Gemeenteraad oktober 2020

12 December 2020

Gemeenteraad oktober 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Groen vraagt om waterlekken in waterleiding effectiever te bestrijden via gebruik satellietbeelden Op vraag van Groen zal het gemeentebestuur De Watergroep laten onderzoeken of er in Evergem niet beter aan lekdetectie kan gedaan worden. Raadslid Paul De Neve (Groen): “Onze drinkwatermaatschappijen produceren hoogkwalitatief drinkwater.  Geschat wordt dat 10% van dat water jammer genoeg verloren gaat door lekken. Momenteel is lekdetectie vaak een tijdrovende en dure taak. Dankzij nieuwe technologie kan dit anders en beter worden aangepakt. Een pilootproject in het Antwerpse toont aan dat lekken bestrijden veel effectiever kan door gebruik te maken van satellietbeelden”. Aquaflanders de federatie van Vlaamse Waterbedrijven en Rioolbeeheerders, is sinds kort, in samenwerking met technologiepartner Utilis, gestart met een experiment in drie zones van hun werkingsgebied (goed voor 351 km distributieleidingen ofwel iets minder dan 1/5e van het volledig distributienetwerk van Water-link). Deze test leverde 45 verdachte punten op, 23 onzichtbare lekken werden gevonden. Met de huidige infrastructuur kon Water-link hun netwerk screenen om de 5 jaar. Met de nieuwe technologie van Utilis om de 2 jaar. Dit levert niet alleen een efficiëntiewinst op. Op jaarbasis betekent dit ook een besparing van ongeveer 900.000 m³ drinkwater. “Ook In Evergem kan deze nieuwe technologie helpen om waterlekken effectiever te bestrijden en zo zuiniger en efficiënter om te springen met het beschikbare water”, zo stelde raadslid De Neve. Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) beloofde om te bekijken welke maatregelen vandaag al dor de Watergroep getroffen worden inzake detectie en bestrijding van lekken in de leidingen. Contactpersoon: Paul De Neve   Evergem scoort slecht in lokale armoedebarometer: Evergems armoedebeleid kan nog beter Groen vroeg op de zitting van de gemeenteraad aandacht voor de resultaten van de armoedebarometer. Het Armoederapport van ‘Komaf Met Armoede’ geeft immers aan dat situatie ook in Evergem achteruitgaat. Evergem scoort -8 in die lokale barometer. Met coronamaatregelen alleen kan dit niet worden gekeerd. “Met welke maatregelen wil Evergem de trend keren?” zo vroeg-raadslid Paul De Neve (Groen) op de gemeenteraad. Komaf Met Armoede (https://www.komafmetarmoede.be/over-ons/) is de actienaam van Decenniumdoelen, een platform van armoedeorganisaties, vakbonden, mutualiteiten en het sociale middenveld. De 13de Armoedebarometer evalueert de evolutie van armoede sinds 2008 voor de 300 Vlaamse gemeenten en dus voor Vlaanderen. Dit op basis van 16 indicatoren. De 16 gebruikte indicatoren worden opgedeeld in drie categorieën: armoede-indicatoren (zoals indicatoren van Kind en Gezin), indicatoren die potentiële armoede meten (zoals het aantal huishoudens met leefloon) en indicatoren van inspanningen van gemeenten (zoals bijvoorbeel de sociale woningen). Schepen van Sociale Zaken Huyghe (NV-A) gaf een uitgebreide toelichting over de inspanningen geleverd door het OCMW. De cijfers tonen volgens hem ook aan dat er meer mensen zijn die erin slagen om hen rechten – bijvoorbeeld op leefloon of een tegemoetkoming – uit te putten. Hij verwees ook naar de samenwerking met De Katrol en de vzw Pelicano en het sociaal tarief voor leerlingen uit gemeentescholen. Groen is van oordeel er toch nog extra inspanningen kunnen gebeuren via lokale hefbomen. Zo vroeg raadslid Paul De Neve (Groen) zich af of er niet meer kan gedaan worden aan armoede door in te zetten op een beter toegankelijke kinderopvang. Heeft het bestuur zicht op het aantal kinderdagverblijven die in Evergem vandaag inkomensgerelateerd werken? Is er in Evergem een tekort aan dergelijke plaatsen?  Het bestuur heeft daar geen zicht op en kan hierrond dus geen beleid voeren”, aldus De Neve. Groen betreurde ook dat er in Evergem niet wordt ingezet op de Uitpas, een middel om vrijetijdsparticipatie bij kansengroepen (niet alleen cultuur, ook sport) te bevorderen.  