het huidig Evergems beleid. We gaan voor een gemeente met meer groen en
open ruimte, veiliger verkeer, met een betaalbare, goed uitgebouwde en efficiënte
dienstverlening, meer ruimte voor jongeren, minder verspilling en echte
inspraak voor de Evergemse burger.

 

1. Kathleen Pisman

Molenstraat 17, 9940 Ertvelde, tel. 09 344 85 78, e-mail: [email protected] Lid van volleybalploeg, zangkoor, Wereldwinkel,
Natuurpunt, Velt, KAV, Gezinsbond en verschillende andere verenigingen.fractieleider-gemeenteraadslid sinds 2001 en lid van
de nationale Politieke Raad van Groen'Ik kom op voor Groen omdat ik er steeds meer van
overtuigd ben dat Groen een degelijk alternatief is, en noodzakelijk om de gemeentedossiers
op een duurzame manier te bekijken. Ik ben een absolute groepsspeler en steeds
bereid om samen te werken zonder onze eigenheid te verliezen.''Mijn strijdpunt is cultuur voor iedereen.'

2. Eddy Colombeen

Koolstraat 2, 9940 Belzele, GSM 0485 03 84
28, e-mail: [email protected]Lid van Amnesty International, Natuurpunt,
Interessegroep Natuur, Velt en heel wat andere verenigingen.Gewezen bestuurslid Gentse Homo en
Lesbiennebeweging en Casa Rosa Gentse Roze Huis en Amnesty Groep Drongen.Voorzitter van Groen Evergem,
gemeenteraadslid sinds 2007, lid partijbestuur Groen Oost-Vlaanderen en trekker
Groen Meetjesland'Ik kom op voor Groen omdat Groen rekening houdt met de
grenzen van mens en milieu en solidair is met de zwakkeren en minderheden in
onze samenleving, met mensen elders in de wereld en met de toekomstige
generaties.''Mijn strijdpunt is meer groen en natuur
en de bescherming van de open ruimte.'

3. Gertjan Willems

Eeklostraat 12, 9940 Ertvelde, GSM 0486 44 47 23, e-mail:
[email protected]Filmfanaat, cultuuromnivoor, Oemtata-medewerker en ex-chiroleider.'Ik kom op voor Groen omdat ik veel belang hecht aan een
proactief, open en pluralistisch jongeren- en cultuurbeleid.''Mijn strijdpunt is meer ruimte voor jongeren.'

4. Nathalie Osaer

Kerkbrugsereep 18, 9940 Kerkbrugge-Langerbrugge, tel. 09 258 05 30'Ik kom op voor Groen omdat ik veel belang hecht aan de
invloed van milieu op gezondheid, afvalbeleid (recycleren, sorteren en afval
beperken), energie (milieuvriendelijke alternatieven en energiebesparing) en
een intensief natuurbeleid.'Mijn strijdpunt is een gezonder leefmilieu.'

30. Fons Eeckhoudt

Hermijtstraat 9, 9940 Ertvelde, GSM 0479 60 95 15, e-mail: [email protected]Ex- lid Schaakclub Ertvelde'Ik kom op voor Groen omdat ik sterk begaan ben met
de jeugd en vooral wil zorgen voor een mooie toekomst voor de volgende
generaties.''Mijn strijdpunt is een rechtvaardig en doordacht beleid, met bijzondere zorg voor de
zwaksten.'

31. Katrijn De Causmaecker

Moleneinde 11, 9940 Wippelgem, tel.
09 357 66 89, e-mail: [email protected]Lid van greenpeace en Natuurpunt, 30 jaar volleybal in de
knieënLiefhebber van kunst, muziek en cultuur.'Ik kom op voor Groen vanuit een diep respect voor ieder
levend wezen. Ik wil strijden voor solidariteit en samenhorigheid en voor de
bescherming van moeder aarde.''Mijn strijdpunt is mensen echt betrekken in het beleid.'

3. Speerpunten Groen Evergem 

Groen Evergem heeft 7 speerpunten voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Deze punten staan niet op zich, maar zijn onderling
sterk met elkaar verbonden. We kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij elk
initiatief rekening houdt met deze speerpunten.

1. Bescherming groene ruimte en
kwaliteitsvol wonen
Evergem wordt aan een hoog tempo volgebouwd. Er
komen heel wat nieuwe woningen en appartementen bij. Groen wil de komende jaren
investeren in meer groen, natuur en bossen. We willen een netwerk van
natuurgebieden in Evergem en meer groen in de nieuwe en bestaande verkavelingen
en industriezones.

2. Gezond leefmilieuEvergem heeft als kanaalgemeente te lijden onder de
vervuiling van de industrie en het verkeer. Hierbij is vooral fijn stof het
grootste probleem. Groen wil werken aan een gezonde gemeente door uitstoot van
vervuilende stoffen aan te pakken. Een groen gemeentebestuur geeft het goede
voorbeeld door bewust om te gaan met water, energie, grondstoffen en afval. Daarom
kiest Groen ervoor maximale aandacht te hebben voor het creëren van een gezond
leefmilieu, met minimale hinder voor haar bevolking.

3. Veiliger verkeer

Groen Evergem pleit voor het juiste voertuig op de
juiste plaats. Zwaar verkeer dient uit de dorpkernen te worden geweerd. Bij de
inrichting van elke nieuwe straat heeft men aandacht voor de bevoorrechte
plaats van fietsers en voetgangers. Op die manier neemt de verkeersveiligheid
toe voor deze groep van weggebruikers. Het netwerk van trage wegen dient sterk
te worden uitgebouwd. Zachte weggebruikers kunnen zich zo op een veilige en
aangename manier verplaatsen. Het aanbod van het reguliere openbare vervoer
dient alle kernen voldoende te bedienen. 

