Groen Informeert (april 2013)

14 April 2013

volgende SAMENKOMST: DINSDAG 16 APRIL 2013 OM 19.30 uurGemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11, 9940 Evergem, met bespreking van:

1. Gemeenteraden maart en april 2013                                                5. Actieweekend 26-28 april 2013

2. OCMW-raad (beleidsplan) en politieraad                                         6. Ledendag en impulscongres

3. Politiereglement                                                                             7. Infoavond alternatieve woonvormen

4. Verdeling folder                                                                             8. Leden

 

In deze nieuwsbrief:

KALENDER

1 mei: aflossingsmarathon Ekiden met Groen ploeg uit Evergem

26 mei: ledendag Groen in Kessel-Lo. AANRADER

6 juni: infoavond alternatieve woonvormen met Mieke Vogels

GEMEENTERAAD MAART

Groen gaat akkoord met nieuwe voorstellen grof huisvuilophaling

Holebi's en transgenders zijn niet belangrijk voor N-VA en CD&V

Gemeentebestuur sluit gebruik kankerverwekkende sproeistoffen niet uit

Groen gaat voorwaardelijk akkoord met uitstap uit drugspreventie ELZA

Willekeur bij tarieven voor kermissen is slecht bestuur

ACTUALITEIT

Vlaamse regering ontneemt 2861 gezinnen hun studietoelage

Ons land is niet consequent bij wapenhandel

Groen vraagt betere bescherming waardevolle bossen

Groen Tandemplan kan 100.000 jongeren een job aanbieden

25.000.000.000.000 euro in belastingsparadijzen!

 

volgende SAMENKOMST: DINSDAG 16 APRIL 2013 OM 19.30 uur

Gemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11, 9940 Evergem, met bespreking van:

1. Gemeenteraden maart en april 2013                                                5. Actieweekend 26-28 april 2013

2. OCMW-raad (beleidsplan) en politieraad                                         6. Ledendag en impulscongres

3. Politiereglement                                                                             7. Infoavond alternatieve woonvormen

4. Verdeling folder                                                                             8. Leden

 

 

KALENDER

 

1 mei: aflossingsmarathon Ekiden met Groen ploeg uit Evergem

Op 1 mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de aflossingsmarathon Ekiden plaats. Met een ploeg van 6 lopers wordt een volledige marathon afgelegd. Dit jaar doet opnieuw een ploeg van Groen Evergem mee onder de naam 'De Groene Loper'. De loopwedstrijd begint vanaf 13.30 uur aan de sporthal Hoge Wal in Ertvelde. Wil je ons komen aanmoedigen, kom maar af. Meer info via [email protected] of telefoon 09 344 85 78.

 

26 mei: ledendag Groen in Kessel-Lo. AANRADER

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Groen een ledendag. Niemand minder dan Marie Daulne (Zap Mama) stelt er haar nieuwste project voor. De ledendag gaat door op zondag 26 mei 2013 van 10.00 uur tot 17.00 uur in het gezellige provinciedomein van Kessel-Lo (Domeinstraat) bij Leuven (25 minuten stappen van station van Leuven), waar Groen jou en je gezin trakteren op een dag vol ontspanning en animatie.

Programma: 10-17 uur doorlopend recreatie, 12 uur reuzenpicknick, 13.30 uur woordje van de voorzitter, 13.45 uur concert, 15 uur regio Kubtornooi en 15.30 uur optreden Zap Mama.

 

6 juni: infoavond alternatieve woonvormen met Mieke Vogels

Iedereen voelt het: (ver)bouwen wordt steeds duurder. Bouwgronden zijn schaars en de prijzen swingen de pan uit. Alternatieve woonvormen worden hierdoor steeds aantrekkelijker. Voorbeelden hiervan zijn cohousing en kangoeroewonen. Groen Evergem wil u informeren over wat de mogelijke praktische en juridische gevolgen zijn. Daarom organiseert Groen op donderdag 6 juni 2013 om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum De Burggrave, Grovermansdreef 38 in Kerkbrugge-Langerbrugge (Evergem), een gratis infoavond over alternatieve woonvormen.