Ook brak Groen een lans om extra in te zetten op het voorkomen van voedselverspilling. Voorlopig is er immers nog steeds niet ingezet op een initiatief zoals de Foodsavers. Schepen Ketels (NV-A), bevoegd voor kinderopvang, beloofde de vraag rond inkomengerelateerd werken bij de kinderopvanglocaties mee te nemen naar de diensten   Contactpersoon: Paul De Neve   Groen stelt vragen bij grote leegstand bij assistentiewoningen Op de hoek van de Molenstraat werden 36 assistentiewoningen gerealiseerd. Blijkt nu dat verschillende appartementen niet verhuurd raken en dus zullen leiden tot leegstand. Groen betreurt dat er zo vlot vergunningen worden toegekend aan projectontwikkelaars. Meer dan de helft van de assistentiewoningen in Ertvelde staat vandaag leeg en kan niet worden verhuurd. De kostprijs is dan ook aan de hoge kant (30 euro per dag). Groen vroeg zich af in welke mate de gemeente hierin betrokken is, vermits er een verbinding is tussen assistentiewoningen in het woonzorgcentrum Ten Oudenhove. Groen pleitte ervoor om voortaan een behoefteonderzoek te laten uitvoeren voor er bouwvergunningen worden verleend. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Groen is tevreden dat na meer dan 18 jaar de open ruimte aan het kasteel van WIppelgem wordt gevrijwaard Op de gemeenteraad werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kasteeldomein Wippelgem en omgeving voorlopig goedgekeurd. Dit plan voorziet de schrapping van het woonuitbreidingsgebied tussen het kasteeldomein van Wippelgem, Kramershoek en Droogte. Bovendien wordt ruimte voorzien om bos aan te planten aansluitend aan de parkzone van het kasteeldomein. Groen is tevreden dat eindelijk na meer dan 18 jaar dit gebied wordt gevrijwaard van bebouwing. Toenmalig Agalev-schepen Johan Janssens (nu Groen) slaagde in 2002 om de schrapping van enkele woonuitbreidigsgebieden, met ondermeer de schrapping van het woonuitbreidingsgebied aan het kasteel van Wippelgem, in het gemeentelijk structuurplan te laten vastleggen. Nadat de groene partij vanaf 2003 niet meer in de meerderheid zat, kwam de schrapping van dit woonuitbreidingsgebied op de helling te staan. Daarom organiseerde Groen een petitie voor de schrapping van dit woonuitbreidingsgebied. Op 18 mei 2005 gaf toenmalig Groen-voorzitter Eddy Colombeen aan wijlen burgemeester Van Grembergen (PVG-sp.a) een petitie met 575 handtekeningen om het woonuitbreidingsgebied aan de kasteelsite te vrijwaren van bebouwing. De huidige voorlopige goedkeuring van het RUP is nu een mooi orgelpunt van deze strijd. Groen blijft wel bezorgd over de vastgelegde evenementenzone in de tuin van de kasteel van Wippelgem en de zogenaamde groene evenementenparking van 160 parkeerplaatsen aan Kramershoek en hoopt dat dit voor geen extra overlast zal zorgen voor de omwonenden. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen ongerust over de bouw van het nieuwe zwembad aan de Hoge Wal In de gemeenteraad werd de gunningswijze en selectieleidraad goedgekeurd voor een nieuw zwembad aan de Hoge Wal. Dit ter vervanging van het bestaande versleten zwembad. Groen onthield zich met de voltallige oppositie bij de stemming. Groen kan akkoord gaan met de vervanging van het verouderde zwembad, maar maakt zich ongerust over de manier van werken voor het nieuwe zwembad. Zo zal het nieuwe zwembad worden ontworpen, gebouwd, gefinancierd, onderhouden en uitgebaat door een privépartner gedurende 30 jaar, waarbij jaarlijks 1,2 miljoen euro door de gemeente zal worden betaald aan de privépartner. Groen is op zich geen voorstander van het zomaar privatiseren en uitbesteden van openbare diensten. Raadslid Eddy Colombeen (Groen): “Bij vele uitbestedingen van overheidsdienstverlening of bij publiek-private samenwerkingen blijkt vaak dat de kosten of lasten voor de overheid zijn en de opbrengsten of lusten voor de privé. Ook de dienstverlening heeft de gemeente zelf niet meer in handen. De realiteit geeft ons hierin gelijk. Zo zorgt de uitbating van het recyclagepark, dat werd uitbesteed aan de intercommunale IVM, momenteel voor heel veel klachten bij de burgers over de dienstverlening. Bovendien werd bij het nieuwe zwembad niet gekeken of kon worden samengewerkt met andere overheden zodat op deze manier de kosten worden gedeeld, zoals dit werd gedaan bij de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland voor de uitbating van de OCMW-woonzorgcentra.” Groen maakt zich ook zorgen over de manier waarop het nieuwe zwembad zal worden gebouwd en geëxploiteerd. Zo vreest Groen dat weinig zal terechtkomen van duurzaamheid in het ontwerp, bouw en exploitatie van het publieke zwembad. De uitvoering van het klimaatplan en klimaatadaptatieplan in eigen infrastructuur komt hierdoor op de helling te staan. Contactpersoon: Eddy Colombeen