Groen informeert, maart 2012

13 Maart 2012

Inhoud van deze nieuwsbrief: Volgende samenkomst Groen EvergemNieuws uit de Evergemse Gemeenteraad van Februari:

- College speelt met belastingscenten van burgers (De Seillelaan)

- Groen wil geen tuinborden bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

- Nood aan veilige alternatieven voor voetgangers en fietsers bij bouwwerken

 

Actualiteit Groen Nationaal:

- Regering spaart grote
vermogens, doet niks aan misbruiken en investeert niet in de toekomst

- Fiscale
aftrekken voor vrijetijdsuitgaven dringend schrappen

- Nationaal Congres 17 maart 2012: basisprogramma lokale verkiezingen

- Verkiezing lijsttrekkers
provincieraadsverkiezingen op 28 maart 2012

 

Volgende samenkomst van Groen Evergem: dinsdag17
april 2012 om 19.30 uur

Gemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11,
9940 Evergem, met bespreking van:

1. Opvolging gemeenteraden maart en
april 2012

2. Vastleggen lijsttrekkers/lijstduwers
en lijstvorming

3. Perscommunicatie

4.
Verkiezingsprogramma

5.
Campagne 2012

6.
Verdeling taken

 

NIEUWS UIT DE EVERGEMSE GEMEENTERAAD FEBRUARI

College speelt met belastingscenten van burgers

Zie ook de Nieuwsbladberichtgeving op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3T3MMPTM

Na een jarenlange juridische strijd tussen de bewoners van de De
Seillelaan en het gemeentebestuur over het al dan niet sluiten van het weggetje
op het einde van de De Seillelaan voor gemotoriseerd vervoer, werd het
gemeentebestuur veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding aan de
bewoners van de De Seillelaan. Doordat het college overleg met de bewoners
weigerde over het gebruik van de voetweg door auto's, betaalt ze nu meer dan
20.000 euro.

Al meer dan 17
jaar voeren de bewoners van de De Seillelaan een juridische strijd met het gemeentebestuur
om het smalle weggetje op het einde van de De Seillelaan te laten afsluiten
voor gemotoriseerd verkeer. In het geschil werd het gemeentebestuur in 2010
door de Raad van State in het ongelijk gesteld en werd de
verkavelingsvergunning van 1993 in de Wurmstraat vernietigd. Nu heeft de
rechtbank van eerste aanleg geoordeeld dat de bewoners schade hebben geleden
vanwege het toenemende verkeer dat rijdt via het wegeltje aan de De Seillelaan
naar de illegale verkaveling. Het spreekt
voor zich dat wanneer de achterliggende verkaveling nooit was goedgekeurd de
weg op het einde van de De Seillelaan die doodliep op een akker, nooit tot een
geschil zou hebben geleid.

Het college
zal niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank en wenst ook niet
te overleggen met de bewoners van de De Seillelaan. Het college betaalt met de
glimlach meer dan 20.000 euro schadevergoeding en 5.000 euro gerechtskosten.

De betaling
van de schadevergoeding had kunnen worden voorkomen. De afgelopen jaren heeft
Groen meermaals aangedrongen om tot een vergelijk te komen met de bewoners van de
De Seillelaan. Het college bleef echter koppig bij zijn standpunt om het zeer
smalle weggetje open te houden voor gemotoriseerd verkeer,

Blijkbaar
heeft het college geld te veel en speelt het graag met de centen van de
Evergemse burger. Een kost van meer dan 25.000 euro omdat het college koppig
weigert in te gaan op de terechte vraag van bewoners, vindt Groen weggesmeten
geld.

Groen begrijpt
de houding van het college niet en vraagt zich af wat de motivatie is van het
college om deze houding aan te nemen? Langs de ene kant is de dienstverlening
van het gemeentebestuur de afgelopen jaren op bijna alle vlakken duurder
geworden met soms een meeropbrengst van amper een paar duizend euro. Langs de
andere kant heeft het college geen probleem met het betalen van nodeloze
schadevergoedingen. De grootste slachtoffers van dit arrogante beleid zijn de
Evergemse burgers.

 

 

Groen wil geen tuinborden
bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Tijdens verkiezingscampagnes wordt het
straatbeeld vaak ontsierd door tuinborden. Dit is een doorn in het oog van vele
burgers. Bovendien vervuilen uitgewaaide borden de straat en staan deze borden vaak
op openbaar domein waardoor de gemeentediensten en politie bijkomend werk
hebben. Er zijn echter officiële gemeenteborden waar de verkiezingsaffiches
kunnen worden opgehangen.

Indien er geen tuinborden meer worden
geplaatst wordt heel wat materiaal, tijd en werk uitgespaard. Zo komt meer tijd
vrij voor het inhoudelijke debat. De gemeenteborden moeten dan wel op tijd
worden geplaatst met duidelijke aanduiding van de plaatsen waar elke partij
zijn affiches kan aanplakken. Groen streeft naar duurzame en goedkope
verkiezingen zonder verspilling. Groen is tevreden dat het gemeentebestuur
ingaat op haar vraag en zal overleggen met de lijsttrekkers van de partijen die
deelnemen aan de verkiezingen om geen tuinborden te plaatsen in tuinen van
particulieren of op openbaar domein. Bovendien beloofde het college om op tijd de
officiële verkiezingsborden in de 9 dorpskernen (Belzele, Doornzele, Ertvelde,
Evergem, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kuizen, Rieme, Sleidinge en Wippelgem) te
plaatsen met duidelijke aanduiding van de lijstnummers van de partijen.