Vlaams parlementslid van Groen, Mieke Vogels komt uitleggen welke vormen van alternatief wonen er zijn. Zij schreef vorig jaar het boek 'Het nieuwe wonen' waarin ze een mix van oplossingen presenteert om veel meer gezinnen aan een goede en betaalbare woning te helpen. Verder zullen enkele getuigen komen vertellen wat cohousing en kangoeroewonen inhouden. Interesse in de infoavond. Geef een seintje aan Eddy Colombeen via [email protected] of 0485 03 84 28.

 

 

GEMEENTERAAD MAART

 

Groen gaat akkoord met nieuwe voorstellen grof huisvuilophaling

Groen ging akkoord met het voorstel van Open Vld om éénmalig gratis grof huisvuil op te halen aan huis. Tevens kon Groen zich vinden in het voorstel van N-VA om te onderzoeken hoe toch nog huis-aan-huisophaling kan plaatsvinden, mits een vergoeding via een sticker systeem of iets gelijkaardigs. Dit ter vervanging van het huidige systeem van grof huisvuil-ophaling op afroep. Beide voorstellen kaderen in een goede dienstverlening naar de bevolking. Groen was en is geen voorstander van afschaffen van grof huisvuil-ophalingen aan huis. Heel wat ouderen hebben problemen om hun grof huisvuil kwijt te geraken. Het behouden van de huis-aan-huis-ophaling lijkt ons dan ook een goede zaak. Maar het principe 'de vervuiler betaalt' moet worden toegepast. Dit betekent dat personen die veel afval produceren meer betalen en personen die weinig afval produceren minder betalen. Dit is het meest rechtvaardige voor iedereen. Daarom kon Groen zich vinden in het voorstel van N-VA om te onderzoeken of er huis-aan-huis grof huisvuil kan worden opgehaald, mits de burger die afval buiten zet een vergoeding betaalt via een systeem van bijvoorbeeld stickers.

 

Holebi's en transgenders zijn niet belangrijk voor N-VA en CD&V

Groen is ontgoocheld dat N-VA en CD&V, in het kader van de Belgische Pride Week van 13 tot 19 mei 2013, niet akkoord gaan met enkele symbolische acties. Het gaat over het uithangen van de regenboogvlag aan het gemeentehuis, het uitdelen van regenboogstickers of -pins en het organiseren van een activiteit in samenwerking met cultuurcentrum of bibliotheek. Dit om zich solidair te tonen met holebi's en transgenders.

Groen steunt deze symbolische acties wel. Meer nog, het mag niet zijn dat dit thema slechts één keer per jaar onder de aandacht komt en verder 'in de kast' blijft liggen. Anno 2013 blijkt immers dat holebi's en transgenders nog steeds in elkaar worden geslagen of nageroepen. Ook de zelfmoordcijfers bij jongere holebi's en transgenders zijn dubbel zo hoog als bij hetero-jongeren. Dit toont aan dat aandacht voor het thema nog steeds hard nodig is. Groen betreurt dan ook dat de afgelopen jaren in Evergem weinig aandacht werd geschonken hieraan. In 2001 werd, mede onder impuls van de groene schepen, een holebi-beleidsnota goedgekeurd. Vraag is wat er van deze nota terecht is gekomen en gerealiseerd. Het is blijkbaar nog steeds nodig, maar niet evident, aan te geven dat holebi's en transgenders niet mogen worden gediscrimineerd. Denken we maar aan het reglement voor de kinderopvang en de deontologische code voor mandatarissen, waarin de discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet was opgenomen. Op voorstel van Groen werd dit telkens rechtgezet. Groen wil de holebi-beleidsnota opnemen in het nieuwe beleidsplan. Dit houdt onder meer in, (subsidie)reglementen waarbij stelselmatig een anti-discriminatieparagraaf wordt ingevoegd. Het gaat ook over een gelijke behandeling (rechten en vrijstellingen) van alle personeel, los van seksuele voorkeur. Dit houdt ook vorming in voor gemeente-, OCMW- en politiepersoneel, om op een correcte manier met minderheidsgroepen om te gaan. Tot slot willen we ook de verspreiding van affiches en flyers van bijvoorbeeld holebifoon (tel. 0800 99 533, e-mail [email protected]) in alle openbare gebouwen. Eén actie per jaar is een absoluut minimum. Groen is dan ook verbaasd dat zelfs voor zo'n kleine symbolische acties geen steun is binnen de meerderheid (N-VA en CD&V).

