Groen Evergem Informeert (juni 2013)

14 Juni 2013

Groen Evergem Informeert (juni 2013)

Onderstaand en in bijlage vind je de nieuwe Groen Informeert met volgende artikels: Kalender25 juni 2013: Regiovergadering Groen Meetjesland

19-20 oktober 2013: impulscongres Groen Nationaal

 

Gemeenteraad

Groen Evergem wil echt duurzaam gemeentelijk beleid met ondertekening van burgemeestersconvenant

Samenwerking tussen OCMW en gemeente slecht voorbereid

 

Actualiteit

Dankzij groenen wordt 'klimaatverandering aanpakken' beloond

Groene resolutie voor bescherming cultuursector krijgt steun van regeringspartijen

Groen voorstel 'nieuw werknemersstatuut' zorgt voor werkzekerheid, bescherming en flexibiliteit

Wouter Van Besien (Groen) en Bram Van Braeckevelt (Jong Groen) vragen sp.a en CD&V samen verstrenging GAS-wetgeving tegen te houden

Ontbossing schaadt de gezondheid

 

Volgende samenkomst

We nodigen je ook graag uit op onze samenkomst op dinsdag 18 juni 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Fortuné de Kokerlaan 11 in Evergem.

 

Agenda

1. Gemeenteraden mei en juni 2013                                                              5. Verdeling folder voorjaar 2013

2. OCMW-raad en politieraad                                                                            6. Groene Pluim najaar 2013

3. Financiën en bankrekening                                                                            7. Ledenwerving en -zorg

4. Evaluatie infoavond alternatieve woonvormen 6 juni 2013              8. Adressenlijsten

 

KALENDER

 

25 juni 2013: Regiovergadering Groen Meetjesland

Alle leden en sympathisanten worden uitgenodigd op de regiovergadering van Groen Meetjesland op dinsdag 25 juni 2013 om 20.00 uur in de gebouwen van N9 fabriek, Molenstraat 31 in Eeklo. Op de agenda staat de verkiezing van de regionaal voorzitter en secretaris van Groen Meetjesland.

 

19-20 oktober 2013: impulscongres Groen Nationaal

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organiseert Groen het Impulscongres in Brugge. Een weekend lang zullen leden en externen debatteren over 4 thema's: fiscaliteit, werk en ondernemen, loopbanen en klimaat en gezondheid.

Dit congres zal een impuls zijn van hoop en perspectief, een impuls aan hervormingen en nieuwe ideeën voor een duurzame relance. Heel bewust zet Groen een participatief traject op in de aanloop naar het congres. De website www.impulscongres.be vormt het knooppunt van de invoer van congresteksten. Verschillende deskundigen leveren, onafhankelijk van Groen, voorstellen voor het congres.

Kijk geregeld op de website, want tot aan de zomer formuleren deskundigen hun ideeën en standpunten. Lees de voorstellen en geef jouw mening op de website.

 

GEMEENTERAAD MEI

 

Groen Evergem wil echt duurzaam gemeentelijk beleid met ondertekening van burgemeestersconvenant

Groen Evergem betreurt dat het college van burgemeester en schepenen het burgemeestersconvenant niet wil ondertekenen. Dit convenant dat op initiatief van de Europese Commissie is ontstaan, zorgt ervoor dat steden en gemeentes zich engageren om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten tegenover het jaar van de ondertekening. Dit convenant biedt de mogelijkheid om de bezorgdheid over het milieu en ecologie in daden om te zetten.

Groen Evergem is tevreden met de belofte van Schepen Huyghe (N-VA) om een nulmeting van het verbruik van het gemeentelijk patrimonium en een jaarlijkse energierapportering op te starten. Alhoewel het gemeentebestuur al 5 jaar geleden op vraag van Groen, het Lokaal Kyoto-protocol heeft goedgekeurd. Toen werd ook de belofte voor een nulmeting gemaakt. Nu krijgen we dus dezelfde belofte. Wij hopen dat er nu ook eindelijk werk van zal worden gemaakt.

Het gemeentebestuur vreest dat door de toename van bedrijven in de kanaalzone de vervuiling en CO2-uitstoot zal toenemen en dat hierdoor de vooropgestelde 20% reductie van CO2 niet haalbaar is tegen 2020. Dit hoeft geen probleem te zijn, vermits Gent wel het burgemeestersconvenant heeft ondertekend. Samen met Gent en de Gentse haven, kan Evergem de ontwikkelingen in de kanaalzone in de duurzame richting duwen.

