Groen gaat akkoord met nieuwe voorstellen grof huisvuilophaling

05 April 2013

Bij de bespreking van het milieujaarprogramma beweerde het gemeentebestuur dat ze sinds 2011 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt in het openbaar groen. Groen is tevreden dat deze chemische en kankerverwekkende stoffen niet meer worden gebruikt. Groen was echter verbaasd te vernemen dat er nog steeds een voorraad van deze gevaarlijke stoffen aanwezig is in de groendienst. Als het de bedoeling is om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, waarom moet er dan nog een voorraad zijn. Het lijkt dan ook logischer dat gewoonweg alle chemische bestrijdingsmiddelen worden opgehaald door een erkende verwerker. Dit voorkomt dat deze bij vergissing zouden worden gebruikt en sluit mogelijke ongevallen uit. Gemeentebestuur sluit gebruik kankerverwekkende sproeistoffen niet uitGroen vindt het ontoelaatbaar dat de schepen van leefmilieu, Patrick Huyghe (N-VA), zegt dat de voorraad aan sproeistoffen wordt aangehouden omdat niet geweten is wat de toekomst zal brengen. De schepen speculeert er op dat deze stoffen in de toekomst misschien opnieuw mogen worden gebruikt of dat er zich omstandigheden voordoen waarbij deze stoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Er is al meermaals bewezen dat deze stoffen schadelijk zijn voor mens, milieu en natuur. Daarom werd door de Vlaamse overheid opgelegd dat deze stoffen niet meer mogen worden gebruikt door gemeentebesturen. De wetgeving rond sproeistoffen wordt onder impuls van Europa steeds strenger. Ook het gebruik door particulieren zal aan banden worden gelegd. Het kan dan ook niet dat de voorraad aan gevaarlijke sproeistoffen bij het gemeentebestuur behouden blijft.

Hiermee toont de meerderheid (N-VA-CD&V) zijn ware gelaat rond milieu en natuur. Milieu en gezondheid zijn blijkbaar geen prioriteit. Groen Evergem houdt zijn hart vast voor de toekomst, wanneer de gemeentes onder impuls van Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), minder subsidies zullen krijgen voor milieu- en natuurbeleid. Milieu en natuur zijn nochtans zeer belangrijk.

Groen gaat voorwaardelijk akkoord met uitstap uit ELZAGroen gaat akkoord met de uitstap uit de intergemeentelijk drugspreventiesamenwerking ELZA (Evergem, Lochristi, Zelzate en Assende). De afgelopen jaren bleek dat dit samenwerkingsverband niet de gewenste resultaten behaalde. Groen wil wel dat de gemeente de nodige stappen zet om drugspreventie uit te bouwen. Ook vanuit politie en jeugdwerk komen signalen dat drugspreventie belangrijk is en blijft.

Evergem was sinds 2004 lid van het drugspreventiesamenwerkingsverband ELZA. ELZA had tot doel de bevolking te leren omgaan met drugs(problematiek), informatie te verstrekken, te sensibiliseren, overleg te organiseren tussen gemeentes en aanspreekpunten uit te bouwen.

De afgelopen jaren werd ELZA vaak in twijfel getrokken, ook door mensen binnen de sector. Dit leidde uiteindelijk tot de vraag of dit samenwerkingsverband een voldoende grote meerwaarde was voor de deelnemende gemeentes. Begin dit jaar stapte Lochristi uit ELZA. Ondertussen hebben ook de colleges van Assenede en Zelzate laten weten dat ze uit ELZA willen stappen. Dit alles heeft Groen Evergem doen besluiten dat deelname aan ELZA niet langer zinvol is.

Drugspreventie blijft voor Groen Evergem echter heel belangrijk en mag niet beperkt blijven tot eenmalige acties, zoals een getuigenis of een politieagent(e) die in scholen uitleg komt geven over drugs. Eenmalige niet gekaderde drugspreventie heeft een averechts effect.

Voor Groen moet vooral structureel worden gewerkt rond drugspreventie met volgende principes:- Train de trainer: bijvoorbeeld door goede vorming van leerkrachten en jeugdwerkers;- Heractiveren van het Drugsoverleg Evergem (DOE);- Meer betrekken van de jeugdraad en jeugddienst in drugspreventie.

Op voorstel van Groen werd door de gemeenteraad akkoord gegaan met het engagement om meer werk te maken van drugspreventie. Hiermee hoopt Groen dat drugspreventie in Evergem nieuw leven ingeblazen wordt.

Willekeur bij tarieven voor kermissen is slecht bestuurGroen onthield zich bij de stemming over de belasting op de standplaatsen voor foorreizigers bij grote en kleine kermissen, vermits er geen objectieve parameter is die het onderscheid bepaalt tussen grote (hogere tarieven) en kleine kermissen (lagere tarieven). N-VA en CD&V weigeren in te gaan op de vraag van de Groen om een objectieve parameter vast te leggen en steekt zich weg achter de historische indeling van de kermissen. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat je vanuit goed bestuur aan de foorreizigers, kermiscomités en burgers kan uitleggen waarom er een ander tarief wordt gehanteerd bij de verschillende kermissen. Met de (kracht van) verandering van de N-VA en het goed bestuur van de CD&V heeft dit weinig te maken.

Groen ging akkoord met het voorstel van Open Vld om éénmalig gratis grof huisvuil op te halen aan huis. Tevens kon Groen zich vinden in het voorstel van N-VA om te onderzoeken hoe toch nog huis-aan-huisophaling kan plaatsvinden, mits een vergoeding via een sticker systeem of iets gelijkaardigs. Dit ter vervanging van het huidige systeem van grof huisvuil-ophaling op afroep.

Beide voorstellen kaderen in een goede dienstverlening naar de bevolking. Groen was en is geen voorstander van afschaffen van grof huisvuil-ophalingen aan huis. Heel wat ouderen hebben problemen om hun grof huisvuil kwijt te geraken. Het in stand houden van de huis-aan-huis-ophaling lijkt ons dan ook een goede zaak. Het is echter wel zo dat het principe 'de vervuiler betaalt' moet worden toegepast. Dit betekent dat personen die veel afval produceren meer betalen en personen die weinig afval produceren minder betalen. Dit is het meest rechtvaardige voor iedereen. Daarom kon Groen zich vinden in het voorstel van N-VA om te onderzoeken of er huis-aan-huis grof huisvuil kan worden opgehaald, mits de burger die afval buiten zet een vergoeding betaalt via een systeem van bijvoorbeeld stickers.