 

Gemeentebestuur sluit gebruik kankerverwekkende sproeistoffen niet uit

Bij de bespreking van het milieujaarprogramma beweerde het gemeentebestuur dat ze sinds 2011 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt in het openbaar groen. Groen is tevreden dat deze kankerverwekkende stoffen niet meer worden gebruikt. Groen was echter verbaasd te vernemen dat er nog steeds een voorraad van deze gevaarlijke stoffen aanwezig is in de groendienst. Als het de bedoeling is om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, waarom moet er dan nog een voorraad zijn? Het is dan ook logischer dat alle bestrijdingsmiddelen worden opgehaald door een erkende verwerker. Dit voorkomt dat deze bij vergissing zouden worden gebruikt en sluit mogelijke ongevallen uit. Groen vindt het ontoelaatbaar dat de schepen van leefmilieu, Patrick Huyghe (N-VA), zegt dat de voorraad sproeistoffen wordt behouden omdat niet is geweten wat de toekomst zal brengen. De schepen speculeert er op dat deze stoffen in de toekomst misschien opnieuw mogen worden gebruikt of dat er zich omstandigheden voordoen waarbij deze stoffen kunnen worden gebruikt. Er is al bewezen dat deze stoffen schadelijk zijn voor mens, milieu en natuur. Daarom werd door de Vlaamse overheid opgelegd dat deze stoffen niet meer mogen worden gebruikt door gemeentebesturen. De wetgeving rond sproeistoffen wordt onder impuls van Europa steeds strenger. Ook het gebruik door particulieren zal aan banden worden gelegd. Het kan dan ook niet dat de voorraad aan gevaarlijke sproeistoffen bij het gemeentebestuur behouden blijft. Hiermee toont de meerderheid (N-VA en CD&V) zijn ware gelaat rond milieu en natuur. Milieu en gezondheid zijn blijkbaar geen prioriteit. Groen Evergem houdt zijn hart vast voor de toekomst, wanneer de gemeentes onder impuls van Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), minder subsidies zullen krijgen voor milieu- en natuurbeleid. Milieu en natuur zijn nochtans zeer belangrijk.

 

Groen gaat voorwaardelijk akkoord met uitstap uit drugspreventie ELZA

Groen gaat akkoord met de uitstap uit de intergemeentelijk drugspreventiesamenwerking ELZA (Evergem, Lochristi, Zelzate en Assende). De afgelopen jaren bleek dat dit samenwerkingsverband niet de gewenste resultaten behaalde. Groen wil wel dat de gemeente de nodige stappen zet om drugspreventie uit te bouwen. Ook vanuit politie en jeugdwerk komen signalen dat drugspreventie belangrijk is en blijft. Evergem was sinds 2004 lid van ELZA. Deze samenwerking had tot doel de bevolking te leren omgaan met drugs(problematiek), te informeren, te sensibiliseren, overleg te organiseren en aanspreekpunten uit te bouwen. De afgelopen jaren werd ELZA vaak in twijfel getrokken door mensen binnen de sector. Dit leidde uiteindelijk tot de vraag of dit samenwerkingsverband een voldoende grote meerwaarde was voor de gemeentes. Begin dit jaar stapte Lochristi uit ELZA. Ondertussen willen ook de colleges van Assenede en Zelzate uit ELZA willen stappen. Dit alles heeft Groen doen besluiten dat deelname aan ELZA niet langer zinvol is. Drugspreventie blijft voor Groen echter heel belangrijk en mag niet beperkt blijven tot eenmalige acties, zoals een getuigenis of een politieagent(e) die in scholen uitleg komt geven. Eenmalige niet gekaderde drugspreventie heeft een averechts effect. Voor Groen moet vooral structureel worden gewerkt rond drugspreventie met volgende principes:

- Heractiveren van het Drugsoverleg Evergem (DOE);

- Train de trainer: bijvoorbeeld door goede vorming van leerkrachten en jeugdwerkers;

- Meer betrekken van de jeugdraad, jeugddienst en de buurtsportwerkers in drugspreventie.

Op voorstel van Groen werd door de gemeenteraad akkoord gegaan met het engagement om meer werk te maken van drugspreventie. Hiermee hoopt Groen dat drugspreventie in Evergem nieuw leven wordt ingeblazen.

