Gemeenteraad september 2020

12 December 2020

Gemeenteraad september 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groene voorstel om sociaal tarief voor basisscholen voor alle schoolnetten automatisch toe te passen weggestemd door N-VA/CD&V-meerderheid Vorige maand besliste de gemeenteraad over het invoeren van het sociaal tarief voor middagtoezicht, avondstudie en warme maaltijden voor behoeftige gezinnen in gemeentescholen. Deze beslissing werd genomen op basis van een onvolledig dossier. Groen vroeg inzage in de verslagen van het netoverschrijdend onderwijsoverleg waaruit zou blijken dat de andere netten geen interesse hadden om hierbij aan te sluiten. Deze verslagen waren niet voorhanden. De beslissing kon ook niet worden uitgesteld aldus de verantwoordelijke schepen. Uit de verslagen blijkt de intentie van het bestuur om dit open te trekken naar de andere netten. Er is sprake van het opzetten van een laagdrempelig systeem voor alle scholen. “Het zou goed zijn mocht dit structureel kunnen”, aldus het verslag van 2 juni 2020. Op het daaropvolgend overleg wordt gesteld dat wat de gemeente voorstelt voor zijn eigen scholen ook moet worden voorgesteld aan de andere scholen. Vorige maand stelde de schepen dat de andere schoolnetten zich kandidaat konden stellen en een aanvraag konden doen voor invoering van dit sociaal tarief. Groen stelt vast dit de omgekeerde beweging is van wat op het overleg werd afgesproken. Het gemeentebestuur had zelf een aanbod moeten formuleren waardoor dit tarief automatisch zou kunnen worden ingevoerd voor alle schoolnetten. Groen stelde voor om de beslissing van vorige maand uit te breiden waardoor behoeftige gezinnen met kinderen in andere schoolnetten in de toekomst evengoed kunnen genieten van dit sociaal tarief. Jammer genoeg stemde de N-VA/CD&V-meerderheid tegen het groene voorstel. Groen betreurt dat het sociaal tarief niet automatisch wordt toegekend voor alle schoolnetten. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Evergem stapt in ‘Op Wielekes’ project op voorstel van Groen Groen is tevreden dat haar voorstel om in te stappen in ‘Op Wielekes’ project unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het deelfietsproject werkt met een lidgeld zoals en bibliotheek en richt zicht vooral naar jonge ouders. Bij ‘Op Wielekes’ lenen kinderen van 2,5 tot 12 jaar een kinderfiets. In ruil voor een jaarlijks lidgeld hebben ze toegang tot een goede, kwalitatieve kinderfiets op hun maat. Ze kunnen hun kinderfiets steeds inruilen voor een groter exemplaar. Meer info kan je hier vinden: https://www.opwielekes.be/. Er is in het Meetjesland al een ‘Op Wielekes’-depot in Deinze en ook in Aalter en Eeklo is er een opstart voorzien. Evergem kan nu via dit project op een goedkope en eenvoudige manier inzetten op duurzame mobiliteit en sociale samenhang. Dit kadert ook perfect in de doelstellingen die Evergem heeft onderschreven in het burgemeestersconvenant. De opstart van het project kan volledig gebeuren door het Netwerk Bewust Verbruiken, waarbij de helft betaald wordt door de provincie Oost-Vlaanderen, via het omgevingscontract. Het opstartpakket bevat communicatiemateriaal, voorbeelddocumenten en een handleiding met tips om een geschikte locatie te vinden, partners en vrijwilligers samen te brengen, fietsjes en materiaal te verzamelen, perswerking en promo te doen, leden te werven, … Hoe meer kinderen op de fiets, hoe beter! Dit opstartpakket is dan ook gratis en voor iedereen. Voor het gebruik van dit opstartpakket vraagt men wel akkoord te gaan met twee principes, namelijk verwijzing op de website naar www.opwielekes.be en terugkoppeling (lid worden van het lerend netwerk voor deelinitiatieven van Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share vzw). Hier wisselt men ervaringen en vragen uit en deelt men informatie over contracten, aantal depots en fietsen, financieel systeem, … Het opstartpakket kan gratis aangevraagd worden. Evergem kan via Gemeente voor de Toekomst ook begeleiding krijgen bij de opstart van Op Wielekes.   