 

Nood aan veilige alternatieven voor voetgangers en fietsers bij
bouwwerken

Bij herhaling
merkt Groen op dat bij werken in Evergem het voet- of fietspad wordt ingenomen,
zonder goede signalisatie en veilige alternatieven voor voetgangers en
fietsers. Een voorbeeld hiervan zijn de huidige bouwwerken in de Achterstege
waarbij de hekkens van de bouwwerf het voetpad innemen, zonder dat er
alternatieven voorzien zijn voor voetgangers. Op deze manier moeten voetgangers
ter hoogte van de bouwwerf op de weg lopen. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties, zowel voor de voetgangers, maar ook voor de andere weggebruikers
zoals fietsers en auto's. Groen vraagt om bij (bouw)werken op privé of openbaar
domein vanuit het gemeentebestuur steeds voor veilige alternatieven te zorgen
voor voetgangers en fietsers.

Het college
heeft tot nu toe veel te weinig aandacht gehad voor de zachte weggebruikers. De
schepenen steken zich weg achter hun ambtenaren en hebben blijkbaar zelf niet
voldoende visie of aandacht voor voetgangers en fietsers. De veiligheid van de
zwakke weggebruikers is blijkbaar geen prioriteit voor dit bestuur.

 

ACTUALITEIT GROEN NATIONAAL

Regering spaart grote vermogens, doet niks aan misbruiken en investeert
niet in de toekomst

Groen
is zwaar ontgoocheld over het begrotingsakkoord. De grote vermogens en de grote
bedrijven die geen belastingen betalen, worden ongemoeid gelaten. De regering
blijft vooral inzetten op besparingen zonder dat ze investeert in een
economische heropleving of in de duurzame economie van de toekomst. De weinige
investeringen en reserves voor nieuw beleid zijn afgebouwd. Niet iedereen moet
inspanningen leveren om de begroting op orde te krijgen. We weten dat veel
grote bedrijven geen belastingen betalen in ons land maar ondertussen wel forse
winsten maken en enorme bonussen betalen, zoals ABInbev dat 135 miljoen betaalt
aan topman Brito. Daar doet deze regering niets aan en de notionele
intrestaftrek voor grote bedrijven wordt niet aangepakt, zelfs niet de
misbruiken. Ook de overdreven aftrekken in de vennootschapsbelasting, zoals
voor cruises, worden intact gelaten.

Ook
de grote vermogens moeten nauwelijks bijdragen. Het sluiten van 1 achterpoortje
op de roerende voorheffing en een kleine ingreep in de beurstaks, kan je geen
ernstige bijdrage noemen. Er komt geen kadaster om de grote vermogens eerlijk
in kaart te brengen, zelfs geen kleine bijdrage op tickets in business class.
In de oorspronkelijke begroting zaten al nauwelijks investeringen in de
economie en geen ernstige verlaging van de lasten op arbeid. Met dit akkoord
schrapt de regering nog tientallen miljoenen extra in investeringen,
werkingsmiddelen en reserves. Dat is onverstandig op een moment dat de economie
vraagt om ondersteuning. Het evenwicht tussen besparingen, nieuwe inkomsten en
investeringen is zoek. Deze regering blaast geen zuurstof in de economie en
investeert niet in de verduurzaming ervan. Als we ooit uit de economische
crisis raken, zal het niet de verdienste zijn van deze regering.

 

Fiscale aftrekken voor vrijetijdsuitgaven dringend schrappen

Groen
wil dat de regering fors snoeit in de fiscale aftrekken voor
vrijetijdsuitgaven. De regering moet goed nadenken over wat aftrekbaar kan zijn
en wat niet. Fiscale aftrekken voor een lidmaatschap bij sportclubs,
pleziervaartuigen en huwelijksfeesten kunnen volgens ons niet.

Groen
dient een wetsvoorstel in om sterk te besparen in bepaalde fiscale aftrekken.
Fiscale aftrekken voor activiteiten die niks te maken hebben met economische
activiteit kunnen volgens ons niet. Deze activiteiten worden nu ingebracht om
minder belastingen te betalen. De lijst van activiteiten waar volgens Groen in
geschrapt moet worden, bestaat uit lidgelden voor sportclubs, zoals golf,
persoonlijke feesten, zoals huwelijken, sterke dranken en tabak,
radarverkenners, reis-en verblijfskosten in zogenaamde belastingsparadijzen en
cruises. De regering heeft in het verleden al genoeg bespaard op de kap van de
lagere en middenklasse. In plaats van hen nu nogmaals te belasten, openen ze
beter de discussie over het schrappen van de fiscale aftrekken voor vrijetijdsuitgaven.

 

Kom naar het nationaal congres op 17 maart 2012 en beslis mee over het
basisprogramma voor de lokale verkiezingen

Op het congres
van 17 maart vanaf 9.30 uur bepalen de leden van Groen in het Brussels Event Brewery, Delaunoystraat 58/1
in St. Jans Molenbeek het basisprogramma voor de
gemeenteraadverkiezingen. Er zijn 5 prioritaire thema's (wonen, mobiliteit, samenleven &
diversiteit, groene ruimte en energie) en
een nog te kiezen thema. Er is verder een tentoonstelling opgezet over 30 jaar
Groen in het parlement. Inschrijven
is verplicht en kan tot uiterlijk 8 maart telefonisch via het nummer 02 219 19
19 of via http://www.groen.be/agenda/agenda-congres-basisprogramma-lokale-verkiezingen_425.aspx.

 

Verkiezing lijsttrekkers
provincieraadsverkiezingen op 28 maart 2012

Op donderdag 28
maart 2012 worden de lijsttrekkers en lijstduwers verkozen voor de
provincieraadsverkiezingen in een ledenvergadering. De vergadering gaat door om
18.30 uur in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent. Alle leden die minstens
3 maanden lid zijn mogen hun stem uitbrengen.