 

 

 

Willekeur bij tarieven voor kermissen is slecht bestuur

Groen onthield zich bij de stemming over de belasting op de standplaatsen voor foorreizigers bij grote en kleine kermissen, vermits er geen objectieve parameter is die het onderscheid bepaalt tussen grote (hogere tarieven) en kleine kermissen (lagere tarieven). N-VA en CD&V weigeren in te gaan op de vraag van de Groen om een objectieve parameter vast te leggen en steekt zich weg achter de historische indeling van de kermissen. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat je vanuit goed bestuur aan de foorreizigers, kermiscomités en burgers kan uitleggen waarom er een ander tarief wordt gehanteerd bij de verschillende kermissen. Met de (kracht van) verandering van de N-VA en het goed bestuur van de CD&V heeft dit weinig te maken.

 

 

 

ACTUALITEIT

 

Vlaamse regering ontneemt 2861 gezinnen hun studietoelage

Groen dient samen met LDD een voorstel in om de 2861 gezinnen wiens studietoelage geweigerd werd, alsnog van een toelage te voorzien. Het zijn niet die gezinnen die in nalatig waren, maar onderwijsminister Smet (sp.a) door geen werk te maken van de automatische toekenning van de studietoelage. Dit staat nochtans in het regeerakkoord maar heeft intussen jaren vertraging opgelopen. De indieningsdatum voor studietoelages werd vorig jaar zelfs met een maand vervroegd, waardoor 2861 gezinnen uit de boot zijn gevallen. Nochtans voldoen deze gezinnen aan de criteria om een studietoelage te ontvangen. De automatische toekenning voor iedereen die recht heeft op een toelage is al jaren beloofd. Als een minister zijn werk niet tijdig rond krijgt, dan moet deVlaamse regering, en niet de allerzwaksten, daarvoor opdraaien."

Het gaat hier om kwetsbare gezinnen. Een van de getroffenen is een alleenstaande moeder die leeft van een invaliditeitsuitkering met drie kinderen. Normaal gezien heeft dit gezin recht op een toelage van 5700 euro. Elk jaar opnieuw dient deze vrouw haar aanvraag keurig in maar nu kwam zij te laat. Als die automatische toekenning zoals aangekondigd al in orde was, zou er voor deze vrouw geen vuiltje aan de lucht geweest zijn.

Studietoelages hebben als doel de gezinnen die het moeilijk hebben in te staan voor de studiekosten van hun kinderen te ondersteunen. Alleen gezinnen die voldoen aan de strenge vereisten kunnen aanspraak maken op deze ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.

 

 

Ons land is niet consequent bij wapenhandel

De Verenigde Naties stemde op 2 april een verdrag dat voor het eerst beperkingen oplegt aan de handel in conventionele wapens. Er waren al regels die bepaalde types van wapens uitbannen (antipersoonsmijnen, clusterbommen, chemische wapens...). Maar de 'gewone' wapens, maken de meeste slachtoffers, meer dan een half miljoen doden per jaar.

Met dit verdrag moeten landen vooraleer ze wapens kunnen uitvoeren, vanaf nu een onderzoek doen. Deze wapens mogen niet worden gebruikt voor schendingen van de mensenrechten, voor volkerenmoord of oorlogsmisdaden. Maar het verdrag is soms onduidelijk en maakt achterpoortjes voor landen mogelijk. Daarom moet er druk komen voor een strenge interpretatie van het verdrag. Het verdrag is een start waarop de komende jaren moet verder worden gebouwd. De Europese regels zijn strenger dan het nieuwe verdrag. Op de wapenhandel uit België heeft het daarom weinig impact. Ons land blinkt ondertussen uit in dubbelzinnigheid. Zo pleit België in de Europese Unie tegen wapenleveringen aan Syrische rebellen omdat er nog onduidelijkheid heerst over de eindbestemming. Maar ondertussen hebben Vlaanderen en Wallonië geen problemen met wapenleveringen aan Qatar en Saoedi-Arabië, die de Syrische rebellen te bewapenen. Gezien het grote risico dat de regio's indirect wapenleveringen aan rebellen stimuleren, moet de verkoop van nieuwe wapens aan deze landen voorlopig bevroren worden.