Het ondertekenen van het burgemeestersconvenant was de ideale kans om van Evergem een echte groene en duurzame gemeente te maken. Hiervoor dient de gemeente niet te wachten op een provinciaal plan, maar kan Evergem net een voortrekkersrol spelen en een voorbeeld vormen voor de omliggende gemeenten. Door het niet tekenen van het convenant wordt een mooie kans gemist.

Samenwerking tussen OCMW en gemeente slecht voorbereid

Op de gemeenteraad werd de beheersovereenkomst voor samenwerking tussen gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf ter goedkeuring voorgelegd. Groen onthield zich bij de stemming. Groen is uiteraard akkoord met een betere en efficiënte samenwerking tussen gemeente en OCMW om gezamenlijke diensten uit te werken, zoals aankoopbeleid, informatica, communicatie, personeelsbeleid, gebouwenbeheer, ? Het goed te keuren plan hangt met haken en ogen aan elkaar en is nog niet af. Zo is nergens duidelijk wat deze sterkere samenwerking betekenen voor de financiën en het personeel van de gemeente en ocmw. Groen wil dat dit plan eerst nog verder zou worden uitgewerkt vooraleer op een gemeenteraad ter goedkeuring te brengen. De meerderheid (N-VA en CD&V) wilden echter van geen uitstel weten.

 

 

 

ACTUALITEIT

 

 

Dankzij groenen wordt 'klimaatverandering aanpakken' beloond

Regio's die zich inspannen om de klimaatverandering aan te pakken, worden na het voltooien van de zesde staatshervorming extra beloond. Dat is een belangrijke hefboom die de groenen in de financieringswet hebben ingebracht. De klimaatverandering aanpakken, levert dubbele winst op: het zorgt voor jobs en een gezondere leefomgeving.

De Comori (het uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen) draait op volle toeren. De onderhandelaars hebben het akkoord rond het klimaat afgerond. Een regio dat gaat voor vermindering van CO2-uitstoot zal nu dubbel beloond worden. Een eerste keer omdat het duurzame jobs en een gezonder leefomgeving oplevert, een tweede keer omdat het tot meer financiële middelen leidt.

Concreet houdt het akkoord in dat het geld dat jaarlijks vanuit de opbrengsten van de CO2-handel naar België komt, wordt gebruikt om de regio's aan te sporen om de CO2-uitstoot in hun gewest te verminderen. Er wordt een traject afgesproken dat per gewest uittekent hoeveel CO2-vermindering ze jaarlijks moeten behalen. Dit traject moet minstens genoeg zijn om de internationale doelstellingen te halen. Als een regio beter doet dan het uitgestippelde traject, wordt het financieel beloond. Als een gewest het slechter doet, wordt het bestraft en ontvangt het minder geld.

  Groene resolutie voor bescherming cultuursector krijgt steun van regeringspartijen

De senaatscommissie keurde begin juni de Groen-resolutie over de culturele sector goed. De resolutie van Groen-Ecolo vraagt om de culturele en audiovisuele sector uit de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met de VS te houden. Hiermee willen de groene partijen de Belgische film, dans, mode- en muziekscène beschermen tegen de Amerikaanse concurrentie. De resolutie dringt er bij de regering Di Rupo op aan om het mandaat van de Europese Commissie, die de onderhandelingen voert, te wijzigen. Alle 13 senatoren van meerderheid en oppositie hebben in de commissie voor gestemd, enkel Open VLD stemde tegen. De uitzondering is noodzakelijk indien we de regionale, nationale en Europese culturele diversiteit willen behouden, beschermen en verder ondersteunen. We hebben in ons land heel veel creatieve mensen die met film, mode, dans en muziek op wereldniveau meespelen. Deze sector moet gebruik kunnen blijven maken van financiële steun en verdelingsquota, allemaal zaken die het vrijhandelsakkoord aanvalt. De Regering van traditionele partijen mag de creativiteit niet in de arena van de Amerikaanse concurrentie gooien. Ook in het Vlaamse en Waalse Parlement werden de voorbije weken gelijkaardige resoluties goedgekeurd. Groen vraagt dat de federale regering bij de volgende bijeenkomst van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken, op 14 juni zijn vetorecht gebruikt om deze uitzondering voor cultuur te verdedigen. Filmmakers Stijn Coninx en de broers Dardenne riepen eerder al op om het Europees onderhandelingsmandaat bij te sturen.

