Gemeenteraad juni 2020

12 December 2020

Gemeenteraad juni 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM Straks ook opvoedingsondersteuning via Katrol voor Evergemse gezinnen? Evergem maakt deel uit van de Welzijnsband Meetjesland. In dat aanbod zit ook de opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen via Katrol Meetjesland. Concreet biedt Katrol gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Ze richten zich op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. Groen vroeg aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een engagement om in te tekenen op dit Katrol-aanbod zodat ook de Evergemse gezinnen in nood van deze opvoedingsondersteuning zouden kunnen genieten. De coronapandemie maakte duidelijk dat in het bijzonder kwetsbare gezinnen veel baat hebben bij opvoedingsondersteuning. Het is ook zo dat het aantal kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in de nasleep van deze coronacrisis vermoedelijk nog zal stijgen. “Deze opvoedingsondersteuning kan het verschil uitmaken voor de gezinnen en dit zowel op korte als op lange termijn. Vandaag doen al heel wat gemeenten uit de regio beroep op de Katrolwerking: Aalter en Maldegem, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem en sinds 2019 ook Wachtebeke. Waarom maakt Evergem hier geen gebruik van?”, aldus raadslid Paul De Neve. Hoe werkt Katrol? Katrol werkt met speciaal hiervoor opgeleide coaches. Hun werking geldt als modelproject in Europa. De focus ligt bij kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen Katrol kinderen tot en met het eerste middelbaar. Tijdens de lockdown-periode hadden ze trouwens een versterkte dienstverlening en speelden ze in op de gewijzigde behoeften van de ondersteunde gezinnen (ondersteuningsaanbod m.b.t. afstandsonderwijs, zinvolle vrijetijdsbesteding van de kinderen, voorkomen van intrafamiliale spanningen, …). Ze leverden bijvoorbeeld per leeftijdsgroep pakketjes met zinvolle vrijetijdsbesteding voor de kinderen aan huis, ze hielden fysieke “walk and talk” gesprekken, boden ondersteuning via de sociale media en telefoon, keken of er voldoende digitale toestellen aanwezig waren om goed te kunnen participeren aan het afstandsonderwijs… Paul De Neve: “Gezien er nu binnen de Welzijnsband een opportuniteit is om extra Katrol-trajecten op te nemen, stellen we met Groen voor om hier met Evergem op in te spelen. Gemeentebesturen met interesse kregen een vraag om zich te melden, zodat De Welzijnsband dit kan bespreken op de raad van bestuur van 1 juli 2020. De kostprijs per traject is ongeveer 864 euro per semester of 1.728 euro per jaar”. De schepen voor Sociale Zaken Patrick  Huyghe (N-VA) was het voorstel genegen maar repliceerde dat de diensten eerst nog wat cijferwerk dienden te verrichten. Op zo korte termijn zou een engagement niet haalbaar zijn. Hij beloofde namens Evergem in de raad van bestuur van de Welzijnsband enig respijt te vragen. Groen bleef aandringen op snelle besluitvorming omdat ook de andere gemeenten extra trajecten zullen opvragen. Uiteindelijke stemde groen in met deze werkwijze. We zullen dit dossier nauw opvolgen zodat de beslissing over de toetreding tot Katrol uiterlijk in augustus wordt genomen. Contactpersoon: Paul De Neve Groen laat hemelwater kerkdaken opvangen en gemeentegebouwen onderzoeken Water is een schaars goed. De waterschaarste en de droogte wordt steeds prangender. Vandaag vloeit het meeste hemelwater van de kerkgebouwen rechtstreeks in de riolering (behalve in Sleidinge waar onder het dorpsplein reeds een collectieve hemelwaterput aanwezig is). Bewatering van tuinen, parken, vijvers, doorspoelen toiletten in de directe omgeving... Het zijn maar enkele toepassingen die Groen als ingreep suggereerde aan de CD&V – NV-A meerderheid.   Groen vroeg op de voorbije gemeenteraad om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het opvangen van hemelwater van kerkdaken in Evergem. Dit staat immers niet uitgewerkt als specifieke actie vermeld in het klimaatadaptatieplan. Tegelijk vroeg Groen een stand van zaken inzake de uitvoering van het klimaatadaptatieplan rond hergebruik van hemelwater. Het antwoord van de bevoegde schepen Sven Roegeiers (CD&V)  leert dat  er dit jaar enkel  wordt bekeken hoe er in Sleidinge en Evergem water kan hergebruikt worden voor de openbare toiletten. In 2021 wordt dit als project meegenomen met onderzoek voor hoofdkernen en eventuele kleinere dorpskernen (afkoppeling van de afvoeren van het kerkgebouw, hemelwaterput en verbindingen naar toiletten of andere toepassingen zoals naar