 

 

 

Groen vraagt betere bescherming waardevolle bossen

Wereldwijd verdwijnt elk jaar 13 miljoen hectare bos. Daarom hebben de Verenigde Naties 21 maart uitgeroepen tot internationale Dag van de Bossen om op die dag extra aandacht te vragen voor beheer en bescherming van bossen. Groen werkt op dit moment in het Vlaams Parlement aan een voorstel om onze waardevolle bossen te vrijwaren. Niet dat er de voorbije jaren niets is gebeurd om onze bossen te beschermen: in het Bosdecreet en de Codex Ruimtelijke Ordening is zelfs expliciet een ontbossingsstop opgenomen. Helaas bevat die wetgeving te veel achterpoortjes. Ondanks de ontbossingsstop verdween in de periode 2001-2010 meer dan 23 vierkante kilometer aan bos (vooral in Limburg), dat is een gebied van 4.700 voetbalvelden. Groen wil de achterpoortjes in de wetgeving sluiten. Groen betreurt dat de regel waardoor de minister bij wijze van uitzondering een ontheffing kan toestaan, niet werd afgeschaft. De voorbije 10 jaar werd door de ministeriële ontheffing meer dan 1.000 hectare ontbossing vergund! Ons voorstel is nu om bij ontbossing de boscompensatie bij voorkeur in natura te laten voltrekken: zodat wie ergens een bos kapt, op een andere plek een nieuw bos aanplant. Met het voorstel wil Groen onze meest waardevolle bossen beter beschermen. Dit zijn de oude bossen die op de Ferrariskaarten uit de 18e eeuw vermeld worden, of bossen die een uitzonderlijke biologische of sociale waarde hebben. Er moet een stop op ontbossing van deze bossen komen. Hiervoor moeten we de waardevolle bossen duidelijk afbakenen en moet de overheid eventueel planschadevergoedingen aan de huidige eigenaars voorzien.

  Groen Tandemplan kan 100.000 jongeren een job aanbieden

De jeugdwerkloosheid blijft stijgen, langs de andere kant moeten we langer werken. Groen en Ecolo dienden een wetsvoorstel in om beide problemen aan te pakken, namelijk het Tandemplan waardoor 100.000 jongeren aan een eerste werkervaring geholpen kunnen worden. Het Tandemplan is bovendien budgetneutraal. Groen roept de regering op om deze kans op 100.000 jobs met beiden handen te grijpen. We moeten perspectief geven aan werkgevers en werknemers. Het Tandemplan is een tijdelijke crisismaatregel om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en langer werken mogelijk te maken.

Het Tandemplan is een succesverhaal in Wallonië (www.plantandem.be). Daar wordt het sinds 2000 toegepast in de Waalse non-profitsector. Dit voorstel breiden we nu uit naar de privésector. De onafhankelijke evaluatie van het Waalse plan zijn positief. Zowel de werknemers, jong en oud, als de werkgevers beschouwen het Tandemplan als een meerwaarde. Vandaag heeft 19,1% van de jongeren geen job. Deze jongeren moeten dringend geholpen worden.

 

 

25.000.000.000.000 euro in belastingsparadijzen!

Staatssecretaris John Crombez (sp.a) reageert tevreden op de onthullingen van Offshore-leaks (25.000 miljard euro in belastingsparadijzen). Hij stelt dat het net zich sluit, maar voor Groen volstaat dat niet. Het logische gevolg is dat ons land zich nu richt op het opsporen en streng aanpakken van de fraudeurs in plaats van ze via fiscale amnestie opnieuw een uitweg te bieden. Fiscale amnestie is oneerlijk ten opzichte van de gewone burger die braaf zijn belastingen betaalt. De regering zou beter werk maken van het afschaffen van de verruimde minnelijke schikking en een einde stellen aan de fiscale regularisaties.

Het verbaast Groen niet dat er op het lijstje fraudeurs weer een flink aantal Belgen prijken. België loopt jaarlijks meer dan 30 miljard euro inkomsten mis door massale fraude. Alleen al het terugdringen van de fiscale fraude tot het gemiddelde van onze buurlanden, zou meer dan 11 miljard euro kunnen opleveren. Meer controleurs inzetten die hardere straffen opleggen, kunnen ons land miljarden euro's opbrengen. Daarnaast kan en moet ons land de banken die ze gered heeft, aanmanen te stoppen met hun activiteiten in fiscale paradijzen.

De groenen hebben daarvoor al meerdere voorstellen ingediend zoals het opstellen van een vermogenskadaster, het schrappen van fiscale achterpoortjes in de fiscaliteit, het verder versterken van de Belastingsinspectie, een volledige opheffing van het bankgeheim en het beëindigen van het systeem van de verruimde minnelijke schikking.