Ook al is de uitzondering voor cultuur maar één aspect van een toekomstig vrijhandelsakkoord, met mogelijk belangrijke gevolgen op sociaal, economisch, ecologisch en politiek vlak, toch zijn Groen en Ecolo tevreden dat de meerderheid ons hierin volgt.

 

 

=

 

 

Groen voorstel 'nieuw werknemersstatuut' zorgt voor werkzekerheid, bescherming en flexibiliteit

Groen lanceerde vorige week een voorstel voor een nieuw werknemersstatuut dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wegwerkt en tegelijk onze arbeidsmarkt moderniseert. De regering slaagt er niet in om dit dossier op te lossen. Groen steekt zijn nek uit om dit te deblokkeren via een fundamentele hervorming, niet met oplapwerk. Het groene voorstel betekent stappen vooruit voor werkgevers én werknemers, op vlak van bescherming en flexibiliteit. Het Grondwettelijk Hof verplicht de regering om voor 8 juli het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Die deadline moet absoluut gehaald worden. Dit onrechtvaardige onderscheid had al lang weggewerkt moeten zijn. Uitstel is geen optie. Maar we zien dat de regering dit niet opgelost krijgt, omdat ze vastgeroest zit in een klassieke aanpak. Binnen het huidige model de lijn ergens in het midden tussen arbeiders en bedienden trekken biedt geen antwoord op de noden van onze arbeidsmarkt.

In het nieuwe werknemersstatuut maakt Groen het onderscheid tussen een beperkte schadevergoeding voor ontslag enerzijds, en een voor de werknemer betaalde periode van hertewerkstelling anderzijds. Zo wil Groen in de eerste plaats de kansen op hertewerkstelling verhogen. Het is een oproep aan werkgever en werknemer om samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De beste ontslagregeling voor elke werknemer is het hebben van een nieuwe baan. Met deze nieuwe aanpak zetten we in op werkzekerheid in plaats van jobzekerheid.

 

Tot 1 jaar hertewerkstellingsperiode

Het nieuw werknemersstatuut van Groen voorziet voor alle werknemers die langer dan 1 jaar bij een werkgever werken, een hertewerkstellingsperiode van maximum 12 maanden. Tijdens die periode hebben zowel werknemer als werkgever er alle belang bij om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden voor de ontslagen werknemer. Zodra de werknemer een nieuwe job heeft, loopt de hertewerkstellingsperiode af en stoppen de verplichtingen voor de werkgever. Werkgevers hebben hier al ervaring mee, in het kader van de bestaande verplichting tot outplacement van 45-plussers. De werknemer van zijn kant heeft uiteraard belang bij het vinden van een nieuwe job. Indien zij of hij in deze periode gepaste werkaanbiedingen zou weigeren, voorzien we een mechanisme, waarbij de schadevergoeding verbonden aan ontslag vermindert.

 

Meer bescherming en meer flexibiliteit

Het Groen-werknemersstatuut geldt voor arbeiders, bedienden en kaderleden in de privésector. Het harmoniseert ook de proefperiodes. Groen maakt een onderscheid tussen een proefperiode (eerste maand), leerperiode (tot 1 jaar) en engagementsperiode (nadien). Elke werknemer start met een proefperiode van 1 maand, die van beide kanten elke week kan stopgezet worden. Daarna volgt een leerperiode van 11 maanden, waarbinnen de opzegperiode 1 maand bedraagt. Na een jaar verbinden werkgever en werknemer zich echt en wordt de bescherming fors versterkt. De duur van opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever wordt automatisch opgeteld, om misbruiken tegen te gaan.

Indien een werknemer ontslagen wordt, heeft hij hoorrecht, waarbij de redenen van het ontslag expliciet moeten meegedeeld worden. In die situatie krijgt de werknemer ook een (morele) schadevergoeding in functie van het aantal jaren tewerkstelling bij de werkgever. De hoogte hiervan wordt door de sociale partners per sector bij CAO vastgelegd.