groenvoorzieningen, veelal openmaken van paden en terug herstellen). En geeft het gemeentebestuur vandaag zelf het goede voorbeeld in gemeentegebouwen? Hoeveel gemeentegebouwen beschikken nog niet over een hemelwaterput? Loopt het overtollige water automatisch over naar de riolering? Voorlopig kregen we daar nog geen antwoord op. Voorlopig staat enkel de koppeling met de nieuw geplaatste regenwaterputten voor GBS Evergem gepland in 2020 zodat de toiletten van de kleuterblok ook met regenwater gespoeld worden. Het proces is in gang gezet maar Groen vraagt wel meer doortastendheid. Er worden wel al stappen gezet in de goede richting. Zo gaat men dit jaar de kraantjes van de lavabo’s vervangen door duwkraantjes in een aantal gemeentelijke gebouwen, zoals de scholen, CC, sporthallen. Ook wordt de frequentie van spoelen van de urinoirs in GBS Evergem en Hoge Wal aangepast zodat deze minder vaak of onnodig spoelen en eventueel wordt ook de spoelinhoud van de toiletten verminderd. Rond bronbemaling bij grote bouwwerven is erna lang aandringen van Groen wel gelukkig vooruitgang gemaakt. Het opgepompt water mag tijdens de droogteperiode (code oranje) niet langer rechtstreeks in de gemengde riolering verdwijnen. Afhankelijk van de mogelijkheden om het opgepompte grondwater te lozen kunnen bouwheren verplicht worden om een buffervat met kraantje te plaatsen. Buurtbewoners mogen dit water dan gratis gebruiken. Maar er is nog veel werk aan de winkel ook rond ontharding. Op dat vlak is de website www.blauwgroenvlaanderen.be een goede inspiratiebron. Men bundelt er tal van voorbeelden hoe regenwater beter gebufferd kunnen worden en hoe publieke ruimte anders kan ingericht worden met maximale infiltratiemogelijkheden en groenaanleg die daarop afgestemd is. Contactpersoon: Paul De Neve   Groen tegen onrechtvaardig en ouderwets systeem van lokale binding bij toewijs sociale woningen In de gemeenteraad van juni werd het systeem van lokale binding bij toewijs van sociale woningen goedgekeurd door N-VA, CD&V en Vlaams Belang. De fracties Groen en #Sterk! stemden tegen. Dit betekent dat mensen die al hun hele leven in Evergem wonen of die minstens 10 jaar ononderbroken in Evergem wonen voorrang krijgen bij toewijs van een sociale woning op andere mensen die mogelijk al heel wat langer op de wachtlijst staan. Groen stemde tegen dit ouderwetse, kortzichtige, discriminerende en oneerlijk voorstel om volgende redenen: Voor Groen komt woonnood op de eerste plaats als het gaat over de toewijs van sociale woningen en niet de afkomst van de aanvrager. Andere criteria zijn ondergeschikt om tegemoet te komen aan het woonrecht van zoveel mogelijk mensen. De publieke middelen die gestoken worden in de sociale huisvesting moeten dus vooral ingezet worden voor mensen met de grootste woonnood. Het systeem van lokale binding vertrekt van de ouderwetse idee dat iemand heel zijn leven van de wieg tot het graf in dezelfde gemeente moet blijven wonen. Dit maakt het bovendien moeilijker voor mensen die een sociale woning nodig hebben om te verhuizen naar een andere gemeente. Je zal maar pech hebben in een gemeente te zijn geboren met weinig of geen sociale woningen. Het systeem van lokale binding is oneerlijk vermits mensen die al een hele tijd op de wachtlijst staan voor een sociale woning worden voorbijgestoken op de wachtlijst door mensen die zich later hebben ingeschreven op de wachtlijst, maar toevallig wel voldoen aan de criteria van lokale binding. Voor Groen is het systeem dat wie het eerste komt (en een hoge sociale nood heeft), het eerst wordt geholpen een stuk eerlijker. Bovendien is momenteel niet geweten of er echt een nood is aan dit bijkomend criterium lokale binding. Met andere woorden zijn er veel mensen die in Evergem woonden die niet aan een sociale woningen kunnen komen in eigen gemeente? Het systeem van lokale binding zorgt voor bijkomende administratieve rompslomp, want mensen moeten kunnen bewijzen hoelang ze in Evergem wonen en nadien moet worden gekeken hoe de wachtlijst moet worden aangepast per nieuwe aanvraag. Groen heeft wel begrip voor middenklassegezinnen die in een gemeente naar keuze willen gaan wonen, net als voor sociale huurders die een voorkeur van woonplaats hebben. In het systeem met lokale binding zal een sociale huurder die wil verhuizen naar een andere plek en dus op de wachtlijst in die gemeente, voorbijgestoken worden door locals. Een sociale huurder die op eigen stek blijft, zou dan voorrang krijgen. Keuzevrijheid moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor locals.   Contactpersoon: Eddy Colombeen