Groen lanceerde “Op Wielekes” als goede praktijk reeds in de aanloop van de opmaak van het klimaatachtieplan in 2017 o.m. tijdens de Thematische werkgroep Mobiliteit– klimaatplan. Zo staat het : Opzetten van een fietsdeel- of uitleensysteem ism scholen naar voorbeeld van het project ‘op wielekes’, (eventueel met fietsen normaliter voorbestemd voor de fietsverkoop).   Contactpersoon: Paul De Neve   Gemeente helpt mensen in armoede voor het verkrijgen van de gratis railpass Groen Evergem is tevreden dat haar voorstel om als gemeentebestuur ondersteuning te bieden bij de gratis ‘Hello Belgium' railpass voor mensen in armoede, unaniem werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Afgelopen zomer werd op voorstel van Groen beslist om elke inwoner van ons land een gratis Railpass te schenken, beschikbaar voor Belgische inwoners ouder dan 12 jaar. Met deze railpass kan je vanaf 5 oktober 2020 tot en met maart 2021, 12 keer (2 treinritten per maand) gratis met de trein reizen in België. Op deze manier kunnen we mensen warm maken om met de trein de vele leuke plekjes in ons land te (her)ontdekken. Meteen een manier om mensen terug vertrouwen te geven in het reizen met de trein. Voor Groen is het echter cruciaal dat deze maatregel ook mensen in kwetsbare situaties ten goede komt. De manier waarop de railpass moet worden aangevraagd kan voor sommige mensen best een hoge drempel zijn: het kan immers enkel online via een website. Op aandringen van armoedeverenigingen en Groen contacteerde de NMBS 2 weken geleden de gemeentebesturen en OCMW’s. Zij kregen de vraag om mensen bij te staan en om de actie bij de eigen doelgroep volop te promoten. Groen is dan ook tevreden dat de gemeente nu extra ondersteuning biedt voor mensen in armoede zodat ze ook kunnen genieten van de ‘Hello Belgium’ railpass. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen klaagt mistoestanden aan in Recyclagepark  De laatste tijd bereiken ons heel wat klachten in verband met de werking van het recyclagepark. De prijzen swingen de pan uit. Raadslid Kathleen Pisman legde de milieuschepen Sven Roegiers (CD&V) het vuur aan de schenen.  Het aantal kilo’s opgehaald afval per inwoner moet in Evergem naar beneden van 165 vandaag naar 130 kg.  Evergem wil kost wat kost betere cijfers voorleggen. Om dat te bereiken lijken toch wel speciale richtlijnen te gelden. Burgers die groot brandbaar afval aanbieden krijgen de opdracht het zelf in stukjes te breken en thuis in hun vuilniszak te steken… Veel mensen keren onverichterzake terug naar huis. Wat gebeurt er dan met dat soort groot brandbaar afval (zoals vb hout, isomo, plastic, tapijt,…).  Ook zijn er klachten over de hoge kostprijs: vooral mensen die groenafval binnenbrengen, schrikken van de veel hogere factuur. Zou die weegbrug wel goed afgesteld zijn?  Bij een bezoek aan het betalend deel zonder levering van iets dient toch betaald te worden. Een administratiekost van 1,50 euro? Groen vroeg een passende verklaring of uitleg voor deze mistoestanden en stelde zich ook de vraag of het wel zo een goed idee was om het containerpark in handen van IVM te geven.  “Kan het schepencollege hier enige duiding over geven”, zo vroeg de fractieleider van Groen-Evergem.Uit de toelichting onthouden we dat de parkwachters binnenkort een duidelijke update zullen ontvangen met richtlijnen. Grote volumes brandbaar afval mag men niet weigeren op het recyclagepark. Hierover was inderdaad onduidelijkheid. De weegbrug wordt regelmatig geijkt, zo werd ons verzekerd. Jammer genoeg gebeuren er nogal wat fouten, bv omdat men slecht geparkeerd staat boven de weegbrug, of doordat er extra personen in- en uitstappen.Weigeren van afval mag enkel als men aankomt met een grote volumes ongesorteerd afval. Hierover beloofde IVM betere communicatie, zodat dit voor alle inwoners duidelijk is. En wie onverichterzake het park verlaat, mag geen administratiekost aangerekend krijgen. De parkwachters zullen hierover beter geïnformeerd worden. En over de plots veel hogere facturen vooral voor het groenafval, werd sussend gereageerd. Evergem zal in 2021 groenafval thuis blijven ophalen. Men hoeft het groenafval dus niet naar het containerpark te brengen. Betere opties zijn, thuis composteren of straks meegeven met de ophaling. Groen zal strikt opvolgen of de nieuwe duidelijker richtlijnen in het park straks juist toegepast worden Contactpersoon: Kathleen Pisman   Waardevolle natuur in de te schrappen woonuitbreidingsgebieden onvoldoende beschermd Op de gemeenteraad werd de schrapping van 6 woonuitbreidingsgebieden voorlopig goedgekeurd. Het gaat over de onderstaande woonuitbreidingsgebieden met volgende waardevol groene zones: Kluizen met kleine bossen, waardevolle bomenrij en waterloop Burggravenstroom Wurmstraat met beboste percelen en waterloop Sleidingsvaardeken Holstraat met waardevolle dreef en kleinere bomenlanen Vierlinden met bomenrijen, landschapselementen en waterloop Hindenplas Weststraat met bomenrijen en waardevolle landschapselementen Belzeelsestraat met waterloop Belzeeschen Via het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) woonuitbreidingsgebieden zullen bovenstaande gebieden worden omgezet naar niet bebouwbaar agrarisch gebied. Groen is al 20 jaar voorstander voor het omzetten van deze gebieden in een open ruimte bestemming en voor het behoud van het bestaande waardevolle groen, maar wil ook dat de aanwezige natuur in deze gebieden maximaal wordt beschermd voor de toekomst. Vermits de aanwezige bossen, bomenrijen, dreven en andere waardevolle natuur niet zijn aangeduid als natuur-, bos- of groengebied op de plannen bij het RUP, onthield Groen zich bij de stemming. Groen is wel tevreden dat bovenstaande woonuitbreidingsgebieden niet verder bebouwd zullen worden, want uit studie blijkt dat er meer dan voldoende vrije kavels zijn (meer dan 1.600!) in bestaande woongebieden, BPA’s en verkavelingen om minstens tot 2035 en later aan de Evergemse woonbehoeften te voldoen. Maar Groen vindt deze RUP echter een historisch gemiste kans om de aanwezige waardevolle natuur in deze gebieden definitief te beschermen voor de toekomst. Groen wilde de waardevolle natuur laten afbakenen op de plannen zodat deze definitief is beschermd. Dit werd ook voorgesteld door het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos, het Vlaamse Departement Omgeving, het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij en zelfs door een landbouworganisatie. Groen begrijpt niet waarom de gemeente deze groengebieden weigert vast te leggen in de plannen. Enkel in de stedenbouwkundige voorschriften bij dit RUP staat “Bestaande beboste percelen dienen behouden te blijven als bos”, maar de aanwezige waardevolle natuur bestaat uit meer dan bossen alleen (bomenrijen, dreven, kleine landschapselementen, …). Bovendien kan door de vergunningverlenende overheid van dit verbod tot ontbossing worden afgeweken en leren we uit ervaring dat dit kan zorgen voor discussies op het terrein over wat er precies bos is en tot waar de bossen zich uitstrekken, als deze bosgebieden niet zijn aangeduid op de plannen. Contactpersoon: Eddy Colombeen