Het Groen-voorstel werkt ook andere verschillen tussen arbeiders en bedienden weg: De carensdag wordt afgeschaft en alle werknemers krijgen op hetzelfde moment hun loon en vakantiegeld.

 

Win-win

Dit voorstel is een win-winsituatie voor werkgevers en werknemers. "Werknemers gaan vooruit in ons voorstel omdat hun kans op het vinden van een nieuwe job verhoogt, ze meer bescherming krijgen en allemaal gelijk behandeld worden. Werkgevers gaan vooruit omdat het systeem flexibeler en eenvoudiger wordt en de overdreven lange opzegperiodes verdwijnen. Dit systeem zal voor hen kostenbesparend werken.

Groen gaat de volgende dagen en weken overleggen met de sociale partners om het voorstel daarna eventueel aan te passen en naar het parlement te brengen.

  

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Wouter Van Besien (Groen) en Bram Van Braeckevelt (Jong Groen) vragen sp.a en CD&V samen verstrenging GAS-wetgeving tegen te houden

213 organisaties hebben zich verenigd en vragen om hun expertise te mogen inbrengen en het wetsontwerp over de gemeentelijke administratieve sancties niet in de huidige vorm uit te voeren. Ook binnen de regeringspartijen sp.a en CD&V heerst er grote onenigheid, en de achterban is tegen. Groen-voorzitter Wouter Van Besien roept voorzitters Wouter Beke (CD&V) en Bruno Tobback (sp.a) op om alsnog hun houding bij te sturen en de wet te evoceren in de Senaat.

 

De manier waarop de regeringspartijen de verstrenging van de GAS-wetgeving door het parlement hebben gejaagd, stuit op heel wat verontwaardiging. Van Besien deelt die verontwaardiging: "Deze wetgeving schuift de bevoegdheid voor het aanpakken van overlast door naar de gemeentes. We zien nu al hoe die omgaan met die bevoegdheden. Willekeur dreigt. Bovendien heeft de leeftijdsverlaging al voor tal van absurde situaties gezorgd, zoals het bestraffen van gooien met sneeuwballen of belletje trek. Als wetgeving de gemoederen zo verhit, dan is dialoog op zijn plaats."

 

Jong Groen voorzitter Bram Van Braeckevelt sluit zich aan bij de oproep van Wouter Van Besien: "Het is niet meer dan logisch, dat jongeren in dit debat gehoord worden. Jong CD&V en Animo zijn ook tegen. Groen vindt de de stem van Jong Groen belangrijk. CD&V en sp.a zouden beter ook naar hun jongerenorganisaties luisteren."

Het is nog niet te laat om die dialoog op te starten. De traditionele partijen open VLD, sp.a en CD&V hebben dit tot nu toe om onbegrijpelijke redenen altijd afgeblokt. Dat is een vreemde manier van werken. Hoe kan je goede beslissingen nemen als je doof bent voor argumenten van experts? CD&V en sp.a zijn partijen die beweren het middenveld belangrijk te vinden, maar hier gaan ze lijnrecht in tegen hun eigen achterban.

 

Groen zoekt na de stemming in de kamer steun bij individuele senatoren om het wetsontwerp alsnog in de Senaat te evoceren. Dat kan gebeuren op vraag van minstens 15 senatoren. Van Besien: "Groen, sp.a en CD&V hebben samen voldoende senatoren om de wet te evoceren in de Senaat. Dat is de allerlaatste kans om alsnog de dialoog met het middenveld aan te gaan en de wetgeving te verfijnen op basis van reële ervaring en expertise opgebouwd door het middenveld en experts."

 

 Ontbossing schaadt de gezondheid

Bossen zijn essentieel voor onze gezondheid, ze zorgen voor de levensnoodzakelijke zuurstof die we nodig hebben. Toch blijven de bossen in Vlaanderen onder druk staan. Van de historische bossen blijft er amper een derde over en hoewel Vlaanderen beloofd had bossen bij te planten, zijn er het voorbije decennium 4.000 voetbalvelden bos verdwenen. Help ons te strijden voor meer bossen in Vlaanderen en deel het filmpje op de website van Groen, via de link:

 

http://www.groen.be/actualiteit/Nieuwsflash-ontbossing-schaadt-de-gezondheid_3207.aspx