4. Toegankelijke sociale dienstverleningMeer en meer worden we ook in Evergem geconfronteerd
met mensen die het moeilijk krijgen om in onze huidige maatschappij mee te
draaien. Als Groen willen we maximaal aandacht voor hen hebben en hen
ondersteunen op alle mogelijke manieren. We willen de dienstverlening zo
toegankelijk mogelijk maken voor ondermeer kansarmen, vereenzaamde senioren en
mensen die omwille van een handicap aanpassingen vragen om erbij te kunnen
horen. Iedereen telt mee in onze maatschappij, ook mensen uit het zuiden.

5. Meer inspraak voor bevolking

Als groene partij vinden wij basisdemocratie zeer
belangrijk. Groen vindt dat je de bevolking niet enkel één keer om de 6 jaar
tijdens de verkiezingen aan het woord laat, maar ook bij grote plannen en
projecten -  zoals bij de inrichting van
straten en pleinen - de bevolking actief betrekt.Ook de bestaande adviesraden en verenigingen moeten
serieus worden genomen en moeten meer worden betrokken in het beleid.Groen Evergem wil een gemeente waar iedereen
gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur,
afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd of andere
persoonlijkheidskenmerken. Een gemeente die altijd rekening houdt met jongeren,
ouderen en sociaal zwakkeren, nu en in de toekomst.

6. Cultuur voor iedereen

Groen Evergem wil cultuur en Cultuur toegankelijk
maken voor iedereen. Daarbij geeft ze kansen aan vernieuwende initiatieven.
Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf actief met cultuur bezig te zijn.De gemeente
blijft de organisatie van buurtactiviteiten stimuleren en geeft het
verenigingsleven ruimte voor initiatief. Er dient een nauwere samenwerking te
komen tussen bibliotheken, culturele centra, educatieve centra, jeugd- en
ouderencentra en de niet-georganiseerde burger, met stimulansen voor
samenwerking en onderlinge versterking. 

7. Meer ruimte voor
jongeren

Groen
vindt dat kinderen en jongeren in onze maatschappij te weinig ruimte krijgen om
zich uit te leven. Kinderen moeten kind kunnen zijn en kunnen spelen op straat,
in (speel)bossen, op speelpleinen en in jeugdverenigingen.Groen
wil ook dat er meer en proactief geïnvesteerd wordt in jongeren. Zo ijvert
Groen voor een polyvalente ontmoetingsplek voor jongeren en een
(grensoverschrijdend) jeugdbeleid op maat van jongeren.Ook
moet bij elke beslissing die de gemeente neemt een 'jongerentoets' worden
uitgevoerd, waarbij nagegaan wordt wat de gevolgen zijn voor kinderen en
jongeren.

4. Kalender

Provinciale
ledenvergadering op woensdag 30 mei 2012 in Gent

Op woensdag 30 mei 2012 worden alle leden uitgenodigd op
de Provinciale Algemene ledenvergadering om 19.00 uur in het Geuzenhuis,
Kantienberg 9 in
Gent.

Op de agenda staat:1. Verkiezing leden Politieke Raad2. Goedkeuring lijsten provincieraadsverkiezingen3. Goedkeuring Oost-Vlaams programma
provincieraadsverkiezingenVooraf
inschrijven kan via [email protected]
of per post: Coupure Links 383, 9000 Gent. Wie samen wil reizen geeft een seintje
aan Eddy Colombeen via [email protected]
of via 0485 03 84 28.

Nationale
campagnestartdag op zaterdag 2 juni 2012 in Mechelen

Op 2 juni geeft Groen in Mechelen het startschot voor de
campagne van de lokale verkiezingen in oktober. Lokale kandidaten, actieve
leden en mandatarissen worden er een hele dag ondergedompeld in een
campagnebad, om fris en monter aan de start te komen. Op het programma staan
vormingsessies/workshops (ook op maat), het campagnemateriaal wordt er
voorgesteld, er is een standjesmarkt met middenveldorganisaties, ?.De campagnestartdag gaat door op zaterdag 2 juni 2012 in het Congrescentrum
Lamot, 2800 Mechelen. Vooraf inschrijven kan via http://www.groen.be/reservatie/reservatie-inschrijving-campagnestartdag-_52.aspx.Wie samen wil reizen geeft een seintje aan Eddy
Colombeen via [email protected]
of via 0485 03 84 28

Wil je lid worden van Groen?

Wil je lid worden van Groen? Dat kan, voor 10 euro per
jaar. Voor een gezinslidmaatschap (vanaf 3 personen) betaal je maximum 30 euro
per jaar.Je kan je lidmaatschap storten op rekeningnummer
001-0983681-80 (IBAN BE47 0010 9836 8180,BIC GEBABEBB) van Groen, Sgt De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel, met
vermelding van je naam en geboortedatum in het veld mededeling.Indien je jonger bent dan 33 jaar, kan je ook gratis lid
worden van Jong Groen Hierdoor betaal je het eerste jaar
niets voor je Groen lidmaatschap. Je kan het formulier op de website invullen
http://www.groen.be/reservatie/reservatie-word-lid_10.aspx. Groen Nationaal
geeft je gegevens dan door aan Jong Groen. (gratis Groen lidmaatschap tot het
einde van het jaar dat je lid wordt).